Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:88 / 132
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši alergologa specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai alergologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Pieaugušo un bērnu

 • Alergoloģija
 • Imunoloģija
 • Dermatoloģija
 • Otorinolaringoloģija
 • Pulmonoloģija

Praktizējot atbilstošā profila klīnikās, ambulatorajās iestādēs, dežurējot, veicot pētniecisko un pedagoģisko darbu

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga internista, ģimenes (vispārējās prakses) ārsta, dermatologa, venerologa, otolaringologa, pediatra vai pneimonologa sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda)

Studiju rezultāti

Zināšanas un prasmes

Demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni medicīnā kopumā, bet alergoloģijā tās atbilst attiecīgās specialitātes prasībām un jaunākajām zinātnes un profesionālās jomas atziņām, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē

Spēja izmantot zināšanas

 • Patstāvīgi izmantot medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālos pienākumus slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē
 • Prasmīgi veikt praktiskās manipulācijas
 • Darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā

Analīze, sintēze, novērtēšana

 • Patstāvīgi formulēt un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas
 • Kritiski vērtēt pētījumus medicīnas zinātnes jomā
 • Veikt nepieciešamo papildu analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus
 • Integrēt dažādu medicīnas jomu zināšanas
 • Apkopot pieredzi, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā
 • Parādīt izpratni un ētisko atbildību par speciālista profesionālās darbības rezultātu, klīnisko vai zinātnisko pētījumu iespējamo ietekmi uz pacientu un sabiedrību

Komunikācija

 • Argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem konkrētās ārsta specialitātes un arī medicīnas zinātnes aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem, pacientiem, sabiedrību u. c.
 • Uzturēt koleģiālas attiecības un integrēties komandas darbā

Vispārējās prasmes

 • Patstāvīgi plānot un organizēt savu ārsta speciālista profesionālās kompetences pilnveidi un attīstību
 • Uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi
 • Veikt uzņēmējdarbību, inovācijas alergologa darbībā
 • Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību
 • Veikt darbu, tālāku mācīšanos vai pētniecību sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas

Pārbaudījuma veids

Valsts pārbaudījums apvienots ar alergoloģijas sertifikācijas eksāmenu. Tā laikā jāaizstāv pētnieciskais darbs, rakstiski jāatbild uz trīs teorijas jautājumiem un jāatrisina trīs situācijas uzdevumi.