Pārlekt uz galveno saturu

RSU Atvērtās universitātes piedāvātajos kursos ikviens kā brīvklausītājs var piedalīties jebkurā studiju programmā vai tās daļā, ko universitāte piedāvā medicīnā un veselības aprūpē vai sociālajās zinātnēs. Tā ir laba iespēja:

 • iegūt jaunas kompetences un prasmes;
 • paaugstināt konkurētspēju darba tirgū;
 • iepazīt studijām izvēlēto programmu;
 • studēt arī tad, ja kāda iemesla dēļ nevarat apgūt pilnu studiju programmu augstskolā.

Atvērtās universitātes pakalpojums tiek piedāvāts arī RSU Liepājas filiālē studiju programmās Māszinības, Ārstnieciskā masāža, Ārsta palīgs un Veselības sporta speciālists.

Studējiet tikai to, kas interesē!

Iepazīties ar studiju programmu saturu un piedāvātajiem studiju kursiem, atlasiet tēmas, kas jūs interesē visvairāk un piesakieties. Pēc jūsu pieteikuma saņemšanas divu darba dienu laikā saņemsiet informāciju par norises laiku un vietu, izmaksām, docētājiem un kredītpunktiem.

Krājiet kredītpunktus un saņemiet apliecību!

Jums ir brīva izvēle:

 • nepildiet pārbaudes darbus, esiet tikai klausītājs;
 • mācieties, ievērojot visas studentiem izvirzītās prasības, un saņemiet apliecinājumu par noteikta skaita kredītpunktu iegūšanu (lai iegūtu diplomu izvēlētajā studiju programmā, jums ir jāiestājas universitātē un jānokārto attiecīgās studiju programmas visi gala pārbaudījumi – valsts pārbaudījums, bakalaura, maģistra vai promocijas darbs).

Nekādu iestāšanās pārbaudījumu!

Lai studētu Atvērtajā universitātē, nav jākārto iestājpārbaudījumi, tomēr jāņem vērā, ka jums kā brīvklausītājam, ja esat nolēmis apgūt pilnu studiju kursu, jāspēj apliecināt, ka esat apguvis iepriekšējo izglītības līmeni. Piemēram, bakalaura programmas brīvklausītājam ir jābūt vidējai izglītībai, maģistra programmas brīvklausītājam ir jābūt bakalaura grādam, studiju programmas Rezidentūra medicīnā brīvklausītājam ir jābūt ārstniecības personai.

Atvērtās universitātes cenrāži

Pamatstudiju programmas

Maģistra studiju programmas

Doktora studiju programmas

Atvērtās universitātes kārtība

Klausītājiem

Izglītības dokumentu par apgūto Atvērtajā universitātē iegūst tikai tad, ja ievērota pieteikšanās kārtība:

 1. Interesents izvēlas izglītības pasākumu RSU mājaslapā
 2. Atvērtā universitāte informē interesentu par studiju kursu – apguves nosacījumiem, izmaksām, kredītpunktiem un norises laiku
 3. Klausītājam tiek sagatavots līgums par studiju kursa apguvi; klausītājs paraksta līgumu
 4. Klausītājam tiek nosūtīts rēķins par mācību maksu
 5. Pēc rēķina samaksas klausītājs saņem informāciju par norises vietu, piekļuvi E-studiju videi un Atvērtās universitātes klausītāja apliecību
 6. Klausītājs uzrāda docētājam Atvērtās universitātes klausītāju apliecību

Izglītības pasākuma beigās Atvērtās universitātes klausītājs RSU Tālākizglītības centrā saņem izglītības dokumentu par apgūto studiju kursu ar sekojošu informāciju:

 • studiju kursa apguvi un pārbaudījuma novērtēšanu – apliecību ar vērtējumu un kredītpunktu norādi;
 • studiju kursu noklausīšanos – apliecību ar norādi par akadēmisko stundu skaitu;
 • noklausītu lekciju vai apmeklētu nodarbību, semināru – izziņu ar tematikas norādi, akadēmisko stundu skaitu;
 • piedalīšanos studiju programmas Rezidentūra medicīnā problēmlekcijā – apliecību ar lekcijas tematikas norādi, akadēmisko stundu skaitu;
 • studiju programmas Rezidentūra medicīnā noteiktas specialitātes rotāciju disciplīnas praktisko mācību apguvi – apliecību ar kredītpunktu norādi.
Docētājiem
 1. Atvērtā universitāte informē attiecīgās katedras par klausītāju izvēlētajiem studiju kursiem
 2. Katedra informē Atvērtās universitātes kontaktpersonu par studiju kursa norises laiku un vietu, grupu, pie kuras ir iespēja apgūt izvēlēto studiju kursu, un docētāju
 3. Docētājs pārliecinās par Atvērtās universitātes klausītāja identitāti (lūdz uzrādīt personas apliecinošu dokumentu)
 4. Katedras kontaktpersona katru mēnesi fiksē docētāja faktisko izpildi (veidlapā D10)
 5. Izglītības pasākuma noslēgumā docētājs zināšanu pārbaudes protokolā ieraksta vērtējumu, parakstās un nodod katedras kontaktpersonai (biroja vadītājam vai mācību speciālistam)
 6. Katedras kontaktpersona nosūta zināšanu pārbaudes protokolu Atvērtās universitātes kontaktpersonai