Skip to main content

Books

Klīniskā un veselības psihologa profesionālā darbība veselības aprūpes vidē: aktualitāte, pieredze, izaicinājumi

Autors(i): Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane, Ivans Jānis Mihailovs
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Attālināta psiholoģiskā palīdzība un konsultēšana

Autors(i): Zane Gulbe, Ivans Jānis Mihailovs, Inese Paiča, Kirils Dubiņins, Tatjana Bergmane
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (otrais, papildinātais izdevums)

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana

Autors(i): Daiga Spila, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs, Anita Pipere, Uldis Berķis, Inese Gobiņa, Inga Znotiņa, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Maija Dambrova, Signe Riekstiņa
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Autors(i): Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Work experience

2010 - Present

Head of the Study Programme

Faculty of Communication

2005 - Present

Assistant Professor

Faculty of Communication, Department of Communication Studies

2018 - Present

State Service of Education Quality

Vice-director of Department

2018

Vice-chairman

Psychologists sertification council

Education and training

2011 - 2013

Mg.man.

Baltic International Academy

2006 - 2012

Dr.iur.

Mikolas Romeris University

2003 - 2005

Master's degree of Law

The University of Latvia

2001 - 2003

Master’s degree of Arts

Latvian Academy of Culture

Achievements

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Public Relations and Strategic Management

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Public Relations and Strategic Management

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Public Relations and Strategic Management

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Public Relations and Strategic Management

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Strategic and Public Relations Management

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Strategic and Public Relations Management

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Strategic and Public Relations Management

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Strategic and Public Relations Management

Supervised study course

Copyright

Copyright and Intellectual Property

History of Communication

Human Rights and Labour Rights

Labour and Human Rights

Social, Political and Cultural Processes of Global Communication

Administrative Law

Coaching

Communication Rights

Conflictology

Corporative Communication

Cultural history

EU Communication Policy

Global Security Policy and International Cooperation

Human Safety and Civil Protection

Introduction to the History of Culture

Legal Implementation of Professional Activities

Lobbying and Advocacy Tools

Modern Communication Theories

Organisation Theory and Management

Personnel Management

Preparing projects of administrative and regulatory acts

Quality Management

Religion and Communication

Social and Management Psychology

Strategic Management

Communication Law

Communication Law and Ethics

Communication Policy in the European Union

Developmental Problems in International Law and Globalisation

Drafting and Defence of the Master_s Thesis with a Proseminar

Drawing up of Draft Administrative and Normative Acts

History of Culture

Knowledge and Innovation Management

Legal Aspects of Professional Activity

Legal Protection of Professional Activity

Lobbying Technologies and Representation of Interests

Organisational Theory and Management

Problems of Globalisation and Development of International Law

Lectured study course

Communication Law _ Ethics

Copyright

Copyright and Intellectual Property

Developmental Problems in International Law and Globalization

Educational Psychology Programmes and Principles of their Development

General Psychology _ Law

History of Communication

Human Rights and Labour Rights

Intellectual Property Rights

Introduction to Studies and Specialty

Introduction to the History of Culture

Legal Aspects of Professional Activity

Legal Conflictology and Mediation

Psychologist_s Professional Work

Seminar of Bachelor_s Thesis

Social, Political and Cultural Processes of Global Communication

Supervisor_s Professional Work

Administrative Law

Preparing projects of administrative and regulatory acts

Bachelor’s Thesis

Bachelor’s Thesis Seminar

Communication Law and Ethics

Conflictology

Constitutional Rights, Administrative Rights, Administrative Process Rights

Cultural Policy

Developmental Problems in International Law and Globalisation

Drafting and Defence of the Master_s Thesis with a Proseminar

Drawing up of Draft Administrative and Normative Acts

Labour and Human Rights

Master’s Thesis

Psychologist_s Professional Work and Ethics I

Psychological help in Latvia - regulatory framework / R.Bortaščenoks, B.Purvlīce, K.Mārtinsone, E.Rancāns, I.J.Mihailovs, A.Ķīvīte-Urtāne // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2019.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2019. - 7.daļa : Psiholoģija, 21.-36.lpp. - DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol7.3806

Mārtinsone, Kristīne. Pirmais psihologu profesionālās darbības regulējumam veltītais izdevums latviešu valodā [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsone, S.Kaija, I.J.Mihailovs // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(10) (2018), 128.-130.lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 13.nov. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Mihailovs, Ivans Jānis. Development of legal framework within educational and professional psychologist practice in the Republic of Latvia [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(10) (2018), 94.-107.lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 13.nov. - Kopsavilkums latviešu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Mihailovs, Ivans Jānis. Is the repeat a year practice effective in Latvian basic education? / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 2.daļa : Skolu pedagoģija. Pirmsskolu pedagoģija, 332.-341.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Otrgadniecība Latvijas pamatizglītības iestādēs : situācija un risinājumu meklējumi / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017" materiāli : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums= Materials of the International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2017" : Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 20.-21.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2018. - 1.daļa : Socioloģijas aktualitātes, 36.-43.lpp. - Kopsavilkums krievu valodā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Pedagoga profesionālā darbība un tās ierobežojumi Latvijas Republikā = Professional activity of the pedagogue and its restrictions in the Republic of Latvia : [referāts 20.starptautiskajā konf. "Sabiedrība un kultūra" Liepājas Universitātē (2017.g. 19.-20.maijs)] / I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sastādītājs A.Medveckis ; Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2018. - XX [sēj.], 165.-171.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.liepu.lv/uploads/files/Krajums_Sabiedr%C4%ABba%… - Kopsavilkums angļu valodā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Plāno vizīti pie psihologa? : [par pārmaiņām Latvijas psihologu darba organizācijā : stāsta Psihologu sertifikācijas padomes priekšsēdētāja vietnieks] / I.J.Mihailovs // Annas Psiholoģija. - Dec. (2018), 16.-17.lpp.

Volkovs, Vladislavs. Daugavpils iedzīvotāju tiesiskā kultūra un konfliktu risināšanas pieejas = Daugavpils inhabitants' legal culture and dispute resolution approaches : [referāts 20.starptautiskajā konf. "Sabiedrība un kultūra" Liepājas Universitātē (2017.g. 19.-20.maijs)] / V.Volkovs, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sastādītājs A.Medveckis ; Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2018. - XX [sēj.], 183.-191.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.liepu.lv/uploads/files/Krajums_Sabiedr%C4%ABba%… - Kopsavilkums angļu valodā.

