Pārlekt uz galveno saturu

3. versija

1. Pārzinis un kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk – RSU), vienotais reģistrācijas nr. 90000013771, juridiskā adrese: Rīga, Dzirciema iela 16, LV-1007, rsuatrsu[pnkts]lv, tālr. +37167409219.

1.2. RSU datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija personu[pnkts]datiatrsu[pnkts]lv,  tālr. +37167409144.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskām personām (turpmāk – personas) informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesiskajiem pamatiem, apstrādes apjomiem, personu tiesībām, personas datu apstrādes termiņiem u. c. informāciju.

2.2. Privātuma politika ir izveidota ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

2.3.   Privātuma politiku piemēro personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
2.3.1.    RSU studējošajiem, reflektantiem, nodarbinātiem, tai skaitā potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem, sadarbības partneriem, kā arī trešajām personām, kuras saņem vai nodod RSU jebkādu informāciju;
2.3.2.    personām, kuras atrodas RSU teritorijā un objektos, ja tur notiek videonovērošana;
2.3.3.    RSU tīmekļa vietnes apmeklētājiem un personām, kuru personas dati tiek apstrādāti RSU sociālajos tīklos saistībā ar mārketinga vai sabiedrības informēšanas aktualitātēm par RSU darbību;
2.3.4.    personām, kuras piedalās RSU rīkotajos pasākumos studiju, piemēram, RSU ikgadējā balle, izlaiduma ceremonija, seminārs u. c.;
2.3.5.    citiem gadījumiem, kuros RSU veic personas datu apstrādi.

2.4.    Privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē notiek personas datu apstrāde (elektroniski, papīra formātā, telefoniski).

2.5.    Atsevišķos personas datu apstrādes gadījumos, kas nav uzskaitīti Privātuma politikā, var būt saistoši citi noteikumi vai personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati, par kuriem persona tiek informēta pirms personas datu apstrādes uzsākšanas.

3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

2.6. RSU apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
2.6.1.    personas piekrišanu (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts);
2.6.2.    līgumu noslēgšana un izpildes nodrošināšana (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
2.6.3.    lai izpildītu RSU normatīvajos aktos noteiktos juridiskos pienākumus (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
2.6.4.    lai aizsargātu personu vitālas intereses (Regulas 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts);
2.6.5.    lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts);
2.6.6.    lai realizētu RSU leģitīmās (likumīgās) intereses (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

