Pārlekt uz galveno saturu

rsu_nap_esf.jpg

Vertikāli integrētie projekti (VIP) ir iespēja studējošajiem padziļināti un praktiskā veidā apgūt pētniecības veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Par vertikāli integrētajiem projektiem

VIP ir jauns un inovatīvs mācību procesa papildinājums, kurš sniedz nozīmīgas praktiskās zināšanas pētniecības aktivitāšu veikšanā visu līmeņu studentiem. Kopš 2019. gada rudens semestra Rīgas Stradiņa universitātē darbojas sešas VIP komandas, kuras veic dažādus pētījumus un aktivitātes.

VIP studējošo un pētnieku komandas ir multidisciplināras un vertikāli integrētas, kas nozīmē, ka vienā komandā var darboties gan pirmā gada studenti no sociālās platformas, gan rezidentūrā studējošie. Attiecīgi tiek veidota pilnvērtīga komanda, kurā studenti iegūst zināšanas gan no pieredzējušiem pasniedzējiem, gan no saviem komandas biedriem.

Vienas komandas plānotais sastāvs ir no 5 līdz 15 studentiem, un pieteikšanās ierobežojumi nav noteikti. Līdz ar to VIP komandā studenti var darboties visus studiju gadus vai tikai vienu semestri.

buka_berzina.jpg

Viens no galvenajiem ieguvumiem šajā projektā ir brīvā piekļuve universitātes resursiem. Kā vērtīgākos resursus vērtēju komandas dalībnieku – vadošās pētnieces Žannas Martinsones un speciālistes Anekas Kļaviņas – zināšanas un pieredzi, ar ko viņas ir dalījušās, konsultējot mani un sniedzot padomus, lai varu patstāvīgi veikt darba uzdevumus. Iesaku arī citiem studentiem piedalīties šajā projektā un izmantot izdevību strādāt ciešā sadarbībā ar vadošajiem speciālistiem šajā jomā. Šis projekts sniedz man padziļinātu izpratni par pētniecības norises procesiem, RSU laboratorijas darbu, kā arī iespēju apgūt dažādas praktiskās iemaņas.

Buka Bērziņa, VIP komandas Ergonomiskās darba vietas veselīgā vidē: Iekštelpu gaisa kvalitāte dalībniece

VIP_01.jpg

vip_logo_krasains.jpg

VIP_00.jpg

Mūsu komandas

VIP "Psiholoģiskā palīdzība un pašpalīdzība"

Komandas darbības mērķis ir sniegt iespēju dažādu studiju programmu studējošajiem apgūt kompetenci starpdisciplināri sadarboties pētniecības darba realizēšanā un organizēšanā, tostarp pētījumu rezultātu izplatīšanā, psiholoģiskās palīdzības jomās. Lai studējošiem pētniecības pieredze būtu vēl pilnvērtīgāka, komandā tiks piesaistīti studenti no citām augstskolām, piemēram, Latvijas Mākslas akadēmijas.

Šajā darba cēlienā komandā ir plānotas vairākas pētniecības projektu tēmas, proti, par emociju regulāciju un apzinātības praksi, par veselīgu kognitīvo novecošanos, par psiholoģisko palīdzību darbā ar hronisku sāpju pacientu grupu, par uz mākslu balstītu izvērtēšanas instrumentu izveidi, par uzticības un piederības izjūtas veidošanos. Tēmu klāsts komandai veidojoties var tikt papildināts arī ar studentu izvirzītu tematu.

Darbs komandā tiek organizēts grupās un katru grupu uzrauga un mentorē doktorants. Grupai veiksmīgi darbojoties ir iespējams ne tikai papildināt un iegūt praktiskās zināšanas pētniecības veikšanā, bet arī iesniegt tēzes konferencēm, attīstīt biznesa ideju un iespējams arī piedalīties publikācijas izveidē. Iegūtās prasmes ir spēja strādāt individuāli un komandā, pieredze pētījuma datu ievākšanā, apstrādē un interpretācijā, kā arī rezultātu sagatavošanā un prezentēšanā.

Komandas vadītāja

VIP "Ergonomiskās darba vietas veselīgā vidē: ergonomika"

Komandas darbības mērķis ir veidot ilgtermiņa zinātniskās pētniecības un praktisko inovāciju bāzi darba vietu ergonomisko risinājumu izstrādē: gan mēbeļu un darba vietu iekārtojuma elementu, gan dažādu moderno palīglīdzekļu novērtēšanā ar fokusu uz jaunu metožu attīstīšanu un pieejamības nodrošināšanu, tai skaitā agrīnu industrijas izstrādātu prototipu analīzi to sekmīgai komercializācijai.