Konsultatīvās psiholoģijas izglītības aizsākums Rīgas Stradiņa universitātē / J.Koļesņikova, J.Ļevina, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 21.-22.lpp.

Krūmiņa, Aira Aija. Pedagoģiskā komponente veselības psihologa kompetencē = The pedagogical component of the health psychologist competence / A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2017.g. 26.-27.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2017. - 2.daļa, 108.-119.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Latvian supervisor's value / J.Ļevina, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Hartmane, I.Upeniece // Inspire and be inspired : a sample of research on supervision and coaching in Europe / editors: B.Geißler-Piltz, É.Nemes, S.de Roos. - Budapest : Harmattan, 2017. - P.63-82.

Mārtinsone, Kristīne. Maģistra darbs : ievada jautājumi [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā. - Otrais, atjaunotais izdevums. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 5.-6.lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

Mihailovs, Ivans Jānis. Maģistra darba tiesiskie un ētiskie aspekti [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs, J.Koļesņikova, V.Perepjolkina // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā. - Otrais, atjaunotais izdevums. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 7.-11.lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

Mihailovs, Ivans Jānis. Pedagoga atbildības problēmjautājumi Latvijā / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016" (Daugavpils, 2016.g. 14.-15.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2016" (Daugavpils, Oct.14-15, 2016) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. - Daugavpils : Saule, 2017. - 2.daļa : Valsts un tiesību aktualitātes, 103.-110.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Pičukāne, Ērika. Izglītojamo ar ārvalstu izglītības pieredzi integrācija Latvijas izglītības sistēmā : tiesiskais regulējums, problēmas, risinājumi [Elektroniskais resurss] / Ē.Pičukāne, I.J.Mihailovs // Māci un mācies latviešu valodu [Elektroniskais resurss] : metodiskie materiāli / Latviešu valodas aģentūra. - Rīga, 2017. - [12 p.]. - Resurss aprakstīts 2018.g. 31.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMa…

Psihologs veselības aprūpes vidē / K.Mārtinsone, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 11.-20.lpp.

Krūmiņa, Aira Aija. Признание неформального образования и социальный диалог в Латвии / А.А.Круминя, И.Я.Михайлов // Адукацыя і выхаванне. - No.5 (2016, май), с.51-57.

Mārtinsone, Kristīne. Ceļavārdi Latvijas deju un kustību terapijas attīstības pārskatam / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Deju un kustību terapija Latvijā / S.Mihailova. - [Rīga] : Drukātava, 2016. - [5.-6.]lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Mākslu terapija - jauši un nejauši / I.J.Mihailovs // Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai / [sast. J.Duhovska, K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - [Rīga] : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 136.-138.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Neattaisnotie izglītojamo kavējumi vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs Latvijas Republikā = Students' unjustified absences in general education and vocational education institutions in the Republic of Latvia : [referāts 18.starptautiskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: saknes un izaugsme" Liepājas Universitātē (2015.g. 14.-15.maijs)] / I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2016. - XVIII [sēj.], 173.-179.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Skolu autonomija kā izglītības attīstības priekšnoteikums / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" (Daugavpils, 2015.g. 16.-17.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2015" (Daugavpils, Oct.16-17, 2015) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2016. - 1.daļa : Socioloģijas aktualitātes, 45.-54.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Students' unjustified study delays in general education and vocational education institutions in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - Vol.30 (2016), article No.00005. - 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.26-28, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2016…

Mihailovs, Ivans Jānis. Vispārējās izglītības programmu izstrādes un licencēšanas tendences Latvijā = Design and licensing trends of the general educational programs in Latvia / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 2.daļa, 196.-207.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Optimization of work and rest hours for navigation officers on the ship [Elektroniskais resurss] / H.Simkuva, A.Purins, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - Vol.30 (2016), article No.00004. - 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.26-28, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2016…

Kenkle, Aiva. Pedagogu sagatavošana audzināšanas darba veikšanai izglītības iestādē: aktuālie problēmjautājumi = Teacher training for the upbringing process in an educational establishment: current challenges : [referāts 17. starptautiskajā zinātniskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos" Liepājas Universitātē (2014.g., 22.-23.maijs)] / A.Kenkle, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2015. - XVII [sēj.], 137.-147.lpp. - Kopsav. angļu val.

Latvijas supervizoru vērtības : pilotpētījuma rezultāti = The values of supervisors in Latvia : the results from the pilot study / K.Mārtinsone, J.Ļevina, I.J.Mihailovs, S.Hartmane, I.Upeniece // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 4.daļa, [115].-126.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Maģistra darbs : ievada jautājumi [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [E-grāmata] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā - [Elektroniskais resurss]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 5.-6.lpp. - E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, Oct.17-18, 2014) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2015. - 4.daļa : Psiholoģijas aktualitātes, 48.-57.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas izglītības un pētniecības aizsākumi un attīstības perspektīvas Latvijā = Beginning and development perspectives of supervision education and research in Latvia : [referāts 17. starptautiskajā zinātniskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos" Liepājas Universitātē (2014.g. 22.-23.maijs)] / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2015. - XVII [sēj.], 159.-167.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailovs, Ivans Jānis. Līgums par bērna izglītošanu izglītības iestādē un disciplīnas pārkāpumu novēršana [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(1) (2015), 47.-54.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 8.dec. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Mihailovs, Ivans Jānis. Maģistra darba tiesiskie un ētiskie aspekti [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs, J.Kolesnikova, V.Perepjolkina // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [E-grāmata] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā - [Elektroniskais resurss]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 7.-11.lpp. - E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

Kenkle, Aiva. Upbringing process in institutions of general education in Latgale / A.Kenkle, I.J.Mihailovs // Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli = Regional review : research papers / Daugavpils universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu centrs. - Nr.10 (2014), 62.-70.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val.

