Skip to main content

Work experience

1999 - 2001

Manager of Promotional Presentations

"PPD Marketinga pakalpojumi"

organizing presentations, seminars

2002 - 2003

Consulting Seller

SIA "Jānis Roze"

client consulting, sales, clerical organization, monitoring the range of products

2003 - 2005

Nurse, Office Work Organizerer

Ārstu privātprakse, SIA "Možums - 1"

clerical organization, medical services

2005 - 2005

Applicant Consultant for Centralised Enrolment

University of Latvia, Student Services

consulting applicants, coordination and provision of enrolllment process

2005 - 2005

Student Loans Consultant for SEB Unibanka

University of Latvia

consulting students about loan options, preparation of documents

2005 - 2007

Senior Clerk

University of Latvia, Student Services

consulting students, clerical organization

2007 - 2014

Studies Methodologist

University of Latvia, Student Services

studiju procesa organizēšana, lietvedības dokumentācijas organizēšana

2011 - 2014

Lecturer

Biedrība „Misija par Ģimeni”

lecturing, organisation of workshops

2012 - 2014

Senior Lecturer

Rīgas Stradiņš University

lecturing, conducting of workshops

2014 - 2014

Project Manager

Rīgas Stradiņš University, Study Administration

pedagogical development of study process, creation of the system for continuing education of teaching staff

2014 - Present

direktore

Center for Educational Growth of Rīga Stradiņš University

Founding of the Center for Educational Growth, management of the Center

2014 - 2015

Acting Assistant

Rīga Stradiņš University

lecturing, conducting of classes, direction of students scientific papers in health sciences. Themes: media pedagogy, higher education pedagogy, adult pedagogy, pedagogy for functional specialists.

2014 - Present

Member of Studies Direction Quality Board

Rīgas Stradiņš University, The Faculty of Public Health and Social Welfare, Quality Board of Studies Direction "Education, Pedagogy and Sport"

identification of areas for study quality growth, preparation of proposals

2015 - Present

Assistant Proffesor

Rīga Stradiņš University, Centre for Educational Growth

delivering lectures, workshops and supervisoring student research thesis in health care programs. Fields: Media Pedagogy, Highschool pedagogy, Adult pedagogy, Health Pedagogy for functional specialists and health sports specialists.

2016 - Present

Senator

Rīga Stradiņš University

participation in the Senate and the bodies established meetings voting for draft decisions included in the agenda.

Education and training

2001

Secondary school -01.07.2001. Secondary School Graduation Certificate No. AB 023685, 21.06.2001.

Riga Hanza Secondary school

2001 - 2005

Bachelors diploma Document N. BD A 2558, issued 09.06.2005., Bachelor of Educational Sciences in Pedagogy

Higher education institution, University of Latvia, Faculty of Pedagogy and Psychology

2005 - 2007

Masters Diploma Document N. MD C 2635, issued 19.06.2007., Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Higher education institution, University of Latvia, Faculty of Pedagogy and Psychology

2007 - 2013

Doctor diploma Document N. D 0667, issued 18.04.2013., Scientific Doctor Degree of Pedagogy in Social Pedagogy

Higher education institution, University of Latvia, Psychology and Art

Achievements

Akadēmiskā darbība

 

Studiju kursa vadītāja:​

 • (2015. - present) lecturing Study Course "Pedagogy", RSU Faculty of Rehabilitation Professional Studies "Ergotherapy".
 • (2014. - present) lecturing Study Course "Modern technologies of adult pedagogy" and "Adult pedagogical theories and methods", RSU, The Faculty of Public Health and Social Welfare, professional master's study program "Supervision".
 • (2014. - present) lecturing Study Course "Health Education", RSU, The Faculty of Public Health and Social Welfare, 1st level professional study program "Health sport specialist".
 • (2014./2015. ac. y.) Supervisoring the work of qualification "Public awareness of the importance of fitness clubs in the implementation of healthy lifestyle. RSU, Public Health, The Faculty of Public Health and Social Welfare, 1st level professional study program "Health sport specialist".
 • (2012. - present) lecturing Study Course "Pedagogy", RSU, Faculty of Rehabilitation, academic master`s degree program "Physiotherapy".

Guest lecturer:

 • (2012) Study Course "Upbringing theory and methodology" The University of Latvia, Faculty of Physics and Mathematics, second level professional bachelor study program "Secondary School Teacher of Mathematics".
 • (2010, 2011) Studt Courses: "Methodology of Pedagogy I: theoretical and methodological approaches" and "Pedagogical research methodology" The University of Latvia, Faculty of Pedagogy and Psychology, academic bachelor's and master's study program "Pedagogy".

