Skip to main content
Page is available only in Latvian
Darbiniekiem
Pētniecība

Pagājušajā nedēļā sākās darbs valsts pētījumu programmas Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programmas biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju un farmācijas projektā, kas ir viens no diviem inovāciju attīstības programmas īstenotajiem pasākumiem. Programmas virsmērķis ir jaunu zināšanu, kā arī produktu un tehnoloģiju risinājumu attīstība ilgtermiņā Latvijā apstiprinātajās viedās specializācijas stratēģijas jomās: Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija un Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.

valsts_petijumu_programmas_projekts_biomedicina_med_tehn_farmacija.jpgProjekta atklāšanas sanāksme Latvijas Organiskās sintēzes institūtā 2023. gada 10. janvārī. Foto no www.osi.lv

Projekta mērķis ir izveidot nacionāla līmeņa biomedicīnas pētniecības platformu sabiedrības veselības problēmu risināšanai. Platformas uzdevums būs terapijas pieejamības uzlabošana dzīvildzes un darbspējas pieaugumam, attīstot zāļu, to transportformu un vakcīnu ražošanas tehnoloģijas, īstenojot zāļvielu pārprofilēšanu, jaunu zāļu atklāšanu un attīstības pētījumus, kā arī identificējot jaunus biomarķierus un attīstot precīzijas medicīnas risinājumus.

Platformas dalībnieki ir Latvijas spēcīgākās medicīnas jomas pētniecības organizācijas: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI), Latvijas Universitāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Projektu vadīs OSI.

Projekta īstenošanai plānots veltīt divus gadus, kuru laikā tiks attīstīta sadarbība projekta partneru starpā, realizējot septiņus pētniecības pilotprojektus. Katrs no pilotprojektiem paredz vairāku platformas partneru līdzdalību, un kopā tie aptver ļoti plašu sabiedrības veselības izaicinājumu spektru. To īstenošanas rezultātā paredzēts iegūt 16 dažādus tehnoloģiju tiesību un citu nemateriālo aktīvu objektus. Kā piemēru ar visaugstāko tehnoloģiskās gatavības līmeni var nosaukt Latvijas populācijai specifisku poliģenētisko risku kalkulatora prototipu, ko pēc atbilstošas validācijas būs iespējams izmantot sešu plaši izplatītu saslimšanu risku novērtēšanai un atbilstošo preventīvo darbību plānošanai. Liela daļa pilotprojektu aktivitāšu attiecas uz jaunu zināšanu iegūšanu, t. sk. plānots sagatavot un iesniegt 13 oriģinālus zinātniskus rakstus, tādējādi veidojot bāzi septiņiem jauniem konkursu projektu pieteikumiem, kas ļaus piesaistīt finansējumu platformas partneru zinātniskajai darbībai, nodrošinot tās ilgtspēju. Plānots arī ieguldījums cilvēkkapitāla atjaunošanā, pabeidzot darbu pie vismaz trim zinātņu doktoru disertācijām.

Līdztekus šiem zinātniskajiem rezultātiem platformas ārējā konsultatīvā padome pastāvīgi vērtēs konsorcija darbu kopumā un:

  • uzraudzīs projekta attīstības atbilstību sākotnēji izvirzītajam mērķim;
  • vērtēs platformas darbību reglamentējošo dokumentu efektivitāti, sniedzot ieteikumus atbilstošās RIS 3 jomas vadības grupai par nepieciešamajiem uzlabojumiem turpmāko programmas projektu īstenošanas efektivitātes nodrošināšanai.

Pateicoties Ekonomikas ministrijas atbalstam 5,7 miljonu eiro vērtībā, pirmo reizi mūsu valstī tiks īstenota šāda inovāciju attīstības programma.