Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Attīstība
Darbiniekiem

Otrdien, 23. novembrī, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Senāts izvirzīja piecus pieredzējušus un augsti profesionālus kandidātus darbam RSU padomē.

  • Pediatrijas katedras vadītāja profesore Dace Gardovska izvirzīta pētniecības vadības kompetences jomā.
  • Ortopēdijas katedras vadītājs profesors Andris Jumtiņš izvirzīts akadēmiskās vadības kompetences jomā.
  • Radioloģijas katedras asociētais profesors Kārlis Kupčs izvirzīts starptautiskās sadarbības, tai skaitā starptautisko projektu vadības, kompetences jomā.
  • Dins Šmits izvirzīts stratēģiskās attīstības, tai skaitā sadarbības ar darba devējiem, kompetences jomā.
  • Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis izvirzīts finanšu vadības un risku vadības kompetences jomā.

dace-gardovska.jpgRSU profesore, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle, Dr. habil. med. Dace Gardovska kopš 1998. gada ir RSU Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedras un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu slimību klīnikas vadītāja. No 1997. līdz 2004. gadam bijusi RSU Pēcdiploma izglītības fakultātes dekāne. Profesores vadībā aizstāvēti desmit promocijas darbi, kā arī īstenota virkne nozīmīgu pētījumu, to skaitā valsts pētījumu programmu ietvaros. D. Gardovska izstrādājusi un vadījusi vairākas studiju programmas un studiju kursus pediatrijā. Viņa ir LZP eksperte, daudzu starptautiski citētu zinātnisko publikāciju autore. D. Gardovska ir RSU senatore, RSU Profesoru padomes, RSU Rezidentūras fakultātes un RSU Medicīnas fakultātes domes locekle. Atzinības krusta virsniece un A. Priedkalna balvas laureāte.


andris_jumtins_04042018.jpgProfesoram (Dr. med.) Andrim Jumtiņam ir vairāk nekā 30 gadu pieredze akadēmiskajā darbā. Kopš 2009. gada viņš ir RSU Medicīnas fakultātes Ortopēdijas katedras vadītājs, kā arī traumatologs ortopēds Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā. No 2013. līdz 2016. gadam bijis RSU Medicīnas fakultātes prodekāns. 2014. gadā izveidojis RSU Jauno mediķu akadēmiju. Kopš 2013. gada – RSU un Latvijas Lauksaimniecības universitātes kopīgi izveidotā mācību centra Doctors Safe Train valdes loceklis. Vairāk nekā 200 zinātnisko publikāciju autors. Viņa vadībā aizstāvēti trīs promocijas darbi. Sniedzis paraugoperācijas gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī veidojis grāmatu Traumatoloģija un ortopēdija, kas ir pirmā izdotā mācību grāmata medicīnas studentiem par šo tēmu latviešu valodā. Profesora vadībā ir ieviestas modernas apmācību metodes traumatoloģijā un ortopēdijā, ko augstu vērtē ārvalstu studenti un eksperti. A. Jumtiņš ir bijis viens no Latvijas traumatologu un ortopēdu asociācijas dibinātājiem. Profesors ir Paula Stradiņa balvas laureāts medicīnā (2020), kā arī Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks. RSU senators un kopš 2018. gada arī RSU Senāta priekšsēdētāja vietnieks, kā arī darbojas RSU Senāta prezidijā un RSU Profesoru padomē.


kkupcs.jpgAsociētajam profesoram (Dr. med.) Kārlim Kupčam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze starptautiskās sadarbības veidošanā ar pasaules vadošajām augstskolām un klīnikām. Sākot no 2001. gada, K. Kupčs stažējies Upsalas Universitātes slimnīcā Zviedrijā un citur pasaulē, daudzviet vadījis paraugoperācijas, uzstājies starptautiskos kongresos, izveidojot un nostiprinot plašu starptautisko sadarbību medicīnas izglītības un pētniecības jomā. K. Kupčs ir Latvijas Invazīvās Radioloģijas asociācijas valdes priekšsēdētājs. Viņa vadībā aizstāvēti divi promocijas darbi. Kopš 2010. gada K. Kupčs strādā RSU Medicīnas fakultātes Radioloģijas katedrā, bet kopš 2011. gada vada Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas institūtu. 2007. gadā asoc. prof. izveidoja klīniku DiaMed, kurā ir medicīnas direktors. K. Kupčs ir rezidentūras programmas Invazīvā radioloģija izveidotājs un vadītājs.


dins_smits-1.jpgDocentam (Dr. med.) Dinam Šmitam ir 22 gadu pieredze lielu uzņēmumu stratēģiskā vadībā. Sākot no 1998. gada, viņš 15 gadus vadīja GlaxoSmithKline pārstāvniecību Latvijā. No 2014. līdz 2015. gadam bija Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs. No 2013. līdz 2017. gadam bija RSU Padomnieku konventa priekšsēdētājs. Kopš 2016. gada ieņem vadošus amatus veselības uzņēmumu grupā RePharm, kur šobrīd pilda padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. D. Šmits ievēlēts par docentu RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā. Kopš 2017. gada ir RSU Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājs. D. Šmits ir starptautisku pētniecības projektu vadītājs un dalībnieks pacientu līdzestības un medicīnas tehnoloģiju tēmās, kā arī Latvijas Zinātņu padomes eksperts.


jlacis2.jpgJurim Lācim ir 26 gadu darba pieredze finanšu jomā. Kopš 2017. gada viņš ir Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs. Iepriekš no 2014. līdz 2015. gadam J. Lācis bija Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Finanšu departamenta vadītājs, savukārt no 2010. līdz 2013. gadam bija RSU administrācijas prorektors un RSU Stomatoloģijas institūta valdes loceklis. No 2007. līdz 2010. gadam strādāja par Linstow Center Management finanšu direktoru un valdes locekli. No 2004. līdz 2007. gadam J. Lācis bijis ALSTOM finanšu kontrolieris Ziemeļeiropā. Trīs gadus (2007–2010) strādājis Ārvalstu investoru padomes Latvijā nodokļu darba grupā. No 1995. līdz 1999. gadam bija Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vecākais speciālists. Kopš 2018. gada J. Lācis ir RSU Padomnieku konventa loceklis.


Kandidātus vērtēja Senāta izveidotā RSU padomes locekļu atlases komisija, kuras sastāvā darbojās arī studējošo pārstāvis. RSU Senāta virzītajiem kandidātiem bija jāapliecina pieredze un sasniegumi vienā no RSU stratēģiskajai vadībai nepieciešamajām kompetences jomām: akadēmiskā un pētnieciskā vadība, finanšu un risku vadība, starptautiskā sadarbība un stratēģiskā attīstība. Pretendentiem bija jābūt arī teicamām angļu valodas zināšanām un nevainojamai reputācijai.

Saskaņā ar Augstskolu likumu, RSU kā zinātnes universitātes padomi veidos 11 locekļi, tai skaitā pieci RSU Senāta virzīti locekļi. Vienu ar augstskolas darbību nesaistītu izcilu akadēmiskās vides pārstāvi izvirzīs Valsts prezidents, vēl piecus sabiedrības pārstāvjus, iesaistot sabiedrību, izraudzīsies Veselības ministrija un izvirzīs Ministru kabinets. Augstskolas padome jāizveido ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. janvārim.