Mārtinsone, Kristīne. Ceļa vārdi rakstu krājumam mūzikas terapijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums, 2014 / [sast. un zin. red. M.Paipare]. - Liepāja : LiePA, 2014. - 7.-9.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija mākslu terapijas izglītības un pakalpojumu attīstībai Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 86.-93.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un profesionālā darbība: pilotpētījuma rezultāti = The competence and professional practice of supervisor in Latvia: the results of pilotsurvey / K.Martinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2014.g. 23.-24.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2014. - 1.daļa, 192.-199.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailova, Sandra. Mākslu terapija un psiholoģija : robežas un krustpunkti / S.Mihailova, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 94.-99.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Apzīmējums n/v mācību sasniegumu vērtēšanā : teorētiskie un praktiskie aspekti / I.J.Mihailovs, I.Zepa, J.Zīvarts // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2014. - 581.-590.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailovs, Ivans Jānis. Audzināšanas darbs vispārējās izglītības iestādēs Latvijā : organizēšanas un īstenošanas problēmas / I.J.Mihailovs // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" (Daugavpils, 2013.g. 10.-12.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2013" (Daugavpils, Oct.10-12, 2013) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2014. - 1.daļa : Socioloģijas aktualitātes, 37.-46.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailovs, Ivans Jānis. Skolēnu drošība un mācību disciplīnas pārkāpumu novēršanas aktuālie aspekti vispārējās izglītības iestādēs = The safety of students and the actual aspects of prevention of breaches of discipline in Latvia’s general educational establishments [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs // 7. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : [zinātniskie raksti ] = 7th International Scientific Conference "Theory for practice in the education of contemporary society" : [scientific articles] [Elektroniskais resurss] / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. - Rīga, 2014. - 100.-105.lpp., uz CD-ROM. - Kopsav. angļu val.

Zīvarts, Juris. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana valsts un pašvaldību iestāžu darbības regulējuma kontekstā / J.Zīvarts, I.Zepa, I.J.Mihailovs // Zinātniskie raksti : 2013.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 45.-52.lpp.

Abstracts​​

Mihailovs, Ivans Jānis. Izglītības tiesības un to specifika Latvijas Republikā / I.J.Mihailovs // 13. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018" tēzes = Abstracts of the 13th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2018" (Daugavpils, 2018.g. 12.-13.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils : Saule, 2018. - 66.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Tiesības vērot mācību stundas bez brīdinājuma / I.J.Mihailovs // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 311.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Pedagoga profesionālā atbildība Latvijā / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 362.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Vecāka tiesības saņemt atvaļinājumu, bērnam uzsākot izglītības ieguvi / I.J.Mihailovs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 325.lpp.

Crosscultural communication and its special features in multinational ship crew / A.Erdmane, H.Simkuva, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.36.

Krūmiņa, Aira Aija. Izglītības programmu izstrāde un īstenošana profesionālajā darbībā / A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 328.lpp.

Krūmiņa, Aira Aija. Признание неформального образования и социальный диалог в Латвии = Recognition of non-formal education and social dialogue in Latvia / А.А.Круминя, И.Я.Михайлов // Международный симпозиум "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социальный договор" (Минск, Беларусь, 10-11 февраля, 2016 г.) : сборник материалов = International Symposium "Education for sustainable development for all generations - social contract" (Minsk, Belarus, Febr.10-11, 2016) : Abstracts Book. - Минск, 2016. - С.16-17, 145-146. - Teksts paralēli krievu un angļu valodā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Ārvalstu izglītojamie Latvijas vispārējās izglītības iestādēs / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 319.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Otrgadniecība Latvijas izglītības iestādēs : situācija un risinājumu meklējums / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 12. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017" tēzes = Abstracts of the 12th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2017" (Daugavpils, 2017.g. 20.-21.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2017. - 66.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Pedagoga atbildības problēmjautājumi Latvijā / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 11. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016" tēzes = Abstracts of the 11th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2016" (Daugavpils, 2016.g. 14.-15.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2016. - 48.-49.lpp.

Duhovska, Jana Veselības rekreācija slimību profilaksei, veselības veicināšanai un indivīda produktivitātes sekmēšanai / J.Duhovska, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 7.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Drošības jautājumu apguve Latvijas vispārējās izglītības iestādēs : pašreizējais stāvoklis un attīstības iespējas [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 76.-78.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 9.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

Mihailovs, Ivans Jānis. Mazākumtautību definēšanas problēmas Latvijas normatīvajos aktos / I.J.Mihailovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 420.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Skolu autonomija kā izglītības attīstības priekšnoteikums / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 10. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" tēzes = Abstracts of the 10th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2015" (Daugavpils, 2015.g. 16.-17.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2015. - 50.-51.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Speciālo zināšanu apguves prasības bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītībā nodarbinātajiem / I.J.Mihailovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 419.lpp.

Mihailovs, Ivans, Jānis. Vai pedagogu privātprakse liecina par "sliktu" izglītības kvalitāti? Pedagogu privātprakses uzsākšanas tendences Latvijā / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 439.lpp.

Slavinska, Andreta. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās un Mediācijas likuma attiecības / A.Slavinska, I.J.Mihailovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 413.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 9. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" tēzes = Abstracts of the 9th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2014. - 58.-60.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un supervīzijas augstākās izglītības saturs / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 416.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Bērnu uzraudzības pakalpojums - jauns sociālais un izglītības pakalpojums Latvijā / I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 415.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Study delays among pupils and its prevention at the genaral education institutions in Latvia / I.J.Mihailovs // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.44-45.

Mihailovs, Ivans Jānis. Supervīzijas tiesiskie aspekti un ieviešana juridiskajās profesijās / I.J.Mihailovs // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai" (Rīga, 2014.g. 23.aprīlī) : tēzes = International Scientific Conference "Legal policy for development of society" : abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2014. - 35.-35.lpp.

Zīvarts, Juris. Patērētāju tiesību aizsardzība augstākajā izglītībā, izmantojot studiju virzienu reģistru / J.Zīvarts, I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 426.lpp.

Books and brochures​​

Dambrova, Maija. Patenta publikācija / M.Dambrova, J.Vīķe, I.J.Mihailovs // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - Otrais, papildinātais izdevums. - 2.3.2.5.nod., 108.-109.lpp.

Krūmiņa, Aira Aija. Pacientu izglītošana un izglītošanās / A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs, K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 3.3.nod., 116.-126.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Akadēmiskais godīgums kā zinātniskās rakstīšanas pamats / I.J.Mihailovs // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - Otrais, papildinātais izdevums. - 1.4.nod., 59.-66.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Arhīvu materiāli un to citēšana / I.J.Mihailovs, J.Vīķe // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - Otrais, papildinātais izdevums. - 4.7.nod., 258.-260.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti : veidi, hierarhija un citēšana / I.J.Mihailovs // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - Otrais, papildinātais izdevums. - 4.6.nod., 255.-258.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselība / I.J.Mihailovs, G.Freimane // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 2.2.nod., 69.-72.lpp.

