Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2008 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Komunikācijas fakultāte

2005 - pašlaik

Docents

Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra

2004 - pašlaik

Struktūrvienības vadītājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izglītība

2011 - 2013

Profesionālā maģistra grāds un uzņēmumu vadītāja kvalifikācija (Mg.man.)

Baltijas Starptautiskā akadēmija

2006 - 2012

Dr.iur.

Mikolos Romeris Universitāte

2003 - 2005

Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnēs (Mg.iur.)

Latvijas Universitāte

2001 - 2003

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās (Mg.art.)

Latvijas Kultūras akadēmija

1997 - 2003

Diplomēts jurists (Dipl.iur.)

Latvijas Universitāte

1997 - 2001

Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās (Bac.art.)

Latvijas Kultūras akadēmija

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

LPMC zināšanu pilnveides izglītības programma bērnu tiesību aizsardzības jomā (24h)

RIIMC izglītības programma “Pozitīvas audzināšanas principi”

IKVD profesionālās kompetences pilnveides programma „Vispārējās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana”

LPSDVA seminārs „Izglītības iestāžu atbalsta personāla loma izglītojamo sekmīgai integrācijai izglītības iestādē un saskarsmes punkti ar sociāliem dienestiem izglītojamo sociālo problēmu mazināšanai izglītības apguvē"

LPMC profesionālās pilnveides programma bērnu tiesību aizsardzības jomā (40h)

RPIVA sertifikāts par B programmas apguvi pedagoģijā (80h) un tiesību ieguvi veikt pedagoģisko darbu

RIIMC pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma „Pilsoniskums un patriotiskā audzināšana"

VISC pedagogu profesionālās pilnveides programma „Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide"

CERT.LV Informācijas drošības izglītības programma

RSU profesionālās pilnveides programma „Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā"

LU profesionālās pilnveides programma „Skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide", iegūstot tiesības veikt mentordarbību izglītības iestādē

Pētniecības darbības virzieni


  • Izglītības vadība, izglītības tiesības un izglītības autonomija
  • Tiesiskā kultūra
  • Globalizācija
  • Bērna tiesības
  • Profesionālās darbības tiesiskie aspekti

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Full-time studies, Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība

Vadītie studiju kursi

Autortiesības

Autortiesības un intelektuālais īpašums

Cilvēktiesības un darba tiesības

Darba un cilvēktiesības

Globālās komunikācijas sociālie, politiskie un kultūras procesi

Komunikācijas vēsture

Administratīvās tiesības

Administratīvo un normatīvo aktu projektu sagatavošana

Cilvēkdrošība un civilā aizsardzība

Globālā drošības politika un starptautiskā sadarbība

Ievads kultūras vēsturē

Komunikācijas politika Eiropas Savienībā

Komunikācijas tiesības

Konfliktoloģija

Korporatīvā komunikācija

Koučings

Kultūras vēsture

Kvalitātes vadība

Lobēšanas tehnoloģijas un interešu pārstāvniecība

Mūsdienu komunikācijas teorijas

Organizāciju teorija un vadība

Personālvadība

Profesionālās darbības tiesiskais nodrošinājums

Reliģija un komunikācija

Sociālā un vadības psiholoģija

Stratēģiskā vadība

Globalizācijas un starptautisko tiesību attīstības problēmas

Komunikācijas tiesības un ētika

Zināšanu un inovāciju menedžments

Docētie studiju kursi

Autortiesības

Autortiesības un intelektuālais īpašums

Bakalaura darba seminārs

Cilvēktiesības un darba tiesības

Globālās komunikācijas sociālie, politiskie un kultūras procesi

Globalizācijas un starptautisko tiesību attīstības problēmas

Ievads kultūras vēsturē

Ievads studijās un specialitātē

Intelektuālās īpašuma tiesības

Izglītojošās psiholoģijas programmas un to izveides principi

Juridiskā konfliktoloģija un mediācija

Komunikācijas tiesības un ētika

Komunikācijas vēsture

Psihologa profesionālā darbība

Psihologa profesionālās darbības tiesiskie aspekti

Supervīzora profesionālā darbība

Vispārēja un tiesību psiholoģija

Administratīvās tiesības

Administratīvo un normatīvo aktu projektu sagatavošana

Darba un cilvēktiesības

Konfliktoloģija

Konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības, administratīvā procesa tiesības