 

Dalība konferencēs

 

 •  
 • Baltic Association of Historians of Pedagogy, International seminar "Pedagogy and Educational Sciences in the Post Soviet Baltic States, 1990-20014". Referāts: "Upbringing in Family: Social Perspective in Latvia". (Riga/Latvia, 29/04/2016).
 • Rīgas Stradiņa Universitāte, "Zinātniskā konference". Referāts "Studentcentrētas studiju pieejas reprezentācija Rīgas Stradiņa universitātes mājas lapā." (Rīga/Latvija, 17 – 18/03/2016).
 • Latvijas Universitāte, "74. zinātniskā konference". Sekcija "Bērnības pedagoģija: teorija un prakse" Referāts: "Medijaudzināšanas pieeju īstenošana ģimenē" (Rīga/Latvija, 04/02/2016).
 • Software company Panopto, "The Panopto Conference 2015: the Future of Video for Learning" (London, 21/10/2015).
 • Association for medical Education in Europe (AMEE), “Conference AMEE 2015" (Glazgow/ Scotland, 04 – 9/09/2015).
 • Rīgas Stradiņa universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Simpozijs „Augstākā izglītība Latvijā: starptautiskās izredzes". Dalība orgkomitejā. (Rīga/Latvija, 13/05/2015)
 • Rīgas Stradiņa Universitāte, “Zinātniskā konference". Referāts “Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskais zīmols – ārvalstu studentu skatījums" (Rīga/Latvija, 26 – 27/03/2015).
 • Latvijas Universitāte, “73. zinātniskā konference". Sekcija “Aktuaitates audzināšanā: problēmas un risinājumi" paneļdiskusijas “Krīze audzināšanā: realitāte vai spekulācija" dalībniece (Rīga/Latvija, 12 – 13/02/2015).
 • Riga Stradiņš University, Faculty of Rehabilitation, 5th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society Health Welfare. Family Well-Being and Human Capital Improvement in Changing Society: Strategy and Practice" (Riga/Latvia, 26 – 28/11/2014).
 • Universität Leipzig, Internationalen Konferenz „Perspektiven der Erziehungswissenschaft –Innovative Lösungen". Referāts „Father`s Pedagogical Competence in Family Nowadays:Media Discourse Analysis" (Leipzig/Deutschland, 04/05/2012).
 • Association of Educational Sciences, 4th International Conference for Theory and Practice inEducation. “Society and Education". Referāts “Paternal Competence in the Upbringing inModern Family in Latvia" (Budapest/Hungary, 09/06/2011).
 • Analytrics, „2nd International Conference on Education, Economy and Society".. Referāts„Paternal Involvement in the Upbringing in Modern Family in Latvia" (Paris/France,23/07/2010).
 • Latvijas Universitāte, starptautiska konference „Teacher of the 21st Century: QualityEducation for Quality Teaching" (ATEE). Referāts „Trends of Changes in the Father's Rolein the World's Current Theoretical Discourse" (Rīga/Latvija, 07/05/2010).
 • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, the Annual Students International ScientificConference „Youth in Science and Professional practice". Referāts “Father`s Involvement in Preschool Children Upbringing" (Jelgava/Latvija, 23/04/2009).
 • Daugavpils Universitāte, 51. Starptautiskā zinātniskā konference, darba grupa „Pirmsskolasbērnu audzināšanas aktualitātes". Referāts „Tēva līdzdalība pirmsskolas vecuma bērnuaudzināšanā" (Daugavpils/Latvija, 15/04/2009).
 • Daugavpils Universitāte, 50. Starptautiskā zinātniskā konference, darba grupa „Pirmsskolaspedagoģiskās teorijas". Referāts „21. gadsimta pirmsskolas vecuma bērna audzināšanasideāls" (Daugavpils/Latvija, 16/05/2008).
 • Latvijas Universitāte, 66. konference, sekcija „Cilvēks mūsdienu pedagoģijā". Referāts „Ģimene mūsdienu sabiedrībā. Pedagoģiskie aspekti" (Rīga/Latvija, 14/02/2007).

