Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
2 maksas vietas
5210.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi akupunktūrā atbilstīgi akupunktūras ārsta specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai akupunktūras ārsta specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem; sagatavot speciālistu, kas spēj nodrošināt pacientu veselības aprūpi, vienlaikus tajā ietverot gan slimību diagnostiku un ārstēšanu atbilstīgi specialitātes kompetences līmenim, gan profilakses un veselības veicināšanas pasākumus, gan labu prakses darba organizāciju.

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligātās manipulācijas.

Studējošais gūst iemaņas, kas nepieciešamas specialitātē; zinātniskā darba iemaņas; teorētiskās zināšanas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus trīs reizes mēnesī jeb 33 semināri gadā. Praktiskās mācības notiek atbilstīgi studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

Zināšanas akupunktūras ārsta specialitātē atbilstīgi rezidentūras programmas un akupunktūras ārsta specialitātes nolikuma prasībām, ieguvis paplašinātas zināšanas un izpratni par medicīnu kopumā un īpaši internai medicīnai tuvu stāvošām specialitātēm. Iegūtās zināšanas nodrošinās pamatu radošai domāšanai un spējai darboties pētniecībā un starpdisciplinārā saskarē.

Prasmes

Studijas beidzot, rezidents būs apguvis visas nepieciešamās praktiskā darba iemaņas, lai kļūtu par kompetentu un patstāvīgam darbam gatavu speciālistu atbilstoši akupunktūras ārsta specialitātes nolikuma prasībām. Būs iegūtas iemaņas un prakse radoši risināt klīniskās problēmas, analizēt sava darbu rezultātus, izmantot uz pierādījumiem balstītas medicīnas sasniegumu pielietošanu pacienta veselības aprūpē. Rezidents akupunktūras ārsts būs ieguvis nepieciešamās  iemaņas informācijas tehnoloģiju resursu izmantošanā pacientu ārstēšanā, prasmes empātiskai komunikācijai ar pacientu.

Kompetence

  • Praktizēt medicīnu internās medicīnas disciplīnas kompetenču ietvaros, veikt pacienta vispārējā veselības stāvokļa un slimību novērtējumu pēc klīniskās ainas, laboratoriskiem un attēldiagnostikas rādītājiem, plānot un īstenot nepieciešamās intervences diagnostikas un pacienta optimālas ārstēšanas nolūkos
  • Aktīvi darboties gan individuāli, gan multiprofesionālas komandas sastāvā veselības aprūpes kvalitātes un pacienta drošības uzlabošanai
  • Veidot profesionālas terapeitiskas attiecības ar pacientu un viņa piederīgajiem
  • Spēt sintezēt un sniegt precīzu un noderīgu informāciju atbilstoši pacienta un viņa ģimenes perspektīvām ārstēšanas procesa gaitā
  • Plānot un īstenot pacienta ārstēšanu, pielāgojoties konkrētā pacienta slimību slogam
  • Dokumentēt ārstēšanas gaitu, ievērojot pacienta datu drošības un konfidencialitātes aspektus
  • Vadīt klīnisko praksi atbilstoši labas klīniskās prakses principiem

Studijas beidzot, rezidents būs orientēts uz mērķtiecīgu darbu savu profesionālo zināšanu un iemaņu pastāvīgai pilnveidošanai, spēs argumentēt un diskutēt par sarežģītiem medicīnas, zinātnes un integratīvās medicīnas prakses disciplīnu jautājumiem.

Pārbaudījuma veids

Zināšanu pārbaude notiek semināros un praktisko apmācību laikā (slimnieku analīze, daudzatbilžu variantu un klīnisko situāciju uzdevumi, rīcības algoritmi), rakstiska teorijas ieskaite pēc katra pabeigta studiju kursa. Valsts pārbaudījumā tiek aizstāvēts zinātniski – pētnieciskais darbs un kārtots rezidentūras nobeiguma eksāmens (rakstisks daudzatbilžu variantu tests un mutiskas atbildes uz eksaminācijas komisijas jautājumiem).