Krimināltiesību un kriminālprocesa aktuālās problēmas

Maģistra darbs

Psihologa profesionālā darbība un ētika I

Projekti

Projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" (2010/0274/1DP/1.2.1.1.1./10/IPIA/VIAA/001) vecākais eksperts

Augstākās izglītības padomes eksperts Eiropas Sociālā fonda projektā Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" (vienošanās par projekta īstenošanu Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001)

SAM 8.2.3.0/18/A/011 izglītības metodikas speciālists-eksperts, Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Studiju inovāciju projektu nodaļa

Publikācijas

Raksti​​

Krūmiņa, Aira Aija. Признание неформального образования и социальный диалог в Латвии / А.А.Круминя, И.Я.Михайлов // Адукацыя і выхаванне. - No.5 (2016, май), с.51-57.

Mārtinsone, Kristīne. Ceļavārdi Latvijas deju un kustību terapijas attīstības pārskatam / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Deju un kustību terapija Latvijā / S.Mihailova. - [Rīga] : Drukātava, 2016. - [5.-6.]lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Mākslu terapija - jauši un nejauši / I.J.Mihailovs // Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai / [sast. J.Duhovska, K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - [Rīga] : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 136.-138.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Neattaisnotie izglītojamo kavējumi vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs Latvijas Republikā = Students' unjustified absences in general education and vocational education institutions in the Republic of Latvia : [referāts 18.starptautiskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: saknes un izaugsme" Liepājas Universitātē (2015.g. 14.-15.maijs)] / I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2016. - XVIII [sēj.], 173.-179.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Skolu autonomija kā izglītības attīstības priekšnoteikums / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" (Daugavpils, 2015.g. 16.-17.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2015" (Daugavpils, Oct.16-17, 2015) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2016. - 1.daļa : Socioloģijas aktualitātes, 45.-54.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Students' unjustified study delays in general education and vocational education institutions in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - Vol.30 (2016), article No.00005. - 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.26-28, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2016…

Mihailovs, Ivans Jānis. Vispārējās izglītības programmu izstrādes un licencēšanas tendences Latvijā = Design and licensing trends of the general educational programs in Latvia / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 2.daļa, 196.-207.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Optimization of work and rest hours for navigation officers on the ship [Elektroniskais resurss] / H.Simkuva, A.Purins, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - Vol.30 (2016), article No.00004. - 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.26-28, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2016…

Kenkle, Aiva. Pedagogu sagatavošana audzināšanas darba veikšanai izglītības iestādē: aktuālie problēmjautājumi = Teacher training for the upbringing process in an educational establishment: current challenges : [referāts 17. starptautiskajā zinātniskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos" Liepājas Universitātē (2014.g., 22.-23.maijs)] / A.Kenkle, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2015. - XVII [sēj.], 137.-147.lpp. - Kopsav. angļu val.

Latvijas supervizoru vērtības : pilotpētījuma rezultāti = The values of supervisors in Latvia : the results from the pilot study / K.Mārtinsone, J.Ļevina, I.J.Mihailovs, S.Hartmane, I.Upeniece // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 4.daļa, [115].-126.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Maģistra darbs : ievada jautājumi [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [E-grāmata] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā - [Elektroniskais resurss]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 5.-6.lpp. - E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, Oct.17-18, 2014) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2015. - 4.daļa : Psiholoģijas aktualitātes, 48.-57.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas izglītības un pētniecības aizsākumi un attīstības perspektīvas Latvijā = Beginning and development perspectives of supervision education and research in Latvia : [referāts 17. starptautiskajā zinātniskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos" Liepājas Universitātē (2014.g. 22.-23.maijs)] / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2015. - XVII [sēj.], 159.-167.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailovs, Ivans Jānis. Līgums par bērna izglītošanu izglītības iestādē un disciplīnas pārkāpumu novēršana [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(1) (2015), 47.-54.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 8.dec. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Mihailovs, Ivans Jānis. Maģistra darba tiesiskie un ētiskie aspekti [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs, J.Kolesnikova, V.Perepjolkina // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [E-grāmata] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā - [Elektroniskais resurss]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 7.-11.lpp. - E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

