Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

1 gadi
Kredītpunkti/ECTS:44 / 66
2 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu apguvi un praktisko iemaņu pilnveidošanu atbilstoši eksperta papildspecialitātes prasībām, lai rezidentu sagatavotu sekmīgai sertifikācijas eksāmena nokārtošanai eksperta papildspecialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda) jebkurā pamatspecialitātē un dokumenti par pilna laika darba stāžu tajā ne mazāk kā piecus gadus vai līdzvērtīga ilguma nepilnu darba laiku iepriekšējo desmit gadu laikā pilnīgi vai daļēji Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Patstāvīgi veikt personas veselības stāvokļa atbilstības izvērtēšanu, funkcionēšanas un darbspēju novērtēšanu
 • Patstāvīgi veikt administratīvā akta sagatavošanu un noformēšanu
 • Iegūtas plašas, vispusīgas, mūsdienīgas teorētiskās un praktiskās zināšanas medicīniskās ekspertīzes jomā

Prasmes un iemaņas

 • Izprast konkrētās medicīniskās ekspertīzes būtību
 • Personas veselības stāvokļa atbilstības izvērtēšana (pamatojoties uz medicīnisko dokumentāciju)
 • Nepieciešamības gadījumā – personas izmeklēšana
 • Personas veselības stāvokļa izvērtēšana dienestam Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs, Nacionālajos bruņotajos spēkos, kā arī Ieslodzījuma vietu pārvaldē
 • Personas veselības traucējumu rakstura, pakāpes, to ietekmes uz funkcionālajām spējām un darbaspēju izvērtēšana
 • Ārstniecības personu profesionālās darbības un ārstniecības iestāžu darbības novērtēšana atbilstoši normatīvajos aktos par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām prasībām
 • Sniegto veselības aprūpes pakalpojumu pamatotības un efektivitātes novērtēšana
 • Pedagoģiskā un pētniecības darba pieredze
 • Darba organizācijas iemaņas

Kompetence

 • Valsts civildienesta ierēdnis vai amatpersona ar augstu vērtību, zināšanu un prasmju līmeni
 • Veikt medicīnisko ekspertīzi, strādā atbilstoši savam pilnvaru lokam augstākajā zināšanu, prasmju, atieksmju apguves un lietošanas līmenī
 • Sagatavot vai izdot administratīvos aktus, sagatavo vai pieņem citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus
 • Pastāvīgi praktizējošs (pamatspecialitātē), kompetents, kvalificēts

Pārbaudījuma veids

Zināšanu pārbaude pēc katra studiju kursa

Valsts pārbaudījumā – teorētisko zināšanu pārbaude rakstveida testā un klīniskais uzdevums; zinātniski pētnieciskā darba prezentācija