Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2010 - pašlaik

Lektors

RSU Humanitāro zinātņu katedra

2007 - pašlaik

Pētnieks

LU Filozofijas un socialoģijas institūts

Izglītība

2006 - 2010

Dr.Phil

Latvijas Universitāte

2006 - 2008

Humanitāro zinātņu maģistrs filozofijā

Latvijas Universitāte

2000 - 2005

Humanitāro zinātņu bakalaurs filozofijā

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

02.2010. – 06.2016. LU pedagoģijas kursi „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse". Iegūts Sertifikāts izsniegts 14.06.2010. ​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

▪ Vācu klasiskā filozofija

▪ Kritiskā domāšana;

▪ Nacionālā identitāte;

▪ Hermeneitika;

▪ Fenomenoloģija.;

▪ Hēgeļa filozofija;

▪ Ētika, Bioētika​

 

Izstrādātie studiju kursi

Sarunas māksla.

Hermeneitika.

Filozofija

Ētika

Profesionālā ētika

 

Vadītie studiju kursi

 

Sarunas māksla.Hermeneitika

Saskarsmes psiholoģija

Filozofija

Ētika

Profesionālā ētika ​

 

Docētie studiju kursi

Ievads studiju procesā un argumentācijas pamatos

Medicīnas filosofija un bioētika

Personības psiholoģija

Profesionālā ētika

Sarunas māksla. Hermeneitika

 

Saskarsmes psiholoģija

Ētika

Filozofija

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

recenzētie:

 

Bakalaura darbi: 6

 

Projekti

 

VPP "Nacionālā identitāte (Language, Latvian History, Culture and Human Security)", pētnieks, 2010-2014 VPP „Letonika: vesture, valoda un kultūra", pētnieks, 2014-2017

Latvijas Zinātņu padome, "Kultūru migrācija Latvijā", pētnieks, 2014-2017​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2016 - pašlaik Humanitāro un sociālo zinātņu aizstāvībai ​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Herdera eksistenciālās propozīcijas valodas kontekstā]// Otrās zinātniskās konferences "Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika. Ziemeļu–Dienvidu un citi virzieni" ziņojumu krājums. Rīga: LU agency „LU Filozofijas un socioloģijas institūts", 2016, 41.-46. lpp. – kopsav. angļu val.

 

​Jankovskis Ģirts. Herdera valodas koncepcija un demokrātija / Vērtību pētījumi – filosofiskie aspekti. LU agency „LU Filozofijas un socioloģijas institūts", 2016, 121.-130. lpp

 

​Jankovskis, Ģirts. Apziņa / Ģ.Jankovskis // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 1.sēj., 62.-80.lpp.

 

Jankovskis, Ģirts. Ticības un zināšanas nošķīruma atcēlums Hēgeļa filozofijā / Ģ.Jankovskis // Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sast. un zin. red. R.Bičevskis. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. - 265.-282.lpp. - Kopsav. angļu val.

Jankovskis, Ģirts. Absolūto zināšanu un dialektikas izpratne: Hēgeļa gara fenomenoloģija. Absolūtā zināšana kā klātesošais, nevis abstraktais = Understanding of absolute knowledge and dialectics: Hegel's phenomenology of spirit absolute knowledge as being present, not abstract / Ģ.Jankovskis // Filosofija. Tagadne un klātbūtne. - (2012), [27.]-34.lpp. - Kopsav. angļu val.

Jankovskis, Ģirts. Hēgeļa laika jēdziena kritika Heidegera darbā "Esamība un laiks" / Ģ.Jankovskis // Heidegera Rīgas rudens : Martins Heidegers Rīgā / sast. R.Bičevskis. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 119.-137.lpp. - Kopsav. vācu val.

 

Tēzes​​

 

Jankovskis, Ģirts. Sāpju fenomena pieredze ārsta un pacienta komunikācijā / Ģ.Jankovskis, U.Vēgners // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 445.lpp.

Jankovskis, Ģirts. Zināšanas problemātika ārsta un pacienta attiecībās / Ģ.Jankovskis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 478.lpp.

Jankovskis, Ģirts. Ārsta-pacienta attiecību interpretācija Hēgeļa "kunga-kalpa" modelī. Informētās piekrišanas dialektiskās konsekvences / Ģ.Jankovskis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 453.lpp.

Jankovskis, Ģirts. Apziņa un apzināties. Redukcionisma problēmas apziņas konstatācijā. Informētās piekrišanas pamatproblemātika / Ģ.Jankovskis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 491.lpp.

Jankovskis, Ģirts. Zinātne - zināšana un griba. Zinātniskās izziņas problēma Hēgeļa filozofijas kontekstā / Ģ.Jankovskis // Starptautiska zinātniska konference "Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa" : tēzes = International scientific conference "Ethics of a scientist: Latvia, Baltics, Europe" : [abstracts] [Rīga, 2012.g. 20.-21.sept.] / Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga, 2012. - 215.-216.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sast. un zin. red. R. Bičevskis ; autori : M.Grīnfelde, Ģ.Jankovskis ...[u.c.]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. - 400, [1] lpp. - Kolektīvā monogrāfija izstrādāta LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" 3. projektā "Nacionālā un eiropeiskā identitāte". - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Grāmatas

Filosofiskā antropoloģija

V. Sīlis, M. Jankovska, Ģ. Jankovskis, J. Budanceva, I. Dzalbe, E. Šauers, V. Sīle, I. Neiders, G. Vēja, V. Sīlis, sast., A. Žabicka, sast., V. Sīlis, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2015

Kontakti

Kolēģi

Vija Sīle
Katedras vadītāja, Docētāja
Agnese Cera
Biroja vadītāja