Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Studiju programmu attīstības projektu vadītājs

Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Studiju procesa kvalitātes analīzes nodaļa

2018 - Present

SAM 8.2.1.0/18/A/014 projekta saturiskais vadītājs

Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Studiju procesa kvalitātes analīzes nodaļa

2016 - 2018

Stundu pasniedzēja

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Labklājības un sociālā darba katedra

2012 - 2014

Asistenta p.i. ar pienākumiem profesionālā bakalaura studiju programmas "Sociālais darbs" (nepilns laiks) vadīšanā

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultāte, Labklājības un sociālā darba katedra

2012 - 2013

Mācību darba speciāliste; Stundu pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultāte, Sociālā darba katedra

2006 - 2012

Docente; Moduļu supervizore

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība" (no 2011. gada – Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība")

1999 - 2006

Lektore; Moduļu supervizore

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība"

Present

Specific Aid Objective 8.2.1.0/18/A/014 Project Content Manager

Centre for Educational Growth, Study Process Quality Analysis Unit

Present

Project Manager in Development of Study Programmes

Centre for Educational Growth, Study Process Quality Analysis Unit

Education and training

2003 - 2009

Pabeigta Pedagoģijas doktora studiju programma ar izpildītām prasībām (apakšnozare: Augstskolu pedagoģija)

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts

2000 - 2003

Izglītības zinātņu maģistra grāds, mg. paed.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, Pedagoģijas maģistratūra (Studiju programma: Sociālā pedagoģija)

1999 - 2001

Sociālo zinātņu maģistra grāds, mg. soc. zin.

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Publiskās pārvaldes katedra (Studiju programma: Sabiedrības vadība)

1995 - 1999

Augstākās profesionālās izglītības diploms; Sociālā darbinieka / sociālā pedagoga kvalifikācija

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība"

1988 - 1992

Vidējā speciālā izglītība, specialitāte: Medicīnas māsa

Rīgas 3. Medicīnas Skola

Achievements

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2016 – 2018 RSU angļu valodas kursi; PIC cikls Google rīki.

2013 – dalība ERASMUS docētāju apmaiņā Čehijā (Hradeckrālovas Universitāte)

2013 – dalība ERASMUS docētāju apmaiņā Somijā (Helsinki, Metropolia University of Applied Sciences)

No 2005 – dalība Lidijas Šiļņevas pašizaugsmes grupā​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Uz pierādījumiem balstīts sociālais darbs
  • Sociālais darbs kopienā, makrolīmenī, sociālo problēmu identificēšana un risināšana
  • Sociālā darba izglītības metodes, grupu darbs, problēmbalstītā izglītība, modulārā sistēma
  • Starpprofesionālā sadarbība / komandas darbs, sinerģija;
  • Sociālā darba atpazīstamība sabiedrībā (internetvidē)

 

Izstrādātās studiju programmas

Bakalaura, 2.līmeņa un maģistra studiju programmu sociālajā darbā līdzizstrādātāja​ (Latvijas Kristīgā Akadēmija​)

Vadītās studiju programmas

 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais darbs" (RSU)

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Uz pierādījumiem balstīts sociālais darbs, Sociālais darbs makrolīmenī / kopienā, Sociālo problēmu identificēšana sabiedrībā, Starpprofesionālas komandas organizācija un vadība​, Komandas darbs, Profesionālās izdegšanas prevence, u.c.

 

Vadītie studiju kursi RSU

 

Uz pierādījumiem balstīts sociālais darbs

​Sociālais darbs makrolīmenī un kopienā

Sociālā psiholoģija

Resursu loģistika sociālajā darbā

Starpprofesionālas komandas organizācija un vadība​

​Bakalaura darbs, Maģistra darbs, Kursa darbs, Valsts pārbaudījuma eksāmens, Prakses aizstāvēšana​

 

Docētie studiju kursi

 

Uz pierādījumiem balstīts sociālais darbs, ​Sociālais darbs makrolīmenī un kopienā, Sociālā psiholoģija, Resursu loģistika sociālajā darbā, Starpprofesionālas komandas organizācija un vadība​

​Bakalaura darbs, Maģistra darbs, Kursa darbs, Valsts pārbaudījuma eksāmens, Prakses aizstāvēšana​

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie studentu darbi laika 2000. - 2017.:

  • bakalaura darbi sociālā darba jomā​​: 62 ​
  • ​maģistra darbi: 9
  • ​kvalifikācijas darbi: 20

 

Projects

 

2017.-2019. Projekta "Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē" izstrādes koordinators, kopš 2019.gada SAM 8.2.1.0/18/A/014 projekta saturiskais vadītājs.

