Pārlekt uz galveno saturu

RSU padome

Padome ir iekšējās pārvaldības institūcija, kas atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību. RSU padomes sastāvu veido 11 pieredzējuši un augsti profesionāli dalībnieki: pieci RSU Senāta virzītie pārstāvji, pieci Veselības ministrijas atklātajā konkursā izvēlētie pārstāvji un viens Valsts prezidenta nominēts pārstāvis.

Padomes locekļi

Reinis Bērziņš
RSU padomes priekšsēdētājs
Juris Lācis
RSU padomes priekšsēdētāja vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Peters Goreckis
RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Gundars Katlaps
RSU padomes loceklis
Kārlis Ketners
RSU padomes loceklis
Tatjana Koķe
Docētāja, RSU padomes loceklis
Kārlis Kupčs
Docētājs, RSU padomes loceklis
Osvalds Pugovičs
RSU padomes loceklis
Pžemislavs Žodkevičs
RSU padomes loceklis
Jānis Bernāts
Docētājs, RSU padomes sekretārs

Vadība

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Agrita Kiopa
Zinātņu prorektore, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Dins Šmits
Prorektors akadēmiskajā darbā, Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis
Toms Baumanis
Administrācijas un attīstības prorektors, Docētājs, Valdes loceklis

RSU Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir universitātes akadēmiskā un vispārējā personāla, kā arī studējošo pārstāvības institūcija.

Satversmes sapulci universitātes personāls ievēlē atklāti vispārīgās vēlēšanās, kuras rīko apvienotajās struktūrvienību sanāksmēs 130 locekļu sastāvā Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā. Satversmes sapulce apvieno 78 akadēmiskā personāla, 26 vispārējā personāla un 26 studējošo pārstāvjus. Universitātes personāla pārstāvība Satversmes sapulcē tiek noteikta proporcionāli struktūrvienību darbinieku skaitam. Struktūrvienību sadalījumu un pārstāvniecības normas Satversmes sapulcē nosaka RSU Senāts.

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Toms Mārtiņš Smilga
Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks
Sarmīte Zeire
Satversmes sapulces sekretāre, Biroja vadītāja

RSU Senāts

Senāts ir koleģiāla augstskolas augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par augstskolas izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem.

Senāts regulē augstskolas akadēmiskās, radošās un zinātniskās darbības jomas. Senāts augstskolas autonomijas ietvaros aizsargā un nodrošina akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību.

Jaunais RSU Senāts ievēlēts 2021. gada 23. septembra Satversmes sapulces sēdē. Pirmā darba sēde notika 2021. gada 12. oktobrī.

Senāta priekšsēdētājs

 

Senāta sastāvs

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Nora Jansone-Ratinika
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ivars Vanadziņš
Docētājs, Direktors
Sarmīte Zeire
Satversmes sapulces sekretāre, Biroja vadītāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Jānis Vētra
Docētājs, Priekšsēdētājs, Vadošais pētnieks
Toms Baumanis
Administrācijas un attīstības prorektors, Docētājs, Valdes loceklis
Daiga Behmane
Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projekta vadītāja, Zinātniskās padomes locekle
Ilze Akota
Katedras vadītāja, Docētāja
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Mārtiņš Daugulis
Vadītājs, Studiju programmas "Starptautiskā pārvaldība un diplomātija” direktora p. i., Docētājs
Aleksandrs Maļcevs
Docētājs, Valdes loceklis
Toms Pulmanis
Prodekāns, Docētājs
Jānis Jurkāns
Studējošo pārstāvis, RSU students
Klāvs Putenis
RSU students, ISC2023 organizatoru komitejas vadītājs
Aivars Lejnieks
Katedras vadītājs
Alise Antuanete Sniķere
Studējošo pārstāve
Iluta Žīgure
Studējošo pārstāve
Zenons Beļskis
Studējošo pārstāvis

Padomnieku konvents

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Valts Ābols
Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Aizsilnice
Padomnieku konventa loceklis
Daunis Auers
Padomnieku konventa loceklis
Juris Bundulis
Padomnieku konventa loceklis
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Sandra Kaija
Docētāja, Padomnieku konventa loceklis
Ivars Kalviņš
Padomnieku konventa loceklis
Iveta Kažoka
Padomnieku konventa loceklis
Rinalds Muciņš
Padomnieku konventa loceklis
Ināra Pētersone
Padomnieku konventa loceklis
Egita Pole
Docētāja, Padomnieku konventa loceklis
Māris Rēvalds
Padomnieku konventa loceklis
Aigars Rostovskis
Padomnieku konventa loceklis
Ģirts Rungainis
Padomnieku konventa loceklis
Grigorijs Semjonovs
Padomnieku konventa loceklis

Akadēmiskā šķīrējtiesa

Rīgas Stradiņa universitātes Akadēmiskā šķīrējtiesa ir koleģiāla institūcija, kas izskata universitātes personāla iesniegumus par universitātes izdoto administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu, skata Augstskolu likumā un universitātes Satversmē noteiktos jautājumus, kā arī veic citas funkcijas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata lietas pēc personu iesnieguma koleģiāli trīs šķīrējtiesnešu sastāvā. Iesniegumā personai jānorāda strīda puses, apstrīdētais lēmums vai lietas apstākļu faktiskais izklāsts, prasījums, fakti (dokumenti, digitālie ieraksti u. tml.), kas pamato prasījumu.

Šķīrējtiesas nolēmumi ir saistoši Rīgas Stradiņa universitātei, tās personālam un institūcijām.

Šķīrējtiesas nolēmumi ir pārsūdzami Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Artūrs Kurbatovs
Studējošo pārstāvis

Pētījumu ētikas komiteja

Rīgas Stradiņa universitātes Pētījumu ētikas komiteja palīdz RSU docētājiem un studentiem, konsultējot un izvērtējot medicīnisko pētījumu ētiskos aspektus. Pētījumu ētikas komiteja ievēro tās nolikumu, Latvijas Republikas un starptautisko likumu normas biomedicīniskajos pētījumos un pieņemtajos lēmumos ir patstāvīga un neatkarīga.

Vairāk

RSU kapitālsabiedrības

Ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas ārējos normatīvos aktos, tai skaitā Valsts pārvaldes iekārtas un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumos, noteikto un ņemot vērā apstākļus, ka Latvijā ir ieviests decentralizēts un jaukta tipa valsts kapitāldaļu pārvaldības modelis, Rīgas Stradiņa universitātei (turpmāk – RSU), publiski atvasinātai personai, kā akciju turētājam ir nodibināta līdzdalība vairākās izveidotās kapitālsabiedrībās. No tām, ar tiešu izšķirošu ietekmi – četrās kapitālsabiedrībās.

RSU ambulance

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts

Starptautisko studiju un pētniecības atbalsta fonds

Dokumenti

RSU struktūrshēma

RSU darbinieku atalgojums par valsts amatpersonu pienākumu izpildi