Kenkle, Aiva. Upbringing process in institutions of general education in Latgale / A.Kenkle, I.J.Mihailovs // Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli = Regional review : research papers / Daugavpils universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu centrs. - Nr.10 (2014), 62.-70.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val.

Mārtinsone, Kristīne. Ceļa vārdi rakstu krājumam mūzikas terapijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums, 2014 / [sast. un zin. red. M.Paipare]. - Liepāja : LiePA, 2014. - 7.-9.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija mākslu terapijas izglītības un pakalpojumu attīstībai Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 86.-93.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un profesionālā darbība: pilotpētījuma rezultāti = The competence and professional practice of supervisor in Latvia: the results of pilotsurvey / K.Martinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2014.g. 23.-24.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2014. - 1.daļa, 192.-199.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailova, Sandra. Mākslu terapija un psiholoģija : robežas un krustpunkti / S.Mihailova, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 94.-99.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Apzīmējums n/v mācību sasniegumu vērtēšanā : teorētiskie un praktiskie aspekti / I.J.Mihailovs, I.Zepa, J.Zīvarts // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2014. - 581.-590.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailovs, Ivans Jānis. Audzināšanas darbs vispārējās izglītības iestādēs Latvijā : organizēšanas un īstenošanas problēmas / I.J.Mihailovs // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" (Daugavpils, 2013.g. 10.-12.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2013" (Daugavpils, Oct.10-12, 2013) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2014. - 1.daļa : Socioloģijas aktualitātes, 37.-46.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailovs, Ivans Jānis. Skolēnu drošība un mācību disciplīnas pārkāpumu novēršanas aktuālie aspekti vispārējās izglītības iestādēs = The safety of students and the actual aspects of prevention of breaches of discipline in Latvia’s general educational establishments [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs // 7. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : [zinātniskie raksti ] = 7th International Scientific Conference "Theory for practice in the education of contemporary society" : [scientific articles] [Elektroniskais resurss] / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. - Rīga, 2014. - 100.-105.lpp., uz CD-ROM. - Kopsav. angļu val.

Zīvarts, Juris. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana valsts un pašvaldību iestāžu darbības regulējuma kontekstā / J.Zīvarts, I.Zepa, I.J.Mihailovs // Zinātniskie raksti : 2013.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 45.-52.lpp.

Bruģe, Zoja. Tiesības uz taisnīgu vērtējumu / Z.Bruģe, I.J.Mihailovs, J.Zīvarts // Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2013. - 593.-600.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mārtinsone, Kristīne. Quo vadis arts therapies : relevant issues of the professional practice and further development / K.Martinsone, I.Vaverniece, J.I.Mihailovs // Erasmus intensive programme "Arts therapies for different client / patient groups" (Riga, June 30 - July 9, 2012) : collection of articles / authors of compilation: E.Krevica, K.Martinsone. - Riga, 2013. - P.34-49.

Mihailovs, Ivans Jānis. Tiesiskās kultūras jēdziens un tā interpretācijas iespējas / I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2013. - XV [sēj.], 265.-270.lpp. - Kopsav. angļu val.

Stankevičs, Aivars. Tiesības uz bezmaksas izglītību : saturs un īstenošana Latvijas Republikā / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2013. - XV [sēj.], 289.-298.lpp. - Kopsav. angļu val.

