Skip to main content

Work experience

2014

Professor

Faculty of Law, Department of Legal Sciences

2017 - 2018

professor

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland

Education and training

1999 - 2004

Dr. iur.

Police Academy of Latvia

1998 - 1999

Master’s degree of Law

Police Academy of Latvia

1993 - 1998

Higer education in Law / lawyer

Police Academy of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

1. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības "Studiju programmu vadītāju seminārs" 07.03.2019. 4 a/st

2. 2. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības Studentu patstāvīgo darbu izstrādāšanas vadība (Juridiskā fakultāte) 27.02.2019. 4 a/st

3. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības Studiju programmu vadītāju supervīzija”, 21.02.2019. 4 a/st

4. 4. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības. Viesseminārs promocijas darbu vadītājiem: Kā būt veiksmīgam promocijas darba vadītājam 10.01.2019. 6 a/st

5. 5. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības. Judikatūra un tās ietekme uz Latvijas tiesību pilnveidi (Juridiskā fakultāte). 14.11.2018. 4 a/st

6. 6. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības. RSU bibliotēkas resursu izmantošana studiju un pētniecības procesā (Juridiskā fakultāte) 24.10.2018. 2 a/st

7. 7. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības. Atsauču pārvaldīšanas rīks EndNote 28.09.2018. - 05.10.2018. 4 a/st

8. 8. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības. Mācības par e-studiju atjauninājumiem 29.08.2018. 2 a/st

9. Lietišķā angļu valoda un sarakste angļu valodā. Efektīva prezentācija angļu valodā. 12.03.-27.06.2018. Rīga, RSU.

10. Starptautiskā konference “Konstitucionālās tiesas loma globalizētā pasaulē 21.gadsimtā”. 24.05.2018. Rīga.

11. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības “Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei". 27.09.2017.-29.11.2017. 4 a/st

12. Neformālās izglītības rezultātu novērtēšana/atzīšana Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā. Rīga, AIC. 2017.gada 26.oktobris.

13. RSU Tālākizglītības fakultāte, kursi “Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei”, 2017.gada 25.oktobris.

14. 2. EUROPEAN LAW FACULTIES ASSOCIATION Annual General Meeting 2017 and Conference”Legal Education in Changing Europe” . 2017.gada 19.-21.aprīlis. Čehija, Brno.

15. RSU Juridiskās fakultātes seminārs “Par studiju, bakalaura un maģistra darbu vadīšanu, vērtēšanu, recenzēšanu, aizstāvēšanu un aizstāvēšanas komisijas darbu, kompetenci un darbības robežām.” 2017. gada 07. aprīlis. Rīga. RSU.

16. RSU zinātniskā konference. Tiesību sekcija. 2017. gada 06. aprīlis. Rīga. RSU. Sekcijas vadīšana.

17. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “RSU studiju programmu ekosistēma ". 02.03.2017.-27.04.2017. 27 a/st

18. 5. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties?” 01.03.2017. 4 a/st.

19. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “Pareizs un atbilstošs mūsdienu latviešu valodas lietojums profesionālajā darbībā”. 07.12.2016.-25.01.2017. 16 a/st.

20. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “Improvizācija pedagoģiskajā darbībā". 19.10.2016. - 30.11.2016. 19.a/st.

21. RSU Tālākizglītības fakultāte, kursi “Funkcionālās anatomijas kopsakarības ar vingrojumu un vingrinājumu izpildi”. 2016. gada 10. oktobris – 2017.gada. 22. jūnijs.

22. Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības KA3 “Atbalsts izglītības politikas reformām” Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” (Recognition of Prior Learning) 1.seminārs. 2016.gada 01.aprīlis.Rīga.

23. Mūsdienu terorisma jaunie vaibsti. RSU organizētā diskusija-seminārs. 2016.gada 06.janvāris, Rīga, RSU.

24. RSU zinātniskā konference. Tiesību sekcija. 2016. gada 18. marts. Rīga. RSU.

25. Latvijas aktualitātes Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Gadskārtējā diskusija par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā. 2016. gada o8. aprīlis. Rīga, Rīgas Juridiskā augstskola.

26. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) izstrādātais tematiskais cikls “Pētniecības darbu efektīva vadīšana". 03.-17.05.2016.

27. RSU kursi “Trenažieru izmantošana un uzturs veselības veicināšanai”. 08.02-jūnijs.2016. Piedalīšanās kursos.

28. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) izstrādātais tematiskais cikls “Docēšana starpkultūru vidē". 30.03.-27.04.2016.

29. 10. Who's Who in the World® 2016 (33rd Edition), via the Marquis Online Update System (MOUS)// http://www.marquiswhoswho.com/booksellers/publications/14-w… - biogrāfijas iekļaušana.

30. 08.05.2015. RSU, Dr.sc.pol. Simona Gurbo. Dalība lekcijā ”Turnitin darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana”. (2 akadēmiskās stundas).

31. 26.-27.03.2015.piedalīšanās RSU ikgadējā zinātniskajā konferencē.

32. 25.03.2015.piedalīšanās RSU studentu starptautiskajā zinātniskajā konferencē Health and Social sciences 2015 (žūrijas locekle tiesību zinātņu sekcijā).

33. 22.09.2014 – 28.09.2014 piedalīšanās Erasmus programmā Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna (Polija)

34. 04.06.2014. RSU, asoc. prof. Anda Klegera (Kanādas Britu Kolumbijas universitāte) 2 lekcijas – ”Problēmorientēta/ problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā” un ”Problēmorientēta/ problēmbalstītas mācīšanās demonstrācija studiju procesā”.

35. 10.2014.-23.03.2015. Inteliģences akadēmija, Mākslas un kultūras modulis, RSU, Rīga

36. 12.2013-04.2014. Angļu valodas kursi, Polyglot,

37. 15.-16.12.2011. apgūta Karatiesu tiesnešu un prokuroru kursa programma., Rīga, NAA.

38. 19.-24.09.2011. piedalīšanās Erasmus programmā Vysoka Škola obchodn v Praze (Čehija).

Field of research

Special procedural protection
Differentiation of forms of criminal procedure
Principles of criminal procedure
The role of legal conflictology in educating lawyers

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Science of Law

Head of the study programme

Rīga Stradiņš University, Doctoral study programme Science of Law

Supervised study course

Criminal Process. Specific part

Criminal Procedure

Criminal Procedure. Special Investigation Actions

Criminal Process. General part

Investigation Actions during Pretrial Investigation

Legal Conflictology and Mediation

Scientific research

Topical Issues of Criminal Law and Criminal Procedure

Lectured study course

Criminal Procedure. Special investigation actions

Criminal Procedure

Criminal Process. General part

Criminal Process. Specific part

Investigation Actions during Pretrial Investigation

Legal Conflictology and Mediation

Legal Institutions

Scientific research

Topical Issues of Criminal Law and Criminal Procedure

Projects

Valsts administrācijas skolas īstenotais ESF projekts Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”.

Pieredzes apmaiņas pasākums par sadarbību starp tiesībaizsardzības institūcijām/prokuratūru un pētnieciskajiem žurnālistiem. Projekta dalībnieks.

ESF projekts “Mācību pakalpojumi par Tiesu ekspertīzi un tās veikšanu” Nr.TA 2017/5/B/ESF.

2017-2020. Projekta dalībnieks.

Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības KA3 “Atbalsts izglītības politikas reformām” Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” (Recognition of Prior Learning) konference. 2016.gada 21. oktobris.Rīga. Uzstāšanās ar referātu – Rīgas Stradiņa universitātes pieredze iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu pielīdzināšanā.

Norvēģijas finanšu instrumenta projekts Nr.LV08/3 Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana”2016.gada 16. – 17.marts. Jūrmala, Latvija. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Personas tiesību un brīvību ievērošanas pamatprincipi un ierobežošanas samērīgums policijas darbā”. Uzstāšanās par tēmu -„Kriminālprocesuālā aizturēšana un tiesības uz brīvību”.

