Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1999 - 2001

reklāmas prezentāciju vadītāja

"PPD Marketinga pakalpojumi"

prezentāciju organizēšana, semināru vadīšana

2002 - 2003

pārdevēja - konsultante

SIA "Jānis Roze"

klientu konsultēšana, tirdzniecība, lietvedības organizēšana, preču klāsta pārraudzīšana

2003 - 2005

medmāsa, biroja darba organizatore

Ārstu privātprakse, SIA "Možums - 1"

lietvedības organizēšana, medicīniskie pakalpojumi

2005 - 2005

reflektantu konsultante centralizētajā uzņemšanā

Latvijas Universitāte, Studentu Serviss

reflektantu konsultēšana, uzņemšanas procesa nodrošināšana un koordinēšana

2005 - 2005

SEB Unibankas studiju kreditēšanas konsultante

Latvijas Universitāte

studentu konsultēšana par studiju kreditēšanas iespējām, dokumentācijas noformēšana

2005 - 2007

vecākā lietvede

Latvijas Universitāte, Studentu serviss

studentu konsultēšana, lietvedības dokumentācijas organizēšana

2007 - 2014

studiju metodiķe

Latvijas Universitāte, Studentu serviss

studiju procesa organizēšana, lietvedības dokumentācijas organizēšana

2011 - 2014

lektore

Biedrība „Misija par Ģimeni”

lekciju lasīšana un semināru vadīšana

2012 - 2014

vecākā pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte

lekciju lasīšana un semināru vadīšana

2014 - 2014

projektu vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Mācību pārvalde

studiju procesa pedagoģiskā pilnveide, docētāju tālākizglītības sistēmas izveide

2014 - pašlaik

direktore

Rīgas Stradiņa universitātes Pedagoģiskās izaugsmes centrs

Pedagoģiskās izaugsmes centra dibināšana un vadīšana

2014 - 2015

asistenta p.i.

Rīga Stradiņš University

lekciju lasīšana, nodarbību un studentu zinātnisko darbu vadīšana veselības aprūpes studiju programmās. Tematika: mediju pedagoģija, augstskolas pedagoģija, pieaugušo pedagoģija, veselības pedagoģija funkcionālajiem speciālistiem un veselības sporta speciālistiem.

2014 - pašlaik

Studiju virziena kvalitātes padomes locekle

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un labklājības fakultātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" kvalitātes padome

identificēt pilnveides nepieciešamību un sniegt priekšlikumus studiju kvalitātes uzlabošanai

2015 - pašlaik

docente

Rīgas Stradiņa universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs

lekciju lasīšana, nodarbību un studentu zinātnisko darbu vadīšana veselības aprūpes studiju programmās. Tematika: mediju pedagoģija, augstskolas pedagoģija, pieaugušo pedagoģija, veselības pedagoģija funkcionālajiem speciālistiem un veselības sporta speciālistiem.​​

2016 - pašlaik

senatore

Rīgas Stradiņa universitāte

dalība Senāta un tā izveidoto institūciju sēdēs, balsojot par darba kārtībā iekļautajiem lēmumprojektiem.​​

Izglītība

2001

Vidējā izglītība-01.07.2001. Vidusskolas atestāts - dokumenta Nr. AB 023685, izdots 21.06.2001.

Rīgas Hanzas vidusskola

2001 - 2005

Bakalaura diploms Dokumenta Nr. BD A 2558, izdots 09.06.2005., Izglītības zinātņu bakalaurs pedagoģijā

Augstākās izglītības mācību iestāde, Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

2005 - 2007

Maģistra diploms Dokumenta Nr. MD C 2635, izdots 19.06.2007., Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Augstākās izglītības mācību iestāde, Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

2007 - 2013

Doktora diploms Dokumenta Nr. D 0667, izdots 18.04.2013., Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds sociālajā pedagoģijā

Augstākās izglītības mācību iestāde, Latvijas Universitāte, Pedagoģijas psiholoģijas un mākslas fakultāte

Papildu informācija

Akadēmiskā darbība

 

Studiju kursa vadītāja:​

 • (2015. - līdz šim brīdim) Studiju kursa "Pedagoģija" docēšana Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmā “Ergoterapija".
 • (2014. - līdz šim brīdim) Studiju kursu “Mūsdienu tehnoloģijas pieaugušo pedagoģijā"un “Pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodes" docēšana Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesionālā maģistra studiju programmā “Supervīzija".
 • (2014. - līdz šim brīdim) Studiju kursa “Veselības pedagoģija" docēšana Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes 1. līmeņa profesionālajā studiju programmā “Veselības sporta speciālists".
 • (2014./2015. ak. g.) Kvalifikācijas darba “Sabiedrības izpratne par fitnesa klubu nozīmi veselīga dzīvesveida īstenošanā" vadīšana Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības unsociālās labklājības fakultātes 1. līmeņa profesionālajā studiju programmā“Veselības sporta speciālists".
 • (2012. - līdz šim brīdim) Studiju kursa docēšana Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes akadēmiskā maģistra studiju programmā “Fizioterapija".

