Pārlekt uz galveno saturu

Vīzija

Eiropas mēroga moderna zinātnes universitāte, kurā koncentrējas talanti, un kurā iegūst izcilu pētniecībā un praksē balstītu izglītību un pieredzi.

Misija

Nodrošināt starptautiskajā zinātnes kopienā novērtētu zināšanu radīšanu, uzkrāšanu un pārnesi, piedāvāt izcilas, iekļaujošas un ilgtspējīgas izglītības iespējas un sniegt ieguldījumu sabiedrības attīstībā veselības, dzīvības un sociālo zinātņu jomās, realizējot ikviena studējošā un darbinieka potenciālu visa mūža garumā.

Zīmola manifests

Mēs esam par to, ka vajag ne tikai zināt, bet arī prast darīt.

Mūs iedvesmo cilvēki, kuri aizrautīgi seko savam aicinājumam un kuru mērķi kalpo ne vien viņiem pašiem, bet arī sabiedrībai.

Izglītība mūsu acīs ir spēks, kas spēj radīt būtiskas pārmaiņas, taču tam ir vajadzīgas ambīcijas.

Mums pašiem ambīciju netrūkst, un tās gaidām arī no citiem.

Savu latiņu mēs turam augstu ne vien Eiropas, bet arī pasaules līmenī, un ticam, ka pētniecībā balstītas studijas ir vienīgais ceļš uz atklājumiem.

Ir labi būt zinošiem vienā vai otrā jomā, bet vēl labāk ir šīs zināšanas apvienot. Mēs uzskatām, ka starpdisciplināra pieeja paver risinājumus mūsdienīgām problēmām.

Nākotnē, ko mēs veidojam, nepastāv robežas ne uz kartes, ne cilvēku iespējām.

Ar starptautisku vidi mēs atveram durvis uz pasaules pieredzi, smeļoties no tās labāko šeit un tagad.

RSU kā organizācijai ir raksturīgi pieci spēcīgi pīlāri: pētniecībā un simulācijā balstītas studijas, students augstskolas procesu centrā, starpdisciplinaritāte un starptautiskums.

Tātad – RSU piedāvā pētniecībā balstītu, starptautiski atzītu un novērtētu izglītību.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) noteikusi 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus rīcības plāna Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam ietvaros.

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu un īstenošanu RSU apliecina piedaloties globālajā reitingā Times Higher Education (THE) Impact Rankings.

IAM_tulkojums_LV_jan2020.png

RSU vērtības

 • Cilvēks
 • Komanda
 • Rezultāts
 • Lojalitāte

Galvenie attīstības mērķi līdz 2027. gadam

 • Vietēji un starptautiski nozīmīgu zinātnes rezultātu radīšana
 • Sabiedrības un individuālajām vajadzībām atbilstīgas izglītības īstenošana kopējās cilvēkkapitāla kapacitātes celšanai

Pētniecības platformas un virzieni

Pētniecības platformas:

 • medicīna,
 • sabiedrības veselība,
 • sociālās zinātnes.

RSU trīs galvenie pētniecības virzieni:

 • vadošās pētniecības nozares,
 • izaugsmes pētniecības nozares,
 • caurviju zinātnes nozares.

Kvalitātes vadība

Rīgas Stradiņa universitāte savā darbībā īsteno mūsdienīgu kvalitātes pilnveidošanas pieeju augstas studiju un pētniecības kvalitātes nodrošināšanai, kas vērsta uz nepārtrauktu pilnveidošanos un universitātes attīstību ceļā uz izcilību.

Kvalitātes politika balstās uz universitātes stratēģiju un vērtībām un tā ietver trīs pamatprincipus – studentcentrēta pieeja, partnerība un kvalitāte.

2002. gadā Rīgas Stradiņa universitāte bija pirmā augstskola Latvijā, kura sertificēja kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstīgi starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām.

2017. gadā Rīgas Stradiņa universitāte ieviesa un sertificēja energopārvaldības sistēmu atbilstīgi starptautiskajam ISO 50001 standartam. 2020. gadā Rīgas Stradiņa universitāte pārsertificēja energopārvaldības sistēmu atbilstīgi jaunajai standarta ISO 50001:2018 versijai, kas apliecina, ka RSU pastāvīgi nodrošina energopārvaldības sistēma uzturēšanu un veic aktivitātes RSU energosnieguma uzlabošanai. Rīgas Stradiņa universitāte ir apņēmusies arī turpmāk ieviest energoefektīvus risinājumus, kas ir pamats racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai un ilgtermiņā nodrošinās kopējās universitātes enerģijas patēriņa samazināšanos.

iso_9001_sertifikats_2015_2020.png

Rīgas Stradiņa universitāte kā sociāli atbildīgs darba devējs rūpējas par vides aizsardzību un savā darbībā īsteno ilgtspējīgu, energoefektīvu politiku, piemēro energoefektīvus risinājumus un nodrošina energoefektivitātes mērķu sasniegšanu.

2017. gadā Rīgas Stradiņa universitāte saņēma starptautisko ISO 50001 sertifikātu, kas apliecina, ka RSU energopārvaldības sistēma ir sertificēta atbilstīgi šā standarta prasībām.

Līdz ar energopārvaldības sistēmas ieviešanu, Rīgas Stradiņa universitāte ir apņēmusies arī turpmāk ieviest energoefektīvus risinājumus, kas ir pamats racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai un ilgtermiņā nodrošinās kopējās universitātes enerģijas patēriņa samazināšanos.

rsu_iso_certificate_lv_2023.png

Rīgas Stradiņa universitātes sertificētā darbības sfēra: augstākā izglītība, mūžizglītība, pētniecība, pētniecības rezultātu, zināšanu un prasmju novērtēšana, kā arī izglītības, augstākās profesionālās izglītības, akadēmisko grādu, zinātnisko grādu ieguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana.

Korporatīvā sociālā atbildība

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir sociāli atbildīga augstskola, kas rūpējas par studējošo un darbinieku labklājību. RSU īsteno dažādus atbalsta pasākumus darbiniekiem un studējošajiem.

Lasīt vairāk

Galvenie ārējie normatīvie akti

Augstskolu likums

Izglītības likums

Zinātniskās darbības likums

Boloņas process

Vispārīgi dokumenti par RSU

Senāta nolikums

Nolikums par Rīgas Stradiņa universitātes Senāta vēlēšanu sagatavošanu un norisi

Ētikas kodekss

Pētījumu ētikas komitejas nolikums

RSU privātuma politika

Dzimumu līdztiesības pamatprincipi un plāns Rīgas Stradiņa universitātē

RSU akadēmiskā godīguma politika

RSU personāla politika

Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums

Terminu skaidrojums

Rīgas Stradiņa universitātes Satversme (sadaļā Vispārīgi, Vispārīgi par RSU)

Atlīdzības politika

RSU kvalitātes politika