4. Personas datu apstrādes nolūki

2.7. RSU veic personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:
2.7.1.    reflektantu uzrunāšana, reflektantu atlase un studējošā personas lietas noformēšana. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma, personas piekrišanas un leģitīmas intereses pamata;
2.7.2.    studiju procesa nodrošināšana, tostarp studiju līguma sagatavošana, diplomu sagatavošana, piešķiršana un uzskaite, sertifikātu, apliecinājumu, apbalvojumu sagatavošana, piešķiršana un uzskaite u. c. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likumīga un līguma pamata;
2.7.3.    studiju, zinātnes un administratīvo pārvaldes procesu analīzei un nodrošināšanai. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma, personas piekrišanas un leģitīmas intereses pamata;
2.7.4.    bibliotēkas un lasītavas pakalpojumu nodrošināšana. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likumīga pamata un līguma pamata;
2.7.5.    pakalpojumu saņemšana un līgumu sagatavošana, noslēgto līgumu un ar tiem saistīto normatīvo aktu nosacījumu izpilde, t.sk. līgumu grozīšana. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likumīga pamata un līguma pamata;
2.7.6.    darba tiesisko attiecību nodibināšana (tostarp darbinieku atlase) un nodrošināšana. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma, personas piekrišanas un leģitīmas intereses pamata;
2.7.7.    grāmatvedības reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpilde. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma un leģitīmas intereses pamata;
2.7.8.    maksājumu apkalpošana un kontrole, tai skaitā algas izmaksa, studiju parādu atgūšana un piedziņa. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma un leģitīmas intereses pamata;
2.7.9.    studējošo un darbinieku darba aizsardzības prasību nodrošināšana. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma pamata un izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
2.7.10.    iesniegumu, izziņu, sūdzību un pretenziju izskatīšana un apstrāde. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma un leģitīmas intereses pamata;
2.7.11.    piekļuves tiesību administrēšana un kontrole. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma, personas piekrišanas un leģitīmas intereses pamata;
2.7.12.    darbinieku un studējošo veselības apdrošināšanas organizēšana. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma, personas piekrišanas un leģitīmas intereses pamata;
2.7.13.    RSU tīmekļa vietnes uzturēšana un darbības uzlabošana (sīkdatnes). Personas datu apstrāde tiek veikta uz leģitīmas intereses pamata;
2.7.14.    informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma  un leģitīmas intereses pamata;
2.7.15.    RSU organizatoriskā pārvaldība, plānošana un uzskaite (tostarp dokumentu pārvaldība, procesi, pakalpojumi, informācijas sistēmas, RSU pēctecības nodrošināšana, sabiedrisko attiecību un sociālās atbildības realizācija). Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma, personas piekrišanas un leģitīmas intereses pamata;
2.7.16.    RSU infrastruktūras, pakalpojumu, informācijas, nodarbināto, studējošo un apmeklētāju drošība, prettiesisku vai citādu apdraudējumu novēršana, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas sekmēšana, t.sk. drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšana (videonovērošana, pieejas kontroles sistēmas). Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma, personas piekrišanas, vitāli svarīgo interešu un leģitīmas intereses pamata;
2.7.17.    zinātniskā vai akadēmiskā pētniecība. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma, personas piekrišanas pamata;
2.7.18.    studējošo un personāla veselības apdraudējuma novēršanai, un RSU studiju, zinātniskās un administratīvās darbības nodrošināšanai - īpašu kategoriju jeb sensitīvu personas datu apstrāde, ja pastāv tiesiskais pamats, un ir piemērojams viens no īpašajiem nosacījumiem, lai apstrādātu sensitīvus personas datus, kas ir atrunāti Regulas 9. pantā. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma, personas piekrišanas un leģitīmas intereses pamata;
2.7.19.    trauksmes celšanas sistēmas nodrošināšana. Personas datu apstrāde tiek veikta uz  juridiskā pamata;
2.7.20.    interešu konflikta novēršanas valsts amatpersonu darbībā kontroles nodrošināšanai atbilstoši RSU noteiktai kompetencei. Personas datu apstrāde tiek veikta uz juridiskā un likuma pamata;
2.7.21.    publisko iepirkumu un iepirkumu atbilstoši RSU iepirkumu kārtībai organizēšana un līgumu sagatavošana. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma un leģitīmas intereses pamata.
2.7.22.    citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem personas tiek informētas pirms personas datu apstrādes.

5. Personas datu ieguve, glabāšanas ilgums un automatizēta lēmumu pieņemšana

2.8. Personas dati var tikt iegūti šādos veidos:
2.8.1.    saņemta skaidra un nepārprotama personas piekrišana;
2.8.2.    informācija, ko RSU par sevi sniegusi pati persona, t. i., personai vai tās pilnvarotai personai sazinoties vai sadarbojoties ar RSU, piemēram, noslēdzot līgumu, pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu konkrēta jautājuma vai lūguma izskatīšanai, apmeklējot RSU objektus, sazinoties informatīvajos kanālos, tostarp sociālajos tīklos, apmeklējot RSU rīkotos pasākumus vai aktivitātes, kuru laikā var tikt uzņemti fotoattēli vai veikts video attēla ieraksts, par ko iepriekš sniegta informācija;
2.8.3.    lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošinātu ilgtermiņa sadarbību un kredītriska pārvaldību, RSU var pieprasīt datus arī no publiski pieejamiem reģistriem;
2.8.4.    apmeklējot RSU tīmekļa vietni, var tikt izmantotas sīkdatnes, par ko tiek sniegta informācija tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā;
2.8.5.    no informācijas sistēmu auditācijas pierakstiem (piekļuves laiks, veiktās darbības u. c. informācijas sistēmā).

