Pārlekt uz galveno saturu
Ziņas

Rīgas Stradiņa universitātes docētāju izveidotā integratīvi eklektiskā pieeja mākslas terapijā, kas ir mākslas terapeitu profesionālās darbības pamatā Latvijā, kā arī know-how jeb zinātība, kas, pateicoties Latvijas mākslas terapeitu starptautiskajai aktivitātei, līdz šim ir vairāk zināma angliski runājošajā sabiedrībā, gūst atpazīstamību arī krieviski runājošajā pasaules daļā.

Iskusstvoterapija-gramata-lead.jpgAtzinību Latvijā formulētajai pieejai savā recenzijā par Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēku kolektīvo monogrāfiju Искусствотерапия (Mākslu terapija) sniedzis vadošais Krievijas psihoterapeits (Dr. med.) Sergejs Babins, I. Mečņikova Valsts medicīnas universitātes profesors, Krievijas Psihoterapijas asociācijas (Российскaя Психотерaпевтическaя Ассоциация) un Krievijas psihiatru apvienības prezidija loceklis.

Monogrāfija iznākusi izdevniecībā Речь 2014. gadā, un tā ir precizēts un tulkots 2011. gadā izdevniecībā RaKa izdotās grāmatas Mākslu terapija izdevums. Grāmatu, ko izdošanai rekomendējusi RSU Zinātnes padome, prof. K. Mārtinsones vadībā sagatavoja 12 autoru * kolektīvs, tās tulkojumu no latviešu uz krievu valodu veica Dr. habil. psych., prof. emeritus Ārija Karpova, tulkojuma krievu valodā recenzēšanu veica Dr. paed., prof. Ludmila Lebedeva (Krievija), mākslas terapeite Natālija Nazarova (Krievija) un Dr. psych., prof. Guna Svence (Latvija), bet priekšvārda autors ir Krievijas Mākslas terapijas asociācijas prezidents, Dr. med. Aleksejs Kopitins.

Pēdējos gados Krievijā mākslas terapija ir viena no visstraujāk augošajām jomām, tādēļ katra grāmata vai cita veida izdevums tiek gaidīts ar lielu interesi. Profesors Sergejs Babins norāda, ka tulkoto izdevumu klāstā izceļams Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēku veidotais izdevums, kas sistemātiski iepazīstina ar mākslas terapeita profesijas izveides gaitu Latvijā, formulē un raksturo mākslas terapiju kā atsevišķu profesiju un tās mijiedarbību ar psiholoģiju un medicīnu. Recenzents arī atzinīgi novērtē, ka grāmatā sīki raksturotas visas četras mākslas terapijas specializācijas – vizuāli plastiskās mākslas, dejas un kustību, drāmas un mūzikas terapija. Papildus tam kā īpašas uzmanības vērtu profesors S. Babins izceļ sadaļu par jautājumiem, kas Krievijas speciālistu vidū nav plaši diskutēti, lai gan faktiski veido profesijas pamatu, proti, tādiem profesionālās darbības aspektiem kā ētika, kompetences robežas, supervīzijas un pētniecība.

Profesors S. Babins arī norāda, ka šis izdevums paver ceļu jauna termina 'искусствотерапия' (mākslas terapija) ieviešanai Krievijā, kas lietojams visas četras mākslas terapijas specializācijas apkopojošā nozīmē (jāatzīmē, ka Krievijā līdz šim vairāk izplatīts termins 'арт-терапия', kas vairāk saistīts ar vizuāli plastisko mākslu). Prof. K. Mārtinsone, atsaucot atmiņā skrupulozo gandrīz gadu ilgo darbu pie tulkojuma redakcijas, atceras, ka tieši termina 'искусствотерапия' ieviešana tika gari un detalizēta atrunāta, jo sākotnēji literārie redaktori šo terminu nepieņēma. Viņa arī izsaka lielu pateicību izdevniecībai par uzdotajiem jautājumiem, kas pieprasīja precīzus un argumentētus formulējumus, tādējādi sekmējot veiksmīgāko variantu izvēli.

Zinātniskās monogrāfijas tulkošana un izdošana Krievijā, kā arī Krievijas vadošo speciālistu sniegts augstais novērtējums sekmē Rīgas Stradiņa universitātes docētāju sadarbības projektu īstenošanu ar dažādām šīs valsts augstskolām, kā arī autoritāti krieviski runājošajā pasaulē.

* Grāmatas autori (alfabētiskā secībā): Ilze Dzilna-Šilova, Edīte Krevica, Indra Majore-Dūšele, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs, Sandra Mihailova, Mirdza Paipare, Velga Sudraba, Anda Upmale, Aelita Vagale, Ieva Vāverniece, Kristīne Vende.

Avoti

  • Izdevums latviešu valodā: Mārtinsone, K. (Red.). (2011). Mākslu terapija. Rīga: RaKa, 431 lpp.
  • Izdevums krievu valodā: Мартинсоне, К. (ред.) (2014). Искусствотерапия. Перевод с латышского А. Карповой. Санкт-Петербург: Речь, 352 стр.
  • Recenzija: Бабин С.М. Рецензия на книгу «Искусствотерапия». СПб.: Речь, 2014 // Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика: электрон. науч. журн. – 2017. – Т. 5, № 2(16) [Электронный ресурс]. – URL: http://medpsy.ru/climp/2017_2_16/article01.php (iegūts 22.08.2017.)