Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
4 budžeta vietas1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši gastroenteroloģijas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai gastroenterologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

 • terapeitiskā gastroenteroloģija, digestīvā endoskopija, hepatoloģija un infekcijas, pediatriskā gastroenteroloģija (3 gadu mācību laiks)
 • Iekšķīgās slimības ar neatliekamo medicīnisko palīdzību, reimatoloģija, endokrinoloģija, hematoloģija, ftiziatrija, intensīvā terapija, infektoloģija, onkoloģija (5 gadu mācību laiks)

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

Demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni medicīnā kopumā, bet gastroenteroloģijā tās atbilst specialitātes prasībām par gremošanas trakta slimībām un citu orgānu slimību izpausmēm gremošanas traktā, to diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas iespējām un ir aktuālas zinātnes un profesionālajā jomā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē.

Prasmes

 • Patstāvīgi izmantot medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista gastroenteroloģijā profesionālos pienākumus slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē
 • Prasmīgi veikt praktiskās manipulācijas
 • Darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā
 • Patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas
 • Kritiski vērtēt pētījumus medicīnas zinātnes jomā
 • Veikt nepieciešamo papildu analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus
 • Integrēt dažādu medicīnas jomu, piem., ķirurģijas, radioloģijas, onkoloģijas, zināšanas
 • Apkopot pieredzi, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā
 • Parādīt izpratni un ētisko atbildību par speciālista profesionālās darbības rezultātu, klīnisko vai zinātnisko pētījumu iespējamo ietekmi uz pacientu un sabiedrību

Kompetence

 • Argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem gastroenteroloģijas un arī medicīnas zinātnes vispārējiem aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem, pacientiem, sabiedrību
 • Uzturēt koleģiālas attiecības un integrēties komandas darbā, t. i., spēja strādāt par gastroenterologu specializētā gastroenteroloģijas nodaļā, kā arī neatkarīgi
 • Veikt konsultācijas slimnīcā un ambulatoriskiem pacientiem, kā arī pamata endoskopiskās izmeklēšanas (augšējā gastrointestinālā endoskopija un ileokolonoskopija) un abdominālo ultrasonoskopiju
 • Sniegt neatliekamo gastroenteroloģisko palīdzību
 • Patstāvīgi plānot un organizēt savu ārsta speciālista profesionālās kompetences pilnveidi un attīstību
 • Uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi
 • Veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgās ārsta specialitātes darbībā
 • Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību
 • Veikt darbu, tālāku mācīšanos vai pētniecību sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas
 • Virzīt gastroenteroloģiju, analizējot literatūras, sava un kolēģu darba pieredzi, pārstāvot specialitātes intereses publiskajā telpā, un organizēt darba grupas, seminārus un gremošanas trakta slimību diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas pasākumus

Pārbaudījuma veids

Rezidenta praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas pēc katra studiju kursa. Atsevišķos izglītības posmos, t. i., divas reizes gadā (decembrī vai janvārī un pirms studiju gada beigām):

 • rezidenta pašnovērtējums;
 • teorētiskās un praktiskās izglītības atbilstība studiju programmas prasībām; 
 • prakses vadītāju veiktā rezidenta novērtējuma analīze, noslēgumā dodot atsauksmi studējošajam. 

Valsts pārbaudījumā:

 • teorētisko zināšanu pārbaude (100 testa jautājumi ar vienu pareizu atbildi un 70 % pareizo atbilžu kritērijs; atbilde uz eksāmena biļeti – problēmjautājumu, kur atbildē vērtē teorētisko pamatojumu, tā mūsdienīgumu, pilnīgumu, literatūras un pieredzes apkopojumu);
 • rezidents komisijas klātbūtnē aizstāv sagatavotu zinātnisko, klīnisko vai lietišķo pētījumu, kuru rakstveidā iepriekš iesniedz komisijai; komisija noklausās recenzenta ziņojumu un novērtē rezidenta atbildes;
 • iesniedz eksaminācijas komisijai apkopojumu par studiju laikā paveikto, t. sk., ir jābūt vismaz vienai prezentācijai profesionālā saietā, vienai publikācijai vismaz nacionālā līmenī, kā arī atskaitei par fakultatīvi veikto darbu.