2.9. RSU glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens  no turpmāk minētajiem kritērijiem:
2.9.1.    tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
2.9.2.    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā RSU vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
2.9.3.    kamēr kādai no pusēm pastāv tiesiskais pamats vai juridiskais pienākums datus glabāt;
2.9.4.    kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

2.10. Automatizēta lēmumu pieņemšana notiek:
2.10.1.    uzņemšanas procesa ietvaros, kur sistēmā tiek ievadīti uzņemšanas noteikumos noteiktie centralizēto eksāmenu un iestājpārbaudījumu vērtējumi, kā arī ar RSU rektora rīkojumu noteiktais budžeta un maksas vietu skaits. Konkursu rezultātus uzņemšanas  sistēma aprēķina izmantojot Gale-Shapley algoritmu;
2.10.2.    no valsts budžeta līdzekļiem piešķirto stipendiju sadales ietvaros, kur sistēmā tiek ievadīti studējošo vērtējumi un zinātniskās darbības rādītāji, kā arī atbilstoši no valsts budžeta līdzekļiem pieejamo stipendiju skaits. Ja pieejamais stipendiju skaits ir mazāks par studējošo pieteikumu skaitu un esošie vērtējumi un kritēriji nav pietiekami lēmuma par stipendijas piešķiršanu pieņemšanai, tiek veikta elektroniska loze.

6. Personas datu nodošana trešajām personām un personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas

2.11. RSU neizpauž trešajām personām personas datus izņemot:
2.11.1.    normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā un apjomā;
2.11.2.    ja saņemta skaidra un nepārprotama personas piekrišana;
2.11.3.    ja trešajai personai personas dati jānodod, pamatojoties un noslēgto līgumu;
2.11.4.    tiesībsargājošajām iestādēm normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
2.11.5.    RSU darbiniekiem, kas veic personas datu apstrādi;
2.11.6.    zvērinātiem revidentiem, auditoriem vai personas datu apstrādātājiem uz līguma pamata.

2.12. Informācijas sniegšana Veselības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Centrālajai statistikas pārvaldei, Valsts kontrolei, Valsts ieņēmumu dienestam un citām valsts pārvaldes iestādēm notiek normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomos.

2.13. Gadījumā, ja RSU nodod personas datus personas datu apstrādātājiem vai datu saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, RSU nodrošina to, ka personas datu apstrādātāju vai datu saņēmēju datu aizsardzības līmenis ir līdzvērtīgs RSU nodrošinātājam datu aizsardzības līmenim.

7. Personas tiesības, pienākumi un īstenošanas kārtība

2.14. Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, pieprasīt apstrādes ierobežošanu, pieprasīt datu kopiju, kā arī iebilst pret personas datu apstrādi un iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. RSU personai nodrošina tiesības uz datu pārnesamību.

2.15. Persona ir tiesīga iegūt informāciju par tādām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras no RSU ir saņēmušas informāciju par personu, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju ir aizliegts izpaust saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.16. Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
2.16.1.    rakstveida formā klātienē, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā, Rīgā, Dzirciema ielā 16, LV-1007, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
2.16.2.    elektroniskā pasta brīvā formā, rakstot uz oficiālo elektronisko adresi rsuatrsu[pnkts]lv;
2.16.3.    elektroniskā pasta formā, iesūtot datu subjekta tiesību pieprasījumu (veidlapa LK-20), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz RSU e-pasta adresi dokumentiatrsu[pnkts]lv;
2.16.4.    iesūtot pieprasījumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv), t.sk. iesūtot pieprasījumu uz RSU oficiālo elektronisko adresi.

2.17. RSU nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Personai jebkurā gadījumā ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

8. Citi noteikumi

2.18. RSU ir tiesības veikt papildinājumus vai izmaiņas Privātuma politikā, padarot to pieejamu personām RSU tīmekļa vietnes adresē www.rsu.lv/privatuma-politika vai RSU telpās papīra formātā.

