Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem

Rīgas Stradiņa universitāte izsludina konkursu doktorantu pieteikumu atlasei darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās projektam Atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā un studiju darbā (nr. 8.2.2.0/20/I/004).

Projekta mērķis – nodrošināt doktorantūras studiju ciešāku sasaisti ar pētniecību un stiprināt starptautiski atvērtu vidi augstskolās, veicinot doktora studiju programmu ciešāku sasaisti ar pētniecību un akadēmisko darbu, tādejādi sekmējot gan doktora grāda iegūšanu optimālā laikā, gan doktorantu akadēmiskās karjeras uzsākšanu.

Prasības kandidātam

  1. Doktoranti, kuri sekmīgi studē RSU akreditētās doktora studiju programmās pilna vai nepilna laika studijās, valsts budžeta vai maksas studiju vietās
  2. Zinātniskā grāda pretendenti, kuri sekmīgi absolvējuši RSU doktora studiju programmas teorētisko daļu, bet vēl nav aizstāvējuši promocijas darbu, un kuri 12 mēnešu laikā var sagatavot promocijas darbu iesniegšanai publiskai aizstāvēšanai Promocijas padomē

Projekta doktorantūras grantu saņēmēju atlases nolikums

Iesniedzamie dokumenti

  • Pieteikums (nolikuma pielikums nr. 1)
  • Detalizēts darba plāns 12 mēnešiem (nolikuma pielikums nr. 2)
  • CV
  • Vērtēšanas kritēriju tabulā (nolikuma pielikums nr. 3) norādīto apliecinošo dokumentu kopijas
  • Zinātnisko publikāciju saraksts
Pieteikumu iesniegšanas periods: 1.07.–12.08.2022.

Pieteikuma iesniegšana

  • Parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to projekta administratīvajai vadītājai Santai Bartuševičai pa e-pastu santa[pnkts]bartusevicaatrsu[pnkts]lv ar norādi Pieteikums doktorantu granta atlases konkursam
  • Klātienē RSU Attīstības un projektu departamentā Rīgā, Dārza ielā 5, saskaņojot pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku ar projekta administratīvo vadītāju e-pastā

Papildu informācija

Informatīva sanāksme par projektu norisināsies tiešsaistē, platformā Zoom, piektdien, 8. jūlijā, plkst. 14.00.

Zoom sanāksme tiks ierakstīta. Ierakstu varēs noskatīties arī vēlāk pretendenta izvēlētā laikā.

NAP_ESF.png