Veselības psiholoģijas izveides pamatojums Latvijā = The reasons for the establishment of the health psychology in Latvia / K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2013.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2013. - 2.daļa, 593.-602.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zīvarts, Juris. Studējošo tiesības vērtēšanas procesā / J.Zīvarts, I.J.Mihailovs, I.Zepa // Zinātniskie raksti : 2012.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 68.-75.lpp.

Bruģe, Zoja. Augstākās un pieaugušo izglītības tiesiskie un politiskie aspekti / Z.Bruģe, I.J.Mihailovs // Pieaugušo izglītība : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2012. - 28.-40.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Augstskolu autonomijas attīstība : vēstures un tiesību aspekti / I.J.Mihailovs // Starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija : problēmas, risinājumi, perspektīvas" materiāli = Proceedings of the International Scientific Conference "Social and economic dimension of Europen integration : problems, solutions, perspectives" (Daugavpils, Latvija, 2011.g. 3.-5.nov.) / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2012. - 2.daļa: Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 102.-108.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Augstskolu autonomijas izpratnes attīstība Latvijā = The development of higher education establishment autonomy in Latvia / I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2012.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2012. - 2.daļa: Sociālā un speciālā pedagoģija; Veselība un sports; Apskati, 409.-417.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Komunikatīvā tiesību teorija / I.J.Mihailovs // Valsts policijas koledžas 1.Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 1 International scientific conference of State police college (Rīga, 2011.g. 28.nov.). - [Rīga], 2012. - 281.-287.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailovs, Ivans Jānis. Latvijas pamatskolēnu attieksme pret tiesisko kārtību un tiesiskās uzvedības izvēle / I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2012. - XIV [sēj.], 298.-307.lpp. - Kopsav. angļu val.

Stankevičs, Aivars. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // Pieaugušo izglītība : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2012. - 51.-58.lpp.

Stankevičs, Aivars. Augstākā izglītība kā starta kapitāls Latvijas jauniešu vērtējumā / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // 6. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : zinātniskie raksti, konferences referāti / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. - Rīga, 2012. - 322.-327.lpp.

Stankevičs, Aivars. Implementation of the higher education accessibility principle in Latvia : current situation and its development possibilities / A.Stankevics, I.J.Mihailovs // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00031-p.1-00031-p.6. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Stankevičs, Aivars. Latvijas augstākās izglītības iestāžu klasifikācija : principi, problēmas, risinājumi / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2012. - XIV [sēj.], 415.-421.lpp. - Kopsav. angļu val.

Supervīzija, koučings un mentorings pieaugušo izglītībā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, I.Lāss ...[u.c.] // Pieaugušo izglītība : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2012. - 150.-166.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Mākslu terapijas attīstība Latvijā : no iecerēm līdz reglamentētajai profesijai / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2011. - XIII [sēj.], 476.-486.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailova, Sandra. Discipline and study delays in Latvia's schools : solution opportunities of legal and psychological problems / S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli = Regional review : research papers / Daugavpils universitāte. - Nr.7 (2011), 80.-112.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val.

Mihailovs, Ivans Jānis. Jēdziena "reģions" izpratne Latvijas izglītībā = The understanding of concept "region" in Latvia education / I.J.Mihailovs, A.Stankevičs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2011.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2011. - 1.daļa: Augstskolu pedagoģija; Sociālā un speciālā pedagoģija; Veselība un sports, 210.-216.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Tiesiskā audzināšana un disciplīna Latvijas vispārējās izglītības iestādēs : problēmu risinājumu meklējumos / I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2011. - XIII [sēj.], 469.-475.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laicāne, Margarita. Latviešu valodas apguve kā dažādības vadības instruments - tiesiskie aspekti / M.Laicāne, I.J.Mihailovs // Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse : starptautiskais zinātnisko darbu krājums / Psiholoģijas augstskola. - Rīga, 2010. - VI sēj., 1.daļa, 80.-87.lpp.