14.09.2012.-01.03.2013. The European Commission specific program "Criminal Justice" project Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 "Restorative Justice in actual problems, solving the EU's future," study "Mechanisms for the compensation of victims in criminal proceedings in the European Union" and boring (TM/2012/34/EK). The project participant.

2010: EK project Victims of terrorism: in search of memory, justice and dignity (research commissioners -Matrix Insight Ltd. AEF) – expert’s acknowledgement. EPP Public Hearing on 17 November 2010, European Parliament, Brussels.

2007: AGIS project Towards harmonization of European rules and practices on the right to defence. Coordinators: Lithuania (Mykolas Romeris University), Polija (Adam Mickiewicz University), Italy (Sant' Anna School of Advanced Studies of Pisa) un Belgium (‘Droit au Droit’ International Association). Report on the subject of Latvian experience of implementation of the defendant’s right to have legal assistance at the pre-trial stage

Memberships

RSU Recognition Commissions on the results of previous education or professional experience, the chairman
Member of RSU Faculty of Law Council
Member of the Promotion Council of the University of Latvia
Member of the Promotion Council of RSU
Expert Council of the Latvian Council of Science in the Humanities and Social Sciences Sub-branch.
Member of the Independent Working Group on Amendments to the Criminal Procedure Law

Member of the Scholarship Board, Rīga Stradiņš University​

Awards and recognitions

Award from the Ministry of Education and Science of Latvia on the success of the teaching and methodological
at work.

Member of Scientific Board

DALĪBA ZINĀTNISKO ŽURNĀLU REDKOLĒĢIJĀS

XVIII International Scientific Conference Communication in the global village: interests and influences. 18.05.2017. Member of Scientific Board.

Journal of the Law Faculty of the Riga Stradins University Socrates. Member of the Editorial Board.

Journal of the Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności .Member of the Editorial Board. Poland

Scientific journal "Sociology and Anthropology" (USA) reviewer.

Member of the Scientific and Editorial Board of the 17th International Scientific Conference "Society and Culture". Liepāja, LiepU, 2014.

Member of the Scientific and Editorial Board of the XV International Scientific Conference "10 Years in the European Union - Achievements, Problems and Future Ideas". Riga, BAT, 2014.

Member of the editorial board of the scientific journal "Baltijas Juridiskais žurnāls".

Member of the Scientific and Editorial Board of the scientific journal "Porivnialne Pravoznavstvo" ("Comparative Jurisprudence") (Ukraine).

Member of the editorial board of the scientific theoretical journal journal "Administrative and Criminal Justice"

Research articles​​

Kaija, Sandra. Criminal procedural form and its differentiation / S.Kaija // 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts (SGEM 2018) (Vienna, Austria, March 19-21, 2018) : Conference Proceedings. - Vienna, 2018. - Vol.5, Issue 1.1, p.131-138. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kaija, Sandra. Issues in separation of criminal procedural functions [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.01010, [10 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Kaija, Sandra. Legal scope of the mediation and problem of applicability / S.Kaija, I.Kudeikina // European Journal of Sustainable Development. - Vol.7, No.4 (2018), p.372-380. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kudeikina, Inga. Liability for property tax avoidance : civil and criminal law aspects / I.Kudeikina, S.Kaija // Právo, obchod, ekonomika, VIII / edited by J.Suchoža, J.Husár, R.Hučková. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 2018. - P.227-235.

Mārtinsone, Kristīne. Pirmais psihologu profesionālās darbības regulējumam veltītais izdevums latviešu valodā [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsone, S.Kaija, I.J.Mihailovs // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(10) (2018), 128.-130.lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 13.nov. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Kaija, Sandra. Izmeklēšanas noslēpums procesā par noziedzīgi iegūtu mantu [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.2(8) (2017), 14.-24.lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 27.nov. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Kaija, Sandra. Prokurora loma kriminālprocesa atjaunošanā jaunatklātu apstākļu dēļ [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Socrates [Elektroniskais resurss] : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. - Nr.2(5) (2016), 17.-26.lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 13.martā. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Kaija, Sandra. Procesuālā ekonomija kā princips kriminālprocesā = Procedural economy as a criminal procedure principle / S.Kaija // Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 188.-198.lpp. - Kopsav. angļu un latviešu val.

Kaija, Sandra. Procesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.2(2) (2015), 12.-15.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Kaija, Sandra. Settlement in resolution of criminal conflicts / S.Kaija // 2nd International Scintific Conference on Social Sciences & Arts (SGEM 2015) (Albena Resort, Bulgaria, Aug.24-Sept.2, 2015) : Conference Proceedings. - Albena Resort, 2015. - Book 2: Political sciences, law, finance, economics and tourism, Vol.1, p.663-670. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Groma, Jeļena. Guarantees of persons deprived of liberty in criminal procedure in the light of recommendations issued by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment [Elektroniskais resurss] / J.Groma, S.Kaija // International Journal of Social Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.3 (2014), p.1-11. - 9th International Academic Conference (Istanbul, Turkey, Apr.13-16, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iises.net/?p=11246

Kaija, Sandra. The role of mediation in public and private law in the Republic of Latvia / S.Kaija, V.Reingolds // 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM2014 (Sofia, Bulgaria, June 17-26, 2014) : Conference Proceedings. - Sofia, 2014. - P.491-498.

Abstracts​​

Kaija, Sandra. Nevainīguma prezumpcijas principa aktualitātes kriminālprocesā = Topicalities of the principle of presumption of innocence in criminal proceedings [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : III Pasaules latviešu juristu kongress (Rīga, 2018.g. 19.-20.jūn.) [Elektroniskais resurss] : tēzes / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - [33.-34.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 11.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Kaija, Sandra. Problem aspects of mandatory nature of criminal proceedings / S.Kaija // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.56.

Kaija, Sandra. Psihologs kriminālprocesā / S.Kaija // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 310.lpp.

Kaija, Sandra. Issues in separation of criminal procedural functions / S.Kaija // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.48-49.

Kaija, Sandra. Procesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 28.-31.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 5.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

Books and brochures​​

Baumanis, Jānis. Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni / J.Baumanis ; zinātniskie recenzenti: K.Strada-Rozenberga, S.Kaija. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, [2018]. - 286 lpp.

Kaija, Sandra. Psihologa statuss kriminālprocesā / S.Kaija // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 3.daļa, [261.]-276.lpp.

Latvijas tiesību sistēma. (Kaija S. Nodaļa - Kriminālprocesa tiesības). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Turība, 2017.

Kaija, Sandra. Procesuālā ekonomija kā princips kriminālprocesā = Procedural economy as a criminal procedure principle / S.Kaija // Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 188.-198.lpp. - Kopsav. angļu un latviešu val.

Специальные следственные действия основа эффективной борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью. Под ред. Проф. А.Н.Соколова. Калинингр. юрид. ин-т МВД РФ. - Калининград : Изд-во КЮИ МВД России, 2010.

Kavalieris A., Makans L., Kazaka (Kaija) S. „Kriminālprocesā liecinošo personu speciālā aizsardzība”. Rīga, SIA „Izglītības soļi”, 2009.

Kazaka (Kaija) S. Speciālā procesuālā aizsardzība. Rīga, Turība, 2008.

Институт защиты судей. Монография. Под ред. Проф. А.Н.Соколова и В.М. Бочарова. Калининград, КлЮИ МВД России, 2007.

Autoru kolektīvs (Meikališa Ā., Kazaka (Kaija)S., Lodīte I., Petrova S.) Kriminālprocesuālie termiņi pirmstiesas izmeklēšanā. Rīga, Petrovskis un Ko, 2006.