1. pielikums. Informācija par personas datu apstrādi RSU

1. Videonovērošana RSU teritorijā un objektos

Datu apstrādes nolūks: RSU infrastruktūras, pakalpojumu, informācijas, nodarbināto, studējošo un apmeklētāju drošība, prettiesisku vai citādu apdraudējumu novēršana, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas sekmēšana, t.sk. drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšana.
Tiesiskais pamats: Regulas 6. panta 1. punkta b), d), f) apakšpunkts.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU pilnvaroti darbinieki, tiesībsargājošās iestādes.
Datu glabāšanas ilgums: videonovērošana RSU teritorijā un objektos tiek veikta reālā laika režīmā un ieraksti tiek uzglabāti ne mazāk kā 14 (četrpadsmit) dienas un ne vairāk kā 35 (trīsdesmit piecas) dienas.

2. Darbinieku atlase

Datu apstrādes nolūks: darbinieku atlases procesa nodrošināšana.
Tiesiskais pamats: Regulas 6. pants 1. daļas b) apakšpunkts.
Datu saņēmēji: RSU darbinieki, kam tas nepieciešams darba pienākumu veikšanai, datu apstrādātāji (nepieciešamības gadījumā), uzraugošās iestādes (Valsts darba inspekcija u. c.), ārpakalpojuma personāla atlases uzņēmumi.
Datu glabāšanas ilgums: darbinieku atlases informācija tiek glabāta 4 mēnešus pēc atlases procesa noslēgšanās. Ja ar personu tiek nodibinātas darba tiesiskās attiecības, tad atlases informācija tiek glabāta kopā ar nodarbinātības informāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

3. Darbinieku kontaktinformācijas publicēšana RSU tīmekļa vietnē

Datu apstrādes nolūks: RSU darbiniekam piešķirtās kontaktinformācijas pieejamība komunikācijas nodrošināšanai darba jautājumos.
Tiesiskais pamats: Regulas 6. pants 1. daļas f) apakšpunkts.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU darbinieki, valsts un pašvaldību iestādes, trešās personas.
Datu glabāšanas ilgums: RSU darbiniekam piešķirtā kontaktinformācija tiek publicēta RSU tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu ērtu komunikāciju darba jautājumos. Darbinieku kontaktinformācija tiek uzturēta RSU tīmekļa vietnē, kamēr pastāv darba tiesiskās attiecības. Izbeidzot darba tiesiskās attiecības, darbinieka kontaktinformācija tiek dzēsta no RSU tīmekļa vietnes. Personai ir tiesības iebilsts iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Regulas 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu.

4. Studējošo personas datu apstrāde studiju procesa nodrošināšanai

Datu apstrādes nolūks: studiju procesa nodrošināšana, tostarp studiju līguma sagatavošana, diplomu sagatavošana, piešķiršana un uzskaite, sertifikātu, apliecinājumu, apbalvojumu sagatavošana, piešķiršana un uzskaite u. c.
Tiesiskais pamats: Regulas 6. panta 1. daļas b), c) un e) apakšpunkts, Augstskolu likuma 46. panta 2. punkts, 2007. gada 27. marta Ministru kabineta noteikumu nr. 203 "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība” 5. punkts. Informācijas aprite Valsts izglītības informācijas sistēmā tiek nodrošināta atbilstoši 2019. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumiem nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU pilnvaroti darbinieki, valsts un pašvaldību iestādes, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt informāciju.
Datu glabāšanas ilgums: studējošā personas lieta tiek glabāta 75 gadus.

5. Tālākizglītības un profesionālās pilnveides pasākumu īstenošana

Datu apstrādes nolūks: tālākizglītības un profesionālās pilnveides apguves programmu realizēšana RSU.
Tiesiskais pamats: Regulas 6. pants 1. daļas b) un c) apakšpunkts. Personas dati tālākizglītības un profesionālās pilnveides pasākumu īstenošanai personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz 2012. gada 18. decemra Ministru kabineta noteikumiem nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”, 2009. gada 24. marta Ministru kabineta noteikumiem nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” noteiktajā kārtībā.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU pilnvarotie darbinieki, datu apstrādātāji (nepieciešamības gadījumā), valsts un pašvaldību iestādes, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt informāciju.
Datu glabāšanas ilgums: RSU personas datus apstrādā un glabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams tiesību aktos noteikto funkciju izpildei un ciktāl glabāšanas periods ir pamatots ar RSU Lietu nomenklatūras prasībām.