2012 – SIA Projektu un kvalitātes vadība vadīta ESF finansēta projekta Ieguldījums tavā nākotnē projekta aktivitāte: Izglītojošās grupas vadīšana Nodarbinātību veicinoša programma – semināru ciklā nodarbību vadīšana sievietēm bezdarbniecēm darba motivācijas veicināšanai un darba iegūšanas prasmju sekmēšanai (3 nedēļu intensīvais kurss)

2012 – biedrības Sociālā atbalsta, apmācības un informācijas centrs „AD OPUS" īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā Sociālās rehabilitācijas un atbalsta pasākumu kopums ģimenēm ar bērniem Ventspils pilsētā (Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/096) ietvaros supervīzija programmas īstenošanā iesaistītajiem sociālā darba speciālistiem

2011 – mācību programmas Inovatīvas pieejas starpprofesionāļu komandas darbā ar trešo valstu valstpiederīgajiem izveide un ieviešana VSDA Attīstība (lekciju kursa vadīšana, nodaļas izstrāde publikācijā)

2010–2012 – ESF un Latvijas finansēts projekts Ieguldījums tavā nākotnē projekta aktivitāte Sociālās rehabilitācijas attīstība personām ar redzes traucējumiem (lekciju kursu vadīšana, kvalifikācijas darbu vadīšana un recenzēšana)

2010–2012 – profesionālās augstākās izglītības ieguve bezdarbniekiem ar NVA atbalstu augstskolās (lekciju kursu vadīšana, kvalifikācijas darbu vadīšana un recenzēšana)

2008 – SDSPA Attīstība projekta Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi" ievietoto pusaudžu un jauniešu sociālo prasmju attīstība un sagatavošana patstāvīgai dzīvei izdevuma koriģēšana, darbs ar rakstu autoriem – supervīzija

2006–2008 – Krāslavas rajona sociālā darba speciālistu profesionālo iemaņu pilnveide sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (Projekta Nr. 2006/1/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0029). (lekciju kursu vadīšana) u. tml.

2005–2007 – Eiropas Kopienas Iniciatīvas EQUAL projekta ROJEKTA Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai īstenošanas ietvaros SDSPA Attīstība izstrādātajā sociālās rehabilitācijas programmā ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem DZĪVES SKOLA 2, izstrādāts 3. modulis Sociālās pamatprasmes, novadītas seminārnodarbības sociālajiem darbiniekiem, kas īstenos izstrādāto projektu, uzņemts semināra videomateriāls.

2000–2002 – LR AIDS profilakses centrs, projekts Ļaunuma mazināšanas elementu adaptācija Latvijas cietumos Socioloģisks pētījums Pārlielupes cietumā (3 posmos) (Ieslodzīto intervēšanas, pētniecisko datu apkopošana un prezentēšana)

2000 – LR AIDS profilakses centrs, pētījums Ļaunuma mazināšanas projekta: šļirču apmaiņas programmas darbība (anketas izstrāde, narkotiku lietotāju anketēšana, pētniecisko datu apkopošana un prezentēšana)

 

Memberships

 

No 2012 – Rīgas Valdorfskolas attīstības biedrības locekle

2011 – Gudrības vārda biedrības locekle

2006–2007 – LR Labklājības ministrijas Sociālā darba speciālistu padomes locekle

2006–2012 – VSDA / SDSPA Attīstība Satversmes sapulces locekle, senatore, Ētikas komisijas locekle, Senāta zinātniskā sekretāre

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2012 - VSDA "Attīstība" Atzinības raksts par ilggadēju ieguldījumu sociālā darba izglītības attīstībā

 

Publications

 

2011 – mācību programmas Inovatīvas pieejas starpprofesionāļu komandas darbā ar trešo valstu valstpiederīgajiem izveide un ieviešana VSDA Attīstība (nodaļas izstrāde autoru kolektīva izdevumā)

2008 - ​Beļakova, D., Ziemele, I., Briede, D., Briedis, U. Lean Manufacturing Principle Realization in Latvia's Sewing Companies. Material Science. Textile and Clothing Technology. Vol.3, 2008, pp.82-87. ISSN 1691-3132.

2008 – raksts Komandas darba teorija sociālā darba praksē SDSPA Attīstība projekta Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi" ievietoto pusaudžu un jauniešu sociālo prasmju attīstība un sagatavošana patstāvīgai dzīvei izdevumā

2007 – SDSPA Attīstība zin.metod.r.kr. Dzīves jautājumi XII: raksts Racionālais problēmu risināšanas modelis sociālā darba makropraksē

2007 – SDSPA Attīstība zin.metod.r.kr. Dzīves jautājumi XII: raksts Sociālā darba makroprakse kā sociālo izmaiņu veikšana

2007 – SDSPA Attīstība zin.metod.r.kr. Dzīves jautājumi XI: raksts Komandas darba principi

2005 – SDSPA Attīstība zin.metod.r.kr. Dzīves jautājumi X: raksts Komandas darba modeļi

2005 – LU zinātnisko rakstu krājumā Forums raksts Akadēmiskā personāla darbība komandā

2004 – žurnāls Sociālais darbinieks nr. 12 raksts Sociālo problēmu identificēšana. – Rīga: SDSPA Attīstība, 2004., nr. 3.

2004 – žurnāls Sociālais darbinieks nr. 11 raksts Demences kā sociālas problēmas identificēšanas kritēriji. - Rīga: SDSPA Attīstība, 2004., nr. 2.

2004 – žurnāls Sociālais darbinieks nr. 10 raksts Sociālie pakalpojumi veciem cilvēkiem ar demenci.- Rīga: SDSPA Attīstība, 2004., nr. 1.

2003 – SDSPA Attīstība zin.metod.r.kr. Dzīves jautājumi VIII: raksts Sociālo problēmu klasificēšana sociālā darba mikropraksē

2003 – SDSPA Attīstība zin.metod.r.kr. Dzīves jautājumi VIII: raksts Komandas funkcionēšanas uzlabošana

2002 – žurnāls Sociālais darbinieks nr. 3 raksts Sociālā darba privātprakse Latvijā

2002 – SDSPA Attīstība zin.metod.r.kr. Dzīves jautājumi VII: raksts Sociālās problēmas, to klasificēšana

2002 – SDSPA Attīstība zin.metod.r.kr. Dzīves jautājumi VII: raksts Nabadzība kā sociāla problēma

2001 – SDSPA Attīstība zin.metod.r.kr. Dzīves jautājumi VI: raksts Sociālo problēmu identificēšana sabiedrībā

2000 – SDSPA Attīstība zin.metod.r.kr. Dzīves jautājumi V: raksts Komandas izveidošana un funkcionēšana

2000 – SDSPA Attīstība izdotā Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca – atsevišķu šķirkļu izveidošana, koriģēšana

1999 – izdots mācību metodiskais palīglīdzeklis Sociālais darbs ar HIV/AIDS slimniekiem / SDSPA Attīstība. – Rīga, 1999. – 91 lpp.

1999 – SDSPA Attīstība zin.metod.r.kr. Dzīves jautājumi IV raksts HIV/AIDS slimnieku sociālā situācija Latvijā

 

Vadītie studiju kursi

Uz pierādījumiem balstīts sociālais darbs

Supervised study course

Evidence-based Social Work

Contacts

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff, Chair of the Board
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Director of Study Programme, Academic Staff, Lead Researcher, Project Manager
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olav Götz
Academic Staff
Voldemārs Arnis
Director of Study Programme, Academic Staff, Chair of Ethics Committee
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Dins Šmits
Vice-Rector for Academic Affairs, Chair, Academic Staff, Lead Researcher, Board Member
Inese Gobiņa
Academic Staff, Lead Researcher, Project Manager, Member of Scientific Council
Laila Meija
Academic Staff, Lead Researcher
Agita Melbārde-Kelmere
Director of 'Nursing' master's study programme, Academic Staff
Daiga Behmane
Vice-Dean, Lead Researcher, Project Manager, Director of Study Programme, Member of Scientific Council
Aija Bukova-Žideļūna
Academic Staff, Director of Study Programme
Jeļena Koļesņikova
Director of Study Programme, Academic Staff, Manager