Studiju kursā pieaicinātais docētājs:

 • (2012) Lekciju un semināru vadīšana studijukursā „Audzināšanas teorijas un metodika" Latvijas Universitātes Fizikasun matemātikas fakultātē, otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmā “Vidusskolas matemātikas skolotājs".
 • (2010, 2011) Lekciju un semināru vadīšana studiju kursos „Pedagoģijas metodoloģija I: teorijas un metodoloģiskās pieejas"un „Pedagoģijas pētījuma metodoloģija" Latvijas Universitātes Pedagoģijas psiholoģijas un mākslas fakultātē, akadēmiskā bakalaura un maģistra studiju programmās “Pedagoģija".

 

Dalība konferencēs

 

 •  
 • Baltic Association of Historians of Pedagogy, International seminar "Pedagogy and Educational Sciences in the Post Soviet Baltic States, 1990-20014". Referāts: "Upbringing in Family: Social Perspective in Latvia". (Riga/Latvia, 29/04/2016).
 • Rīgas Stradiņa Universitāte, "Zinātniskā konference". Referāts "Studentcentrētas studiju pieejas reprezentācija Rīgas Stradiņa universitātes mājas lapā." (Rīga/Latvija, 17 – 18/03/2016).
 • Latvijas Universitāte, "74. zinātniskā konference". Sekcija "Bērnības pedagoģija: teorija un prakse" Referāts: "Medijaudzināšanas pieeju īstenošana ģimenē" (Rīga/Latvija, 04/02/2016).
 • Software company Panopto, "The Panopto Conference 2015: the Future of Video for Learning" (London, 21/10/2015).
 • Association for medical Education in Europe (AMEE), “Conference AMEE 2015" (Glazgow/ Scotland, 04 – 9/09/2015).
 • Rīgas Stradiņa universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Simpozijs „Augstākā izglītība Latvijā: starptautiskās izredzes". Dalība orgkomitejā. (Rīga/Latvija, 13/05/2015)
 • Rīgas Stradiņa Universitāte, “Zinātniskā konference". Referāts “Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskais zīmols – ārvalstu studentu skatījums" (Rīga/Latvija, 26 – 27/03/2015).
 • Latvijas Universitāte, “73. zinātniskā konference". Sekcija “Aktuaitates audzināšanā: problēmas un risinājumi" paneļdiskusijas “Krīze audzināšanā: realitāte vai spekulācija" dalībniece (Rīga/Latvija, 12 – 13/02/2015).
 • Riga Stradiņš University, Faculty of Rehabilitation, 5th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society Health Welfare. Family Well-Being and Human Capital Improvement in Changing Society: Strategy and Practice" (Riga/Latvia, 26 – 28/11/2014).
 • Universität Leipzig, Internationalen Konferenz „Perspektiven der Erziehungswissenschaft –Innovative Lösungen". Referāts „Father`s Pedagogical Competence in Family Nowadays:Media Discourse Analysis" (Leipzig/Deutschland, 04/05/2012).
 • Association of Educational Sciences, 4th International Conference for Theory and Practice inEducation. “Society and Education". Referāts “Paternal Competence in the Upbringing inModern Family in Latvia" (Budapest/Hungary, 09/06/2011).
 • Analytrics, „2nd International Conference on Education, Economy and Society".. Referāts„Paternal Involvement in the Upbringing in Modern Family in Latvia" (Paris/France,23/07/2010).
 • Latvijas Universitāte, starptautiska konference „Teacher of the 21st Century: QualityEducation for Quality Teaching" (ATEE). Referāts „Trends of Changes in the Father's Rolein the World's Current Theoretical Discourse" (Rīga/Latvija, 07/05/2010).
 • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, the Annual Students International ScientificConference „Youth in Science and Professional practice". Referāts “Father`s Involvement in Preschool Children Upbringing" (Jelgava/Latvija, 23/04/2009).
 • Daugavpils Universitāte, 51. Starptautiskā zinātniskā konference, darba grupa „Pirmsskolasbērnu audzināšanas aktualitātes". Referāts „Tēva līdzdalība pirmsskolas vecuma bērnuaudzināšanā" (Daugavpils/Latvija, 15/04/2009).
 • Daugavpils Universitāte, 50. Starptautiskā zinātniskā konference, darba grupa „Pirmsskolaspedagoģiskās teorijas". Referāts „21. gadsimta pirmsskolas vecuma bērna audzināšanasideāls" (Daugavpils/Latvija, 16/05/2008).
 • Latvijas Universitāte, 66. konference, sekcija „Cilvēks mūsdienu pedagoģijā". Referāts „Ģimene mūsdienu sabiedrībā. Pedagoģiskie aspekti" (Rīga/Latvija, 14/02/2007).

