Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātē patlaban studē vairāk nekā 200 doktorantu. Visas RSU doktorantūras programmas tiek īstenotas pēc pilna laika studiju principa.

Rektora aicinājums

aigars_petersons-griezta.jpg

RSU ir atvērta un moderna Eiropas augstskola, kurā galvenā vērtība ir cilvēks. Ejot kopsolī ar laiku, esam apliecinājuši, ka mūsu universitātes izglītības kvalitāte ir izcila. Vienmēr esam uzsvēruši zinātnes fundamentālo lomu augstskolas dzīvē.
RSU aktīvi atbalsta savus doktorantus, piemēram, piešķir grantus reaģentu iegādei, apmaksā starptautiski citējamas publikācijas un palīdz iegādāties mācību literatūru. Šogad tika atklāta arī RSU Doktorantūras skola. Tās mērķis ir nodrošināt informācijas apriti, kvalitatīvu doktorantūras pieredzi un profesionālo kompetenču attīstību starpdisciplinārā vidē. Mūsu augstskola nodrošina arī citus atbalsta pakalpojumus izcilas un starptautiski nozīmīgas pētniecības veikšanai. Mēs esam ieinteresēti jūsu tālākajos pētījumos, tādēļ arvien vairāk jauno doktorantu izvēlas savu karjeru turpināt RSU.
Aicinām jūs pievienoties mūsu pētnieku komandai un kļūt par RSU doktorantu! Mēs jūs gaidām!

Prof. Aigars Pētersons, rektors

Zinātņu prorektores aicinājums

agrita_kiopa_sq.png

Doktorantūras studijas RSU dod iespēju visiem, kas vēlas iesaistīties veselības un sabiedrības zinātņu attīstībā, darīt to kopā ar mūsu docētājiem un pētniekiem – apgūt un pārņemt viņu zināšanas un pieredzi, kā arī kopā pētīt un attīstīt jaunas idejas.
Kāpēc studēt doktorantūrā? Daudzi mūsu doktoranti izvēlējās to darīt, jo vēlas veidot akadēmisko karjeru. Daļa arī tāpēc, ka vēlāk iegūtais doktora grāds un iegūtās kompetences paplašinās viņu profesionālās iespējas. Mūsu doktorantu vidū daudzi ir pieredzes bagāti profesionāļi, kuri vēlas padziļināt zināšanas, kas saistītas ar viņu praksi, vai, tieši otrādi, – mainīt savu akadēmisko un profesionālo virzienu. Neskatoties uz to, kāda ir katra mūsu doktoranta motivācija, viņus visus vieno aizrautība un dziļa interese par savu pētniecisko jomu, noturība un apņēmība. Šīs īpašības un kaislība pētīt ir pamats panākumiem doktorantūrā, kuras laikā veidojam savu kompetenci – radīt zināšanas.
RSU doktorantūras programmas ir veidotas tā, lai mūsu doktoranti iegūtu plašu zināšanu kopumu un izpratni savā akadēmiskajā vai profesionālajā jomā. Studijas arī ļauj iemācīties konceptualizēt jautājumus, iegūt zināšanas un tās interpretēt, attīstīt jaunas teorijas, kā arī izstrādāt un īstenot starptautiskus projektus.
Visiem RSU doktorantiem ir iespēja īstenot pētījumus, piedalīties starptautiskās konferencēs un, kas ir ļoti svarīgi, – publicēt savu pētījumu rezultātus starptautiski atzītos zinātniskajos izdevumos. Socializācijai ar kolēģiem piedāvājam Doktorantūras skolas un Zinātnieku brokastu pasākumus.
Mums kopā izdosies!

Dr. phil. Agrita Kiopa, zinātņu prorektore

Dekānes aicinājums

Sandra_Lejniece_dsp.png

Rīgas Stradiņa universitāte piedāvā doktora studiju iespējas ļoti dažādos zinātnes virzienos – medicīnā un farmācijā, juridiskajās, politikas un vadības zinātnēs, psiholoģijā, socioloģijā, komunikācijas kultūrā un multimediju jomā. Tik atšķirīgas un tik nepieciešamas nozares! Mēs lepojamies ar šo dažādību un daudzām iespējām. Katram RSU doktora studiju programmas vadītājam ir bagātīga pieredze, un mācību process nemitīgi tiek pilnveidots ar jaunām idejām un aktivitātēm.
Sākot studēt Eiropā augstākā līmeņa izglītības studijās, jūs pievienojaties tiem kolēģiem, kas ir aktīvi ne tikai zinātniskajos pētījumos, bet arī akadēmiskajā vidē. Jauni doktoranti un jauni zinātnieki jebkurā jomā liecina, ka tā attīstās, ka rodas jauni atklājumi un idejas un notiek tālāka virzība. RSU jaunajos doktorantos redz gan savu institūtu un laboratoriju vadošos pētniekus, gan nākamos docentus un profesorus, gan citās organizācijās strādājošus darbiniekus, bet galvenais – sabiedrībai nozīmīgu darbu veicējus, mūsu valsts turpmākas izaugsmes noteicējus.
Ceļa posms, kuru šobrīd sākat, būs sarežģīts, motivāciju un pacietību prasošs, tādēļ visiem doktorantiem vēlu veiksmi, labu sadarbību ar darba vadītāju un kolēģiem! Lai veicas doktora grāda iegūšanas ceļā!

Prof. Sandra Lejniece, Dotkoratūras nodaļas dekāne

Studiju programmas

Norādītais doktora studiju programmas apguves ilgums (trīs gadi) ir spēkā un attiecināms uz esošajiem doktorantiem. 2021./2022. akadēmiskajā gadā uzņemtajiem doktorantiem paredzētas izmaiņas, jo šobrīd notiek jaunas doktora studiju programmas izstrāde un licencēšana. Studiju ilgums jaunajā programmā būs četri gadi. Programmas saturs izstrādāts atbilstoši MK rīkojumam nr. 345 Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā". Programmas īstenošanu paredzēts sākt ar 2022./2023. akadēmisko gadu. Esošās studiju programmas īstenošanu paredzēts pārtraukt ar 2023./2024. akadēmisko gadu, nodrošinot esošo studējošo pāreju uz jauno programmu.

Doktorantūras studiju kalendārs 2020./21. akadēmiskajam gadam

1. semestris (22 nedēļas)
1.10.2020.–28.02.2021.Studijas
2. semestris (26 nedēļas)
2.03.–31.07.2021.Studijas
1.–31.08.2021.Brīvlaiks (vasaras atvaļinājums)
1.–30.09.2021.Studijas
RSU Absolventu asociācija sadarbībā ar RSU Studējošo pašpārvaldi ir izveidojusi zinātnes platformu, kuru aicinām izmantot, veidojot plašāku sadarbību starp studentiem un pētniekiem. Pētījuma vadītājs var pieteikt savu pētniecisko darbu, aizpildot anketu.