Pārlekt uz galveno saturu

Atbalsts docētājiem attālināta studiju procesa nodrošināšanā


Nora Jansone-Rtinika.jpg

Mūžmācīšanās ir nebeidzams ceļš… izzinošs pasaules un pašredzējums, profesionālās meistarības kaldināšana, kas paver neizsīkstošu iedvesmas avotu augt individuāli un partnerībā.

Dr. paed., docente Nora Jansone-Ratinika, PIC direktore

Centra darbības virzieni

Tematiskie cikli

Cheklist.png

Esam atvērti!PIC organizē dažādas izglītības aktivitātes: tematiskos ciklus, seminārus, vieslekcijas, konferences, diskusijas u. c., kas bez maksas pieejamas ikvienam Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) akadēmiskās saimes loceklim. Ticam, ka nepārtraukta mācīšanās ir ceļš uz panākumiem.

Atbalsts docētājiem

Grāmata.PNG

Esam atbalstoši!PIC sniedz docētājiem konsultācijas par mācīšanas un mācīšanās, kā arī studējošo zināšanu, prasmju un kompetences novērtēšanas metožu lietošanu. Mēs palīdzam docētājiem veidot modernus un uzrunājošus studiju kursus, kuros studējošie sasniedz aizvien labākus studiju rezultātus.

Inovācijas izglītībā

Kompass.PNG

Esam moderni!PIC apzina jaunas mācīšanās iespējas: platformas, sistēmas, lietotnes, efektīvus mācīšanās veidus un metodes, lai studējošie pēc iespējas labāk spētu apgūt studiju saturu un būtu gatavi profesionāliem izaicinājumiem pēc absolvēšanas.

Pētniecība un analīze

Jautājums.PNG

Esam vērīgi!PIC veic pētījumus darbības jomas ietvaros, kā arī analizē un veido tematiskus pārskatus par esošo situāciju RSU. Tas palīdz apzināt un izprast tendences un vajadzības, lai mērķtiecīgāk plānotu turpmākās centra aktivitātes.

Sadarbība un mācīšanās

Cilvēki.PNG

 

Esam draudzīgi!PIC sadarbojas ar citām iestādēm un augstskolām gan Latvijā, gan ārvalstīs, iniciējot un iesaistoties kopīgos projektos, kā arī pieaicinot  starptautiskus nozares ekspertus. Arī paši daudz mācāmies: apmeklējam nozares konferences, pasākumus, piedalāmies diskusijās un sekojam līdzi aktualitātēm.

Noderīgi resursi

Augstākās izglītības politika Latvijā

Augstskolu likums

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

AIC – Akadēmiskās informācijas centrs

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra

Augstākās izglītības politika Eiropā

EHEA – Informācija par Eiropas augstākās izglītības telpas aktualitātēm

ESG – Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā

ECTS – Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma

Opening up Education – A Support Framework for Higher Education Institutions

Materiāli par mācīšanas un studiju rezultātu novērtēšanas metodēm

Teaching in a Digital Age - Guidelines for teaching and Learning

Bloom's Digital Taxonomy

Learning to think  Thinking to learn

Ieteikumi digitālo mācību līdzekļu un resursu izstrādei un novērtēšanai

Google for Education

55 Digital Tools and Apps for Formative Assessment

Papildu bezmaksas rīki attālināta studiju procesa nodrošināšanai

Mentimeter – interaktīvu prezentāciju izstrādei un reāllaika atgriezeniskās saites iegūšanai lekciju laikā

Miro –  grupu darbu un savstarpējas mācīšanās nodrošināšanai nodarbību laikā

Jamboard – grupu darbu un savstarpējas mācīšanās nodrošināšanai nodarbību laikā

Kialo – diskusiju un debašu īstenošanai attālinātā formātā

Canva – vizuālu studiju materiālu un resursu izstrādei

Infogram – vizuālu studiju materiālu un resursu izstrādei

Tiešsaistes kursi

EdX – tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši speciālisti no vadošajām universitātēm

Coursera – tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši speciālisti no vadošajām universitātēm

FutureLearn – tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši speciālisti no vadošajām universitātēm

Udemy – tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši dažādi speciālisti 

OpenMinded – tiešsaistes lekcijas, ko sagatavojuši dažādi speciālisti 

Kontakti