Komanda nodarbojas ar ergonomisko palīglīdzekļu efektivitātes un iedarbības uz cilvēku veselību izpēti (piemēram, datorpeļu paliktņu un pašu datorpeļu ergonomika, datora monitora novietojuma ietekme uz kakla muskuļu noslogojumu, mazkustīga darba nevēlamo veselības efektu mazināšana ar “aktīvās sēdēšanas” paņēmieniem). Sadarbojamies ar dizaineriem un uzņēmējiem, lai testētu un pilnveidotu produktu prototipus. Pētām laboratorijas apstākļos un, izbraucot uz uzņēmumiem. Pielietojam modernās pētniecības metodes, piemēram, infrasarkano digitālo termogrāfiju, virsmas elektromiogrāfiju, miotonometriju, 3-D kustību analīzi. Darbs atradīsies ikvienam, kurš vēlas radoši un centīgi strādāt, apgūt jaunas iemaņas, izstrādāt pētniecisku darbu, prezentēt un publicēt rezultātus.

Studenti iegūs padziļinātas zināšanas par ergonomikas pamatprincipiem, par komandas darba nozīmi pētniecībā, kā arī teorētiskas un praktiskas prasmes bakalaura, maģistra darbu, rezidentūras darba, doktora darba un gan vietēja, gan starptautiska mēroga publikāciju rakstīšanā.

Komandas vadītāja

VIP "Ergonomiskās darba vietas veselīgā vidē: iekštelpu gaisa kvalitāte"

Komandas darbības mērķis ir veidot ilgtermiņa zinātniskās pētniecības un praktisko inovāciju bāzi iekštelpu gaisa kvalitātes izpētē ar fokusu uz jaunajiem materiāliem (tostarp nano, 3D drukas u. tml.), to noteikšanas un novērtēšanas iespējām, ilgtermiņa veselības seku analīzi, brīdinājuma sistēmu izstādi u. c.

Komanda veic iekštelpu gaisa kvalitātes novērtēšanu darba vidē, lai reālās un eksperimentālās izpētes laikā tiktu rasti visefektīvākie risinājumi, piemēram,  gaisa mitruma kontrolei (visbiežāk – palielināšanai telpās), specifisku ķīmisko gaisa komponentu samazināšanai (visbiežāk – gaistošo organisko savienojumu). Sadarbībā ar “zaļo sienu” ražojošo uzņēmumu laboratorijā un eksperimentālās telpās (t. i., speciāli aprīkoti biroji) tiek veikti eksperimenti, lai izprastu to darbības trūkumus un uzlabotu to efektivitāti. Iekštelpu gaisa kvalitātes novērtēšanā ir iespējas noteikt arī citus parametrus (piemēram, putekļu daļiņas, tostarp nanodaļiņas, mikrobioloģisko piesārņojumu, trokšņa mērījumus, elektromagnētisko lauku u. c.), kā arī veikt aptaujas par labsajūtu un veselību un veikt medicīnisko izmeklēšanu saistībā ar iekštelpu gaisa kvalitātes rādītāju izraisīto simptomātiku. Komandā ir aicināti dažāda līmeņa studenti (bakalauri, maģistri, rezidenti, doktoranti) gan veselības zinātņu studenti, gan sociālo zinātņu studenti, lai kopējiem spēkiem darbotos pētniecībā, sasaistot mācību procesā iegūto teoriju ar praktiskām iemaņām, mācītos darboties komandā, kā arī iegūtu plašākas zināšanas un pieredzi specifisku jautājumu izpētes procesos.

Studenti iegūs padziļinātas zināšanas par veselīgu iekštelpu gaisu, par komandas darba nozīmi pētniecībā, kā arī teorētiskas un praktiskas prasmes bakalaura, maģistra darbu, rezidentūras darba, doktora darba un gan vietēja, gan starptautiska mēroga publikāciju rakstīšanā.

Komandas vadītāja

VIP "Mikrobioloģija"
2022./23. studiju gadā komanda netiks veidota.

2018. gada septembrī Bioloģijas un mikrobioloģijas katedrā savu darbu sāka pirmā komanda – VIP Mikrobioloģija. Tajā ietilpst deviņi Medicīnas fakultātes studējošie no trešā, ceturtā un sestā studiju gada. Sākta zinātniskā darba izstrāde par tematu "Jauniešu izvērtējums seksuāli transmisīvo slimību etioloģijā, transmisijā un profilaksē".

Divu akadēmisko gadu laikā komanda ir iesniegusi četras starptautisku konferenču tēzes. 2019. gada pavasarī VIP Mikrobioloģija piedalījās 14. Bjalistokas Starptautiskajā medicīnas kongresā jaunajiem zinātniekiem, kur sabiedrības veselības sekcijā ieguva augstāko novērtējumu – I vietu par izstrādāto zinātnisko darbu.

2020. gada pavasarī VIP Mikrobioloģija piedalījās Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskajā studentu konferencē un sabiedrības veselības sekcijā ieguva augstāko novērtējumu – I vietu par izstrādāto zinātnisko darbu.

2019. gada rudenī komandai pievienojās Rīgas Stradiņa universitātes rezidents, un tā turpina zinātniska darba izstrādi par klīniskās mikrobioloģijas tematu.

