Skip to main content

Work experience

2012 - Present

Lektors

Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

2012 - Present

Studiju programmas vadītājs

Juridiskā fakultāte

2012 - Present

Studiju procesu koordinētājs

Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

2011 - 2012

Pasniedzējs

RSU Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Rīga (Latvija)

Education and training

2011 - 2014

apliecinājums doktoru studiju programmu apguvē Dr.iur.cand.

Rīgas Stradiņa universitāte

*(promocijas darba nosaukums "Mantisko attiecību tiesiskā regulējuma problēmjautājumi partnerattiecībās un to modernizācijas virzieni"; promocijas darba vadītājs: Dr.iur. docents Ivans Jānis Mihailovs)

2009 - 2011

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista profesionālā kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

2006 - 2009

Profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija

Sociālo tehnoloģiju augstskola

Achievements

Pētniecības darbības virzieni

  • Administartīvais process pašvaldībās
  • Valsts pārvaldes process
  • Ģimenes tiesības, bērnu tiesību ievērošana
  • Partnerattiecības
  • Demokrātija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Tiesību zinātne

Docētie studiju kursi

Administratīvais process

Administratīvās tiesības

Projekta izstrāde un vadība

Bakalaura darba izstrāde

Bakalaura darbs

Juridiskā konfliktoloģija un mediācija

Konstitucionālās tiesības

Prakse I

Prakse II

Prakse III

Prakse IV

Studiju darbs I

Studiju darbs II

Studiju darbs III

Publications

Raksti​​

Rozentāle, Lidija. Introduction of regulatory framework for partnership and possible changes in the educational content in Latvia [Elektroniskais resurss] / L.Rozentale // Language, Individual & Society: Journal of International Scientific Publications [Elektronisks resurss]. - Vol.8 (2014), p.71-79. - Resurss aprakstīts 2017.g. 7.aug. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.scientific-publications.net/en/article/1000323/

Tēzes​​

Rozentāle, Lidija. Kristietības ietekme uz partnerattiecībām un homofobija / L.Rozentāle // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 323.lpp.

Rozentāle, Lidija. Diskriminācijas aizlieguma princips partnerattiecībās / L.Rozentāle // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai" (Rīga, 2014.g. 23.aprīlī) : tēzes = International Scientific Conference "Legal policy for development of society" : abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2014. - 57.-59.lpp.

Rozentāle, Lidija. Jēdziena 'ģimene' definīciju daudzveidība Eiropas Savienībā / L.Rozentāle // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 425.lpp.

Rozentāle, Lidija. Regulatory framework for partnership and possible changes in Latvia / L.Rozentale // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.61-62.

Rozentāle, Lidija. Partnerattiecību regulējuma ieviešana Latvijā : iespējamie šķēršļi un ieguvumi / L.Rozentāle // Starptautiskā zinātniskā konference "Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas" = International Scientific Conference "Topical problems of innovation law" (Rīga, 2013.g. 25.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 38.-39.lpp.

Vadītie studiju kursi

Administratīvais process Valsts policijā

Administratīvās tiesības

Administratīvās tiesības un administratīvais process

Dienesta darba organizācija

Eiropas konkurences tiesības

Izmeklēšanas iestāžu darba organizācija

Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Prakse

Prakse I

Prakse II

Prakse III

Prakse IV

Starptautisko organizāciju darba tiesiskās problēmas

Tiesu medicīna un psihiatrija

Contacts

Related news

Colleagues

Andrejs Vilks
Dean, Academic Staff
Sandra Kaija
Academic Staff, Head of Study Programme
Osvalds Joksts
Leading Researcher
Aldis Lieljuksis
Head of Study Programme, Academic Staff
Inga Kudeikina
Head of Study Programme
Aelita Zīle
Academic Staff
Jānis Grasis
Vice-Dean, Leading Researcher
Juris Zīvarts
Acting Lecturer, Head of Study Programme
Ivars Kronis
Leading Researcher
Inga Minkeviča
Office Administrator
Ināra Telnere
Office Administrator
Sanita Vīksne
Office Administrator
Inga Bēniņa
Office Manager, Secretary