 

Publications

 

 • Āriņa, B., Koķe, T., Jansone – Ratinika, N. (2016). Studentcentrētas studiju pieejas reprezentācija Rīgas Stradiņa universitātes mājas lapā. Rīgas Stradiņa universitātes 2016. gada Zinātniskās konferences tēzes. (pieņemts publicēšanai)
 • Koķe, T., Jansone – Ratinika, N., Akmens, D., Šķendere, I., Stare, J. (2015). Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskais zīmols – ārvalstu studentu skatījums. Rīgas Stradiņa universitātes 2015. gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 434. lpp., ISBN 978-9984-793-69-6
 • Rubene, Z., Jansone – Ratinika, N., Dinka, I. (2014). Padomju ideoloģijas mantojums mūsdienu audzināšanā ģimenē Latvijā = Heritage of the Soviet Ideology in parenting nowadays: the case of Latvia / (Sociālā pedagoģija = Social pedagogy). Bibliogr.: 313.-314.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. gada 23.-24.maijs = Society, integration, education: proceedings of the international conference, May 23th-24th, 2014 [CD-ROM] / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts, B. Grinčenko Universitāte ... [u.c]. Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2014. ISSN 1691-5887. 3.d., 304.-314.lpp. URL: http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/zinatne/zinatniskie_instituti/personas_socializacijas_petijumu_instituts/izdevumi/2014/III_DALA.pdf
 • Jansone – Ratinika, N. (2012). Father`s Pedagogical Competence in Family Nowadays: MediaDiscourse Analysis. Forums „The Perspectives of the Pedagogy: Innovative Solutions", LatvijasUniversitāte, Universität Leipzig.
 • Jansone – Ratinika, N. (2011). Paternal Competence in the Upbringing in Modern Family inLatvia. “4th International Conference for Theory and Practice in Education. “Society andEducation", Association of Educational Sciences Budapest, Hungary.
 • Jansone – Ratinika, N. (2010). Paternal Involvement in the Upbringing in Modern Family in Latvia. Tchibozo, G., ed. (2010), Proceedings of the 2nd Paris International Conference onEducation, Economy and Society, Vol. 2, Strasbourg (France): Analytrics, CD-ROM p. 319. –327., ISBN 9782953384277.
 • Jansone – Ratinika, N. (2010). Trends of Changes in the Father's Role in the World's Current Theoretical Discourse. ATEE Spring University. Annual conference, Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching. Rīga. CD-ROM p. 503. – 507., ISBN 978-9984-49-027-4.
 • Jansone – Ratinika, N., Kārkliņa, I. (2010). Tēva līdzdalība pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā. Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils: Saule, 380. – 388. lpp., ISBN 978-9984-14-480-1.
 • Jansone – Ratinika, N., Rubene, Z., Kārkliņa, I., Krūze, A. (2009). Father`s Involvement in Preschool Children Upbringing. Proceedings of the Annual Students International Scientific Conference „Youth in Science and Professional practice", Jelgava: LLU, 56. – 67. lpp., ISBN978-9984-39-921-8.
 • Jansone – Ratinika, N., Kārkliņa, I. (2009). 21. gadsimta pirmsskolas vecuma bērna audzināšanas ideāls. Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils: Saule, 56. – 67. lpp., ISBN 978-9984-14-426-9.20.

 

Pētnieciskā darbība

 

 • (2015) „Young children and digital technology: qualitative exploratory study" the framework of the JRC's Project ECIT, Empowering Citizens' Rights in emerging ICT (Project n. 572). Īstenošanas laiks 06.2015. – 12.2015. Pētniece.
 • (2014) "The study internationalization research of Riga Stradiņš University, Center fo Educatioanl Growth. Project manager.

 

Tālākizglītības aktivitātes

 

 • LU Open Minded, tiešsaistes lekciju kurss "Pareiza un moderna rakstu valoda - korektora padomi" (23/05/2016 - 12/07/2016).
 • Biroteh, seminārs „Jaunumi konferenču, apmācību un komunikāciju tehnoloģijās" (Rīga/Latvija, 25/11/2014).
 • SIA "Smart Change", moduļu seminārs "Vadītāju attīstības vasaras meistarklase" (Rīga/Latvija, 7. - 26./08/2014).

Rīgas Stradiņa universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs, docētāju tālākizglītības tematiskie cikli:

 • „Formatīvās vērtēšanas vērtības" (Rīga/Latvija, 02/04/2015 – 16/04/2015)
 • Peter Jarvis vieslekcija 'Learning Expertise in Practice' (Rīga/Latvija, 17/04/2015)
 • “E-studiju (Moodle) lietošanas potenciāls izglītībā" (Rīga/Latvija,05/02/2015-19/02/2015)
 • “Turnitin darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana" (Rīga/Latvija, 08/05/2015)
 • „Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati" (Rīga/Latvija, 25/06/2015 – 30/07/2015)

 

Contacts

Related news

Colleagues

Katrīna Elizabete Puriņa-Biezā
Study innovation project manager
Matīss Sīlis
Deputy Director, Head of the Unit
Jana Jansone
Teaching and Learning Project Manager