Ļaudams, Vairis. Bēgļu un trešo valstu pilsoņu bērni Latvijas vispārējās izglītības iestādēs / V.Ļaudams, I.J.Mihailovs // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 111.-118.lpp.

Ļaudams, Vairis. Mācību metožu daudzveidība kā kvalitatīvas izglītības attīstības iespēja / V.Ļaudams, I.J.Mihailovs, A.Stankevičs // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 195.-201.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Adaptācija studiju procesam: mākslu terapijas studentu efektīvas studiju iemaņas un to novērtējums = Adaptation to the study process: effective study acquirements of art's therapy students and it's assessment / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, M.Vāciete // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2010.g. 19.-20.febr.) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2010. - 83.-90.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Māksla, terapeitiskā māksla, mākslas izglītība, mākslu terapija - mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā : jēdzieni, atšķirības, atbildība / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, I.Vāverniece // Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 9.-21.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Mākslas terapeita darbības multikulturālie aspekti / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2010. - XII [sēj.], 477.-484.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mārtinsone, Kristīne. Multikulturālās kompetences aspekti supervīzijā / K.Mārtinsone, I.Vāverniece, I.J.Mihailovs // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā : [rakstu krāj.] / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 97.-110.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas jēdziens un attīstība / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā : [rakstu krāj.] / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 16.-23.lpp.

Mihailova, Sandra. Atbalsts sociālā riska ģimenēm : NVO darbības pieredzes analīze / S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2010. - XII [sēj.], 485.-490.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailovs, Ivans Jānis. Augstākās izglītības iestāžu autonomijas specifika Latvijā = The specific of higher educational establishments autonomy in Latvia / I.J.Mihailovs, A.Stankevičs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2010.g. 19.-20.febr.) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2010. - 91.-100.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Interneta ietekme uz sabiedrības tiesisko kultūru / I.J.Mihailovs // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 264.-268.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Latvijas jauniešu tiesiskās kultūras psiholoģiskie aspekti mūsdienās / M.Laicāne, I.J.Mihailovs // Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse : starptautiskais zinātnisko darbu krājums / Psiholoģijas augstskola. - Rīga, 2010. - VI sēj., 1.daļa, 96.-100.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Profesionālā darbība mākslu terapijā : autortiesību un blakustiesību aspekts / I.J.Mihailovs // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 252.-255.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Supervīzijas tiesiskie aspekti / I.J.Mihailovs // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā : [rakstu krāj.] / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 111.-117.lpp.

Stankevičs, Aivars. Globālās izglītības telpas veidošanās un Latvijas izglītība / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // Sociālo Zinātņu Vēstnesis. - Nr.1 (2010), [50.]-64.lpp. - Kopsav. angļu, krievu val.

Stankevičs, Aivars. Izglītības tiesību attīstības perspektīvas Latvijā / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 166.-170.lpp.

Zakriževska, Maija. Politiķa tēla veidošanas kreativitātes un ētiskie aspekti / M.Zakriževska, I.J.Mihailovs // Radoša personība : zinātnisku rakstu krājums / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Kreativitātes zinātniskais institūts. - VIII sēj. (2010), 106.-113.lpp.

Tēzes​​

Crosscultural communication and its special features in multinational ship crew / A.Erdmane, H.Simkuva, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.36.

Krūmiņa, Aira Aija. Izglītības programmu izstrāde un īstenošana profesionālajā darbībā / A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 328.lpp.

