Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

docente

Rīgas Stradiņa universitāte. Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra. Pedagoģijas studiju kursu attīstība un metodiskais darbs.

2017 - pašlaik

vecākā eksperte

Izglītības kvalitātes valsts dienests, Licencēšanas un reģistru departaments.

2014 - 2017

asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte. Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana. Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana. Piedalīšanās studiju programmu kvalitātes vērtēšanā.

2014 - 2017

vecākā referente

Izglītības kvalitātes valsts dienests, Licencēšanas un reģistru departaments

2012 - 2014

vecākā inspektore

Izglītības kvalitātes valsts dienests, Uzraudzības departaments

2005 - 2012

docente

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

2005 - 2012

asistente

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

1993 - 2003

ķīmijas, bioloģijas un veselības mācības skolotāja

Cēsu 1.pamatskola

1993 - 2003

vides izglītības koordinatore

Cēsis

1993 - 2003

projektu koordinatore

REC (Reģionālais Vides Centrs)

1990 - 1993

direktora vietniece audzināšanas darbā

Cēsu 1.pamatskola

1988 - 1990

direktora vietniece audzināšanas darbā

Ērgļu vidusskola

1983 - 1988

ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Liepājas 6.vidusskola

Izglītība

2014

Profesionālā maģistra grāds pedagoģijā.

Akadēmiskā informācijas centra pielīdzinājums, pamatojoties uz Daugavpils pedagoģiskā institūta diplomu. Izziņa.

2001 - 2005

Doktora grāds ķīmijas zinātnē, apakšnozarē “Ķīmijas didaktika”.

Latvijas universitāte, Ķīmijas fakultāte. Diploms.

1996 - 1998

Profesionālā dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā.

Latvijas universitāte, Ķīmijas fakultāte. Diploms.

1977 - 1982

Ķīmijas un bioloģijas skolotāja vidusskolā profesionālā kvalifikācija.

Daugavpils pedagoģiskais institūts. Diploms.

Sasniegumi

Citas prasmes un intereses

Izglītības programmu izstrāde. Pedagogu privātprakses pārraudzība.

Interešu un neformālās izglītības specifika.

Vaļasprieki

Orhideju audzēšana, ceļošana, zīmēšana.

Transportlīdzekļa vadītāja apliecība

B kategorija

Darbs padomēs, komisijās

Vispārējās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas eksperte (no 2015)

LZP eksperte pedagoģijā (2016-2018)

Latvijas Universitātes Ķīmijas nozares Promocijas padomes locekle (2009-2015)

LZP eksperte ķīmijas zinātņu nozares ķīmijas didaktikas apakšnozarē (2009-2015)

Zinātniskā darbība

Doktora disertācija:

Laikmetīga mācību organizācija ķīmijas pamatizglītībā (2005).

Zinātniskā vadītāja promocijas darbiem ķīmijas didaktikā:

1. Ķīmijas eksperiments skolēna domāšanas attīstībai (L.Tomiņa, 2006-2009).

2. Vides izpratību un automehāniķa profesionālo kompetenci attīstošu mācību materiālu izstrāde ķīmijā (D.Priede, 2008-2012).

Pētnieciskās darbības virzieni

Paradigmu maiņa pedagoģijā un veselības aprūpē.

Pacientu izglītošanas didaktiskie pamatprincipi.

Veselībpratības veidošana.

Studējošo pedagoģiskās kompetences pilnveide.

Mācību unsavstarpējās sadarbības pieaugušo izglītībā.

Izglītības programmu izstrāde un īstenošana profesionālajā darbībā.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos

Kopējais publicēto darbu skaits 140, t.sk.

Zinātniskas un metodiskas publikācijas – 84

Konferenču tēzes – 46

Mācību līdzekļi un metodiskas publikācijas – 10

Dalība projektos

IZM projekts “Jauniešu neformālās izglītības vienota modeļa izstrāde” (no 2019)

ESF / VISC projekts 8.3.2.1/16/I/002 “ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (no 2018)

LU projekts Nr. ESF/PIAA – ESS 2006/42 „Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”, eksperts (no 2018)

ESF / PIAA – ESS 2005/10 „Tālākizglītības programmu ķīmijas skolotājiem izstrāde un īstenošana”, eksperts (no 2018)

Izstrādātie un docētie studiju kursi

Pedagoģija

Ģimenes pedagoģija

Pedagoģija veselības aprūpē

Metodisko materiālu izstrāde un psihoizglītošana psiholoģijas praksē

Ievads veselībpratības pedagoģiskajos aspektos

Veselībpratības pedagoģiskie aspekti

Didaktikas metodes

Pedagoģija profesionālajā darbībā

Nodaļas grāmatās

Krūmiņa, A. A., Mihailovs, I.J., Mārtinsone, K. (2019). Pacientu izglītošana un izglītošanās. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (zin.red.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva (pp. 116-126). Rīga: RSU.

