Pārlekt uz galveno saturu

Par mums

Pedagoģiskās izaugsmes centra dibināšanas nolūks 2014. gadā bija izveidot kontaktpunktu, kas sistēmiski nodrošinātu docētāju pedagoģisko pilnveidi. Centrs primāri koordinējis docētāju tālākizglītību, analizējot kompetences pilnveides vajadzības, organizējot mācības un apkopojot datus par docētāju dalību. Jau pirmajos gados ikdienas darbības perimetrs aptvēra ne tikai docētāju tālākizglītības īstenošanu, bet iekļāva arī studiju procesa kvalitātes aspektu analīzi, pilnveides risinājumu identificēšanu un ieviešanu. Laikam ejot, centra funkcijas tika paplašinātas un nostiprinātas arī tā nolikumā. Pedagoģiskās izaugsmes centra atbildībai tika pievienotas studiju procesa kvalitātes analīzes, pilnveides un studiju inovāciju funkcijas. PIC komanda ikdienā nodrošina iekšējo atbalsta ietvaru RSU kopienai un ir aktīva vietējā un starptautiskā sadarbībā. Centra darbības kvalitāti nodrošina kolēģu kompetence gan administratīvajā, gan pedagoģiskajā un pētniecības darbā, kas ļauj īstenot pierādījumos balstītas inovācijas augstākās izglītības telpā. 

Centra mērķis ir nodrošināt atbalstu studiju procesa modernizācijai un kvalitātes pilnveidei. 

Nora Jansone-Rtinika.jpg

Mūžmācīšanās ir nebeidzams ceļš… izzinošs pasaules un pašredzējums, profesionālās meistarības kaldināšana, kas paver neizsīkstošu iedvesmas avotu augt individuāli un partnerībā.

Dr. paed., asociētā profesore Nora Jansone-Ratinika, PIC direktore

Stratēģiskie mērķi

Stiprināt studiju procesa inovācijas ilgtspējīgu un kvalitatīvu studiju programmu īstenošanai

Analizējam un monitorējam studiju kvalitātes rādītājus, kā arī koordinējam studiju virzienu akreditāciju un programmu licencēšanu. Īstenojam RSU studiju programmās plānotos pedagoģijas studiju kursus, izplatām un integrējam pedagoģiskā darba labo praksi, iesaistoties studiju inovāciju projektos.

Atbalstīt docētāju pedagoģiskās kompetences attīstību

Analizējot studējošo un docētāju vajadzības, nodrošinām docētāju tālākizglītību, kā arī jauno docētāju pedagoģisko izaugsmi. Konsultējam docētājus studentcentrētu pedagoģisko risinājumu ieviešanā, nodrošinām docētāju pedagoģiski digitālās kompetences pilnveidi un atbalstām tehnoloģiju bagātinātu studiju īstenošanu un E-studiju pilnveidi. 

Veicināt studiju procesa un pētniecības sinerģiju

Īstenojam pētniecību izglītības zinātnēs (augstskolas pedagoģijā un pieaugušo izglītībā), kā arī sniedzam atbalstu docētājiem pedagoģisku pētījumu īstenošanā, sistemātiski apkopojot, analizējot un daloties ar studiju inovāciju pieredzi un īstenojot pētniecības projektus.

Bagātināt ārējās sadarbības tīklu

Dalāmies RSU pieredzē ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un citām organizācijām, īstenojot inovāciju projektus un koordinējot starptautisku un kopīgu studiju programmu izstrādi. Tāpat pārstāvam RSU Latvijas (LPIA, LTC) un starptautiskajās organizācijās (EUA, AMEE) un piedāvājam pedagoģiskās pilnveides iespējas ārējiem interesentiem (citu augstskolu mācībspēkiem, veselības aprūpes profesionāļiem u.c.).

Sadarbības partneri

Pedagoģiskās izaugsmes centra komanda ir atvērta ārējai sadarbībai Latvijas un starptautiskā mērogā. Veidojam partnerības ar Latvijas un Eiropas universitātēm studiju procesa attīstības un inovāciju projektu kopīgai īstenošanai, piesakam un īstenojam Erasmus+ iniciatīvas, esam aktīvi pieredzes apmaiņā ar nozares kolēģiem, iesaistāmies starptautiskos tīklojumos, lai uzturētu saziņu par jaunumiem augstākās izglītības telpā. 

