Skip to main content

Work experience

2017 - 2018

professor

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland

2014

Professor

Faculty of Law, Department of Legal Sciences

Education and training

1999 - 2004

Dr. iur.

Police Academy of Latvia

1998 - 1999

Master’s degree of Law

Police Academy of Latvia

1993 - 1998

Higer education in Law / lawyer

Police Academy of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

1. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības “Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei". 27.09.2017.-29.11.2017. 4 a/st

2. Neformālās izglītības rezultātu novērtēšana/atzīšana Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā. Rīga, AIC. 2017.gada 26.oktobris.

3. RSU Tālākizglītības fakultāte, kursi “Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei”, 2017.gada 25.oktobris.

4. 2. EUROPEAN LAW FACULTIES ASSOCIATION Annual General Meeting 2017 and Conference”Legal Education in Changing Europe” . 2017.gada 19.-21.aprīlis. Čehija, Brno.

5. RSU Juridiskās fakultātes seminārs “Par studiju, bakalaura un maģistra darbu vadīšanu, vērtēšanu, recenzēšanu, aizstāvēšanu un aizstāvēšanas komisijas darbu, kompetenci un darbības robežām.” 2017. gada 07. aprīlis. Rīga. RSU.

6. RSU zinātniskā konference. Tiesību sekcija. 2017. gada 06. aprīlis. Rīga. RSU. Sekcijas vadīšana.

7. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “RSU studiju programmu ekosistēma ". 02.03.2017.-27.04.2017. 27 a/st

8. 5. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties?” 01.03.2017. 4 a/st.

9. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “Pareizs un atbilstošs mūsdienu latviešu valodas lietojums profesionālajā darbībā”. 07.12.2016.-25.01.2017. 16 a/st.

10. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “Improvizācija pedagoģiskajā darbībā". 19.10.2016. - 30.11.2016. 19.a/st.

11. RSU Tālākizglītības fakultāte, kursi “Funkcionālās anatomijas kopsakarības ar vingrojumu un vingrinājumu izpildi”. 2016. gada 10. oktobris – 2017.gada. 22. jūnijs.

12. Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības KA3 “Atbalsts izglītības politikas reformām” Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” (Recognition of Prior Learning) 1.seminārs. 2016.gada 01.aprīlis.Rīga.

13. Mūsdienu terorisma jaunie vaibsti. RSU organizētā diskusija-seminārs. 2016.gada 06.janvāris, Rīga, RSU.

14. RSU zinātniskā konference. Tiesību sekcija. 2016. gada 18. marts. Rīga. RSU.

15. Latvijas aktualitātes Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Gadskārtējā diskusija par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā. 2016. gada o8. aprīlis. Rīga, Rīgas Juridiskā augstskola.

16. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) izstrādātais tematiskais cikls “Pētniecības darbu efektīva vadīšana". 03.-17.05.2016.

17. RSU kursi “Trenažieru izmantošana un uzturs veselības veicināšanai”. 08.02-jūnijs.2016. Piedalīšanās kursos.

18. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) izstrādātais tematiskais cikls “Docēšana starpkultūru vidē". 30.03.-27.04.2016.

19. 10. Who's Who in the World® 2016 (33rd Edition), via the Marquis Online Update System (MOUS)// http://www.marquiswhoswho.com/booksellers/publications/14-w… - biogrāfijas iekļaušana.

20. 08.05.2015. RSU, Dr.sc.pol. Simona Gurbo. Dalība lekcijā ”Turnitin darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana”. (2 akadēmiskās stundas).

21. 26.-27.03.2015.piedalīšanās RSU ikgadējā zinātniskajā konferencē. 22. 25.03.2015.piedalīšanās RSU studentu starptautiskajā zinātniskajā konferencē Health and Social science s 2015 (žūrijas locekle tiesību zinātņu sekcijā).

23. 22.09.2014 – 28.09.2014 piedalīšanās Erasmus programmā Wyższa Szkoła AdministracyjnoSpołeczna (Polija)

24. 04.06.2014. RSU, asoc. prof. Anda Klegera (Kanādas Britu Kolumbijas universitāte) 2 lekcijas – ”Problēmorientēta/ problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā” un ”Problēmorientēta/ problēmbalstītas mācīšanās demonstrācija studiju procesā”.

25. 10.2014.-23.03.2015. Inteliģences akadēmija, Mākslas un kultūras modulis, RSU, Rīga

26. 12.2013-04.2014. Angļu valodas kursi, Polyglot,

27. 15.-16.12.2011. apgūta Karatiesu tiesnešu un prokuroru kursa programma., Rīga, NAA.

28. 19.-24.09.2011. piedalīšanās Erasmus programmā Vysoka Škola obchodn v Praze (Čehija). 5/2/18 © Eiropas Savienība, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Lap

Field of research

Special procedural protection
Differentiation of forms of criminal procedure
Principles of criminal procedure
The role of legal conflictology in educating lawyers

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Science of Law

Head of the study programme

Rīga Stradiņš University, Doctoral study programme Science of Law

Supervised study course

Criminal Process. Specific part

Criminal Procedure

Criminal Procedure. Special Investigation Actions

Criminal Process

Criminal Process. General part

Investigation Actions during Pretrial Investigation

Legal Conflictology and Mediation

Scientific research

Topical Issues of Criminal Law and Criminal Procedure

Lectured study course

Criminal Procedure. Special investigation actions

Criminal Procedure

Criminal Process

Criminal Process. General part

Criminal Process. Specific part

Investigation Actions during Pretrial Investigation

Legal Conflictology and Mediation

Projects

Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības KA3 “Atbalsts izglītības politikas reformām” Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” (Recognition of Prior Learning) konference. 2016.gada 21. oktobris.Rīga. Uzstāšanās ar referātu – Rīgas Stradiņa universitātes pieredze iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu pielīdzināšanā.

Norvēģijas finanšu instrumenta projekts Nr.LV08/3 Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana”2016.gada 16. – 17.marts. Jūrmala, Latvija. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Personas tiesību un brīvību ievērošanas pamatprincipi un ierobežošanas samērīgums policijas darbā”. Uzstāšanās par tēmu -„Kriminālprocesuālā aizturēšana un tiesības uz brīvību”.

14.09.2012.-01.03.2013. The European Commission specific program "Criminal Justice" project Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 "Restorative Justice in actual problems, solving the EU's future," study "Mechanisms for the compensation of victims in criminal proceedings in the European Union" and boring (TM/2012/34/EK). The project participant.

2010: EK project Victims of terrorism: in search of memory, justice and dignity (research commissioners -Matrix Insight Ltd. AEF) – expert’s acknowledgement. EPP Public Hearing on 17 November 2010, European Parliament, Brussels.

2007: AGIS project Towards harmonization of European rules and practices on the right to defence. Coordinators: Lithuania (Mykolas Romeris University), Polija (Adam Mickiewicz University), Italy (Sant' Anna School of Advanced Studies of Pisa) un Belgium (‘Droit au Droit’ International Association). Report on the subject of Latvian experience of implementation of the defendant’s right to have legal assistance at the pre-trial stage

Memberships

RSU Recognition Commissions on the results of previous education or professional experience, the chairman
Member of RSU Faculty of Law Council
Member of the Promotion Council of the University of Latvia
Member of the Promotion Council of RSU
Expert Council of the Latvian Council of Science in the Humanities and Social Sciences Sub-branch.
Member of the Independent Working Group on Amendments to the Criminal Procedure Law

Member of the Scholarship Board, Rīga Stradiņš University​

Awards and recognitions

Award from the Ministry of Education and Science of Latvia on the success of the teaching and methodological
at work.

Publications

Research articles​​

Kaija, Sandra. Izmeklēšanas noslēpums procesā par noziedzīgi iegūtu mantu [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.2(8) (2017), 14.-24.lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 27.nov. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Kaija S. Kriminālprocesuālo funkciju nodalīšana. //Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 3/2017. 32.-38.lpp. ISSN 1407-2971

Kaija S. Notikusi un turpinās vērtību pārvērtēšana. Jurista Vārds.//7. NOVEMBRIS 2017 /NR. 46 (1000)

Kaija S. Issues in Separation of Criminal Procedural Functions. 6 th International conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE 2016. RSU, Riga.November 23–25, 2016.