Krūmiņa, Aira Aija. Признание неформального образования и социальный диалог в Латвии = Recognition of non-formal education and social dialogue in Latvia / А.А.Круминя, И.Я.Михайлов // Международный симпозиум "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социальный договор" (Минск, Беларусь, 10-11 февраля, 2016 г.) : сборник материалов = International Symposium "Education for sustainable development for all generations - social contract" (Minsk, Belarus, Febr.10-11, 2016) : Abstracts Book. - Минск, 2016. - С.16-17, 145-146. - Teksts paralēli krievu un angļu valodā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Ārvalstu izglītojamie Latvijas vispārējās izglītības iestādēs / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 319.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Otrgadniecība Latvijas izglītības iestādēs : situācija un risinājumu meklējums / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 12. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017" tēzes = Abstracts of the 12th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2017" (Daugavpils, 2017.g. 20.-21.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2017. - 66.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Pedagoga atbildības problēmjautājumi Latvijā / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 11. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016" tēzes = Abstracts of the 11th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2016" (Daugavpils, 2016.g. 14.-15.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2016. - 48.-49.lpp.

Duhovska, Jana Veselības rekreācija slimību profilaksei, veselības veicināšanai un indivīda produktivitātes sekmēšanai / J.Duhovska, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 7.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Drošības jautājumu apguve Latvijas vispārējās izglītības iestādēs : pašreizējais stāvoklis un attīstības iespējas [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 76.-78.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 9.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

Mihailovs, Ivans Jānis. Mazākumtautību definēšanas problēmas Latvijas normatīvajos aktos / I.J.Mihailovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 420.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Skolu autonomija kā izglītības attīstības priekšnoteikums / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 10. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" tēzes = Abstracts of the 10th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2015" (Daugavpils, 2015.g. 16.-17.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2015. - 50.-51.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Speciālo zināšanu apguves prasības bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītībā nodarbinātajiem / I.J.Mihailovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 419.lpp.

Mihailovs, Ivans, Jānis. Vai pedagogu privātprakse liecina par "sliktu" izglītības kvalitāti? Pedagogu privātprakses uzsākšanas tendences Latvijā / I.J.Mihailovs, A.A.Krūmiņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 439.lpp.

Slavinska, Andreta. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās un Mediācijas likuma attiecības / A.Slavinska, I.J.Mihailovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 413.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 9. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" tēzes = Abstracts of the 9th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2014. - 58.-60.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un supervīzijas augstākās izglītības saturs / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 416.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Bērnu uzraudzības pakalpojums - jauns sociālais un izglītības pakalpojums Latvijā / I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 415.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Study delays among pupils and its prevention at the genaral education institutions in Latvia / I.J.Mihailovs // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.44-45.

Mihailovs, Ivans Jānis. Supervīzijas tiesiskie aspekti un ieviešana juridiskajās profesijās / I.J.Mihailovs // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai" (Rīga, 2014.g. 23.aprīlī) : tēzes = International Scientific Conference "Legal policy for development of society" : abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2014. - 35.-35.lpp.

Zīvarts, Juris. Patērētāju tiesību aizsardzība augstākajā izglītībā, izmantojot studiju virzienu reģistru / J.Zīvarts, I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 426.lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Duālo attiecību dilemma mākslas terapeitu pētniecības praksē / I.Majore-Dūšele, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 426.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Audzināšanas darbs vispārējās izglītības iestādēs Latvijā : organizēšanas un īstenošanas problēmas / I.J.Mihailovs // 8. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" tēzes = Abstracts of the 8th International Scientific Conference "Social sciences for regional development 2013" (Daugavpils, 2013.g. 10.-12.oktobrī) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Daugavpils, 2013. - 45.-46.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Augstākās izglītības iestāžu autonomijas attīstība Latvijas Republikā : 2012. gads / I.J.Mihailovs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 408.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Ieraksts "nav vērtējuma" izmantošana mācību procesā : teorētiskie un praktiskie aspekti / I.J.Mihailovs, I.Zepa, J.Zīvarts // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2013.g. 10.-12.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2013. - 76.-77.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Studiju līguma noslēgšanas problēmjautājumi Latvijas Republikā / I.J.Mihailovs, J.Zīvarts, I.Zepa // Starptautiskā zinātniskā konference "Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas" = International Scientific Conference "Topical problems of innovation law" (Rīga, 2013.g. 25.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 27.-28.lpp.