6. Komerciāli paziņojumi

Datu apstrādes nolūks: komerciāli paziņojumi par RSU un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem, piemēram, personu aptaujas.
Tiesiskais pamats: Regulas 6. pants 1. daļas a) apakšpunkts.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU pilnvarotie darbinieki, datu apstrādātāji (nepieciešamības gadījumā), valsts un pašvaldību iestādes, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt informāciju, trešās personas, kurām ir tiesiskais pamats saņemt datus.
Datu glabāšanas ilgums: RSU personas datus apstrādā un glabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams tiesību aktos noteikto funkciju izpildei un ciktāl glabāšanas periods ir pamatots ar RSU Lietu nomenklatūras prasībām. Personas dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma izbeigšanās, ja tāds ticis noslēgts).

7. Attālinātas tiešsaistes laikā veiktā personas datu apstrāde darba un studiju procesa nodrošināšanai

Datu apstrādes nolūks: e-studiju vides, darba vai mācību procesa nodrošināšanai piešķirtie e-pasti un saistīto informāciju tehnoloģiju rīku funkcionalitāte nodrošina plaša spektra attālinātas funkcijas darba un mācību procesa vajadzībām (elektroniski testi, sapulces, klīnisko gadījumu analīze, tiešsaistes esejas, rakstisku vai audiovizuālu materiālu iesniegšana, dokumentu aprite, attālinātu pārbaudījumu un / vai nodarbību organizēšana).
Tiesiskais pamats: Regulas 6. pants 1. daļas a), e), c), f) apakšpunkts.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU pilnvarotie darbinieki, datu apstrādātāji (nepieciešamības gadījumā), valsts un pašvaldību iestādes, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt informāciju, trešās personas, kurām ir tiesiskais pamats saņemt datus.
Datu glabāšanas ilgums: RSU personas datus apstrādā un glabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams tiesību aktos noteikto funkciju izpildei un ciktāl glabāšanas periods ir pamatots ar RSU Lietu nomenklatūras prasībām. Personai ir tiesības iebilsts iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Regulas 6. panta 1.daļas e) un f) apakšpunktu. Personai ir tiesības atsaukt sniegto piekrišanu personas datu apstrādei, kas pamatojas uz Regulas 6. pants 1. daļas a) apakšpunktu.

8. Informatīvo īsziņu nosūtīšana informācijas sistēmu darbības pārtraukumu un informācijas tehnoloģiju incidentu gadījumos

Datu apstrādes nolūks: informatīvo īsziņu nosūtīšana RSU darbiniekiem un studējošajiem gadījumos, kad darbinieku un studējošo informēšana par RSU informācijas sistēmu darbības pārtraukumu vai informācijas tehnoloģiju incidentu nav iespējama nosūtot informāciju uz darbinieku vai studējošo RSU piešķirto elektroniskā pasta adresi.
Tiesiskais pamats: Regulas 6. pants 1. daļas f) apakšpunkts.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU pilnvarotie darbinieki, datu apstrādātāji (nepieciešamības gadījumā), valsts un pašvaldību iestādes, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt informāciju.
Datu glabāšanas ilgums: RSU personas datus apstrādā un glabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams tiesību aktos noteikto funkciju izpildei un ciktāl glabāšanas periods ir pamatots ar RSU Lietu nomenklatūras prasībām. Personai ir tiesības iebilsts iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Regulas 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu.