Kaija S. Prokurora loma kriminālprocesa atjaunošanā jaunatklātu apstākļu dēļ. Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2016, Nr. 2 (5)., 17-26.lpp. https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdevumi/socrates_5_2016.pdf

Kaija S. Procesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā// Starptautiskās zinātniski praktiskajā konferences „Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti’’ tēzes. Rīga, RSU, 23.04. 2015. 28.-30.lpp. http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas_nostiprinasana_konf_tezes_apr2015.pdf

С. Кайя, В. Рейнгольд. Влияние европейских фондов на развитие региональной экономики в Латвии: экономико-правовые аспекты// Source: Economic AnnalsXXI (Економічний часописХХІ), issue: 78( 1) / 2013, pages: 22-25, 1) Scopus, 2) EBSCOhost, 3) Index Copernicus, 4) Ulrich’s Periodicals Directory, 5) Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.), 6) Russian Index of Science Citation (RISC), 7) GESIS Knowledge Base of Social Sciences in Eastern Europe data bases. http://soskin.info/en/ea/2013/7-8/contents_6.html

Kaija S. Completion of Criminal Proceeding within a Reasonable Time in Latvia.// Jurisprudencija, ISSN 1392–6195 (print), ISSN 2029–2058 (online), 2013, 20(2), p. 733–756., EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus, C.E.E.O.L. and ULRICH'S data bases. http://dx.doi.org/10.13165/JUR-13-20-2-20

Kaija S.Aktuālākie transformācijas virzieni kriminālprocesa tiesību jomā Latvijā.//Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 1/2013. 15.-20.lpp. ISSN 1407-2971

Kaija S. Juridiskās konfliktoloģijas loma juristu sagatavošanā.// starptautiskās zinātniskās konferences „SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” rakstu krājums, Rēzekne, 2013. 110.-118.lpp. ISSN 1691-5887, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science) data base.

Kaija S. Kriminālprocesa tiesību transformācija Latvijā// starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā” rakstu krājums. Rīga, BSA, 2013. 39.-47. lpp. ISSN 978-9984-47-076-4

Kaija, Sandra. Prokurora loma kriminālprocesa atjaunošanā jaunatklātu apstākļu dēļ [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Socrates [Elektroniskais resurss] : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. - Nr.2(5) (2016), 17.-26.lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 13.martā. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/soc…

Kaija, Sandra. Procesuālā ekonomija kā princips kriminālprocesā = Procedural economy as a criminal procedure principle / S.Kaija // Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 188.-198.lpp. - Kopsav. angļu un latviešu val.

Kaija, Sandra. Procesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.2(2) (2015), 12.-15.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/soc…

Kaija, Sandra. Settlement in resolution of criminal conflicts / S.Kaija // 2nd International Scintific Conference on Social Sciences & Arts (SGEM 2015) (Albena Resort, Bulgaria, Aug.24-Sept.2, 2015) : Conference Proceedings. - Albena Resort, 2015. - Book 2: Political sciences, law, finance, economics and tourism, Vol.1, p.663-670. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Groma, Jeļena. Guarantees of persons deprived of liberty in criminal procedure in the light of recommendations issued by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment [Elektroniskais resurss] / J.Groma, S.Kaija // International Journal of Social Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.3 (2014), p.1-11. - 9th International Academic Conference (Istanbul, Turkey, Apr.13-16, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iises.net/?p=11246

Kaija, Sandra. The role of mediation in public and private law in the Republic of Latvia / S.Kaija, V.Reingolds // 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM2014 (Sofia, Bulgaria, June 17-26, 2014) : Conference Proceedings. - Sofia, 2014. - P.491-498.

Abstracts​​

Kaija, Sandra. Issues in separation of criminal procedural functions / S.Kaija // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.48-49.

