Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Studentiem
Darbiniekiem
Pētniecība

Ir publicēts pirmais 2020. gada Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās fakultātes elektroniskais zinātnisko rakstu žurnāla Socrates numurs, kas iekļauts nozīmīgās datubāzēs: indeksētā European Reference Index for the Humanities and Social Sciences datubāzē Erih Plus un Copernicus ICI Journals Master List datubāzē Copernicus.

Juridiskās fakultātes dekāns prof. Andrejs Vilks žurnāla Socrates priekšvārdā apsveic līdzšinējos un nākamos autorus, lasītājus, kā arī redkolēģiju un izsaka gandarījumu par to, ka izdevums iekļauts nozīmīgās datubāzēs, norādot, ka tas ir RSU Juridiskās fakultātes kolektīva ilglaicīgās zinātniski pētnieciskās darbības sasniegums, kas noticis ciešā sadarbībā ar Izdevniecības un poligrāfijas nodaļu. 

Jaunajā žurnāla Socrates numurā lasītāji var iepazīties ar saturīgiem un informatīvi bagātiem rakstiem par dažādām aktuālām tiesību zinātnes problēmām. 

Brīvpieejas žurnālu veido RSU Juridiskā fakultāte, kas pērn svinēja 10 gadu jubileju. Žurnāls Socrates iznāk kopš 2015. gada, un kopskaitā 14 izdotajos numuros publicēti inovatīvi pētījumi, ko veikuši ne tikai Latvijā un ārvalstīs (Somijā, Ukrainā, Polijā, Igaunijā, Lietuvā u. c.) zināmi un atzīti autori, bet arī jauni un perspektīvi pētnieki. 

Papildus klasiskajām jomām (krimināltiesības, civiltiesības, administratīvās tiesības, starptautiskās privāttiesības) Socrates aptver tādas inovatīvas tēmas kā medicīnas tiesības, biomedicīnas tiesības, datu tiesības un to aizsardzība, kā arī sporta tiesības. Līdz ar to žurnāls ir noderīgs arī veselības aprūpes iestāžu darbiniekiem, sportistiem u. c. 

Līdz 2020. gada 30. augustam žurnāla veidotāji aicina iesniegt zinātniskos rakstus nākamajam Socrates laidienam.

Rakstu iesniegšanas prasības un visi līdz šim izdotie numuri