Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma Rezidentūra medicīnā ir akreditēta ar termiņu līdz 2030. gada 28. maijam.

ilze_grope_sq.png

Kolēģi!
Katru no jums, pamatstudiju absolventu, lai pilnībā sevi realizētu ārsta profesijā, gaida jauns izaicinājums – studijas izvēlētajā specialitātē rezidentūrā.
Jūs, jaunie, gudrie, mērķtiecīgie – un tādi esat jūs visi, mūsu studenti –, esat gaidīti Rīgas Stradiņa universitātē Rezidentūras studiju fakultātē.
RSU Rezidentūras studiju fakultātes studiju programmas vada Latvijā katrā nozarē vadošie speciālisti. Programmas ietver gan praktisko apmācību ekselences centros, gan simulācijas un manipulācijas MITC un Doctors' Safe Train centrā. Neatņemama programmas sastāvdaļa ir pētniecība, un universitāte atbalsta pētniecības rezultātu ziņošanu starptautiskos pasākumos, kā arī to publicēšanu.
Mūsu komanda palīdzēs izvēlēties piemērotāko specialitāti, palīdzēs sagatavoties atlases konkursam studijām rezidentūrā un atrast piemērotāko darba vietu. Studiju laikā solām interesantas studijas, individuālu pieeju, padomu un draudzīgu atbalstu.

Prof. Ilze Grope,
Rezidentūras nodaļas dekāne

Studiju process

  • Teorija (problēmsituācijas, teorētiskie semināri, klīnisko gadījumu apspriešana klīnikā)
  • Prakse
  • Pētnieciskais darbs
  • Dalība pedagoģiskajā darbā
  • Dalība starptautiskās apmaiņas pasākumos

Prakses laikā rezidenti veic slimnieku medicīnisko aprūpi klīniskajās vai ambulatorajās veselības aprūpes iestādēs, ģimenes ārstu praksēs, kā arī citas darbības atbilstīgi programmas specifikai apmācīt tiesīga ārsta vai cita speciālista vadībā un pārraudzībā. Praktisko iemaņu pilnveidošanai rezidents 48 stundas mēnesī dežurē normālā darba laikā, saņemot par to valsts noteikto amata algu par darbu. Rezidentu darbavieta šīm 48 stundām tiek noteikta atbilstīgi studiju kursam, rezidentūras procesa organizatoram vienojoties ar studiju programmas vadītāju. Vienojoties ar ārstniecības iestādi, paredzētas papildus 11 dežūras stundas mēnesī normālā darba laika ietvaros, par kurām rezidents saņem papildu samaksu. Ārstniecības iestādes rezidentūras procesa organizators vienojas ar rezidentūras specialitātes programmas vadītāju, nosakot norises vietu un veidu dežūras stundām. Specialitātēs, kurās dežūras nav paredzētas, specialitātes programmas vadītājs nosaka citu patstāvīgo darbu, veicot atbilstīgu ierakstu Rezidenta grāmatā.

Pētnieciskais darbs rezidentiem dod iespēju piedalīties ikgadējās RSU organizētajās rezidentu zinātniski praktisko darbu konferencēs – konkursos un akadēmisko struktūrvienību zinātniskajos pētījumos (grantos), kā arī gatavot publikācijas.

Rezidenti RSU mācībspēku vadībā piedalās studentu, jaunāko studiju gadu rezidentu, pacientu un viņu piederīgo izglītošanā. Strādājot individuāli un ar mazām studējošo grupām, tiek gūtas iemaņas mācīt citus un uzstāties. Rezidenti piedalās arī lekciju, semināru, klīnisko demonstrējumu sagatavošanas procesā.

Rezidentiem ir iespēja arī piedalīties starptautiskās apmaiņas pasākumos, piedaloties starptautiskās konferencēs, semināros, kā arī īslaicīgās un ilglaicīgās izglītības programmās ārvalstu klīnikās.

Specialitātes

Pamatspecialitātes

Apakšspecialitātes

Papildspecialitātes

Dokumenti

Rezidentūras valsts pārbaudījuma nolikums
Rezidentūras nodaļas nolikums
Rezidentūras studiju reglaments
RSF rezidenta pētnieciskā darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība
Rezidentūras izglītības pasākumu finansēšanas kārtība
Pretendentu atlase dalībai Eiropas Sociālā fonda projektā
Stipendija 2.–5. studiju gada ķirurģijas rezidentiem: nolikums
Stipendija 2.–5. studiju gada ķirurģijas rezidentiem: pieteikuma veidlapa
Stipendija 2.–5. studiju gada ķirurģijas rezidentiem: RSU rektora rīkojums par stipendijas nolikuma apstiprināšanu

Konkursi Medicīnas fakultātes studentiem

Eseju konkursa uzvarētāji

Foto konkursa nolikums

Eseju konkursa nolikums