 

Publikācijas

 

 • Āriņa, B., Koķe, T., Jansone – Ratinika, N. (2016). Studentcentrētas studiju pieejas reprezentācija Rīgas Stradiņa universitātes mājas lapā. Rīgas Stradiņa universitātes 2016. gada Zinātniskās konferences tēzes. (pieņemts publicēšanai)
 • Koķe, T., Jansone – Ratinika, N., Akmens, D., Šķendere, I., Stare, J. (2015). Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskais zīmols – ārvalstu studentu skatījums. Rīgas Stradiņa universitātes 2015. gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 434. lpp., ISBN 978-9984-793-69-6
 • Rubene, Z., Jansone – Ratinika, N., Dinka, I. (2014). Padomju ideoloģijas mantojums mūsdienu audzināšanā ģimenē Latvijā = Heritage of the Soviet Ideology in parenting nowadays: the case of Latvia / (Sociālā pedagoģija = Social pedagogy). Bibliogr.: 313.-314.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. gada 23.-24.maijs = Society, integration, education: proceedings of the international conference, May 23th-24th, 2014 [CD-ROM] / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts, B. Grinčenko Universitāte ... [u.c]. Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2014. ISSN 1691-5887. 3.d., 304.-314.lpp. URL: http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/zinatne/zinatniskie_instituti/personas_socializacijas_petijumu_instituts/izdevumi/2014/III_DALA.pdf
 • Jansone – Ratinika, N. (2012). Father`s Pedagogical Competence in Family Nowadays: MediaDiscourse Analysis. Forums „The Perspectives of the Pedagogy: Innovative Solutions", LatvijasUniversitāte, Universität Leipzig.
 • Jansone – Ratinika, N. (2011). Paternal Competence in the Upbringing in Modern Family inLatvia. “4th International Conference for Theory and Practice in Education. “Society andEducation", Association of Educational Sciences Budapest, Hungary.
 • Jansone – Ratinika, N. (2010). Paternal Involvement in the Upbringing in Modern Family in Latvia. Tchibozo, G., ed. (2010), Proceedings of the 2nd Paris International Conference onEducation, Economy and Society, Vol. 2, Strasbourg (France): Analytrics, CD-ROM p. 319. –327., ISBN 9782953384277.
 • Jansone – Ratinika, N. (2010). Trends of Changes in the Father's Role in the World's Current Theoretical Discourse. ATEE Spring University. Annual conference, Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching. Rīga. CD-ROM p. 503. – 507., ISBN 978-9984-49-027-4.
 • Jansone – Ratinika, N., Kārkliņa, I. (2010). Tēva līdzdalība pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā. Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils: Saule, 380. – 388. lpp., ISBN 978-9984-14-480-1.
 • Jansone – Ratinika, N., Rubene, Z., Kārkliņa, I., Krūze, A. (2009). Father`s Involvement in Preschool Children Upbringing. Proceedings of the Annual Students International Scientific Conference „Youth in Science and Professional practice", Jelgava: LLU, 56. – 67. lpp., ISBN978-9984-39-921-8.
 • Jansone – Ratinika, N., Kārkliņa, I. (2009). 21. gadsimta pirmsskolas vecuma bērna audzināšanas ideāls. Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils: Saule, 56. – 67. lpp., ISBN 978-9984-14-426-9.20.

 

Pētnieciskā darbība

 

 • (2015) „Young children and digital technology: qualitative exploratory study" the framework of the JRC's Project ECIT, Empowering Citizens' Rights in emerging ICT (Project n. 572). Īstenošanas laiks 06.2015. – 12.2015. Pētniece.
 • (2014) "Rīgas Stradiņa universitātes studiju internacionalizācijas pētījums". Rīgas Stradiņa universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs. Projekta vadītāja.

 

Tālākizglītības aktivitātes

 

 • LU Open Minded, tiešsaistes lekciju kurss "Pareiza un moderna rakstu valoda - korektora padomi" (23/05/2016 - 12/07/2016).
 • Biroteh, seminārs „Jaunumi konferenču, apmācību un komunikāciju tehnoloģijās" (Rīga/Latvija, 25/11/2014).
 • SIA "Smart Change", moduļu seminārs "Vadītāju attīstības vasaras meistarklase" (Rīga/Latvija, 7. - 26./08/2014).

Rīgas Stradiņa universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs, docētāju tālākizglītības tematiskie cikli:

 • „Formatīvās vērtēšanas vērtības" (Rīga/Latvija, 02/04/2015 – 16/04/2015)
 • Peter Jarvis vieslekcija 'Learning Expertise in Practice' (Rīga/Latvija, 17/04/2015)
 • “E-studiju (Moodle) lietošanas potenciāls izglītībā" (Rīga/Latvija,05/02/2015-19/02/2015)
 • “Turnitin darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana" (Rīga/Latvija, 08/05/2015)
 • „Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati" (Rīga/Latvija, 25/06/2015 – 30/07/2015)

 

Kontakti

Kolēģi

Matīss Sīlis
Direktora vietnieks, Nodaļas vadītājs
Katrīna Elizabete Puriņa-Biezā
Studiju inovāciju projektu vadītājs
Jana Jansone
Mācīšanas un mācīšanās projektu vadītāja