Upmale-Puķīte, Anda. Komunikācijas specifika veselības aprūpes vidē / A.Upmale-Puķīte, Z.Gulbe, I.J.Mihailovs // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 3.2.nod., 100.-116.lpp.

Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā ; autori: K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Tomsone, T.Pulmanis, I.J.Mihailovs, E.Čukurs, J.Koļesņikova, V.Savicka, A.Upmale-Puķīte, Z.Gulbe, A.A.Krūmiņa, V.Perepjolkina, J.Harlamova, V.Sudraba, L.Deklava, J.Ļubenko, I.Majore-Dūšele, L.Regzdiņa, S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, J.Duhovska, K.Šneidere ...[u.c.] ; recenzenti: J.Dragūns, I.Reine, A.Pipere, N.Jakušenko ; literārā redaktore I.Orleja ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 415 lpp.

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā ; autori: K.Mārtinsone, A.Pipere, I.Rozenvalde, U.Berķis, M.Dambrova, I.Gobiņa, I.J.Mihailovs, S.Riekstiņa-Pāla, D.Spila, K.Šneidere, J.Vīķe, I.Znotiņa ; recenzenti: D.Kamerāde, B.Rivža, D.Tirzīte ; literārā redaktore I.Rozenvalde ; mākslinieks M.Brasliņš. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 311 lpp.

Atbalsta materiāls psihologu profesionālās darbības organizēšanai un dokumentēšanai : [dokumentu piemēri] / sagatavojis I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - Pielikumi, [335.]-342.lpp.

Brice, Marina. Nepilngadīgā klienta īpašās tiesības / M.Brice, L.Kirstuka, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 5.nod., 18.pants, 219.-229.lpp.

Dambrova, Maija. Patenta publikācija / M.Dambrova, J.Vīķe, I.J.Mihailovs // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 2.3.2.5.nod., 101.-102.lpp.

Girgensone, Barba. Psihologa profesionālās darbības apturēšana un izbeigšana, psihologa sertifikāta apturēšana un anulēšana / B.Girgensone, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 6.nod., 20.pants, [234.]-241.lpp.

Girgensone, Barba. Psihologa profesionālās darbības organizācija / B.Girgensone, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 3.daļa, [324.]-332.lpp.

Girgensone, Barba. Psihologa profesionālās darbības un psihologa sertifikāta atjaunošana / B.Girgensone, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 6.nod., 22.pants, 246.-249.lpp.

Girgensone, Barba. Psihologa-pārrauga tiesību apturēšana un anulēšana / B.Girgensone, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 6.nod., 21.pants, 242.-245.lpp.

Girgensone, Barba. Psihologu reģistrs / B.Girgensone, L.Voitkeviča, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 1.nod., 5.pants, 131.-138.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Priekšvārds / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, B.Girgensone // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - [6.]-10.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psihologa izglītības sistēma Latvijā (līdz Psihologu likuma spēkā stāšanās laikam) / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 1.daļa, [25.]-41.lpp.

Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) [Elektroniskais resurss] : aktualizēts izdevums / autori: K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova ...[u.c.]. - Rīga : Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2018. - 118 lpp. - Vadlīnijas pieejamas: http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/PuMPuRS_Metodo…

Mihailovs, Ivans Jānis. Akadēmiskais godīgums kā zinātniskās rakstīšanas pamats / I.J.Mihailovs // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 1.4.nod., 54.-59.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Arhīvu materiāli un to citēšana / I.J.Mihailovs, J.Vīķe // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 4.7.nod., 250.-251.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti : veidi, hierarhija un citēšana / I.J.Mihailovs // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 4.6.nod., 246.-249.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Psihologa profesionālās darbības tiesiskie aspekti / I.J.Mihailovs, G.Dāvidsone, L.Voitkeviča // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 1.daļa, [50.]-53.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Psihologa-pārrauga tiesību piešķiršana / I.J.Mihailovs, L.Voitkeviča // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 2.nod., 10.pants, 160.-162.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Psihologs kā reglamentēta profesija / I.J.Mihailovs, B.Girgensone // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 1.daļa, [71.]-73.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Psihologu sertifikācija un resertifikācija / I.J.Mihailovs, L.Voitkeviča // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 2.nod., 9.pants, 154.-159.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Psihologu sertifikācijas komisijas / I.J.Mihailovs, L.Voitkeviča // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 2.nod., 8.pants, [151.]-153.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Psihologu sertifikācijas padome / I.J.Mihailovs, L.Voitkeviča // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 2.nod., 7.pants, [148.]-150.lpp.

Voitkeviča, Lilita. Aizliegumi psihologa profesionālās darbības veikšanai / L.Voitkeviča, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 1.nod., 6.pants, 139.-146.lpp.

Voitkeviča, Lilita. Pārejas noteikumi / L.Voitkeviča, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, [250.]-258.lpp.

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā ; autori: U.Berķis, M.Dambrova, I.Gobiņa, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, A.Pipere, S.Riekstiņa, I.Rozenvalde, D.Spila, K.Šneidere, J.Vīķe, I.Znotiņa ...[u.c.] ; recenzenti: D.Kamerāde, B.Rivža, D.Tirzīte ; literārā redaktore I.Rozenvalde ; mākslinieks M.Brasliņš. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 301 lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Ievads / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 13.-18.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / K.Mārtinsone (sastādītāja), S.Mihailova, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, J.Ļevina, G.Freimane, K.Šneidere ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 119 lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas dažādība Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 2.2.nod., 138.-140.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas izglītība Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 2.1.nod., 135.-138.lpp.

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Ļevina, J.Ļubenko, J.Koļesņikova, K.Vende, J.I.Mihailovs, J.Duhovska ...[u.c.]]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 99 lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

Mihailovs, Ivans Jānis. [Supervīzijas dokumentu paraugi] / I.J.Mihailovs // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 1.-3.pielik., 397.-400.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Supervīzijas tiesiskie aspekti / I.J.Mihailovs // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 1.7.nod., 121.-126.lpp.

