Skip to main content

Work experience

2017 - Present

Assistant Professor

Development of pedagogical study courses and methodological work, Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Health Psychology and Pedagogy, Riga Stradiņš University.

Development of pedagogical study courses, methodological and research work. ​

2017 - Present

Senior Expert

State Education Quality Service, Licensing and Registry Department.

Licensing of educational programs. Supervising the private practice of pedagogues.​​​

2014 - 2017

As. assistant

Riga Stradiņš University

Organization of study process – lessons and examinations. Management of students' researches and practice. Elaboration study programs and evaluation the quality of study process. ​

2014 - 2017

Senior Officer

State Education Quality Service, Licensing and Registry Department.

2012 - 2014

Senior Inspector

State Education Quality Service, Quality Assurance Department.

2005 - 2012

Assistant Professor

University of Latvia, Faculty of Chemistry

2005 - 2012

Assistant

University of Latvia, Faculty of Chemistry

1993 - 2003

Teacher of chemistry and biology

Cēsis Elementary School Nr.1

1993 - 2003

Coordinator of Environmental projects

Cesis

1993 - 2003

Coordinator of Environmental projects

REC (Regional Environmental Center)

1990 - 1993

Deputy Director of Upbringing work

Cēsis Elementary School Nr.1

1988 - 1990

Deputy Director of Upbringing work

Ērgļi Secondary School

1983 - 1988

Teacher of chemistry and biology

Liepāja Secondary School Nr.6

Education and training

2014 - 2014

Professional Master’s Degree in Pedagogy (Mg. paed.) (ISCED 6)

Academic information center alignment based on the Daugavpils Pedagogical Institute diploma. Statement

2001 - 2005

Doctor’s Degree in Chemistry (Dr. Chem.), (ISCED 7), Field “Chemistry Didactics”

University of Latvia, Faculty of Chemistry. Diploma

1996 - 1998

Professional Master Degree in Chemistry in Natural Sciences.

University of Latvia, Faculty of Chemistry. Diploma

1977 - 1982

Teacher of chemistry and biology in Secondary school

Daugavpils Pedagogical Institute. Diploma

Achievements

Memberships

From 2016: Member of Expert Committee in Pedagogy of Latvian Academy of Science.

From 2015: Expert of Accreditation of General education institution and educational programs.

From 2009: Member of Promotion Board in Chemistry of University of Latvia.

2009-2015: Member of Expert Committee in Chemistry didactic of Latvian Academy of Science.​

Main researches

Doctoral thesis:

A contemporary teaching/learning organization of chemistry in basic education (2005).

Scientific supervisor of doctoral researches:

‒ The chemistry exercise for a student's cognitive development (2006-2009);

‒ Development of Teaching/Learning Aid in Teaching Chemistry to Promote Environmental Literacy and Professional Competence of Car Mechanics (2008-2012).

Research activities

A shift of paradigm in pedagogy and health care. Contemporary teaching learning methods in higher education. Elaboration of educational programs. Improvement of pedagogical competence in a professional environment. Basic didactic principles of patient education. Creation of health literacy.

Courses

Pedagogy (Bachelor program)

Pedagogy in Health Care (Bachelor and Master program)

Educational Psychology Programs and Principles for its Establishment (Master program)

Elaboration of Methodological Materials and Lectures in Psychology Practice (Master program)

Introduction in Pedagogical Aspects of Health Literacy (Bachelor program)

Pedagogical Aspects of Health Literacy (Master program)

Didactic Methods (Bachelor program).​


Projects

Expert in Pedagogy

National Centre for Education / EU Structural Funds / "Competence approach into teaching content" (2017-…)

Expert in Chemistry didactics

Elaboration of education programs for chemistry teachers. EU Structural Funds/ University of Latvia (2006-2008).

Expert in Chemistry didactics.

On practical life orientated understanding in chemistry. EU Structural Funds/ University of Latvia (2006-2007).

Main researcher of Project

Test Strips for Interference Studies, the project for the company Industrial Test Systems, Inc., South Carolina, USA (2003-2007).

Publications

The total number of published works 134, including

Scientific publications – 80

Abstracts of scientific meetings – 44

Teaching learning aids – 8

Methodical publications – 2


Monographs​

Health psychology. Mārtinsone K., Sudraba V. (ed.) Riga, RSU, 2016. p.246.

Co-author of chapters:

5.4. Communication in health care. (A.Upmane, Z.Ozoliņa, A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs)
pp.155.-169.

5.5. Patient Education. (A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs, K.Mārtinsone) pp.170.-178.


Most significant publications during last 6 years

Krūmiņa A.A., Mihailovs I.J. (2017) Pedagoģiskā komponente veselības psihologa profesionālajā kompetencē. // Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – II daļa. – Rēzekne: RA izdevniecība, 108-119. (Thomson Reuters).