Ārējā sadarbībā un iesaistē starptautiskajās iniciatīvās redzam iespēju: 

 • kopīgi idejot par augstākās izglītības vīziju,
 • dalīties RSU pieredzē un labās prakses piemēros,
 • veidot kontaktu loku, ilgtermiņa sadarbības veidošanai un nostiprināšanai, ārējās ekspertīzes iegūšanai. 

 

Atverot durvis sadarbībai, vairojam jaudu inovācijām! 

 

Sadarbība ārvalstīs

Britu Kolumbijas Universitāte (Kanāda)

Ilggadēji sadarbojamies ar Kanādas Britu Kolumbijas Universitātes Okanaganas studentu pilsētiņas Šūnu un molekulārās farmakoloģijas laboratorijas vadītāju prof. Andi Klegeri, lai stiprinātu RSU docētāju kompetenci studiju kursa dizaina izveidē, studiju rezultātu vērtēšanā, problēmbalstītu studiju īstenošanā un apmainītos ar idejām par kopīgām iniciatīvām pētniecībā. 

the-university-of-british-columbia.jpg

Eiropas Universitāšu asociācija

RSU ir EUA dalībinstitūcija un sadarbību mācīšanās un mācīšanas jomā koordinē PIC. 

Strādājam Eiropas universitāšu Tematiskajās kolēģu grupās (Thematic Peer Groups), kurās katru gadu tiek veicināta institucionālās prakses izpēte un apmaiņa, lai veidotu rakstiskas rekomendācijas Eiropas universitātēm, kā pilnveidot mācīšanos un mācīšanu. Ik gadu piedalāmies arī EUA rīkotajā Eiropas mācīšanās un mācīšanas forumā (European Learning & Teaching Forum), kurā tiek plaši diskutētas aktuālākās augstākās izglītības attīstības tendences un prezentēts Tematiskajās kolēģu grupās (Thematic Peer Groups) paveiktais darbs. 

2020.–2022. gadā PIC bijis Mācīšanas un Mācīšanās līderība un organizēšana Eiropas universitātēs (Leadership and Organisation for Teaching and Learning at European Universities (LOTUS)) projekta dalībnieks. Šo projektu līdzfinansējusi Eiropas Komisija, atbalstot Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas reformu īstenošanu, veicinot kapacitāti un stratēģisku pārmaiņu pārvaldību augstākās izglītības iestādēs visā Eiropā. Projektā kopā ar augstskolām, ministrijām, augstskolu asociācijām, studentu un darbinieku organizācijām, rektoru padomēm u. c. partneriem veicām izpēti, izstrādājām materiālus, organizējām seminārus, kas atbalsta stratēģiskas mācīšanās un mācīšanas inovācijas izglītības politikā un universitātēs. 

Gan ikdienas darbā, gan plānojot inovācijas attīstībā ir noderīgi:  

eua.png

Koç Universitātes Mācīšanās un mācīšanas centrs (Turcija)

Esam nostiprinājuši ciešu sadarbību ar prestižo Koç Universitāti Stambulā, Turcijā. PIC ar Koç Universitātes Mācīšanās un mācīšanas centra kolēģiem sadarbojas šādos virzienos: 

 • dalība starptautiskos augstākās izglītības pārstāvju forumos un darba grupās,
 • docētāju tālākizglītības mācību īstenošana,
 • studiju procesa transformācija Covid izaicinājumu kontekstā,
 • savstarpējas konsultācijas pedagoģiskās pieejas sekmēšana,
 • izstrādāto izglītojošo materiālu validēšanā/izvērtēšanā, 
 • digitālo risinājumu integrēšana studiju procesā.
koc-universitates-macisanas-un-macisanas-centrs-.jpg

Nacionālais forums par mācīšanas un mācīšanās uzlabošanu augstākajā izglītībā (Īrija)

Sadarbībā ar Īrijas Nacionālo forumu veicinām starptautisko sadarbību un organizējam izglītojošus seminārus RSU docētājiem, kuros aktualizēta starptautiskās sadarbības nozīme un iespējas: 