2019. gada rudens semestrī Bioloģijas un mikrobioloģijas katedrā sāka darbu otra VIP Mikrobioloģijas komanda studiju programmas Medicīna C daļas kursa ietvaros. Komandas sastāvā ir Medicīnas fakultātes studējošie no otrā, trešā un piektā studiju gada. Sākta zinātniskā darba izstrāde par tematu Iekštelpu gaisa kvalitātes mikrobioloģiskais novērtējums Latvijas skolās.

Komandu vadītājs

VIP "Celiakijas izpētes programma bērniem Latvijā"
2022./23. studiju gadā komanda netiks veidota.

Komandas darbības mērķis ir klīniskās ainas, diagnostikas metožu, ārstēšanas rezultātu monitorings, kā arī specifisku signālmolekulu noteikšana celiakijas pacientu biopsijās, kā arī lokāla to faktoru noteikšana, kuri visbūtiskāk raksturo slimības skarto audu bojājuma pakāpi.

Celiakija ir bieži sastopama glutēna nepanesības izraisīta hroniska tievo zarnu autoimūna saslimšana bērniem. Glutēns ir sastopams kviešos, rudzos, miežos un auzās. Zinātniskie pētījumi liecina, ka celiakijas incidence pasaulē turpina pieaugt. Par tēmas zinātnisko aktualitāti liecina arī starptautiskā pētnieciskā aktivitāte neinvazīvo tievo bārkstiņu bojājuma marķieru, tādu kā CYP3A4, citrulīns, I-FABP, Reg1α un elafīns izpēte bērniem. Jāatzīmē, ka neārstēta un neizprasta celiakijas slimība var komplicēties ar smagiem veselības traucējumiem, kas būtiski ietekmē bērna dzīves kvalitāti.

Studenti iegūs padziļinātas zināšanas par celiakiju bērniem, par komandas darba nozīmi pētniecībā, kā arī teorētiskas un praktiskas prasmes bakalaura, maģistra darbu, rezidentūras darba, doktora darba un gan vietēja, gan starptautiska mēroga publikāciju rakstīšanā.

Komandas vadītāja

VIP "Valsts īstenošana un biosociālās saiknes"

2022./23. studiju gadā komanda netiks veidota.

Komandas darbības mērķis ir iegūt unikāli detalizētu un empīriskā pieredzē balstītu izpratni par mijiedarbību starp biosociālo saikni (radniecību) un valsts īstenošanas procesu. Pētījumu rezultāti dos dziļāku teorētisku izpratni par mūsdienu valsts fenomenu, kā arī skaidros valsts formālo struktūru pielāgotību sabiedrībā neoficiāli pastāvošajiem priekšnoteikumiem un praksēm.

Latvijas sociālajos un politiskajos diskursos pēdējos gados aktualizējušies tādi ar radniecību un reproduktivitāti saistīti jautājumi, kā “demogrāfiskā krīze”, “olšūnu kari”, “sistēmas bērni”, starptautiskā adoptācija, viendzimuma laulības, civillaulības. Ir vērojami politiski centieni nostiprināt noteiktus asinsradniecības un dzemdības principus, sadalot valsts līdzekļus (piemēram, izmantojot pilsonību vai pensiju sistēmu). Tas liecina, ka tādi koncepti kā asinis (asinsradniecība), radinieki, ģimene, izcelsme ir nozīmīgi nacionālas valsts īstenošanas un izpratnes procesā.

Pētniecības darbu ietvaros ir paredzēs veikt detalizētāku valsts īstenošanas un radniecības mijiedarbības izpēti piecās jomās:

  • radniecības izpausmes ikdienas dzīves norisēs;
  • radniecības mijiedarbība ar birokrātiskajām institūcijām un regulējumiem (saskarsme ar valsts institūcijām jautājumos, kas skar radniecību – mantojums, laulības, bēres, dzimšanas reģistrācija u.c.);
  • biosociālās saiknes politiskā regulējuma kontekstā; 
  • vēsturiskās biosociālās radniecības apzināšana un to saikne ar valsti (iedzīvotāju centieni apzināt savas ģenealoģiskās saknes dzimtas koku veidošana);
  • jauno biotehnoloģiju attīstība un to mijiedarbība ar biosociālo saikņu izpratni.

Studenti iegūs padziļinātas zināšanas radniecības antropoloģijas un politikas antropoloģijas jomā; prasmes pielietot kvalitatīvās pētniecības metodes datu iegūšanā; apgūs komandas darba nozīmi pētniecībā, kā arī teorētiskas un praktiskas prasmes bakalaura, maģistra darbu, doktora darba un gan vietēja, gan starptautiska mēroga publikāciju rakstīšanā.

Komandas vadītājs

Pieredzes stāsti

 

 

 

RSU vertikāli integrēti projekti tiek īstenoti ESF līdzfinansētajā projektā Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (Nr. 8.2.3.0/18/A/011).