Conferences

 • 4-5 September 2019 The International Conference on Sustainable Development "Creating a unified foundation for the Sustainable Development: research, practice and education"., Rome, Italy. Presentation - The damage caused to the environment in the context of the sustainable development of society
 • 2 April, 2019. International Interdisciplinary Conference on Social Sciences “ Places”, Rīga, RSU, Presentation - The court’s role in the proof in criminal proceedings.
 • 2019.gada 25.aprīlis. RSU Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas’’. Presentation - Vainas konstatēšana kriminālprocesā. International Scientific Symposium LAW – COMMERCE – ECONOMY VIII. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law, 7-9.11.2018.; Presentation - Liability for Property Tax Avoidance: Civil and Criminal Law Aspects
 • International Conference on Sustainable Development 6th ICSD 2018 12-13 September 2018 Rome, Italy, Presentation - -Legal scope of the mediation and problem of applicability.
 • III Pasaules latviešu juristu kongress. Rīga, LU, 2018.gada. 19.-20.jūnijs, Presentation - Nevainīguma prezumpcijas principa aktualitātes kriminālprocesā.
 • Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Tiesiskās problēmas Latvijas simtgadē: retrospektīva un perspektīva”. 2018.gada 25.aprīlī, Rīga, RSU; Presentation - – Kasācijas instances kriminālprocesā aktualitātes.
 • 22.-23.03.2018. RSU 2018. gada zinātniskā konference, Rīga, RSU. Presentation - Psihologs kriminālprocesā.
 • ІІ Полтавський медико-правовий форум «Реформування системи охорони здоров’я: корупційні ризики та способи їх усунення». 2017.gada 20.decembrī, Poltava, Ukraina; Presentation - “Коррупция в сфере здравоохранения. Уголовная ответственность в Латвийской Республике”.
 • Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Tiesiskās sistēmas modernizācijas virzieni: reālais stāvoklis un nākotnes perspektīvas”. 2017.gada 26.aprīlī, Rīga, RSU; Presentation - “Izmeklēšanas noslēpums procesā par noziedzīgi iegūtu mantu”.
 • 6 th International conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE 2016. RSU, Riga.November 23–25, 2016. Presentation - Issues in Separation of Criminal Procedural Functions.
 • Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības KA3 “Atbalsts izglītības politikas reformām” Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” (Recognition of Prior Learning) konference. 2016.gada 21. oktobris.Rīga. Presentation - Rīgas Stradiņa universitātes pieredze iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu pielīdzināšanā.
 • International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2014. Albena, Bulgaria, 26 August-1 SEPTEMBER, 2015. Presentation - Settlement in resolution of criminal conflicts 2015.gada 23.aprīlis. RSU Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti’’. Presentation - Procesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā.
 • International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2014. Albena, Bulgaria, 3 - 7 SEPTEMBER, 2014. Presentation - The role of mediation in public and private law in the Republic of Latvia.
 • 9th International Academic Conference. Istanbul, Turkey, 14 - 15 April 2014, International Institute of Social and Economic Sciences. Kamerunská 607/1, 160 00, Prague - Vokovice, Czech Republic, http://www.iises.net/. ISBN 978-80-87927-00-7 Presentation - Guarantees of Persons Deprived of Liberty in Criminal Procedure in the Light of Recommendations Issued by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment.
 • 20-22.09. 2013 3° International Conference on Human and Social Sciences, ICHSS 2013 The Conference will be held on in Rome Italy, Presentation - The European Arrest Warrant: Latvian Experience of Application
 • 24.-25. 05.2013. Rēzeknes Augstskolas sadarbībā ar Udines universitāti, Itālija, organizēta starptautiska zinātniska konference „SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA”; Presentation - „Juridiskās konfliktoloģijas loma juristu sagatavošanā”.

Contacts

Related news

Colleagues

Jānis Grasis
Dean, Lead Researcher, Director of study programme (acting)
Inga Kudeikina
Director of Study Programme
Aldis Lieljuksis
Director of Study Programme, Academic Staff
Karina Palkova
Academic Staff, Vice-Dean, Director of Study Programme, Lead Researcher
Lidija Juļa
Academic Staff, Director of Study Programme
Kitija Bite
Assistant Professor (acting)
Ilze Bērziņa
Academic Staff
Dita Plepa
Academic Staff
Aelita Zīle
Academic Staff
Juris Zīvarts
Academic Staff, Director of Study Programme