Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Docente

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

Pedagoģijas studiju kursu attīstība, metodiskais un zinātniski pētnieciskais darbs. ​

2017 - pašlaik

Vecākā eksperte

Izglītības kvalitātes valsts dienests, Licencēšanas un reģistru departaments

Vispārējās izglītības programmu licencēšana. Pedagogu privātprakses pārraudzība​.

2014 - 2017

Asistente

Rīgas Stradiņa universitāte

Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana. Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana. Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā.

2014 - 2017

Vecākā referente

Izglītības kvalitātes valsts dienests, Licencēšanas un reģistru departaments

2012 - 2014

Vecākā inspektore

Izglītības kvalitātes valsts dienests, Uzraudzības departaments

2005 - 2012

Docente

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

2005 - 2012

Asistente

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

1993 - 2003

Ķīmijas, bioloģijas un veselības mācības skolotāja

Cēsu 1.pamatskola

1993 - 2003

Vides projektu koordinatore

Cēsis

1993 - 2003

Vides projektu koordinatore

REC (Reģionālais vides centrs)

1990 - 1993

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Cēsu 1.pamatskola

1988 - 1990

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Ērgļu vidusskola

1983 - 1988

Ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Liepājas 6.vidusskola

Izglītība

2014 - 2014

Profesionālā maģistra grāds pedagoģijā

Akadēmiskā informācijas centra pielīdzinājums, pamatojoties uz Daugavpils pedagoģiskā institūta diplomu. Izziņa

2001 - 2005

Doktora grāds ķīmijas zinātnē, apakšnozarē “Ķīmijas didaktika”

Latvijas universitāte, Ķīmijas fakultāte. Diploms

1996 - 1998

Profesionālā dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā

Latvijas universitāte, Ķīmijas fakultāte. Diploms

1977 - 1982

Ķīmijas un bioloģijas skolotāja vidusskolā profesionālā kvalifikācija

Daugavpils pedagoģiskais institūts. Diploms

Papildu informācija

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

No 2016: Latvijas Zinātņu padomes eksperte pedagoģijā​.

No 2015: Vispārējās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas akreditācijas eksperte.

No 2009: Latvijas Universitātes Ķīmijas nozares Promocijas padomes locekle​.

2009-2015: Latvijas Zinātņu padomes eksperte ķīmijas zinātņu nozares ķīmijas didaktikas apakšnozarē​.​

 

Kursi

 

Pedagoģija (bakalaura studiju progr.)

Pedagoģija veselības aprūpē (bakalaura un maģistra studiju progr.)

Izglītojošās psiholoģijas programmas un to izveides principi (maģistra studiju progr.)

Metodisko materiālu izstrāde un lekcijas psiholoģijā praksē (maģistra studiju progr.)

Ievads veselībpratības pedagoģiskajos aspektos (bakalaura studiju progr.)

Veselībpratības pedagoģiskie aspekti (maģistra studiju progr.)

Didaktikas metodes (bakalaura studiju progr.).

 

 

Pētnieciskās darbības virzieni

 

Paradigmu maiņa pedagoģijā un veselības aprūpē.

Pacientu izglītošanas didaktiskie pamatprincipi.

Veselībpratības veidošana.

Studējošo pedagoģiskās kompetences pilnveide.

Izglītības programmu izstrāde un īstenošana profesionālajā darbībā.

 

Projekti

 

2017 – … ESF / VISC projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā", Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana.

LU projekts Nr. 2010. Jaunu ūdens ekspres-analīžu izstrāde. „Industrial Test Systems" (ASV), vadošais pētnieks.

LU projekts Nr. ESF/PIAA – ESS 2006/42 „Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā", eksperts.

ESF / PIAA – ESS 2005/10 „Tālākizglītības programmu ķīmijas skolotājiem izstrāde un īstenošana", eksperts.

 

Zinātniskā darbība

 

Doktora disertācija: Laikmetīga mācību organizācija ķīmijas pamatizglītībā (2005).

Zinātniskā vadītāja promocijas darbiem ķīmijas didaktikā: 1.Ķīmijas eksperiments skolēna domāšanas attīstībai (L.Tomiņa, 2006-2009). 2. Vides izpratību un automehāniķa profesionālo kompetenci attīstošu mācību materiālu izstrāde ķīmijā (D.Priede, 2008-2012).

 

Publikācijas

 

Kopējais publicēto darbu skaits 134, t.sk.

Zinātniskas publikācijas – 80

Konferenču tēzes – 44

Mācību un metodiskie līdzekļi – 8

Metodiskas publikācijas – 2

Monogrāfijas​. Veselības psiholoģija. Mārtinsone K., Sudraba V. (red.) Rīga, RSU, 2016. 246 lpp. Autore autoru kolektīvā nodaļām: 5.4. Komunikācija veselības aprūpes vidē (A.Upmane, Z.Ozoliņa, A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs) 155.-169.lpp. 5.5. Pacientu izglītošana (A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs, K.Mārtinsone) 170.-178.lpp.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas pēdējo 6 gadu laikā

Krūmiņa A.A., Mihailovs I.J. (2017) Pedagoģiskā komponente veselības psihologa profesionālajā kompetencē. // Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – II daļa. – Rēzekne: RA izdevniecība, 108-119. (Thomson Reuters).

