Pārlekt uz galveno saturu

Vadība

Agrita Kiopa
Zinātņu prorektore, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētāja
Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Tatjana Koķe
Studiju prorektore, Docētāja
Toms Baumanis
Administrācijas un attīstības prorektors, Docētājs, Valdes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Jānis Gardovskis
Katedras vadītājs, Docētājs, Senāta priekšsēdētājs

RSU Senāts

Senāts ir koleģiāla augstskolas augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par augstskolas izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem. Senāts regulē augstskolas akadēmiskās, radošās un zinātniskās darbības jomas. Senāts augstskolas autonomijas ietvaros aizsargā un nodrošina akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību.

Jaunais RSU Senāts ievēlēts 2021. gada 23. septembra Satversmes sapulces sēdē. Pirmā darba sēde notika 2021. gada 12. oktobrī.

Senāta priekšsēdētājs

Senāta sastāvs

Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Uldis Doniņš
Nodaļas vadītājs, Pētnieks, Zinātnes pārvalde
Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Tatjana Koķe
Studiju prorektore, Docētāja
Nora Jansone-Ratinika
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Toms Baumanis
Administrācijas un attīstības prorektors, Docētājs, Valdes loceklis
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Sarmīte Zeire
Biroja vadītāja
Mārtiņš Daugulis
Vadītāja p. i., Studiju programmas direktors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Andris Sprūds
Dekāns, Docētājs
Ivars Vanadziņš
Docētājs, Direktors
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Ilze Akota
Katedras vadītāja, Docētāja
Jānis Gardovskis
Katedras vadītājs, Docētājs, Senāta priekšsēdētājs
Aleksandrs Maļcevs
Docētājs, Valdes loceklis
Toms Pulmanis
Prodekāns, Docētājs
Aivars Lejnieks
Katedras vadītājs
Alise Luīze Bērziņa
Studējošo pārstāve
Laima Kampa
Studējošo pārstāve
Zenons Beļskis
Studējošo pārstāvis
Klāvs Putenis
Studējošo pārstāvis

Padomnieku konvents

Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Valts Ābols
Docētājs
Jānis Gardovskis
Katedras vadītājs, Docētājs, Senāta priekšsēdētājs

Akadēmiskā šķīrējtiesa

Rīgas Stradiņa universitātes Akadēmiskā šķīrējtiesa ir koleģiāla institūcija, kas izskata universitātes personāla iesniegumus par universitātes izdoto administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu, skata Augstskolu likumā un universitātes Satversmē noteiktos jautājumus, kā arī veic citas funkcijas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata lietas pēc personu iesnieguma koleģiāli trīs šķīrējtiesnešu sastāvā. Iesniegumā personai jānorāda strīda puses, apstrīdētais lēmums vai lietas apstākļu faktiskais izklāsts, prasījums, fakti (dokumenti, digitālie ieraksti u. tml.), kas pamato prasījumu.

Šķīrējtiesas nolēmumi ir saistoši Rīgas Stradiņa universitātei, tās personālam un institūcijām.

Šķīrējtiesas nolēmumi ir pārsūdzami Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Artūrs Kurbatovs
Studējošo pārstāvis

Pētījumu ētikas komiteja

Rīgas Stradiņa universitātes Pētījumu ētikas komiteja palīdz RSU docētājiem un studentiem, konsultējot un izvērtējot medicīnisko pētījumu ētiskos aspektus. Pētījumu ētikas komiteja ievēro tās nolikumu, Latvijas Republikas un starptautisko likumu normas biomedicīniskajos pētījumos un pieņemtajos lēmumos ir patstāvīga un neatkarīga.

Vairāk

RSU kapitālsabiedrības

Ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas ārējos normatīvos aktos, tai skaitā Valsts pārvaldes iekārtas un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumos, noteikto un ņemot vērā apstākļus, ka Latvijā ir ieviests decentralizēts un jaukta tipa valsts kapitāldaļu pārvaldības modelis, Rīgas Stradiņa universitātei (turpmāk – RSU), publiski atvasinātai personai, kā akciju turētājam ir nodibināta līdzdalība vairākās izveidotās kapitālsabiedrībās. No tām, ar tiešu izšķirošu ietekmi – četrās kapitālsabiedrībās.

RSU Ambulance

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts

Starptautisko studiju un pētniecības atbalsta fonds