9. RSU tiešsaistes semināri, konferences un citi pasākumi

Datu apstrādes nolūks: komunikācijas platformu, piemēram, Zoom, MS Teams (tostarp citu MS datu apmaiņas un komunikācijas produktu), lietošana RSU vajadzībām – darba, mācību procesa un publisku pasākumu (semināru, konferenču u. c.) nodrošināšana.
Tiesiskais pamats: Regulas 6. pants 1. daļas a) un f) apakšpunkts.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU pilnvarotie darbinieki, datu apstrādātāji (nepieciešamības gadījumā), valsts un pašvaldību iestādes, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt informāciju, trešās personas.
Datu glabāšanas ilgums: RSU personas datus apstrādā un glabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams nolūka īstenošanai. Pirms pasākuma personas tiek informētas par pasākuma saturu, personas datu apstrādes tiesisko pamatu, glabāšanas ilgumu un personas datu izmantošanas nolūku u.c. Personai ir tiesības iebilsts iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Regulas 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Personai ir tiesības atsaukt sniegto piekrišanu personas datu apstrādei, kas pamatojas uz Regulas 6. panta 1. daļas a) apakšpunktu.

10. RSU rīkoto pasākumu fotografēšana, audio un video ierakstu izmantošana publicitātes nodrošināšanai

Datu apstrādes nolūks: RSU rīkoto pasākumu fotografēšana, audio un video ieraksta iegūšana un darbības publicitātes nodrošināšana.
Tiesiskais pamats: Regulas 6. pants 1. daļas a) un f) apakšpunkts.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU pilnvarotie darbinieki, datu apstrādātāji (nepieciešamības gadījumā), valsts un pašvaldību iestādes, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt informāciju, trešās personas.
Datu glabāšanas ilgums: RSU personas datus apstrādā un glabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams nolūka īstenošanai. Pirms pasākuma personas tiek informētas par pasākuma saturu, personas datu apstrādes tiesisko pamatu, glabāšanas ilgumu un personas datu izmantošanas nolūku u. c. Personai ir tiesības iebilsts iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Regulas 6. pants 1. daļas f) apakšpunktu. Personai ir tiesības atsaukt sniegto piekrišanu personas datu apstrādei, kas pamatojas uz Regulas 6. panta 1. daļas a) apakšpunktu.

11. Simulāciju un prasmju apguves tiešsaistes videotranslācijas  un videoieraksta nodrošināšana simulācijā balstītas izglītības kvalitātei

Datu apstrādes nolūks: simulāciju videotranslācijas un videoieraksta nodrošināšana mācību procesa nodrošināšanai.
Tiesiskais pamats: Regulas 6.pants 1.daļas c) un f) apakšpunkts.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU pilnvarotie darbinieki, datu apstrādātāji (nepieciešamības gadījumā), valsts un pašvaldību iestādes, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt informāciju.
Datu glabāšanas ilgums: atsevišķos gadījumos tiek veikts video un balss ieraksts, kas īslaicīgi tiek glabāts 64 stundās (izņēmums - eksāmeni, kur laiks definēts saskaņā ar eksāmena apelācijas iesniegšanas kārtību). Citos gadījumos var tikt veidoti video un balss ieraksti, lai veidotu mācību materiālu. Šādiem ierakstiem tiek nodrošināta ilgtermiņa glabāšana saskaņā ar personas sniegto piekrišanu vai līgumu. Piekrišanas atsaukšanas gadījumā mācību materiāli tiek anonimizēti.

12. Zinātniskie un studiju pētījumi

Datu apstrādes nolūks: akadēmiskās brīvības ietvaros attīstīt starptautiski novērtētus fundamentālos un lietišķos pētījumus, radot jaunas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Nodrošināt studiju un zinātnisko pētījumu īstenošanu RSU.
Tiesiskais pamats: Regulas 6.pants 1.daļas a) apakšpunkts.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU pilnvarotie darbinieki, datu apstrādātāji (nepieciešamības gadījumā), valsts un pašvaldību iestādes, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt informāciju.
Datu glabāšanas ilgums: RSU personas datus apstrādā un glabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams nolūka īstenošanai. Pirms studiju vai zinātniskā pētījuma veikšanas, persona tiek iepazīstināta ar informēto piekrišanu, kas satur informāciju par privātuma aizsardzību un konfidencialitāti, pētījuma rezultātu pieejamību, datu un bioloģisko paraugu izmantošanu, pētījuma dalībnieku tiesībām, tostarp tiesības atteikties piedalīties vai pārtraukt dalību jebkurā laikā, detalizētu informācija par personas datiem, kas tiks apstrādāti pētījumā, informāciju par personas datu uzglabāšanu, tostarp par uzglabāšanas ilgumu un par rīcību gadījumā, ja persona pārtrauc dalību pētījumā, informācija par datu pārzini (studējošo pētījumos datu pārzinis ir students, kas veic pētījumu, ja nav citas vienošanās ar iestādi, no kuras iegūti dati, savukārt, zinātniskajos pētījumos datu pārzinis ir RSU). Personai ir tiesības atsaukt sniegto piekrišanu personas datu apstrādei, kas pamatojas uz Regulas 6. panta 1. daļas a) apakšpunktu.