Krūmiņa A.A. (2017) Informācijas strukturēšanas un vizualizācijas loma studējošo profesionālās lietpratības attīstīšanā. RSU Zinātniskie Raksti 2015.gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas. Pedagoģija. Tiesības, 20.-30.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2017) Pedagoga atbildības problēmjautājumi Latvijā. Daugavpils Universitāte 11.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016" Rakstu krājums, I daļa Socioloģijas aktualitātes 50.-51. (Electronic Journals Library of University of Regensburg).

Krūmiņa, A.A., Ļubenko, J. (2016) Web-based intervention for developing long-term health literacy of individuals: Advantages and limitations JTEFS, Vol.18, Nr.1, 69-83. (Scopus, EBSCOhost).

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2016) Vispārējās izglītības programmu izstrādes un licenzēšanas tendences Latvijā // Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – II daļa. – Rēzekne: RA izdevniecība, 196.-207. (Thomson Reuters).

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2016) Skolu autonomija kā izglītības attīstības priekšnoteikums. Daugavpils Universitāte 10.starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālai attīstībai", rakstu krājums, I daļa Socioloģijas aktualitātes, 45.-54. (Electronic Journals Library of University of Regensburg).

Круминя, А. Михайлов, И. Я. (2016) Признание неформального образования и социальный диалог в Латвии. «Адукацыя і выхаванне», Nr.5 (293), Мiнск., 51-57.

Krūmiņa A.A. (2015) Pedagoģiskā kompetence – cilvēkdrošības komponents. RSU Elektronisko juridisko zinātnisko rakstu žurnāls "Socrates", Nr.2 (2), 92.-102.

Priede D., Krumina A.A. (2012) Conceptual Approach to the Chemistry Learning in Professional Secondary School in Latvia. //US-China Education Review, David Publishing Company, USA, Vol. 2, No 1, January, 31-40. (EBSCOhost, ERIC).

Konferenču tēzes

Krūmiņa A.A. Pedagoģija studiju kursa "Pedagoģijas veselības aprūpe" kontekstā RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2017., 6.-7.aprīlis.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. Pedagoga profesionālā atbildība Latvijā. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2017., 6.-7.aprīlis.

Krumina A.A. Development of pedagogical competence of future specialist in professional environment. 6th international conference "Society. Health. Welfare", RSU, November 23.-15.2016, 58. lpp.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. Izglītības iestāžu darbiniekiem noteiktie ierobežojumi un to piemērošana. Starptautiska konference "Mūsdienu sabiedrības jaunie izaicinājumi drošības nostiprināšanā: reālais stāvoklis un perspektīvas", RSU Juridiskā fakultāte 2016., 20.aprīlis.

Krūmiņa A.A., Mihailovs I.J. Izglītības programmu izstrāde un īstenošana profesionālajā darbībā. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2016., 17.-18.marts, 328.lpp.

Krūmiņa A.A. Studējošo pašvērtējuma prasmes – pašregulējoša studiju procesa sastāvdaļa. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2016., 17.-18.marts, 329.lpp.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. Ārvalstu izglītojamie Latvijas vispārējās izglītības iestādēs. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2016, 17.-18.marts, 319.lpp.

Круминя А.А., Михайлов И.Я. Признание неформального образования и социальный диалог в Латвии. Международный симпозиум «Образование для устойчивого развития для всех поколений – социальный договор» 10-11 февраля 2016 г. Минск, Беларусь, 17.-18.

Krumina A.A., Mihailovs I.J. Recognition of non-formal education and social dialogue in Latvia. International symposium "Education for sustainable development for all generation as social agreement" 11.-12.February, 2016, Minsk, Belarus, 145.-146.

Krūmiņa A.A. Informācijas strukturēšanas un vizualizācijas loma studējošo profesionālās lietpratības attīstīšanā. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2015., 440.lpp.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. Vai pedagogu privātprakse liecina par „sliktu" izglītības kvalitāti. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2015., 439.lpp.

Krūmiņa A.A. Pedagoģiskā kompetence kā cilvēkdrošības komponente. Starptautiskas zinātniski praktiskas konferences „Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" tēžu krājums, RSU 2015., 73.-75.lpp.

Krumina A.A., Lubenko J., Martinsone K. Web-based intervention for developing long-term health literacy of individuals: advantages and limitations. 13th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development. Culture, Education: Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development 5-6 May, 2015, Riga, Latvia.​

 

 

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs