Pārlekt uz galveno saturu

Vīzija

RSU ir mūsdienīga, prestiža, Eiropā un pasaulē atpazīstama universitāte, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību.

Misija

Sagatavot augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes un sociālo zinātņu jomā Eiropas un pasaules sabiedrībai, lai studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes, kompetences un attieksme būtu atbilstošas augstākām Eiropas Savienības prasībām un humānām tradīcijām, kā arī tās veidotu stabilu pamatu mūžizglītībai.

RSU zīmola manifests

Mēs esam par to, ka vajag ne tikai zināt, bet arī prast darīt.

Mūs iedvesmo cilvēki, kuri aizrautīgi seko savam aicinājumam un kuru mērķi kalpo ne vien viņiem pašiem, bet arī sabiedrībai.

Izglītība mūsu acīs ir spēks, kas spēj radīt būtiskas pārmaiņas, taču tam ir vajadzīgas ambīcijas.

Mums pašiem ambīciju netrūkst, un tās gaidām arī no citiem.

Savu latiņu mēs turam augstu ne vien Eiropas, bet arī pasaules līmenī, un ticam, ka pētniecībā balstītas studijas ir vienīgais ceļš uz atklājumiem.

Ir labi būt zinošiem vienā vai otrā jomā, bet vēl labāk ir šīs zināšanas apvienot. Mēs uzskatām, ka starpdisciplināra pieeja paver risinājumus mūsdienīgām problēmām.

Nākotnē, ko mēs veidojam, nepastāv robežas ne uz kartes, ne cilvēku iespējām.

Ar starptautisku vidi mēs atveram durvis uz pasaules pieredzi, smeļoties no tās labāko šeit un tagad.

RSU kā organizācijai ir raksturīgi pieci spēcīgi pīlāri: pētniecībā un simulācijā balstītas studijas, students augstskolas procesu centrā, starpdisciplinaritāte un starptautiskums.

Tātad – RSU piedāvā pētniecībā balstītu, starptautiski atzītu un novērtētu izglītību.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi

IAM_tulkojums_LV_jan2020.png

Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis

Kļūt par Eiropā un pasaulē atpazīstamu pētniecības universitāti, globālu intelektuālās darbības centru.

Vidēja termiņa mērķis

Piedāvāt un realizēt plašu universitātes akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī pētnieciskā darba iespējas šādos pamatvirzienos – medicīnā, veselības un sociālajā aprūpē, pedagoģijā, sociālajās zinātnēs un dabaszinātnēs.

Pētniecības platformas un virzieni 

Pētniecības platformas:

  • medicīna,
  • sabiedrības veselība,
  • sociālās zinātnes.

RSU trīs galvenie pētniecības virzieni:

  • vadošās pētniecības nozares,
  • izaugsmes pētniecības nozares,
  • caurviju zinātnes nozares.

Kvalitātes vadība

Rīgas Stradiņa universitāte savā darbībā īsteno mūsdienīgu kvalitātes pilnveidošanas pieeju augstas studiju un pētniecības kvalitātes nodrošināšanai, kas vērsta uz nepārtrauktu pilnveidošanos un universitātes attīstību ceļā uz izcilību.

Kvalitātes politika balstās uz universitātes stratēģiju un vērtībām un tā ietver trīs pamatprincipus – studentcentrēta pieeja, partnerība un kvalitāte.

2002. gadā Rīgas Stradiņa universitāte bija pirmā augstskola Latvijā, kura sertificēja kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām.

2017. gada oktobrī Rīgas Stradiņa universitātes kvalitātes pārvaldības sistēma pārsertificēta atbilstoši standarta ISO 9001:2015 versijai, kas apliecina, ka universitāte darbinieku un studējošo kopīga darba rezultātā nepārtraukti pilnveidojas, attīsta pārvaldības sistēmu, tiecas uz izcilību un vairo izglītības kvalitāti, turpinot iekļaušanos Eiropas vienotajā augstākās izglītības telpā.

ISO_9001_sertifikats_2015.png

Rīgas Stradiņa universitāte kā sociāli atbildīgs darba devējs rūpējas par vides aizsardzību un savā darbībā īsteno ilgtspējīgu, energoefektīvu politiku, piemēro energoefektīvus risinājumus un nodrošina energoefektivitātes mērķu sasniegšanu.

2017. gadā Rīgas Stradiņa universitāte saņēma starptautisko ISO 50001 sertifikātu, kas apliecina, ka RSU energopārvaldības sistēma ir sertificēta atbilstīgi šī standarta prasībām.

Līdz ar energopārvaldības sistēmas ieviešanu, Rīgas Stradiņa universitāte ir apņēmusies arī turpmāk ieviest energoefektīvus risinājumus, kas ir pamats racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai un ilgtermiņā nodrošinās kopējās universitātes enerģijas patēriņa samazināšanos.

sertifikats_iso_50001_0.jpg​=

Rīgas Stradiņa universitātes sertificētā darbības sfēra: augstākā izglītība, mūžizglītība, pētniecība, pētniecības rezultātu, zināšanu un prasmju novērtēšana, kā arī izglītības, augstākās profesionālās izglītības, akadēmisko grādu, zinātnisko grādu ieguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana.

Galvenie ārējie normatīvie akti

Augstskolu likums

Izglītības likums

Zinātniskās darbības likums

Boloņas process

Vispārīgi dokumenti par RSU

Rīgas Stradiņa universitātes Satversme

Senāta nolikums

Nolikums par Rīgas Stradiņa universitātes 2018. gada Senāta vēlēšanu sagatavošanu un norisi

Ētikas kodekss

Pētījumu ētikas komitejas nolikums

RSU privātuma politika

Terminu skaidrojums