Upmane, A., Ozoliņa, Z., Krūmiņa, A.A., Mihailovs, I.J. (2016). Komunikācija veselības aprūpes vidē. No K. Mārtinsone un Sudraba V. (zin. red.), Veselības psiholoģija. (pp.155-169). Rīga: RSU.

Krūmiņa A.A., Mihailovs I.J., Mārtinsone K. (2016). Pacientu izglītošana. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (zin. red.), Veselības psiholoģija. (pp.170-178). Rīga: RSU.

Profesionālās kompetences pilnveide no 2015

‒ “Spēle kā metode mācību procesā”, VAS (2019).

Dalība konferencēs (2019): Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences. Knowledge for Use in Practice, April 01.-03.;“Health and Personality Development: Interdisciplinary Approach”, April, 24.-26.

‒ “Metožu karuselis” Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija (2018).

‒ LU Open Minded, A.Svece. “Kritiskā domāšana un informācijas analīze” (2018).

Dalība konferencēs (2018): “Health and personality development: integrative approach”, April, 19.-21.; “RSU ikgadējā -2018”, 22.-23.marts; ”Sabiedrība, integrācija, izglītība”, RTA, 25.-26.maijs; „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai”, DU, 2.oktobris u.c.

‒ RSU, PIC „Docēšana starpkultūru vidē”. (2017).

‒ RSU, PIC „Darba uzsākšana ar Microsoft Excel”. (2017).

‒ RSU, PIC „TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana”. (2017).

‒ LU Sociālo zinātņu fakultāte “Ievads medijpratībā”. (2017).

‒ Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Vispārējās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana”, IKVD. (2017)

Dalība konferencēs (2017): “Health and personality development: integrative approach”, April, 27.-29; “Society. Health. Welfare”, November, 15.-23. „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai”, 20.-21.oktobris., “RSU ikgadējā -2017” 6.-7.aprīlis u.c.

‒ Latvijas veselības psihologu asociācija. “Kā pieņemt saprātīgus lēmumus par savu veselību”. (2016.).

Dalība konferencēs (2016): “Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja”, 8.februāris; “Mūsdienu sabiedrības jaunie izaicinājumi drošības nostiprināšanā: reālais stāvoklis un perspektīvas”, 22.aprīlis; “RSU ikgadējā -2016”, 17.-18.marts; “Personība un sabiedrība: pārskats par pētījumu rezultātiem”, 14.oktobris.

‒ LU Open Minded sadarbībā ar Valsts kanceleju un Nordea Banku. I..Austers. “Sociālā psiholoģija. Ilūzijas domājot par sevi un citiem” (2015).

‒ Latvijas Psihologu biedrība “Uz pierādījumiem balstīta prakse psiholoģijā” (2015).

‒ LU Open Minded sadarbībā ar Valsts kanceleju un Nordea Banku. M.Vaivars., E.Lapiņš „Argumentācija un kritiskā domāšana” Lekciju kurss tiešsaistē (2015).

‒ VAS, „Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika”. (2015).

‒ RSU, PIC Kurss: „E-studiju (Moodle) rīku pratība”. (2015).

Dalība konferencēs (2015): “New frontiers in health psychology” “New Frontiers in Health Pshyhologie” Oktober, 15; 13th international JTEFS/BBCC conference “Sustainable development. Culture. Education”. May 5.-6., “Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti”, 23.aprīlis; Supervīzija un tās kvalitātes nozīme profesionālajā attīstībā”, 24.novembris. “RSU ikgadējā -2015”, 26.-27.marts.

Zinātniskās publikācijas pēdējo 5 gadu laikā

Krūmiņa, A. A., Mihailovs, I.J., Mārtinsone, K. (2019). Pacientu izglītošana un izglītošanās. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (zin.red.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva (pp. 116-126). Rīga: RSU.

Krumina A.A. (2018). Design Thinking as a Method in Education. Методика преподавания химических и экологических дисциплин: сборник научных статей Международной научно-методической конференции; Брест, 68-71. Iegūts no https://docplayer.ru/54649671-Metodika-prepodavaniya-himich…

Krūmiņa A.A. (2018). Dizaina domāšana pedagoģijas kontekstā. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – II daļa. – Rēzekne: RA izdevniecība, 423-434. Iegūts no http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3300

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2018). Vai otrgadniecība ir efektīva Latvijas pamatizglītībā. // Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – II daļa. – Rēzekne: RA izdevniecība, 332-341. Iegūts no http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3149

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2018). Otrgadniecība Latvijas izglītības iestādēs: situācija un risinājumu meklējumi. Daugavpils Universitāte 12.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017” Rakstu krājums, I daļa 36-43 Socioloģijas aktualitātes. Iegūts no http://humanitiessocial.lv/wp-content/uploads/2018/05/SZF-k… (Electronic Journals Library of University of Regensburg).

Krūmiņa A.A., Mihailovs I.J. (2017) Pedagoģiskā komponente veselības psihologa profesionālajā kompetencē. // Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – II daļa. – Rēzekne: RA izdevniecība, 108-119. (Citēta datu bāzē Thomson Reuters).

Krūmiņa A.A. (2017) Informācijas strukturēšanas un vizualizācijas loma studējošo profesionālās lietpratības attīstīšanā. RSU Zinātniskie Raksti 2015.gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas. Pedagoģija. Tiesības, 20.-30.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2017) Pedagoga atbildības problēmjautājumi Latvijā. Daugavpils Universitāte 11.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016” Rakstu krājums, I daļa Socioloģijas aktualitātes 50.-51. (Citēta datu bāzē Electronic Journals Library of University of Regensburg).

Krūmiņa, A.A., Ļubenko, J. (2016) Web-based intervention for developing long-term health literacy of individuals: Advantages and limitations JTEFS, Vol.18, Nr.1, 69-83. (Citēta datu bāzēs Scopus, EBSCOhost).

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2016) Vispārējās izglītības programmu izstrādes un licenzēšanas tendences Latvijā // Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – II daļa. – Rēzekne: RA izdevniecība, 196.-207. (Citēta datu bāzē Thomson Reuters).

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2016) Skolu autonomija kā izglītības attīstības priekšnoteikums. Daugavpils Universitāte 10.starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālai attīstībai”, rakstu krājums, I daļa Socioloģijas aktualitātes, 45.-54. (Citēta datu bāzē Electronic Journals Library of University of Regensburg).

Круминя, А. Михайлов, И. Я. (2016) Признание неформального образования и социальный диалог в Латвии. «Адукацыя і выхаванне», Nr.5 (293), Мiнск., 51-57.

Krūmiņa A.A. (2015) Pedagoģiskā kompetence – cilvēkdrošības komponents. RSU Elektronisko juridisko zinātnisko rakstu žurnāls “Socrates”, Nr.2 (2), 92.-102.

Konferenču tēzes

Pastare A., Krūmiņa A.A., Karulis M. (2019). Analysis and Evolution of Topics in the Context of Health Consciousness in Latvian High School Learner Scientific research Conferences on Health Science in Period of 2012-2018. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences. Knowledge for Use in Practice, April 01-03.2019., pp.551.

Krūmiņa A.A. (2017). Pedagoģija studiju kursa “Pedagoģijas veselības aprūpe” kontekstā RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2017., 6.-7.aprīlis.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2017). Pedagoga profesionālā atbildība Latvijā. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2017., 6.-7.aprīlis.

Krumina A.A. (2016). Development of pedagiocal competence of future specialist in professional environment. 6th international conference Society. Health .Welfare, RSU, November 23.-15.2016, pp.58.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2016). Pedagoga atbildības problēmjautājumi Latvijā. 11.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016” tēžu krājums, Daugavpils Universitāte, akadēmiskais apgāds “Saule” 2016, 34.-35.lpp.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2016). Izglītības iestāžu darbiniekiem noteiktie ierobežojumi un to piemērošana. Starptautiska konference “Mūsdienu sabiedrības jaunie izaicinājumi drošības nostiprināšanā: reālais stāvoklis un perspektīvas”, RSU Juridiskā fakultāte 2016., 20.aprīlis.

Krūmiņa A.A., Mihailovs I.J. (2016). Izglītības programmu izstrāde un īstenošana profesionālajā darbībā. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2016., 17.-18.marts.

Krūmiņa A.A. (2016.) Studējošo pašvērtējuma prasmes – pašregulējoša studiju procesa sastāvdaļa. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2016., 17.-18.marts.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2016). Ārvalstu izglītojamie Latvijas vispārējās izglītības iestādēs. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2016., 17.-18.marts.

Круминя А.А., Михайлов И.Я. (2016). Признание неформального образования и социальный диалог в Латвии. Международный симпозиум «Образование для устойчивого развития для всех поколений – социальный договор» 10-11 февраля 2016 г. Минск, Беларусь, 17.-18.

Krumina A.A., Mihailovs I.J. (2016). Recognition of non-formal education and social dialogue in Latvia. International symposium “Education for sustainable development for all generation as social agreement” 11.-12.February, 2016, Minsk, Belarus, 145.-146.

Krūmiņa A.A. (2015). Informācijas strukturēšanas un vizualizācijas loma studējošo profesionālās lietpratības attīstīšanā. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2015., 440.lpp.

Mihailovs I.J., Krūmiņa A.A. (2015). Vai pedagogu privātprakse liecina par „sliktu” izglītības kvalitāti. RSU ikgadējās zinātniskās konferences tēžu krājums, 2015., 439.lpp.

Krūmiņa A.A. (2015). Pedagoģiskā kompetence kā cilvēkdrošības komponente. Starptautiskas zinātniski praktiskas konferences „Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti” tēžu krājums, RSU 2015., 73.-75.lpp.

Krumina A.A., Lubenko J., Martinsone K. (2015). Web-based intervention for developing long-term health literacy of individuals: advantages and limitations. 13th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development. Culture, Education: Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development 5-6 May, 2015, Riga, Latvia.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Apbalvojumi un atzinības

Publikācijas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks