Pārlekt uz galveno saturu
Iepazīstieties!
Studentiem
Rezidentūra

Liene Smane ir Tālākizglītības fakultātes studiju programmas Rezidentūra medicīnā specialitātes Pediatrija 3. studiju gada rezidente. Viņas vidējā atzīme ir 9,5 balles. Liene Smane ir sabiedriski aktīva, veic pedagoģisko darbu RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta Morfoloģijas katedrā un vada Morfoloģijas laboratoriju. Ar labiem rezultātiem viņa piedalījusies vietējās un starptautiskās zinātniskās konferencēs, ir vairāku zinātnisko rakstu autore, kuri publicēti vietējos un starptautiskos izdevumos. Darbojas kā brīvprātīgā projektā Atbalsts ģimenēm ar bērniem.

Liene-Smane03-lead.jpg

 

Par sevi. Piemīt tieksme pēc loģiskas izpratnes, kultūras, pilnveidošanās, kā arī dedukcijas. Manuprāt, gūst panākumus dzīvē tas, kurš izvirza mērķus un pacietīgi strādā, lai tos sasniegtu. Apzinos savu misiju un piešķiru dzīvei virzienu.

Trīs svarīgākās lietas, kas līdz šim paveiktas. Pirmkārt, ieguvu ārsta grādu, absolvējot Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes studiju programmu “Pediatrija”. Studēju sešus gadus  – no 2006. līdz 2012. gadam. Otrkārt, turpinu studijas rezidentūrā. Treškārt, pabeidzu studijas doktorantūrā un izstrādāju promocijas darbu par tēmu "Audu funkcionālā morfoloģija bērniem ar abpusējām caurejošām lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltnēm ontoģenētiskā aspektā", kā arī vadu Morfoloģijas laboratoriju.

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē. Tā ir mana laime, ka man bija un ir iespēja studēt, strādāt Rīgas Stradiņa universitātē. Pirmie seši studiju gadi nebija viegli, jāmācās daudz, negulētas naktis, satraukums, bet to es nenožēloju, jo esmu ieguvusi izcilas zināšanas medicīnā. Histoloģija un embrioloģija studiju laikā bija un arī tagad ir man ļoti tuvi priekšmeti. Papildus studijām rezidentūrā strādāju Anatomijas un antropoloģijas institūta Morfoloģijas katedrā, pasniedzu studentiem histoloģiju un embrioloģiju, kā arī izstrādāju promocijas darbu morfoloģijas specialitātē.

Dzīves skolotāji. Savas dzīves laikā mēs sastopamies ar daudz un, jāsaka, dažādiem skolotājiem. Dažus no viņiem izvēlamies vairāk vai mazāk apzināti, lai viņi palīdzētu mūsu ceļā. Daži ir blakus neilgu brīdi, bet daži paliek ar mums daudzus gadus. Dzīves skolotāji ir mana ģimene, draugi, un studiju laikā tie bija visi docētāji, kas ieguldīja savas zināšanas un laiku manis apmācīšanā. Rezidentūrā mani skolotāji ir Pediatrijas katedras profesores, asociētās profesores un docenti, kā arī VSIA BKUS ārsti. Es pateicos mana plānotā promocijas darba vadītājai profesorei (Dr. habil. med.) Mārai Pilmanei ne tikai par atbalstu, ieguldīto darbu, laiku un dotajām zināšanām promocijas darba izstrādāšanas gaitā, bet arī par vērtīgu padomu sniegšanu daudzos ne ar zinātni saistītos jautājumos.

Kad jūs pēdējo reizi jutāties laimīga? Manuprāt, laime ir cilvēka apmierinātība ar dzīvi, dzīves mērķi, dzīves jēgu un spēja apzināties sociālo vērtību. Laimi izjūt tad, ja mīl to, kas dotajā brīdī ir jādara, nevis tikai dara to, kas patīk. Es jūtos laimīga katru sekundi, minūti, stundu, dienu…

Dzīves vērtība jeb stūrakmeņi. Pirmkārt, nav lielākas vērtības par dzīvību. Otrkārt, manā dzīvē vislielākās vērtības ir ģimene, veselība, spēja mīlēt cilvēkus un savu darbu, būt godīgai un nekļūt augstprātīgai. Kas spēj mīlēt, tas piepilda dzīves jēgu un jūtas laimīgs. Es domāju, ka ārsts, kurš nemīl cilvēkus, diemžēl nevar būt labs profesionālis, neskatoties uz labām bāzes zināšanām.

Latviešu domātāja Zenta Mauriņa ir teikusi "Katra diena, kurā neesam paplašinājuši savu apvārsni, ir velti nodzīvota". Liene Smane uzskata, ka nevar nepiekrist dzejnieces vārdiem. "Katru dienu mums jāpaplašina savs apvārsnis, ir jāiemācās to darīt un galvenais saskatīt, kad un kā tas ir noticis."

Savu vietu Latvijas attīstībā Liene Smane redz darbā ar studentiem, zinātni un bērniem, ļoti labām sekmēm, ar aktīvu studiju un sabiedrisko dzīvi.

Par RSU Gada balvu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Gada balva tiek piešķirta tiem, kuri sasnieguši teicamus panākumus studijās, administratīvajā vai zinātniski pētnieciskajā darbā, kā arī devuši ieguldījumu RSU tēla popularizēšanā. 2015. gada 18. septembrī RSU 65 gadu jubilejas Senāta svinīgajā sēdē, kas notika RSU aulā, tika pasniegta RSU Gada balva vairākās nominācijās

RSU Gada balvas nominācijā Gada rezidents piešķiršanas kritēriji:

  • ļoti labas sekmes;
  • aktīva studiju un sabiedriskā dzīve.