Struktūra | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Vadība

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Tatjana Koķe
Studiju prorektore
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Toms Baumanis
Administrācijas un attīstības prorektors
Agrita Kiopa
Zinātņu prorektore
Jānis Gardovskis
Katedras vadītājs, Docētājs, Senāta priekšsēdētājs

RSU Senāts

Ievēlēts 2018. gada 30. oktobra Satversmes sapulces sēdē.

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Senāts ir augstākā koleģiālā vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina un regulē visas augstskolas darbības sfēras un pārrauga RSU pamatuzdevumu izpildi.

Senāta priekšsēdētājs

 

Senāta sastāvs

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Tatjana Koķe
Studiju prorektore
Toms Baumanis
Administrācijas un attīstības prorektors
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Baiba Mauriņa
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Andris Sprūds
Dekāns, Docētājs
Andrejs Vilks
Dekāns, Docētājs
Ilga Kreituse
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Klāvs Sedlenieks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore
Aija Gulbe
Docētāja, Direktore
Nora Jansone-Ratinika
Docētāja, Direktore
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs
Sarmīte Zeire
Biroja vadītāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docenta p. i.
Sandis Kovaļovs
Senators, Zinātnes virziena vadītājs
Māris Lapšovs
Akadēmiskā virziena vadītājs
Liene Vaivode
Ārlietu virziena vadītāja

Padomnieku konvents

RSU Padomnieku konvents ir konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir konsultēt RSU Senātu un rektoru augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos. Padomnieku konventa locekļus ar atklātu balsojumu ievēl RSU Senāts uz trim gadiem. Ņemot vērā augstskolu tradīcijas, apstiprināšana padomnieku konventa sastāvā tiek uzskatīta par goda izrādīšanu pret konkrēto personu. Konventa darbu vada Senāta ievēlēts priekšsēdētājs. 

Padomnieku konventa uzdevumi

  • Atbilstīgi konventa locekļu kompetencei sniegt Senātam un rektoram konsultācijas ar universitātes darbību saistītās jomās
  • Sniegt atzinumus par universitātes stratēģiju, koncepciju, iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu projektiem
  • Pēc konventa iniciatīvas vai Senāta vai rektora ierosinājuma izstrādāt universitātes stratēģiju, koncepciju, iekšējo normatīvu un citu dokumentu projektus

Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un Satversmes sapulcē, pieprasīt un saņemt no universitātes amatpersonām un struktūrvienībām konventa darbam nepieciešamos dokumentus un informāciju.

Padomnieku konvents tiek sasaukts pēc tā priekšsēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas konventa locekļu ierosinājuma. Konventa sēdes tiek protokolētas un pieņemtie lēmumi ir atklāti.

Padomnieku konventa locekļi

Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Valts Ābols
Docētājs
Jānis Gardovskis
Katedras vadītājs, Docētājs, Senāta priekšsēdētājs
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docenta p. i.
Jans Frederiks Eriksens
Ārvalstu studentu vecāku pārstāvis