Skip to main content
Page is available only in Latvian
Studentiem
Grāmatas
Humanitārās zinātnes

Trešdien, 15. februārī, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Senāta zālē plkst. 14 Humanitāro zinātņu katedra aicina uz mācību grāmatas Medicīnas socioloģija atvēršanas svētkiem.  

Grāmatas zinātniskā redaktore, socioloģe un pētniece, RSU Humanitāro zinātņu katedras asociētā profesore un studiju kursa Medicīnas socioloģija vadītāja Dina Bite apvienojusi plašu autoru kolektīvu, kas radījis pirmo medicīnas socioloģijas tēmai veltīto grāmatu latviešu valodā. Grāmata veidota kā mācību līdzeklis topošajiem ārstiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem.

medicinas_sociologija_vaks.jpg

Socioloģijas kā zinātnes disciplīnas esence meklējama refleksijā par sabiedrībā iedibināto kārtību un indivīda un sabiedrības attiecībām. “Socioloģija nosauc vārdā pieņemtās vērtības, normas un tradīcijas, kurās sabiedrība dzīvo un pieņem par pašsaprotamām. Balstoties uz socioloģiskās izpētes rezultātiem, iespējams īstenot precīzākas reformas un prognozēt sabiedrībā notiekošos procesus,” akcentē asociētā profesore D. Bite.

Grāmata sniedz teorētisku un praktisku instrumentu kopumu sociālās vides izvērtējumam medicīnas un veselības aprūpes jomā Latvijā, tādēļ medicīnas socioloģijai veltītais pirmais izdevums latviešu valodā vērtējams kā nozīmīgs pagrieziens, lai meklētu saskares punktus un sadarbības mehānismus, ieviešot socioloģiskās zināšanas praksē.

Grāmatas autori 15 nodaļās pievērsušies medicīnas socioloģijas jautājumiem no dažādiem rakursiem. Asociētā profesore D. Bite izdevumā definē socioloģijas zinātnisko nozīmi, medicīnas socioloģijas jēdziena vēsturiskos un mūsdienu aspektus un teorētiskās perspektīvas medicīnas socioloģijā; vienlaikus grāmatas zinātniskā redaktore pievēršas veselības un slimības tematam dažādos dzīves cikla posmos un veselības aprūpes sistēmas analīzei.

Izdevuma sastādītāja, RSU Humanitāro zinātņu katedras vadītāja profesore Vija Sīle sadarbībā ar praktizējošo ārstu un kādreizējo RSU Humanitāro zinātņu katedras lektoru Gunti Ķilkutu grāmatā analizē komplementārās un alternatīvās medicīnas jautājumus, kā arī ārsta un pacienta attiecību raksturu. Filosofs un sociologs, RSU Humanitāro zinātņu katedras asociētais profesors Vents Sīlis aktualizē dzīvesstilu socioloģiskās interpretācijas tēmu, veselības uzvedības sociālo determinētību, kā arī analizē garīgo slimību interpretāciju socioloģijā. RSU Komunikācijas fakultātes asociētā profesore Ritma Rungule iepazīstina ar socioloģisko pētījumu pieeju daudzveidību un galvenajām metodēm, kā arī risina sociālās nevienlīdzības, atstumtības un nabadzības problemātiku. Filosofs un pētnieks, RSU Humanitāro zinātņu katedras docētājs Uldis Vēgners pievēršas veselības un slimības jēdziena interpretācijai, invaliditātes un hronisko slimību tēmai, vienlaikus reflektējot arī par ķermeņa izpratni socioloģijā un slimības un sāpju pieredzi. Filosofs un pētnieks, RSU Humanitāro zinātņu katedras viespasniedzējs Andrejs Balodis risina kultūras jēdziena nozīmi socioloģijā, veselības aprūpē un medicīnā, vēstot arī par sociālo pārmaiņu un globālajiem procesiem veselības aprūpes jomā.

Mācību grāmatu Medicīnas socioloģija izdošanai sagatavojis RSU Izdevniecības un poligrāfijas nodaļas kolektīvs Teņa Niguļa vadībā. Nodaļas galvenā redaktore Aija Lapsa, literārās redaktores Inga Lievīte un Indra Orleja, datorgrafiķe Ilze Stikāne un vāka dizaina autors Egils Turss.

Svinēt grāmatas atvēršanas svētkus kopā ar RSU Humanitāro zinātņu katedras kolektīvu aicināti studējošie, veselības aprūpes speciālisti un RSU kolēģi.