 • mūžmācīšanās kultūras stiprināšanā,
 • pedagoģiskās prakses modernizēšanā,
 • docētāju pieredzes un ideju apmaiņā,
 • studējošo iesaistē starpuniversitāšu iniciatīvās,
 • kopīgā pētniecībā,
 • projektu pieteikšanā un īstenošanā,
 • izglītojošu materiālu koplietošanā, izmantojot Creative Commons licencētu atvērto izglītības resursu kolekciju The National Resource Hub
tl.png

Lietišķo zinātņu universitāte Arcada (Somija)

Ar Somijas Lietišķo zinātņu universitātes Arcada kolēģiem sadarbojamies plaši un starpdisciplināri: 

 • ar Biznesa un veselības aprūpes skolu un Inženierzinātņu, kultūras un labklājības skolu kopīgi strādājam vairākos Erasmus+ projektos, attīstot RSU izveidotās Prasmju monitoringa sistēmas integrēšanu studiju programmās;
 • ar Pacientu drošības un mācīšanās centru līdzdarbojamies simulācijas scenāriju ieviešanā studiju procesā;
 • apvienojot PIC un Arcada mācīšanās atbalsta speciālistu pieredzi, stiprinām abu augstskolu docētāju meistarību kompetencē balstīta pedagoģiskā dizaina plānošanā un īstenošanā studiju kursos.
arcada.jpg

Tventes Universitātes Mācīšanās un mācīšanas ekspertīzes centrs (Nīderlande)

Sadarbību ar Tventes Universitātes Mācīšanās un mācīšanas ekspertīzes centru īstenojam, organizējot klātienes un virtuālās pieredzes apmaiņas vizītes par: 

 • docētāju pedagoģiskās kvalifikācijas nacionālo ietvaru,
 • docētāju tālākizglītības organizēšanu,
 • pedagoģiskā atbalsta nodrošināšanu studiju procesa inovāciju radīšanai,
 • studiju programmu modernizēšanas starptautiskajām tendencēm.  
university-of-twente.png

Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts (Massachusetts Institute of Technology, MIT) 

Sadarbībā ar mentoriem no MIT Latvijas Izglītības inovāciju laboratorijas Stratēģisku izglītības inovāciju projektu atbalsta programmā izstrādājam šādus projektus: 

 • Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas ārstniecības iestāžu vienotās prasmju uzraudzības sistēmas digitālā platforma,
 • Krīzes komunikācijas simulāciju spēles veselības aprūpes nozarē.
mit.png

Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta Jameel pasaules izglītības laboratorija (MIT J-WEL) 

Mūsu mācīšanās un mācīšanas eksperti ir apguvuši MIT J-WEL izglītības programmu What is a course? 2023 J-WEL Course Design Workshop par studiju kursa dizaina izstrādi. 

mit_j-wel.png
Sadarbība Latvijā

Sadarbību ar dažādām organizācijām un izglītības iestādēm, īstenojam vairākās formās, kas stiprina RSU ieviestās iniciatīvas un paver iespējas jaunu darbības virzienu uzsākšanai. Sadarbojamies

 • augstākās izglītības pētniecības projektos,
 • studiju procesa modernizēšanas projektos,
 • docētāju pedagoģiskās kompetences pilnveides mācību organizēšanā,
 • akadēmisko struktūrvienību vadītāju, studiju programmu direktoru profesionālās kompetences pilnveides mācību vadīšanā,
 • pedagoģiskās un profesionālās pieredzes apmaiņas pasākumos,
 • vadlīniju, rekomendāciju, ziņojumu un citu izglītojošu materiālu izstrādē,
 • mācīšanās un mācīšanas inovāciju risinājumu aprobācijā,
 • labās prakses piemēru izplatīšanā,
 • dalībā ekspertu tīmekļos un darba grupās,
 • zinātnisku un izglītojošu materiālu recenzēšanā.

Akadēmiskās informācijas centrs 

 • Akadēmiskais godīgums
 • Akreditācija un licencēšana
 • Docētāju kompetences pilnveide
 • Iekšējā un ārējā kvalitātes vērtēšana
 • Kvalifikāciju ietvarstruktūra
 • Nākotnes prasmju portfolio
 • Studiju rezultātu kartēšana
aic.jpg

Alberta koledža 

 • Docētāju pedagoģiskās kompetences pilnveide 
 • Studiju procesa modernizācija 
 • Tehnoloģiju bagātināts studiju process 
alberta_koledza-removebg-preview.png

Banku augstskola 

 • Akadēmiskais godīgums 
 • Studiju procesa modernizācija 
 • Tehnoloģiju attīstība un to pielietošana studiju procesā un uzņēmējdarbības vidē 
banku-augstskola.jpg

Daugavpils universitāte 

 • Aktīvas mācīšanās veicināšana mijiedarbība, mikromācīšanās, pašpārbaude 
 • E-studiju kvalitātes monitorings 
 • Virtuālās laboratorijas studiju procesā 
daugavpils.universitate_gerbonis.jpg

Ekonomikas un Kultūras augstskola

 • Digitāli scenāriji profesionālās kompetences pilnveidei 
 • Interaktīvu mācību materiālu veidošana 
 • Tehnoloģiju bagātināta mācīšanās
 • Zināšanu pašpārbaude 
ekonomikas-un-kulturas-augstskola.png

Izglītības un zinātnes ministrija 

 • Akadēmiskās karjeras ietvara izveide un īstenošana 
 • Izglītības kvalitātes monitorings 
 • Kompetencē balstīta izglītība 
 • Normatīvo aktu izstrāde un pilnveide 
 • Studiju procesa digitālā transformācija 
 • Studiju procesa pētniecības un inovāciju projekti 
 • Studiju rezultātu kartēšana 
 • Studējošo caurviju prasmju monitorings 
izglitibas-un-zinatnes-ministrija.png

Latvijas Universitāte

 • Studējošo caurviju kompetenču attīstība un vērtēšana 
 • Docētāju pedagoģiski digitālā kompetence 
 • Studiju rezultātu formulēšana, apguve un vērtēšana 
 • Studiju kursa dizains 
 • Akadēmiskais godīgums 
 • Mākslīgā intelekta risinājumi studiju procesā 
 • Akadēmiskā personāla karjera
lu-logo_lv_vertikals.png

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 

 • Profesionālās pilnveides mācību dizains  
 • Studējošo prasmju apguve klīniskajās praksēs
nmpd.png

RISEBA 

 • Docētāju pedagoģiskā pilnveide 
 • Iekšējā un ārējā kvalitātes vērtēšana 
 • Mācīšanās rezultātu apliecināšana 
 • Studiju rezultātu kartēšana 
riseba.jpg

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 

 • Augstākās izglītības kvalitātes iekšējā un ārējā analīze un vērtēšana 
 • Docētāju pedagoģiskās kompetences pilnveide 
 • Studiju kursa dizains 
 • Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana 
logo_pul.jpg

Rīgas Biznesa skola 

Inovācijas un līderība augstākās izglītības ekosistēmā 

ribas-biznesa-skola.jpg

Rīgas Tehniskajā universitāte

 • Akadēmiskais godīgums 
 • Augstas veiktspējas skaitļošanas risinājumu integrēšana studiju kursos 
 • Docētāju, studējošo un nozares pārstāvju digitālo prasmju pilnveide 
 • Docētāju tālākizglītības organizēšana 
 • Izglītības vadības kompetences pilnveide 
 • Kombinētu studiju īstenošana 
rigas-tehniskaja-universitate.png

RTU Latvijas Jūras akadēmija

 • Akadēmiskais godīgums 
 • Hibrīdstudijas 
latvijas-juras-akademija.png

Vidzemes augstskola

 • Simulācijas spēles stratēģiskajā komunikācijā 
 • Studiju rezultātu vērtēšana digitālā vidē 
vidzemes_augstskola_logo.png

Ventspils Augstskola

 • Studentcentrēta pieeja studiju kursu īstenošanā 
 • Studiju programmu direktoru un augstskolas vadības pedagoģiskā līderība 
ventspils-augstskola.jpg