Pārlekt uz galveno saturu

Vadība

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Tatjana Koķe
Studiju prorektore
Agrita Kiopa
Zinātņu prorektore
Toms Baumanis
Administrācijas un attīstības prorektors, Docētājs
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Jānis Gardovskis
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU Senāta priekšsēdētājs

RSU Senāts

Ievēlēts 2018. gada 30. oktobra Satversmes sapulces sēdē.

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Senāts ir augstākā koleģiālā vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina un regulē visas augstskolas darbības sfēras un pārrauga RSU pamatuzdevumu izpildi.

Senāta priekšsēdētājs

 

Senāta sastāvs

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Tatjana Koķe
Studiju prorektore
Aija Gulbe
Docētāja, Direktore
Nora Jansone-Ratinika
Docētāja, Direktore
Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore
Toms Baumanis
Administrācijas un attīstības prorektors, Docētājs
Paula Feldmane
Ārlietu virziena vadītāja, Senatore
Sarmīte Zeire
Biroja vadītāja
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Andris Sprūds
Dekāns, Docētājs
Andrejs Vilks
Dekāns, Docētājs
Ilga Kreituse
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Docētāja
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kalvis Kaļva
Senators, Studējošo pārstāvis
Matīss Linde
Senators, Studējošo pārstāvis
Rinalds Seržants
Vecākais laborants

Padomnieku konvents

RSU Padomnieku konvents ir konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir konsultēt RSU Senātu un rektoru augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos. Padomnieku konventa locekļus ar atklātu balsojumu ievēl RSU Senāts uz trim gadiem. Ņemot vērā augstskolu tradīcijas, apstiprināšana padomnieku konventa sastāvā tiek uzskatīta par goda izrādīšanu pret konkrēto personu. Konventa darbu vada Senāta ievēlēts priekšsēdētājs. 

Padomnieku konventa uzdevumi

  • Atbilstīgi konventa locekļu kompetencei sniegt Senātam un rektoram konsultācijas ar universitātes darbību saistītās jomās
  • Sniegt atzinumus par universitātes stratēģiju, koncepciju, iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu projektiem
  • Pēc konventa iniciatīvas vai Senāta vai rektora ierosinājuma izstrādāt universitātes stratēģiju, koncepciju, iekšējo normatīvu un citu dokumentu projektus

Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un Satversmes sapulcē, pieprasīt un saņemt no universitātes amatpersonām un struktūrvienībām konventa darbam nepieciešamos dokumentus un informāciju.

Padomnieku konvents tiek sasaukts pēc tā priekšsēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas konventa locekļu ierosinājuma. Konventa sēdes tiek protokolētas un pieņemtie lēmumi ir atklāti.

Padomnieku konventa locekļi

Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Valts Ābols
Docētājs
Jānis Gardovskis
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU Senāta priekšsēdētājs
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks