Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Konferences, semināri
Ziņas

15.–17. oktobrī Rīgas Stradiņa universitātē notika vairāki Psiholoģijas dienām veltīti pasākumi, kuros piedalījās plašs interesentu loks, kā arī tika iezīmēti būtiski virzieni turpmākai sadarbībai.

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Jaunas perspektīvas veselības psiholoģijā, kas notika 15. oktobrī, pulcēja vairāk nekā 250 dalībnieku – ne vien psihologus un psiholoģijas studentus, bet arī veselības aprūpes speciālistus (ārstus, medicīnas māsas, funkcionālos speciālistus un citus) un topošos speciālistus. Konferences darbs tika veidots divās daļās. Visplašāko interesi izpelnījās psihoonkoloģijai veltītais Izraēlas viesprofesores, Psihoonkoloģijas pētnieciskā centra (Psychooncology Research Center, Sheba Medical Center) vadītājas Šulamītes Kreitleres (Izraēla) ziņojums, kas apliecina problēmas aktualitāti Latvijā, un vienlaikus arī gatavību sadarboties, īstenojot biopsihosociālo pieeju kā efektīvāko onkoloģijas pacientu aprūpē un ārstēšanā. Klausītāju neviltotu atzinību izpelnījās arī Dr. hab. med., asoc. prof. Daces Baltiņas ziņojums Vēzis: spriedums vai izaicinājums, savukārt auditorijā pārstāvētos mākslas terapijas studentus un speciālistus uzrunāja Janas Duhovskas ziņojums Komandas darbs onkoloģisko pacientu psihosociālajā rehabilitācijā.

psihologijas-dienas-rsu-2015-lead.jpg

Konferences otrajā daļā Ph. D. Efrata Netere (Izraēla) runāja par veselības psiholoģijas attīstību Eiropā (skat. arī Eiropas Veselības psiholoģijas asociācijas mājaslapu www.ehps.net), par iespējām iesaistīties dažādos projektos, izmantot stipendijas un grantus, kā arī novērtēja Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas līdz šim paveikto un sniedza ieteikumus turpmākai attīstībai. E. Netere detalizēti analizēja veselības psihologiem nepieciešamās profesionālās kompetences, kas noderēs, studiju programmas pilnveidei. Konferences nobeigumā notika diskusija par veselības un klīnisko psihologu profesionālās darbības kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm, kur iesaistījās gan veselības, gan klīniskie psihologi, augstskolu mācībspēki un sabiedrības pārstāvji. Diskusija palīdzēja izvērtēt dažādās Eiropas valstīs eksistējošus modeļus profesionālās darbības robežu un kompetences noteikšanai.

Starptautiskās konferences un citu Psiholoģijas dienu pasākumu laikā notika intensīvas pārrunas ar Izraēlas vieslektorēm par turpmāku sadarbību pētniecībā, studiju programmu pilnveidošanā, kā arī tālākizglītības un mūžizglītības attīstībā, izvirzot jaunus sadarbības mērķus. Tika panākta vienošanās ar profesori Šulamīti Kreitleri par starpkultūru pētījuma projektu saistībā ar ļaundabīgo audzēju pacientu psihosociālo rehabilitāciju, kurā tiks iesaistīti arī studējošie, t. sk., par ļaundabīgo audzēju pacientu kognitīvo orientāciju un reakciju uz ķīmijterapiju. Notika arī pārrunas par iespēju veidot tālākizglītības programmu par ļaundabīgo audzēju pacientu psihosociālo rehabilitāciju, nodrošinot iespēju konsolidēt dažādu multidisciplinārās komandas locekļu pieejas, lai sekmētu pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Minēto projekta īstenošanā iesaistīsies Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docente Jeļena Ļevina un asistente Jana Duhovska. Sadarbība un minēto projektu īstenošana – tas nozīmē nenovērtējamu iespēju pārņemt 40 gadu pētniecības un praktiskā darba pieredzi, ko prof. Kreitlere veltījusi psihoonkoloģijas pētniecībai un šo pieredzi ielikt jaunos pētījumos un praksē.

Konferences laikā vieslektores no Izraēlas sniedza videointerviju RSU elektroniskajam izdevumam Pasaules elpa RSU, kur atzinīgi novērtēja veselības psiholoģijas sekmīgo attīstību Latvijā un RSU redzēto.

Konferences dalībnieku sniegtajā atgriezeniskajā saitē lielākā daļa konferenci novērtēja kā ļoti labu, un konferences dalībnieki apliecināja, ka konferencē uzzinātais palīdzēs viņiem praktiskajā darbā.

16. oktobrī notika Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras lektores Indras Majores-Dūšeles meistarklase Stress un apzinātības prakse, kurā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku, tai skaitā – psihologi, sociālie darbinieki, veselības aprūpes speciālisti, studenti un citi interesenti. Dalībnieku sniegtajā atgriezeniskajā saitē pausta patiesa atzinība par lektores sniegumu.

psihologijas-dienas-2015-rsu-lead.jpg

Tāpat 16. oktobrī notika Ph. D., dejas un kustību terapeites Rozmarijas Samariteres no Kodartas universitātes Nīderlandē meistarklase Psihologa profesionālais darbs ar dažādām pacientu grupām. Kreatīvi ekspresīvie procesi psiholoģiskajā konsultēšanā, kā sekmēt dzīvesspēku un pārvarēt psiholoģisko stagnāciju. Gadījumu analīze, kurā piedalījās 47 dalībnieki, galvenokārt supervīzijas, psiholoģijas un mākslas terapijas studiju programmas studenti un psihologi.

psihologijas-dienas-2015-20-rsu-lead.jpg

Tomēr nozīmīgākais Psiholoģijas dienu pasākums 16. oktobrī bija viesprofesores Š. Kreitleres lekcija Nozīmes būtība un funkcijas. Š. Kreitleres nozīmju sistēma un tai sekojoša meistarklase Nozīmju materiāla datorizēta kodēšana, kurā piedalījās gandrīz 30 dalībnieki – gan studenti, gan psihologi. Lekcijā un meistarklasē studējošie un docētāji guva zināšanas un informāciju, kas palīdzēs izstrādāt mācību pētnieciskos darbus saistībā ar nozīmju sistēmu.

Psiholoģijas dienas noslēdzās ar pasākumu 17. oktobrī, kurā piedalījās 25 dalībnieki. Dalībniekiem bija iespēja uzzināt par Latvijas klīniskā personības testa un anomijas koncepta izstrādi, kas notiek valsts pētījumu programmu ietvaros, kā arī konsultatīvās psiholoģijas mūsdienu aktualitātēm. Pēc tam sekoja maģistratūras studiju programmas Veselības psiholoģija otrā kursa studentu sagatavoti ziņojumi, kas bija veltīti stresa pārvarēšanai un veselīga dzīvesveida uzturēšanai. Līdzīgi citiem ziņojumiem, arī studentu sagatavotās lekcijas tika augsti novērtētas.

Jāsecina, ka šī gada Psiholoģijas dienu pasākumiem RSU bija raksturīgs multidisciplinārs dalībnieku sastāvs, un tie iezīmēja virzību uz aktīvu Latvijas sabiedrībā aktuālu problēmu (piemēram, psihoonkoloģijas) turpmāku pētniecību un starptautisku sadarbību speciālistu izglītības pilnveidošanai.

Psiholoģijas dienu pasākumu programmu prezentācijas

15.10.2015.

Psychooncology: New Frontiers in Health Psychology. Part 1 (Psihoonkoloģija: jaunas perspektīvas veselības psiholoģijā)
Ph.D., prof. Shulamith Kreitler, Tel Aviv University, Israel

Psychooncology: New Frontiers in Health Psychology. Part 2 (Psihoonkoloģija: jaunas perspektīvas veselības psiholoģijā)
Ph.D., prof. Shulamith Kreitler, Tel Aviv University, Israel

Cancer diagnosis: a sentence or a challenge (Vēzis: spriedums vai izaicinājums)
Dr. habil. med., asoc. prof. Dace Baltiņa, RSU, Latvia

Teamwork in psychosocial rehabilitation of cancer patients (Komandas darbs onkoloģisko pacientu psihosociālajā rehabilitācijā)
Mg. sc. sal., Mg. art., asist. Jana Duhovska, RSU, Latvia

Health psychology development in Europe (Veselības psiholoģijas attīstība Eiropā)
Ph. D. Efrat Neter, Ruppin Academic Center, Israel

European Health Psychology Society (Eiropas Veselības psiholoģijas biedrība)
Ph. D. Efrat Neter, Ruppin Academic Center, Israel

Health psychologist’s professional practice (Veselības psihologa profesionālā darbība)
Ph. D. Efrat Neter, Ruppin Academic Center, Israel

Discussion about health and clinical psychology: differences and similarities (Diskusija par veselības un klīniskās psiholoģiju: kopīgais un atšķirīgais)
Ph. D. Efrat Neter, Ruppin Academic Center, Israel

16.10.2015.

The Nature and Functions of Meaning. The Kreitler Meaning System (Nozīmes būtība un funkcijas. Kreitleres nozīmju sistēma)
Ph. D., prof. Shulamith Kreitler, Tel Aviv University, Israel

Workshop on computer programme for data processing (meaning system). Computer coding of meaning materials (Meistarklase par datu (nozīmju sistēmu) apstrādi ar datorprogrammu. Nozīmju materiāla datorizēta kodēšana)
Ph. D., prof. Shulamith Kreitler, Tel Aviv University, Israel

Stress un apzinātības prakse
Mg. psych., Mg. sc. sal., lekt. Indra Majore-Dūšele, RSU, Latvija

17.10.2015.

Dimensionālā pieeja Latvijas klīniskā personības testa izstrādē Valsts pētījumu programmas ietvaros: Biomedicīna sabiedrības veselībai apakšprojekta Nr.5.8.2. „Jaunas tehnoloģijas „Latvijas klīniskais personības tests, LKPT” izstrāde un pārnese tautsaimniecībā”
Dr. psych., doc. Viktorija Perepjolkina, Dr. psych. doc. Jeļena Koļesņikova, asoc.prof. Dr. psych. Kristīne Mārtinsone, Dr. med., vad. pētnieks Ainārs Stepens, RSU, Latvija

Konsultatīvās psiholoģijas mūsdienu aktualitātes 1 |Konsultatīvās psiholoģijas mūsdienu aktualitātes 2
Dr. psych., doc. Jeļena Ļevina, Mg. psych. Laura Liberte, Bac. psych. Liene Lapiņa, Mg. psych. Ilona Gintere, Bac. psych. Elīna Karsa, RSU, Latvija