Girgensone, Barba. Terminu skaidrojošā vārdnīca ģimenes un bērnu tiesībās / B.Girgensone, I.J.Mihailovs ; [recenzenti: J.Bramanis, L.Landzmane, I.Krastiņa]. - Rīga : Drukātava, 2016. - 366 lpp.

Joksts, Osvalds. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās. Lietu tiesības / O.Joksts (vispārējā zinātniskā redakcija), B.Girgensone, I.J.Mihailovs ; [recenzenti: V.Reingolds, J.Bramanis]. - Rīga : Drukātava, 2016. - 230, [1] lpp.

Komunikācija veselības aprūpes vidē / A.Upmale, Z.Ozoliņa, A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.4.nod., 153.-168.lpp.

Krūmiņa, Aira Aija. Pacientu izglītošana / A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs, K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.5.nod., 168.-177.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Ievads veselības psiholoģijā / K.Mārtinsone, G.Freimane, I.J.Mihailovs // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 1.nod., 15.-25.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Tiesiskie un ētiskie aspekti pētījumā / I.J.Mihailovs, V.Sīle, V.Sīlis // Pētniecība: teorija un prakse / K.Mārtinsones, A.Piperes, D.Kamerādes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : RaKa, 2016. - 1.2.nod., 64.-83.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Veselības un slimības sociālais konteksts / I.J.Mihailovs, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.4.nod., 42.-48.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Constitutional Law, Administrative Law, Administrative Procedure Law

Development and Presentation of the Master_s Thesis

Introduction to the Studies and Speciality

Problems of Globalisation and Development of International Law

Scientific Research Methodology

Publications

Research articles​​

Psychological help in Latvia - regulatory framework / R.Bortaščenoks, B.Purvlīce, K.Mārtinsone, E.Rancāns, I.J.Mihailovs, A.Ķīvīte-Urtāne // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2019.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2019. - 7.daļa : Psiholoģija, 21.-36.lpp. - DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol7.3806

Mārtinsone, Kristīne. Pirmais psihologu profesionālās darbības regulējumam veltītais izdevums latviešu valodā [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsone, S.Kaija, I.J.Mihailovs // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(10) (2018), 128.-130.lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 13.nov. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Mihailovs, Ivans Jānis. Development of legal framework within educational and professional psychologist practice in the Republic of Latvia [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(10) (2018), 94.-107.lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 13.nov. - Kopsavilkums latviešu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Mihailovs, Ivans Jānis. Is the repeat a year practice effective in Latvian basic education? / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 2.daļa : Skolu pedagoģija. Pirmsskolu pedagoģija, 332.-341.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Otrgadniecība Latvijas pamatizglītības iestādēs : situācija un risinājumu meklējumi / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017" materiāli : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums= Materials of the International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2017" : Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 20.-21.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2018. - 1.daļa : Socioloģijas aktualitātes, 36.-43.lpp. - Kopsavilkums krievu valodā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Pedagoga profesionālā darbība un tās ierobežojumi Latvijas Republikā = Professional activity of the pedagogue and its restrictions in the Republic of Latvia : [referāts 20.starptautiskajā konf. "Sabiedrība un kultūra" Liepājas Universitātē (2017.g. 19.-20.maijs)] / I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sastādītājs A.Medveckis ; Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2018. - XX [sēj.], 165.-171.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.liepu.lv/uploads/files/Krajums_Sabiedr%C4%ABba%… - Kopsavilkums angļu valodā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Plāno vizīti pie psihologa? : [par pārmaiņām Latvijas psihologu darba organizācijā : stāsta Psihologu sertifikācijas padomes priekšsēdētāja vietnieks] / I.J.Mihailovs // Annas Psiholoģija. - Dec. (2018), 16.-17.lpp.

Volkovs, Vladislavs. Daugavpils iedzīvotāju tiesiskā kultūra un konfliktu risināšanas pieejas = Daugavpils inhabitants' legal culture and dispute resolution approaches : [referāts 20.starptautiskajā konf. "Sabiedrība un kultūra" Liepājas Universitātē (2017.g. 19.-20.maijs)] / V.Volkovs, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sastādītājs A.Medveckis ; Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2018. - XX [sēj.], 183.-191.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.liepu.lv/uploads/files/Krajums_Sabiedr%C4%ABba%… - Kopsavilkums angļu valodā.

Konsultatīvās psiholoģijas izglītības aizsākums Rīgas Stradiņa universitātē / J.Koļesņikova, J.Ļevina, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 21.-22.lpp.

Krūmiņa, Aira Aija. Pedagoģiskā komponente veselības psihologa kompetencē = The pedagogical component of the health psychologist competence / A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2017.g. 26.-27.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2017. - 2.daļa, 108.-119.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Latvian supervisor's value / J.Ļevina, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Hartmane, I.Upeniece // Inspire and be inspired : a sample of research on supervision and coaching in Europe / editors: B.Geißler-Piltz, É.Nemes, S.de Roos. - Budapest : Harmattan, 2017. - P.63-82.

Mārtinsone, Kristīne. Maģistra darbs : ievada jautājumi [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā. - Otrais, atjaunotais izdevums. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 5.-6.lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

Mihailovs, Ivans Jānis. Maģistra darba tiesiskie un ētiskie aspekti [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs, J.Koļesņikova, V.Perepjolkina // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā. - Otrais, atjaunotais izdevums. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 7.-11.lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

Mihailovs, Ivans Jānis. Pedagoga atbildības problēmjautājumi Latvijā / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016" (Daugavpils, 2016.g. 14.-15.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2016" (Daugavpils, Oct.14-15, 2016) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. - Daugavpils : Saule, 2017. - 2.daļa : Valsts un tiesību aktualitātes, 103.-110.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Pičukāne, Ērika. Izglītojamo ar ārvalstu izglītības pieredzi integrācija Latvijas izglītības sistēmā : tiesiskais regulējums, problēmas, risinājumi [Elektroniskais resurss] / Ē.Pičukāne, I.J.Mihailovs // Māci un mācies latviešu valodu [Elektroniskais resurss] : metodiskie materiāli / Latviešu valodas aģentūra. - Rīga, 2017. - [12 p.]. - Resurss aprakstīts 2018.g. 31.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMa…

Psihologs veselības aprūpes vidē / K.Mārtinsone, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 11.-20.lpp.

Krūmiņa, Aira Aija. Признание неформального образования и социальный диалог в Латвии / А.А.Круминя, И.Я.Михайлов // Адукацыя і выхаванне. - No.5 (2016, май), с.51-57.

Mārtinsone, Kristīne. Ceļavārdi Latvijas deju un kustību terapijas attīstības pārskatam / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Deju un kustību terapija Latvijā / S.Mihailova. - [Rīga] : Drukātava, 2016. - [5.-6.]lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Mākslu terapija - jauši un nejauši / I.J.Mihailovs // Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai / [sast. J.Duhovska, K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - [Rīga] : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 136.-138.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Neattaisnotie izglītojamo kavējumi vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs Latvijas Republikā = Students' unjustified absences in general education and vocational education institutions in the Republic of Latvia : [referāts 18.starptautiskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: saknes un izaugsme" Liepājas Universitātē (2015.g. 14.-15.maijs)] / I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2016. - XVIII [sēj.], 173.-179.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Skolu autonomija kā izglītības attīstības priekšnoteikums / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" (Daugavpils, 2015.g. 16.-17.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2015" (Daugavpils, Oct.16-17, 2015) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2016. - 1.daļa : Socioloģijas aktualitātes, 45.-54.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Students' unjustified study delays in general education and vocational education institutions in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - Vol.30 (2016), article No.00005. - 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.26-28, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2016…

Mihailovs, Ivans Jānis. Vispārējās izglītības programmu izstrādes un licencēšanas tendences Latvijā = Design and licensing trends of the general educational programs in Latvia / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 2.daļa, 196.-207.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Optimization of work and rest hours for navigation officers on the ship [Elektroniskais resurss] / H.Simkuva, A.Purins, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - Vol.30 (2016), article No.00004. - 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.26-28, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2016…

Kenkle, Aiva. Pedagogu sagatavošana audzināšanas darba veikšanai izglītības iestādē: aktuālie problēmjautājumi = Teacher training for the upbringing process in an educational establishment: current challenges : [referāts 17. starptautiskajā zinātniskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos" Liepājas Universitātē (2014.g., 22.-23.maijs)] / A.Kenkle, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2015. - XVII [sēj.], 137.-147.lpp. - Kopsav. angļu val.

Latvijas supervizoru vērtības : pilotpētījuma rezultāti = The values of supervisors in Latvia : the results from the pilot study / K.Mārtinsone, J.Ļevina, I.J.Mihailovs, S.Hartmane, I.Upeniece // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 4.daļa, [115].-126.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Maģistra darbs : ievada jautājumi [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [E-grāmata] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā - [Elektroniskais resurss]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 5.-6.lpp. - E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, Oct.17-18, 2014) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2015. - 4.daļa : Psiholoģijas aktualitātes, 48.-57.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas izglītības un pētniecības aizsākumi un attīstības perspektīvas Latvijā = Beginning and development perspectives of supervision education and research in Latvia : [referāts 17. starptautiskajā zinātniskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos" Liepājas Universitātē (2014.g. 22.-23.maijs)] / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2015. - XVII [sēj.], 159.-167.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailovs, Ivans Jānis. Līgums par bērna izglītošanu izglītības iestādē un disciplīnas pārkāpumu novēršana [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(1) (2015), 47.-54.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 8.dec. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Mihailovs, Ivans Jānis. Maģistra darba tiesiskie un ētiskie aspekti [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs, J.Kolesnikova, V.Perepjolkina // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [E-grāmata] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā - [Elektroniskais resurss]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 7.-11.lpp. - E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

Kenkle, Aiva. Upbringing process in institutions of general education in Latgale / A.Kenkle, I.J.Mihailovs // Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli = Regional review : research papers / Daugavpils universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu centrs. - Nr.10 (2014), 62.-70.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val.

Mārtinsone, Kristīne. Ceļa vārdi rakstu krājumam mūzikas terapijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums, 2014 / [sast. un zin. red. M.Paipare]. - Liepāja : LiePA, 2014. - 7.-9.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija mākslu terapijas izglītības un pakalpojumu attīstībai Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 86.-93.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un profesionālā darbība: pilotpētījuma rezultāti = The competence and professional practice of supervisor in Latvia: the results of pilotsurvey / K.Martinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2014.g. 23.-24.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2014. - 1.daļa, 192.-199.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailova, Sandra. Mākslu terapija un psiholoģija : robežas un krustpunkti / S.Mihailova, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 94.-99.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Apzīmējums n/v mācību sasniegumu vērtēšanā : teorētiskie un praktiskie aspekti / I.J.Mihailovs, I.Zepa, J.Zīvarts // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2014. - 581.-590.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailovs, Ivans Jānis. Audzināšanas darbs vispārējās izglītības iestādēs Latvijā : organizēšanas un īstenošanas problēmas / I.J.Mihailovs // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" (Daugavpils, 2013.g. 10.-12.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2013" (Daugavpils, Oct.10-12, 2013) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2014. - 1.daļa : Socioloģijas aktualitātes, 37.-46.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailovs, Ivans Jānis. Skolēnu drošība un mācību disciplīnas pārkāpumu novēršanas aktuālie aspekti vispārējās izglītības iestādēs = The safety of students and the actual aspects of prevention of breaches of discipline in Latvia’s general educational establishments [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs // 7. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : [zinātniskie raksti ] = 7th International Scientific Conference "Theory for practice in the education of contemporary society" : [scientific articles] [Elektroniskais resurss] / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. - Rīga, 2014. - 100.-105.lpp., uz CD-ROM. - Kopsav. angļu val.

Zīvarts, Juris. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana valsts un pašvaldību iestāžu darbības regulējuma kontekstā / J.Zīvarts, I.Zepa, I.J.Mihailovs // Zinātniskie raksti : 2013.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 45.-52.lpp.

Abstracts​​

Mihailovs, Ivans Jānis. Izglītības tiesības un to specifika Latvijas Republikā / I.J.Mihailovs // 13. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018" tēzes = Abstracts of the 13th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2018" (Daugavpils, 2018.g. 12.-13.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils : Saule, 2018. - 66.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Tiesības vērot mācību stundas bez brīdinājuma / I.J.Mihailovs // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 311.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Pedagoga profesionālā atbildība Latvijā / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 362.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Vecāka tiesības saņemt atvaļinājumu, bērnam uzsākot izglītības ieguvi / I.J.Mihailovs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 325.lpp.

Crosscultural communication and its special features in multinational ship crew / A.Erdmane, H.Simkuva, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.36.

Krūmiņa, Aira Aija. Izglītības programmu izstrāde un īstenošana profesionālajā darbībā / A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 328.lpp.

Krūmiņa, Aira Aija. Признание неформального образования и социальный диалог в Латвии = Recognition of non-formal education and social dialogue in Latvia / А.А.Круминя, И.Я.Михайлов // Международный симпозиум "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социальный договор" (Минск, Беларусь, 10-11 февраля, 2016 г.) : сборник материалов = International Symposium "Education for sustainable development for all generations - social contract" (Minsk, Belarus, Febr.10-11, 2016) : Abstracts Book. - Минск, 2016. - С.16-17, 145-146. - Teksts paralēli krievu un angļu valodā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Ārvalstu izglītojamie Latvijas vispārējās izglītības iestādēs / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 319.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Otrgadniecība Latvijas izglītības iestādēs : situācija un risinājumu meklējums / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 12. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017" tēzes = Abstracts of the 12th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2017" (Daugavpils, 2017.g. 20.-21.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2017. - 66.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Pedagoga atbildības problēmjautājumi Latvijā / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 11. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016" tēzes = Abstracts of the 11th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2016" (Daugavpils, 2016.g. 14.-15.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2016. - 48.-49.lpp.

Duhovska, Jana Veselības rekreācija slimību profilaksei, veselības veicināšanai un indivīda produktivitātes sekmēšanai / J.Duhovska, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 7.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Drošības jautājumu apguve Latvijas vispārējās izglītības iestādēs : pašreizējais stāvoklis un attīstības iespējas [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 76.-78.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 9.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

Mihailovs, Ivans Jānis. Mazākumtautību definēšanas problēmas Latvijas normatīvajos aktos / I.J.Mihailovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 420.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Skolu autonomija kā izglītības attīstības priekšnoteikums / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 10. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" tēzes = Abstracts of the 10th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2015" (Daugavpils, 2015.g. 16.-17.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2015. - 50.-51.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Speciālo zināšanu apguves prasības bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītībā nodarbinātajiem / I.J.Mihailovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 419.lpp.

Mihailovs, Ivans, Jānis. Vai pedagogu privātprakse liecina par "sliktu" izglītības kvalitāti? Pedagogu privātprakses uzsākšanas tendences Latvijā / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 439.lpp.

Slavinska, Andreta. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās un Mediācijas likuma attiecības / A.Slavinska, I.J.Mihailovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 413.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 9. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" tēzes = Abstracts of the 9th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2014. - 58.-60.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un supervīzijas augstākās izglītības saturs / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 416.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Bērnu uzraudzības pakalpojums - jauns sociālais un izglītības pakalpojums Latvijā / I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 415.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Study delays among pupils and its prevention at the genaral education institutions in Latvia / I.J.Mihailovs // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.44-45.

Mihailovs, Ivans Jānis. Supervīzijas tiesiskie aspekti un ieviešana juridiskajās profesijās / I.J.Mihailovs // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai" (Rīga, 2014.g. 23.aprīlī) : tēzes = International Scientific Conference "Legal policy for development of society" : abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2014. - 35.-35.lpp.

Zīvarts, Juris. Patērētāju tiesību aizsardzība augstākajā izglītībā, izmantojot studiju virzienu reģistru / J.Zīvarts, I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 426.lpp.

Books and brochures​​

Dambrova, Maija. Patenta publikācija / M.Dambrova, J.Vīķe, I.J.Mihailovs // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - Otrais, papildinātais izdevums. - 2.3.2.5.nod., 108.-109.lpp.

Krūmiņa, Aira Aija. Pacientu izglītošana un izglītošanās / A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs, K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 3.3.nod., 116.-126.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Akadēmiskais godīgums kā zinātniskās rakstīšanas pamats / I.J.Mihailovs // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - Otrais, papildinātais izdevums. - 1.4.nod., 59.-66.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Arhīvu materiāli un to citēšana / I.J.Mihailovs, J.Vīķe // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - Otrais, papildinātais izdevums. - 4.7.nod., 258.-260.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti : veidi, hierarhija un citēšana / I.J.Mihailovs // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - Otrais, papildinātais izdevums. - 4.6.nod., 255.-258.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselība / I.J.Mihailovs, G.Freimane // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 2.2.nod., 69.-72.lpp.

Upmale-Puķīte, Anda. Komunikācijas specifika veselības aprūpes vidē / A.Upmale-Puķīte, Z.Gulbe, I.J.Mihailovs // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 3.2.nod., 100.-116.lpp.

Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā ; autori: K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Tomsone, T.Pulmanis, I.J.Mihailovs, E.Čukurs, J.Koļesņikova, V.Savicka, A.Upmale-Puķīte, Z.Gulbe, A.A.Krūmiņa, V.Perepjolkina, J.Harlamova, V.Sudraba, L.Deklava, J.Ļubenko, I.Majore-Dūšele, L.Regzdiņa, S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, J.Duhovska, K.Šneidere ...[u.c.] ; recenzenti: J.Dragūns, I.Reine, A.Pipere, N.Jakušenko ; literārā redaktore I.Orleja ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 415 lpp.

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā ; autori: K.Mārtinsone, A.Pipere, I.Rozenvalde, U.Berķis, M.Dambrova, I.Gobiņa, I.J.Mihailovs, S.Riekstiņa-Pāla, D.Spila, K.Šneidere, J.Vīķe, I.Znotiņa ; recenzenti: D.Kamerāde, B.Rivža, D.Tirzīte ; literārā redaktore I.Rozenvalde ; mākslinieks M.Brasliņš. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 311 lpp.

Atbalsta materiāls psihologu profesionālās darbības organizēšanai un dokumentēšanai : [dokumentu piemēri] / sagatavojis I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - Pielikumi, [335.]-342.lpp.

Brice, Marina. Nepilngadīgā klienta īpašās tiesības / M.Brice, L.Kirstuka, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 5.nod., 18.pants, 219.-229.lpp.

Dambrova, Maija. Patenta publikācija / M.Dambrova, J.Vīķe, I.J.Mihailovs // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 2.3.2.5.nod., 101.-102.lpp.

Girgensone, Barba. Psihologa profesionālās darbības apturēšana un izbeigšana, psihologa sertifikāta apturēšana un anulēšana / B.Girgensone, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 6.nod., 20.pants, [234.]-241.lpp.

Girgensone, Barba. Psihologa profesionālās darbības organizācija / B.Girgensone, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 3.daļa, [324.]-332.lpp.

Girgensone, Barba. Psihologa profesionālās darbības un psihologa sertifikāta atjaunošana / B.Girgensone, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 6.nod., 22.pants, 246.-249.lpp.

Girgensone, Barba. Psihologa-pārrauga tiesību apturēšana un anulēšana / B.Girgensone, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 6.nod., 21.pants, 242.-245.lpp.

Girgensone, Barba. Psihologu reģistrs / B.Girgensone, L.Voitkeviča, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 1.nod., 5.pants, 131.-138.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Priekšvārds / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, B.Girgensone // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - [6.]-10.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psihologa izglītības sistēma Latvijā (līdz Psihologu likuma spēkā stāšanās laikam) / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 1.daļa, [25.]-41.lpp.

Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) [Elektroniskais resurss] : aktualizēts izdevums / autori: K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova ...[u.c.]. - Rīga : Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2018. - 118 lpp. - Vadlīnijas pieejamas: http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/PuMPuRS_Metodo…

Mihailovs, Ivans Jānis. Akadēmiskais godīgums kā zinātniskās rakstīšanas pamats / I.J.Mihailovs // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 1.4.nod., 54.-59.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Arhīvu materiāli un to citēšana / I.J.Mihailovs, J.Vīķe // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 4.7.nod., 250.-251.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti : veidi, hierarhija un citēšana / I.J.Mihailovs // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 4.6.nod., 246.-249.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Psihologa profesionālās darbības tiesiskie aspekti / I.J.Mihailovs, G.Dāvidsone, L.Voitkeviča // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 1.daļa, [50.]-53.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Psihologa-pārrauga tiesību piešķiršana / I.J.Mihailovs, L.Voitkeviča // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 2.nod., 10.pants, 160.-162.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Psihologs kā reglamentēta profesija / I.J.Mihailovs, B.Girgensone // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 1.daļa, [71.]-73.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Psihologu sertifikācija un resertifikācija / I.J.Mihailovs, L.Voitkeviča // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 2.nod., 9.pants, 154.-159.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Psihologu sertifikācijas komisijas / I.J.Mihailovs, L.Voitkeviča // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 2.nod., 8.pants, [151.]-153.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Psihologu sertifikācijas padome / I.J.Mihailovs, L.Voitkeviča // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 2.nod., 7.pants, [148.]-150.lpp.

Voitkeviča, Lilita. Aizliegumi psihologa profesionālās darbības veikšanai / L.Voitkeviča, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, 1.nod., 6.pants, 139.-146.lpp.

Voitkeviča, Lilita. Pārejas noteikumi / L.Voitkeviča, I.J.Mihailovs // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 2.daļa, [250.]-258.lpp.

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā ; autori: U.Berķis, M.Dambrova, I.Gobiņa, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, A.Pipere, S.Riekstiņa, I.Rozenvalde, D.Spila, K.Šneidere, J.Vīķe, I.Znotiņa ...[u.c.] ; recenzenti: D.Kamerāde, B.Rivža, D.Tirzīte ; literārā redaktore I.Rozenvalde ; mākslinieks M.Brasliņš. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 301 lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Ievads / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 13.-18.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / K.Mārtinsone (sastādītāja), S.Mihailova, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, J.Ļevina, G.Freimane, K.Šneidere ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 119 lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas dažādība Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 2.2.nod., 138.-140.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas izglītība Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 2.1.nod., 135.-138.lpp.

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Ļevina, J.Ļubenko, J.Koļesņikova, K.Vende, J.I.Mihailovs, J.Duhovska ...[u.c.]]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 99 lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

Mihailovs, Ivans Jānis. [Supervīzijas dokumentu paraugi] / I.J.Mihailovs // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 1.-3.pielik., 397.-400.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Supervīzijas tiesiskie aspekti / I.J.Mihailovs // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 1.7.nod., 121.-126.lpp.

Girgensone, Barba. Terminu skaidrojošā vārdnīca ģimenes un bērnu tiesībās / B.Girgensone, I.J.Mihailovs ; [recenzenti: J.Bramanis, L.Landzmane, I.Krastiņa]. - Rīga : Drukātava, 2016. - 366 lpp.

Joksts, Osvalds. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās. Lietu tiesības / O.Joksts (vispārējā zinātniskā redakcija), B.Girgensone, I.J.Mihailovs ; [recenzenti: V.Reingolds, J.Bramanis]. - Rīga : Drukātava, 2016. - 230, [1] lpp.

Komunikācija veselības aprūpes vidē / A.Upmale, Z.Ozoliņa, A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.4.nod., 153.-168.lpp.

Krūmiņa, Aira Aija. Pacientu izglītošana / A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs, K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.5.nod., 168.-177.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Ievads veselības psiholoģijā / K.Mārtinsone, G.Freimane, I.J.Mihailovs // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 1.nod., 15.-25.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Tiesiskie un ētiskie aspekti pētījumā / I.J.Mihailovs, V.Sīle, V.Sīlis // Pētniecība: teorija un prakse / K.Mārtinsones, A.Piperes, D.Kamerādes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : RaKa, 2016. - 1.2.nod., 64.-83.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Veselības un slimības sociālais konteksts / I.J.Mihailovs, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.4.nod., 42.-48.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Sergejs Kruks
Director of Study Programme, Academic Staff
Sandra Mihailova
Academic Staff, Director of Study Programme
Dite Liepa
Vice-Dean, Academic Staff
Alnis Stakle
Director of Study Programme, Academic Staff
Ruta Siliņa
Director of Study Programme, Academic Staff, Board Member
Vita Savicka
Academic Staff
Diāna Kiščenko
Academic Staff, Researcher
Lāsma Šķestere
Researcher, Academic Staff
Ieva Puzo
Dean, Lead Researcher
Jānis Juzefovičs
Lead Researcher
Līga Ozoliņa
Director of Study Programme, Director of study programme (acting), Vice-Dean, Researcher, Academic Staff