Struktūra | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Vadība

Rektors, Docētājs
Studiju prorektore
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Administrācijas un attīstības prorektors
Zinātņu prorektore
Senāta priekšsēdētājs, Dekāns, Docētājs

RSU Senāts

Ievēlēts 2015. gada 27. oktobra Satversmes sapulces sēdē.

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Senāts ir augstākā koleģiālā vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina un regulē visas augstskolas darbības sfēras un pārrauga RSU pamatuzdevumu izpildi.

Senāta sastāvs

Rektors, Docētājs
Studiju prorektore
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja, Senāta priekšsēdētāja vietniece
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore
Katedras vadītāja, Docētāja
Docētāja, Direktore
Docētāja, Direktore
Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa priekšsēdētājs
Vadošā pētniece
Valdes priekšsēdētājs, Docenta p. i.
Senators, Zinātnes virziena vadītājs
Zinātniskā konsultante
Akadēmiskā virziena vadītājs
Ārlietu virziena vadītāja

Padomnieku konvents

RSU Padomnieku konvents ir konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir konsultēt RSU Senātu un rektoru augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos. Padomnieku konventa locekļus ar atklātu balsojumu ievēl RSU Senāts uz trim gadiem. Ņemot vērā augstskolu tradīcijas, apstiprināšana padomnieku konventa sastāvā tiek uzskatīta par goda izrādīšanu pret konkrēto personu. Konventa darbu vada Senāta ievēlēts priekšsēdētājs. 

Padomnieku konventa uzdevumi

  • Atbilstīgi konventa locekļu kompetencei sniegt Senātam un rektoram konsultācijas ar universitātes darbību saistītās jomās
  • Sniegt atzinumus par universitātes stratēģiju, koncepciju, iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu projektiem
  • Pēc konventa iniciatīvas vai Senāta vai rektora ierosinājuma izstrādāt universitātes stratēģiju, koncepciju, iekšējo normatīvu un citu dokumentu projektus

Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un Satversmes sapulcē, pieprasīt un saņemt no universitātes amatpersonām un struktūrvienībām konventa darbam nepieciešamos dokumentus un informāciju.

Padomnieku konvents tiek sasaukts pēc tā priekšsēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas konventa locekļu ierosinājuma. Konventa sēdes tiek protokolētas un pieņemtie lēmumi ir atklāti.

Padomnieku konventa locekļi