Skip to main content

Work experience

2010 - Present

Lecturer

Department of Humanities

2007 - Present

Researcher

Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

Education and training

2013

PhD Philosophy

The University of Latvia

Doctoral thesis "Understanding of Knowledge in Hegel's Phenomenology of Spirit. Hermeneutic Dialectics", Riga, University of Latvia, 09.05.2013., No D 0670

2006 - 2008

Master’s degree of Philosophy

University of Latvia

1999 - 2006

BSc of Philosophy

University of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

02.2010. – 06.2016. University of Latvia, pedagogy courses "Higher Education Didactics: contemporary theory and practice".

Certificate issued in 14.06.2010..​

Field of research

German classical philosophy

▪ Critical thinking;

▪ National identity;

▪ Hermeneutics;

▪ Phenomenology .;

▪ Hegel's philosophy;

▪ Ethics, Bioethics ​

Supervised study course

Communication Psychology

Art of Communication. Hermeneutics

Philosophy

Professional ethics

Ethics ​

Head of study course

Research Work Methodology

Art of Communication. Hermeneutics

Philosophy

Professional ethics

Ethics

Lectured study course

Art of Communication. Hermeneutics

Communication Psychology

Introduction to Study Process and Basics of Argumentation

Medical Philosophy and Bioethics

Personality Psychology

Profesional Ethics

Philosophy

Ethics​

Supervised and reviewed student research papers


Reviewed:

BSc Theses: 6 ​

Projects

- Latvian Council of Science, "Kultūru migrācija Latvijā", researcher, 2014-2017

​- National Research Programme „Letonika (Latvian Studies): studies of history, language and culture", researcher, 2014-2017

​- National Research Programme "National identity (Language, Latvian History, Culture and Human Security)", researcher, 2010-2014​

Publications

Research articles​​

Herdera eksistenciālās propozīcijas valodas kontekstā [Herder's existential propositions in the context of language]// Otrās zinātniskās konferences "Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika. Ziemeļu– Dienvidu un citi virzieni" ziņojumu krājums. Rīga: LU agency „LU Filozofijas un socioloģijas institūts", 2016, 41-46 Pp..


Jankovskis Ģirts. Herdera valodas koncepcija un demokrātija [Herder's conception of language and democracy]// Vērtību pētījumi – filosofiskie aspekti. LU agency „LU Filozofijas un socioloģijas institūts", 2016, 121-130 Pp


​Jankovskis, Ģirts. Apziņa / Ģ.Jankovskis // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 1.sēj., 62.-80.lpp.

Jankovskis, Ģirts. Ticības un zināšanas nošķīruma atcēlums Hēgeļa filozofijā / Ģ.Jankovskis // Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sast. un zin. red. R.Bičevskis. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. - 265.-282.lpp. - Kopsav. angļu val.

Jankovskis, Ģirts. Absolūto zināšanu un dialektikas izpratne: Hēgeļa gara fenomenoloģija. Absolūtā zināšana kā klātesošais, nevis abstraktais = Understanding of absolute knowledge and dialectics: Hegel's phenomenology of spirit absolute knowledge as being present, not abstract / Ģ.Jankovskis // Filosofija. Tagadne un klātbūtne. - (2012), [27.]-34.lpp. - Kopsav. angļu val.

Jankovskis, Ģirts. Hēgeļa laika jēdziena kritika Heidegera darbā "Esamība un laiks" / Ģ.Jankovskis // Heidegera Rīgas rudens : Martins Heidegers Rīgā / sast. R.Bičevskis. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 119.-137.lpp. - Kopsav. vācu val.

Abstracts​​

Jankovskis, Ģirts. Sāpju fenomena pieredze ārsta un pacienta komunikācijā / Ģ.Jankovskis, U.Vēgners // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 445.lpp.

Jankovskis, Ģirts. Zināšanas problemātika ārsta un pacienta attiecībās / Ģ.Jankovskis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 478.lpp.

Jankovskis, Ģirts. Ārsta-pacienta attiecību interpretācija Hēgeļa "kunga-kalpa" modelī. Informētās piekrišanas dialektiskās konsekvences / Ģ.Jankovskis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 453.lpp.

Jankovskis, Ģirts. Apziņa un apzināties. Redukcionisma problēmas apziņas konstatācijā. Informētās piekrišanas pamatproblemātika / Ģ.Jankovskis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 491.lpp.

Jankovskis, Ģirts. Zinātne - zināšana un griba. Zinātniskās izziņas problēma Hēgeļa filozofijas kontekstā / Ģ.Jankovskis // Starptautiska zinātniska konference "Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa" : tēzes = International scientific conference "Ethics of a scientist: Latvia, Baltics, Europe" : [abstracts] [Rīga, 2012.g. 20.-21.sept.] / Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga, 2012. - 215.-216.lpp.

Books and brochures​​

Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sast. un zin. red. R. Bičevskis ; autori : M.Grīnfelde, Ģ.Jankovskis ...[u.c.]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. - 400, [1] lpp. - Kolektīvā monogrāfija izstrādāta LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" 3. projektā "Nacionālā un eiropeiskā identitāte". - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Books

Filosofiskā antropoloģija

Autors(i): V. Sīlis, M. Jankovska, Ģ. Jankovskis, J. Budanceva, I. Dzalbe, E. Šauers, V. Sīle, I. Neiders, G. Vēja, V. Sīlis, sast., A. Žabicka, sast., V. Sīlis, red.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Related news

Colleagues

Vija Sīle
Head of the Department, Academic Staff
Laura Bitiniece
Academic Staff
Mairita Satika
Academic Staff
Uldis Vēgners
Academic Staff
Agnese Cera
Office Manager