Pārlekt uz galveno saturu

Vadība

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Tatjana Koķe
Studiju prorektore, Docētāja
Agrita Kiopa
Zinātņu prorektore
Toms Baumanis
Administrācijas un attīstības prorektors, Docētājs
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Jānis Gardovskis
Katedras vadītājs, Docētājs, Senāta priekšsēdētājs

RSU Senāts

Senāts ir koleģiāla augstskolas augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par augstskolas izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem. Senāts regulē augstskolas akadēmiskās, radošās un zinātniskās darbības jomas. Senāts augstskolas autonomijas ietvaros aizsargā un nodrošina akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību.

Jaunais RSU Senāts ievēlēts 2021. gada 23. septembra Satversmes sapulces sēdē. Pirmā darba sēde notika 2021. gada 12. oktobrī.

Senāta priekšsēdētājs

Senāta sastāvs

Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Uldis Doniņš
Nodaļas vadītājs, Pētnieks, Zinātnes pārvalde
Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Tatjana Koķe
Studiju prorektore, Docētāja
Nora Jansone-Ratinika
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Toms Baumanis
Administrācijas un attīstības prorektors, Docētājs
Elīza Marta Stangaine
Akadēmiskā virziena vadītāja, Studējošo pārstāve
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Sarmīte Zeire
Biroja vadītāja
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Anda Rožukalne
Dekāne, Docētāja
Andris Sprūds
Dekāns, Docētājs
Ivars Vanadziņš
Docētājs, Direktors
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Karina Palkova
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Ilze Akota
Katedras vadītāja, Docētāja
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Jānis Gardovskis
Katedras vadītājs, Docētājs, Senāta priekšsēdētājs
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs
Toms Pulmanis
Prodekāns, Docētājs
Aivars Lejnieks
Katedras vadītājs
Anna Jete Gauja
Studējošo pārstāve
Alise Stugle
Studējošo pārstāve
Zenons Beļskis
Studējošo pārstāvis

Padomnieku konvents

RSU Padomnieku konvents ir konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir konsultēt RSU Senātu un rektoru augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos. Padomnieku konventa locekļus ar atklātu balsojumu ievēl RSU Senāts uz trim gadiem. Ņemot vērā augstskolu tradīcijas, apstiprināšana padomnieku konventa sastāvā tiek uzskatīta par goda izrādīšanu pret konkrēto personu. Konventa darbu vada Senāta ievēlēts priekšsēdētājs. 

Padomnieku konventa uzdevumi

  • Atbilstīgi konventa locekļu kompetencei sniegt Senātam un rektoram konsultācijas ar universitātes darbību saistītās jomās
  • Sniegt atzinumus par universitātes stratēģiju, koncepciju, iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu projektiem
  • Pēc konventa iniciatīvas vai Senāta vai rektora ierosinājuma izstrādāt universitātes stratēģiju, koncepciju, iekšējo normatīvu un citu dokumentu projektus

Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un Satversmes sapulcē, pieprasīt un saņemt no universitātes amatpersonām un struktūrvienībām konventa darbam nepieciešamos dokumentus un informāciju.

Padomnieku konvents tiek sasaukts pēc tā priekšsēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas konventa locekļu ierosinājuma. Konventa sēdes tiek protokolētas un pieņemtie lēmumi ir atklāti.

Padomnieku konventa locekļi

Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Valts Ābols
Docētājs
Jānis Gardovskis
Katedras vadītājs, Docētājs, Senāta priekšsēdētājs

Akadēmiskā šķīrējtiesa

Rīgas Stradiņa universitātes Akadēmiskā šķīrējtiesa ir koleģiāla institūcija, kas izskata universitātes personāla iesniegumus par universitātes izdoto administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu, skata Augstskolu likumā un universitātes Satversmē noteiktos jautājumus, kā arī veic citas funkcijas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata lietas pēc personu iesnieguma koleģiāli trīs šķīrējtiesnešu sastāvā. Iesniegumā personai jānorāda strīda puses, apstrīdētais lēmums vai lietas apstākļu faktiskais izklāsts, prasījums, fakti (dokumenti, digitālie ieraksti u. tml.), kas pamato prasījumu.

Šķīrējtiesas nolēmumi ir saistoši Rīgas Stradiņa universitātei, tās personālam un institūcijām.

Šķīrējtiesas nolēmumi ir pārsūdzami Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Artūrs Kurbatovs
Studējošo pārstāvis