Bruģe, Zoja. Izglītības tiesības un to attīstības nepieciešamība Latvijā / Z.Bruģe, I.J.Mihailovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 424.lpp.

Mākslu terapijas un klīniskās psiholoģijas integrācija rehabilitācijas praksē / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 458.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģija un mākslu terapija : mijiedarbība un robežas / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 459.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Augstākās izglītības iestāžu autonomijas izpratne Latvijas Republikā / I.J.Mihailovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 423.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Prevention of breach of discipline in Latvia's educational establishments : search for legal solutions / I.J.Mihailovs // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.74-75.

Mihailovs, Ivans Jānis. Sociālā adaptācija kā socializācijas sastāvdaļa / I.J.Mihailovs, B.Briško // Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2012.g. 18.-20.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2012. - 149.lpp.

Stankevičs, Aivars. Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas procesa vadīšanas pilnveide Latvijas Republikā / A.Stankevičs, I.Mihailovs // Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2012.g. 18.-20.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2012. - 88.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Mākslu terapijas teorētiskās bāzes izveide un organizatoriskā attīstība Latvijā / K.Mārtinsone, I.Majore-Dūšele, I.J.Mihailovs // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 465.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Augstskolu autonomijas attīstība : vēstures un tiesību aspekti / I.J.Mihailovs // Starptautiskā zinatniskā konference "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija : problēmas, risinājumi, perspektīvas" = International Scientific Conference "Social and economic dimension of Europen integration : problems, solutions, perspectives" (Daugavpils, Latvija, 2011.g. 3.-5.nov.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2011. - 83.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Международный кризис и латвийская молодежь = Starptautiskā krīze un latviešu jaunatne = International crisis and the youth in Latvia / J.Mihailovs // Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Krīze un tās pārvarēšanas iespējas" : programma un tēzes = International interdisciplinary scientific conference "Crisis and its management possibilities" : programme and abstracts = Международная междисциплинарная научная конференция : программа и тезисы (Rīga, 2011.g. 4.-5.marts). - Rīga, 2011. - 26.lpp. - Teksts paral. krievu, latviešu, angļu val.

Stankevičs, Aivars. Izglītības tiesību institucionālā aizsardzība Latvijas Republikā / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs, J.Zīvarts // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību aizsardzības un policijas iestāžu loma un iespējas sabiedriskās drošības nodrošināšanā" : programma un tēzes = International scientific conference "Role and possibilities of law enforcement authorities and police in ensuring public security" : programme and abstracts (Rīga, 2011.g. 28.sept.) / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ; sast. A.Vilks. - Rīga, 2011. - 40.-41.lpp.

Stankevičs, Aivars. Izglītības uzraudzības specifika Latvijā / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs, J.Zīvarts // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību aizsardzības un policijas iestāžu loma un iespējas sabiedriskās drošības nodrošināšanā" : programma un tēzes = International scientific conference "Role and possibilities of law enforcement authorities and police in ensuring public security" : programme and abstracts (Rīga, 2011.g. 28.sept.) / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ; sast. A.Vilks. - Rīga, 2011. - 41.-43.lpp.

Stankevičs, Aivars. Boloņas process, pasaules krīze un Latvijas augstākās izglītības sistēma / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšana krīzes apstākļos: jauni izaicinājumi un netradicionālas pieejas" : programma un tēzes = International Scientific Conference "The strengthening of security in crisis conditions: new challenges and unconventional approaches" : programme and abstracts (Rīga, 2010.g. 8.apr.) / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Rīga, 2010. - 34.-36.lpp.

Stankevičs, Aivars. Implementation of the higher education availability principle in Latvia : the current situation and its development possibilities / A.Stankevics, I.J.Mihailovs // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.86-87.

Stankevičs, Aivars. Izglītības finansējums "nauda seko skolēnam" kā vispārējās izglītības iestāžu attīstības iespēja / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 383.lpp.