13. Darbinieku un studējošo godināšanas siena

Datu apstrādes nolūks: darbinieku un studējošo godināšana, informācijas izvietošana par darbiniekiem un studējošajiem godināšanas sienā.
Tiesiskais pamats: Regulas 6.pants 1.daļas f) apakšpunkts.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU darbinieki un studējošie, trešās personas.
Datu glabāšanas ilgums: RSU personas datus apstrādā un glabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams nolūka īstenošanai. Darbinieku un studējošo godināšanas pasākumu ietvaros, darbinieki un studējošie var iesniegt savas fotogrāfijas un dzīves/profesionālās darbības un sasniegumu aprakstus publiskošanai RSU godināšanas sienā. Personai ir tiesības iebilsts iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Regulas 6.pants 1.daļas f) apakšpunktu.

14. Trauksmes celšana

Datu apstrādes nolūks: trauksmes celšanas sistēmas nodrošināšana.
Tiesiskais pamats: Regulas 6.pants 1.daļas c) apakšpunkts.
Datu saņēmēji: RSU pilnvarotie darbinieki, personas datu apstrādātāji (nepieciešamības gadījumā), valsts un pašvaldību iestādes, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt informāciju.
Datu glabāšanas ilgums: RSU personas datus apstrādā un glabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams tiesību aktos noteikto funkciju izpildei un ciktāl glabāšanas periods ir pamatots ar RSU Lietu nomenklatūras prasībām.

15. Interešu konflikta novēršana valsts amatpersonu darbībā

Datu apstrādes nolūks: interešu konflikta novēršana valsts amatpersonu darbībā kontroles nodrošināšanai atbilstoši RSU noteiktajām pilnvarām.
Tiesiskais pamats: Regulas 6. pants 1. daļas c) un e) apakšpunkts.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU pilnvarotie darbinieki, valsts iestādes, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt informāciju.
Datu glabāšanas ilgums: RSU personas datus apstrādā un glabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams tiesību aktos noteikto funkciju izpildei un ciktāl glabāšanas periods ir pamatots ar RSU Lietu nomenklatūras prasībām.

16. Publisko iepirkumu un iepirkumu organizēšana un līgumu sagatavošana

Datu apstrādes nolūks: publisko iepirkumu un iepirkumu organizēšana un līgumsaistību noslēgšana atbilstoši RSU iepirkumu kārtībai.
Tiesiskais pamats: Regulas 6.pants 1.daļas  b) un c) apakšpunkts.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU pilnvarotie darbinieki, valsts iestādes un trešās personas, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt informāciju.
Datu glabāšanas ilgums: RSU personas datus apstrādā un glabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams tiesību aktos noteikto funkciju izpildei un ciktāl glabāšanas periods ir pamatots ar RSU Lietu nomenklatūras prasībām.

17. Dienesta viesnīcas pakalpojumu nodrošināšanai

Datu apstrādes nolūks: dienesta viesnīcas pakalpojumu nodrošināšana.
Tiesiskais pamats: Regulas 6. panta 1. punkta a), b), d) un f) apakšpunkts, likums “Par dzīvojamo telpu īri”, Imigrācijas likums.
Datu saņēmēji: datu subjekts par sevi, RSU pilnvaroti darbinieki, valsts un pašvaldību iestādes, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt informāciju.
Datu glabāšanas ilgums: 5 (pieci) gadi.