Krūmiņa A.A. (2017) Informācijas strukturēšanas un vizualizācijas loma studējošo profesionālās lietpratības attīstīšanā. RSU Zinātniskie Raksti 2015.gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas. Pedagoģija. Tiesības, 20.-30.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2017) Pedagoga atbildības problēmjautājumi Latvijā. Daugavpils Universitāte 11.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016" Rakstu krājums, I daļa Socioloģijas aktualitātes 50.-51. (Electronic Journals Library of University of Regensburg).

Krūmiņa, A.A., Ļubenko, J. (2016) Web-based intervention for developing long-term health literacy of individuals: Advantages and limitations JTEFS, Vol.18, Nr.1, 69-83. (Scopus, EBSCOhost).

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2016) Vispārējās izglītības programmu izstrādes un licenzēšanas tendences Latvijā // Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – II daļa. – Rēzekne: RA izdevniecība, 196.-207. (Thomson Reuters).

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2016) Skolu autonomija kā izglītības attīstības priekšnoteikums. Daugavpils Universitāte 10.starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālai attīstībai", rakstu krājums, I daļa Socioloģijas aktualitātes, 45.-54. (Electronic Journals Library of University of Regensburg).

Круминя, А. Михайлов, И. Я. (2016) Признание неформального образования и социальный диалог в Латвии. «Адукацыя і выхаванне», Nr.5 (293), Мiнск., 51-57.

Krūmiņa A.A. (2015) Pedagoģiskā kompetence – cilvēkdrošības komponents. RSU Elektronisko juridisko zinātnisko rakstu žurnāls "Socrates", Nr.2 (2), 92.-102.

Priede D., Krumina A.A. (2012) Conceptual Approach to the Chemistry Learning in Professional Secondary School in Latvia. //US-China Education Review, David Publishing Company, USA, Vol. 2, No 1, January, 31-40. (EBSCOhost, ERIC).


Abstracts of scientific meetings

Krūmiņa A.A. Pedagoģija studiju kursa "Pedagoģijas veselības aprūpe" kontekstā RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2017., 6.-7.aprīlis.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. Pedagoga profesionālā atbildība Latvijā. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2017., 6.-7.aprīlis.

Krumina A.A. Development of pedagogical competence of future specialist in professional environment. 6th international conference "Society. Health. Welfare", RSU, November 23.-15.2016, 58. lpp.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. Izglītības iestāžu darbiniekiem noteiktie ierobežojumi un to piemērošana. Starptautiska konference "Mūsdienu sabiedrības jaunie izaicinājumi drošības nostiprināšanā: reālais stāvoklis un perspektīvas", RSU Juridiskā fakultāte 2016., 20.aprīlis.

Krūmiņa A.A., Mihailovs I.J. Izglītības programmu izstrāde un īstenošana profesionālajā darbībā. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2016., 17.-18.marts, 328.lpp.

Krūmiņa A.A. Studējošo pašvērtējuma prasmes – pašregulējoša studiju procesa sastāvdaļa. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2016., 17.-18.marts, 329.lpp.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. Ārvalstu izglītojamie Latvijas vispārējās izglītības iestādēs. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2016, 17.-18.marts, 319.lpp.

Круминя А.А., Михайлов И.Я. Признание неформального образования и социальный диалог в Латвии. Международный симпозиум «Образование для устойчивого развития для всех поколений – социальный договор» 10-11 февраля 2016 г. Минск, Беларусь, 17.-18.

Krumina A.A., Mihailovs I.J. Recognition of non-formal education and social dialogue in Latvia. International symposium "Education for sustainable development for all generation as social agreement" 11.-12.February, 2016, Minsk, Belarus, 145.-146.

Krūmiņa A.A. Informācijas strukturēšanas un vizualizācijas loma studējošo profesionālās lietpratības attīstīšanā. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2015., 440.lpp.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. Vai pedagogu privātprakse liecina par „sliktu" izglītības kvalitāti. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2015., 439.lpp.

Krūmiņa A.A. Pedagoģiskā kompetence kā cilvēkdrošības komponente. Starptautiskas zinātniski praktiskas konferences „Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" tēžu krājums, RSU 2015., 73.-75.lpp.

Krumina A.A., Lubenko J., Martinsone K. Web-based intervention for developing long-term health literacy of individuals: advantages and limitations. 13th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development. Culture, Education: Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development 5-6 May, 2015, Riga, Latvia.​


Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Head of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olafs Brūvers
Academic Staff, Chair
Lolita Vilka
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Jeļena Koļesņikova
Head of Study Programme, Academic Staff, Manager
Lauma Spriņģe
Academic Staff, Head of Study Programme, Leading Researcher (Acting)
Uģis Ciematnieks
Academic Staff, Head of Study Programme
Kristaps Circenis
Head of Study Programme, Academic Staff