Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Pētniecība

30. septembrī Londonā notika konference, kurā tika uzsākts zinātnisko pētījumu un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekts INFORM (INT-10-2015) Plaisas mazināšana starp formālajām un neformālajām institūcijām Balkānu valstīs, kurā darbosies arī Rīgas Stradiņa universitātes pētnieki.

Projekta mērķis ir pētīt Balkānu valstu politisko, ekonomisko un sociālo vidi, lai veiksmīgāk un abu pušu nostājām atbilstošāk nodrošinātu šo valstu integrāciju ES. Kā atzīst RSU doc. Klāvs Sedlenieks, dalība šajā pētnieciskajā projektā ir ļoti augsts RSU sociālo zinātņu pētnieciskās kapacitātes pierādījums. Latvijā pašlaik tiek īstenoti seši Apvārsnis 2020 projekti sociālo zinātņu jomā, un divos no tiem strādā RSU pētnieki.

Rietumbalkānu ES kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis pēdējos gadu desmitos piedzīvojušas sarežģītas pārmaiņas – mainījušās valstu robežas, būtiskas izmaiņas skārušas politisko, ekonomisko un sociālo vidi. Vienlaikus šajās valstīs dominē spēcīgas nacionālās un sociālās tradīcijas, kas jāņem vērā ES integrācijas procesā. Pētījuma pamatā ir novērojums, ka biežas pārmaiņas var radīt pretreakciju, kas savukārt veido nevēlamu plaisu starp formālajām un neformālajām dzīves normām.

Pētījums ietvers reģiona formālo un neformālo institūciju un to savstarpējās mijiedarbības analīzi. Projekta rezultāti sniegs Eiropas Komisijai padziļinātu izpratni par reģionu un rekomendācijas rīcībpolitikas veidošanai.

INFORM projekta komanda uzskata, ka visām kandidātvalstīm nebūt nav jārīkojas vienādi ceļā uz integrāciju ES. "Jebkurā valstī eksistē neformālās institūcijas jeb rīcība neformālā vidē (attiecības starp sociālajām grupām, darba kultūra, prakse risināt sociālas un politiskas domstarpības utt.), tāpēc būtiski izvērtēt, kā šī neformālā vide var sekmēt un kā kavēt ES integrāciju. Pētījuma rezultāti ļaus līdzsvarot ES integrācijas procesu, jo tiks ņemti vērā vietējie faktori un tradīcijas," skaidro RSU doc. Klāvs Sedlenieks.

Apjomīgais pētījums ietvers vairākus tematiskos virzienus:

  • Formālās un neformālās politiskās vides izpēti, piemēram, kā tiek pieņemti sabiedrībai nozīmīgi lēmumi, kā tiek organizētas vēlēšanas, cik ētisks ir lobisms, kā tiek noris dialogs ar ES institūcijām.
  • ES noteikumu un regulu ieviešana, piemēram, sabiedrības attieksme, tradīcijas, kas ietekmē sadarbību ar ES institūcijām.
  • Ekonomiskā vide, piemēram, kā tiek nodrošināta kvalitātes kontrole mājražotāju produkcijai un kā sabiedrība ievēro likumā noteiktās prasības maksāt nodokļus.
  • Ikdienas dzīves jautājumu analīze, piemēram, dzimumu līdztiesības jautājumi, tai skaitā ģimenes plānošana, izmantojot selektīvos abortus.

Kā atzīst RSU pētnieku grupas vadītājs doc. Klāvs Sedlenieks, dalība šajā pētnieciskajā projektā ir ļoti augsts RSU sociālo zinātņu pētnieciskās kapacitātes pierādījums. "Kā zināms, konkurence programmā Apvārsnis 2020 ir ļoti liela. Šis ir viens no visgrūtāk iegūstamajiem ES projektiem, jo aptuveni tikai 7 % no iesniegtajiem pieteikumiem tiek apstiprināti un iegūst finansējumu. Tā kā projekts nodrošina Latvijas zinātniskās kompetences eksportu, ekonomisks ieguvums būs arī mūsu valstij. Turklāt Balkānu valstu izpēte rada potenciālu attīstīt jaunu Eiropas Savienības Austrumpartnerības platformu. Projekta gaitā mēs balstāmies uz jau esošo ekspertīzi, turklāt iegūsim arī unikālas jaunas zināšanas par šo reģionu. Tās varēsim tālāk nodot citiem Latvijas ekspertiem, tādējādi palīdzot viņiem sākt strādāt arī Balkānos, līdzīgi kā pašlaik noris darbs vairākās Latvijas Austrumu kaimiņvalstīs: Ukrainā, Moldovā, Azerbaidžānā, Gruzijā u. c."

Rīgas Stradiņa universitāti projektā pārstāv vairāki pētnieki: doc. Klāvs Sedlenieks, Vita Savicka un Ieva Puzo, kā arī Kristīne Rolle.

Programmas Apvārsnis 2020 projektu INFORM trīs gadu laikā īstenos četrdesmit pētnieku no deviņām valstīm un deviņām partnerorganizācijām. Projektu vada Londonas Universitātes Koledžas (University College London) pārstāvji. Pētniecisko darbu veiks Rīgas Stradiņa universitāte, Etnogrāfijas un folkloristikas institūts (Institut za Etnologiju I Folkloristiku) Horvātijā, Mariboras Universitāte (University of Maribor) Slovēnijā, Starpdisciplināro sociālo pētījumu centrs (Center for Intradisciplinary Applied Social Research) Bosnijā un Hercegovinā, Dienvidaustrumeiropas Empīrisko kultūras pētījumu centrs (Center for Emprical Cultural Studies of Southeast Europe) Serbijā, Demokrātijas institūts "Societas Civilis" (Institute for Democracy "Societas Civilis") Maķedonijā, Kendras un Kerkimives vēstures un antropoloģijas centrs (Qendra e Kerkimive Historike dhe Antropologjike) Albānijā un Kosovas Sociālo pētījumu centrs.

Zinātnisko pētījumu un inovāciju programma Horizon 2020 ir līdz šim apjomīgākā ES pētniecības un inovāciju programma, kas paredz 80 milljardu eiro lielu finansējumu 2014.–2020. gada periodam. Programmas mērķis ir nodrošināt Eiropas konkurētspēju pasaules mērogā, veicot pētījumus, kas veicina ilgtspējīgu un integrējošu ES izaugsmi.