Stankevičs, Aivars. Privāto augstskolu vadības specifika Latvijā / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 382.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Girgensone, Barba. Terminu skaidrojošā vārdnīca ģimenes un bērnu tiesībās / B.Girgensone, I.J.Mihailovs ; [recenzenti: J.Bramanis, L.Landzmane, I.Krastiņa]. - Rīga : Drukātava, 2016. - 366 lpp.

Joksts, Osvalds. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās. Lietu tiesības / O.Joksts (vispārējā zinātniskā redakcija), B.Girgensone, I.J.Mihailovs ; [recenzenti: V.Reingolds, J.Bramanis]. - Rīga : Drukātava, 2016. - 230, [1] lpp.

Komunikācija veselības aprūpes vidē / A.Upmale, Z.Ozoliņa, A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.4.nod., 153.-168.lpp.

Krūmiņa, Aira Aija. Pacientu izglītošana / A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs, K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.5.nod., 168.-177.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Ievads veselības psiholoģijā / K.Mārtinsone, G.Freimane, I.J.Mihailovs // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 1.nod., 15.-25.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Tiesiskie un ētiskie aspekti pētījumā / I.J.Mihailovs, V.Sīle, V.Sīlis // Pētniecība: teorija un prakse / K.Mārtinsones, A.Piperes, D.Kamerādes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : RaKa, 2016. - 1.2.nod., 64.-83.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Veselības un slimības sociālais konteksts / I.J.Mihailovs, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.4.nod., 42.-48.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement, body : rakstu krājums / [zin. red. un krājuma sast.: S.Mihailova, I.J.Mihailovs]. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 239 lpp. - Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.

Izglītojamo slodze vispārējās izglītības iestādēs Latvijas Republikā : (pētījuma rezultātu apkopojums) / sagat. A.Stankevičs, I.J.Mihailovs. - Rīga : Drukātava, 2013. - 33 lpp.

Iepazīsti Eiropu, iepazīsti Latviju! Ievads starpkultūru komunikācijā / D.Hanovs, I.J.Mihailovs, V.Meņšikovs ...[u.c.]. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2012. - 129 lpp.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2010. gada publiskais pārskats [elektroniskais resurss] / A.Stankevičs, A.Šenberga, I.J.Mihailovs ...[u.c.]. - Rīga : Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2011. - 23 lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Tiesiskie un ētiskie aspekti mākslu terapijā / I.Majore-Dūšele, J.Mihailovs // Mākslu terapija / [sast. un projektu vad. K.Mārtinsone]. - Rīga, 2011. - 1.6.nod., 199.-211.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Tiesiskie aspekti pētījumā / I.J.Mihailovs // Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes / [sast. K.Mārtinsone]. - [Rīga], 2011. - 1.2.1.apakšnod., 33.-38.lpp.

Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca / [sast. I.Eņģele ; zin. red. K.Mārtinsone, A.Pipere, D.Kamerāde ; autori: K.Mārtinsone, V.Sīle, V.Sīlis, I.J.Mihailovs, S.Olsena ...[u.c.]]. - Rīga : RaKa, 2011. - 74 lpp.

Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas lingvistiskie aspekti : metodisks līdzeklis / D.Hanovs, I.J.Mihailovs, G.Jaudzems ...[u.c.]. - [Rīga] : [b.i.],, 2010. - 304 lpp.

Grāmatas

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (otrais, papildinātais izdevums)

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana

Daiga Spila, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs, Anita Pipere, Uldis Berķis, Inese Gobiņa, Inga Znotiņa, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Maija Dambrova, Signe Riekstiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Rīgas Stradiņa universitāte, 2008

Kolēģi

Anda Rožukalne
Dekāne, Katedras vadītāja, Docētāja
Sergejs Kruks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Sandra Mihailova
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ilva Skulte
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anda Laķe
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Klāvs Sedlenieks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Alnis Stakle
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ruta Siliņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Valdes locekle
Ieva Puzo
Vecākā pētniece