Pārlekt uz galveno saturu

Lai mazinātu RSU rezidentu, akadēmiskā un administratīvā personāla veselības apdraudējumu saistībā ar infekcijas slimības COVID-19 izplatību, ar RSU rektora rīkojumiem uz nenoteiktu laiku rezidentūras procesu organizēšanā ievērojami šādi principi:

  • RSU uz nenoteiktu laiku ir atcēlusi visus izglītības pasākumus, kuri notiek universitātes telpās klātienē, un nodrošina tos attālinātā režīmā (sīkākai informācijai, lūdzam skatīt informāciju no fakultātes darbiniekiem un e-studijās);
  • rezidentūras procesa organizācija un rezidentu apmācība ārstniecības iestādēs notiek pēc ārstniecības iestādes norādēm.
Vairāk informācijas par studiju procesa organizāciju un ierobežojumiem RSU saistībā ar COVID-19 un attiecīgos rektora rīkojumus aicinām skatīt vietnē https://www.rsu.lv/covid-19.
Informācija rezidentūras konkursa pretendentiem par specialitāšu izvēli

1. Reflektantiem, kuri pieteikušies uz divām specialitātēm, 14.08.2019. ir jānorāda specialitāšu secība; to var izdarīt https://uznemsana-rezidentura.lv/ reflektanta pieteikumā.
2. Specialitātes jānorāda sev vēlamā secībā:

  • ar ciparu 1 atzīmējot to specialitāti, kurai tiek dota priekšroka;
  • ar ciparu 2 atzīmējot to specialitāti, kura tiks izskatīta kā otrā izvēle, gadījumā, ja nebūs iegūta vieta pirmajā izvēlē.

Gadījumā, ja reflektants kā pirmo specialitāti izvēlas to, kurā viņš nav ieguvis budžeta vietu (jo atrodas aiz svītras), reflektants nav zaudējis vietu specialitātē, kurā viņam ir garantēta budžeta vieta.

Lai ilustrētu šādu situāciju, pieņemsim, ka reflektants A ir pieteicies divām specialitātēm – S1 (specialitāte ar pirmo izvēli) un S2 (specialitāte ar otro izvēli). Pēc visu pārbaudījumu vērtējumu iegūšanas, viņš attiecīgajās specialitātēs ir ieguvis šādas pozīcijas (ar melno svītru nodalītas pieejamās vietas):

rezidentura_specialitates_izvele_2019.jpg

Reflektantam ir tiesības slēgt līgumu S2, taču, ja kāds no reflektantiem S1 nenoslēgs studiju līgumu un atbrīvosies budžeta vieta VUK informēs par iespēju slēgt studiju līgumu specialitātē S1.

Ja konkurss tiek izturēts pirmajā izvēlē, tad otrā izvēle netiek skatīta.

Atlases konkursa rezultātu paziņošana – 19.08.2019. no plkst. 9.00.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti tikai vienā specialitātē, kurā esi izturējis konkursu.

Jautājumu gadījumā zvaniet tālr.67409172 vai rakstiet tifatrsu[pnkts]lv

Studiju process

  • Teorija (problēmsituācijas, teorētiskie semināri, klīnisko gadījumu apspriešana klīnikā)
  • Prakse
  • Pētnieciskais darbs
  • Dalība pedagoģiskajā darbā
  • Dalība starptautiskās apmaiņas pasākumos

Prakses laikā rezidenti veic slimnieku medicīnisko aprūpi klīniskajās vai ambulatorajās veselības aprūpes iestādēs, ģimenes ārstu praksēs, kā arī citas darbības atbilstoši programmas specifikai apmācīt tiesīga ārsta vai cita speciālista vadībā un pārraudzībā. Praktisko iemaņu pilnveidošanai rezidents 48 stundas mēnesī dežurē normālā darba laikā, saņemot par to valsts noteikto amata algu par darbu. Rezidentu darbavieta šīm 48 stundām tiek noteikta atbilstīgi studiju kursam, rezidentūras procesa organizatoram vienojoties ar studiju programmas vadītāju. Vienojoties ar ārstniecības iestādi, paredzētas papildus 11 dežūras stundas mēnesī normālā darba laika ietvaros, par kurām rezidents saņem papildu samaksu. Ārstniecības iestādes rezidentūras procesa organizators vienojas ar rezidentūras specialitātes programmas vadītāju, nosakot norises vietu un veidu dežūras stundām. Specialitātēs, kurās dežūras nav paredzētas, specialitātes programmas vadītājs nosaka citu patstāvīgo darbu, veicot atbilstošu ierakstu Rezidenta grāmatā.

Pētnieciskais darbs rezidentiem dod iespēju piedalīties ikgadējās RSU organizētajās rezidentu zinātniski praktisko darbu konferencēs – konkursos un akadēmisko struktūrvienību zinātniskajos pētījumos (grantos), kā arī gatavot publikācijas.

Rezidenti RSU mācībspēku vadībā piedalās studentu, jaunāko studiju gadu rezidentu, pacientu un viņu piederīgo izglītošanā. Strādājot individuāli un ar mazām studējošo grupām, tiek gūtas iemaņas mācīt citus un uzstāties. Rezidenti piedalās arī lekciju, semināru, klīnisko demonstrējumu sagatavošanas procesā.

Rezidentiem ir iespēja arī piedalīties starptautiskās apmaiņas pasākumos, piedaloties starptautiskās konferencēs, semināros, kā arī īslaicīgās un ilglaicīgās izglītības programmās ārvalstu klīnikās.

Specialitātes

Pamatspecialitātes

Apakšspecialitātes

Papildspecialitātes