Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

1 gadi
Kredītpunkti/ECTS:44 / 66
1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu, atbilstoši hepatoloģijas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai hepatologa specialitātē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem un Eiropas Gastroenteroloģijas un Hepatoloģijas padomes (European Board of Gastroenterology and Hepatology) gastrohepatoloģijas programmai

Programmas saturs

 • Klīniskā hepatoloģija (t.sk. infekciju ierosināta)
  • Stacionāra hepatoloģija (t.sk. ķirurģiskā)
  • Ambulatorā hepatoloģija
 • Radioloģiskā un invazīvā hepatoloģija
 • Onkoloģiskā hepatoloģija
 • Ķirurģiskā hepatoloģija
 • Pediatriskā hepatoloģija

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds un sertifikāts internajā medicīnā, infektoloģijā, gastroenteroloģijā vai pediatrijā

Studiju rezultāti

Zināšanas

Padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratne aknu slimībās un citu orgānu slimību izpausmēs hepatoloģijā, to diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas iespējām, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē

Prasmes

 • Patstāvīgi pielietot medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista hepatoloģijā profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē
 • Prasmīgi veikt praktiskās manipulācijas; spēt darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā
 • Patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas
 • Adekvāti vērtēt pētījumus medicīnas zinātnes jomā
 • Veikt nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; integrēt dažādu medicīnas jomu, piem., ķirurģijas, radioloģijas, onkoloģijas, zināšanas
 • Apkopot pieredzi un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā
 • Parādīt izpratni un ētisko atbildību par speciālista profesionālās darbības rezultātu, klīnisko vai zinātnisko pētījumu iespējamo ietekmi uz pacientu un sabiedrību

Kompetence

 • Argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem hepatoloģijas un arī medicīnas zinātnes vispārējiem aspektiem gan ar veselības jomā strādājošiem speciālistiem, gan nespeciālistiem, pacientiem, sabiedrību
 • Uzturēt koleģiālas attiecības un integrēties komandas darbā, t.i., spēja strādāt par hepatologu specializētā gastroenteroloģijas, internās medicīnas vai infekciju slimību nodaļā
 • Neatkarīgi veikt konsultācijas slimnīcā un ambulatoriem pacientiem
 • Sniegt neatliekamo hepatoloģisko palīdzību kritiskās situācijās
 • Patstāvīgi plānot un organizēt savu ārsta speciālista profesionālās kompetences pilnveidi un attīstību
 • Uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi
 • Veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgās ārsta specialitātes darbībā; prast sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību
 • Veikt darbu vai pētniecību sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas
 • Pārstāvēt specialitātes intereses publiskajā telpā un organizēt darba grupas, seminārus uz aknu slimību diagnostiku, ārstēšanu un prevenciju orientētus pasākumus

Pārbaudījuma veids

 1. Rezidenta praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas pārbaude pēc katras rotācijas disciplīnas
 2. Rezidentūras beigu eksāmenā: 
 • teorētisko zināšanu pārbaude: 
  • 100 testa jautājumi ar vienu pareizu atbildi un 80% pareizo atbilžu kritērijs; 
  • atbilde uz eksāmena biļeti ar 2 problēmjautājumiem, kur atbildē vērtē teorētisko pamatojumu, tā mūsdienīgumu, pilnīgumu, literatūras un pieredzes apkopojumu.
 • rezidents komisijas klātbūtnē aizstāv sagatavotu zinātnisku, klīnisku vai lietišķu pētījumu, kuru rakstveidā iepriekš iesniedz komisijai; komisija noklausās recenzenta ziņojumu un novērtē rezidenta atbildes; 
 • iesniedz eksaminācijas komisijai apkopojumu par studiju laikā paveikto, t.sk., ir jābūt vismaz vienai prezentācijai profesionālā sēdē, 1 publikācijai vismaz nacionālā līmenī, kā arī atskaite par fakultatīvi veikto darbu. 

Rezidentūras beigu eksāmenu vērtē ar atzīmi, informāciju par eksāmenu fiksē protokolā, kuru paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi (ne mazāk kā 5).