Kaija, Sandra. Procesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 28.-31.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 5.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

Kaija, S., & Groma, J., (2014). Guarantees of Persons Deprived of Liberty in Criminal Procedure in the Light of Recommendations Issued by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment. 9th International Academic Conference. Istanbul, Turkey, 14 - 15 April 2014. Conference proceedings. Published by International Institute of Social and Economic Sciences. Kamerunská 607/1, 160 00, Prague - Vokovice, Czech Republic, http://www.iises.net/. ISBN 978-80-87927-00-7 http://proceedings.iises.net/index.php? action=proceedingsIndexConference&id=1&page=1

Books and brochures​​

Kriminālprocesa likumam - 10 : pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā ; [autori: J.Baumanis, S.Kaija, A.Lieljuksis ... [u.c.]]. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 446 lpp. - Teksts latviešu valodā, ievads un rakstu anotācijas arī angļu valodā.

Latvijas tiesību sistēma. Kolektīva monogrāfija. Rīga: Turība, 2017. (līdzautore).

Специальные следственные действия основа эффективной борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью. Под ред. Проф. А.Н.Соколова. Калинингр. юрид. ин-т МВД РФ. - Калининград : Изд-во КЮИ МВД России, 2010. - 142 с. Монография. (соавторство). 2 a/l .

Kavalieris A., Makans L., Kazaka S. „Kriminālprocesā liecinošo personu speciālā aizsardzība”. Rīga, SIA „Izglītības soļi”, 2009., 230.lpp. Monogrāfija. (Līdzautore). 4,4.a/l.. Kazaka S. Speciālā procesuālā aizsardzība. Rīga, Turība, 2008. Monogrāfija. 15.a/ll

Институт защиты судей. Монография. Под ред. Проф. А.Н.Соколова и В.М. Бочарова. Калининград, КлЮИ МВД России, 2007.-128 с. c.53.-76. (соавторство). 1.5 a/l

Autoru kolektīvs. Kriminālprocesuālie termiņi pirmstiesas izmeklēšanā. Rīga, Petrovskis un Ko, 2006., 151.lpp. Mācību grāmata (Līdzautore). 2 a/l

Member of Scientific Board

DALĪBA ZINĀTNISKO ŽURNĀLU REDKOLĒĢIJĀS

XVIII International Scientific Conference Communication in the global village: interests and influences. 18.05.2017. Member of Scientific Board.

Journal of the Law Faculty of the Riga Stradins University Socrates. Member of the Editorial Board.

Journal of the Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności .Member of the Editorial Board. Poland

Scientific journal "Sociology and Anthropology" (USA) reviewer.

Member of the Scientific and Editorial Board of the 17th International Scientific Conference "Society and Culture". Liepāja, LiepU, 2014.

Member of the Scientific and Editorial Board of the XV International Scientific Conference "10 Years in the European Union - Achievements, Problems and Future Ideas". Riga, BAT, 2014.

Member of the editorial board of the scientific journal "Baltijas Juridiskais žurnāls".

Member of the Scientific and Editorial Board of the scientific journal "Porivnialne Pravoznavstvo" ("Comparative Jurisprudence") (Ukraine).

Member of the editorial board of the scientific theoretical journal journal "Administrative and Criminal Justice"

Contacts

Related news

Colleagues

Andrejs Vilks
Dean, Academic Staff
Osvalds Joksts
Leading Researcher
Aldis Lieljuksis
Head of Study Programme, Academic Staff
Inga Kudeikina
Head of Study Programme
Lidija Rozentāle
Academic Staff, Head of Study Programme
Kitija Bite
Academic Staff
Aelita Zīle
Academic Staff
Jānis Grasis
Vice-Dean, Leading Researcher
Juris Zīvarts
Acting Lecturer, Head of Study Programme
Jānis Baumanis
Leading Researcher
Ivars Kronis
Leading Researcher
Inga Minkeviča
Office Administrator
Ināra Telnere
Office Administrator
Sanita Vīksne
Office Administrator
Inga Bēniņa
Office Manager