Pārlekt uz galveno saturu
Ārvalstu akadēmiskā personāla vakances

Ārvalstu akadēmiskā personāla atlase
darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās projektam
Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana

NAP_ESF.png

Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no vadošajām un modernākajām augstākās izglītības iestādēm Baltijā ar vīziju kļūt par mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē atpazīstamu universitāti, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību.

Projekta mērķis – stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitāti, stažējoties Latvijas uzņēmumos un nodrošinot apmācības jomās, kurās tiem nepieciešamas papildus kompetences, papildināt universitātes akadēmisko saimi, piesaistot ārvalstu akadēmisko personālu un doktorantus.

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 1. janvāris līdz 2022. gada 31. decembris.

Nodarbinātības ilgums projektā: vismaz 6 mēneši projekta laikā un 6 mēneši pēc projekta īstenošanas beigām. Atalgojums tiks noteikts saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes 23.01.2018. Senāta sēdē apstiprināto Nolikumu par viesdocētāju piesaistes kārtību Rīgas Stradiņa universitātē (protokols nr. 2-1/23.01.18).

Nodarbinātības joma: studiju virziena Veselības aprūpe otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Rūpnieciskā farmācija.

Prasības ārvalstu akadēmiskajam personālam

 1. Personas, kas iepriekšējo 5 gadu laikā bija nodarbinātas akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalstu, vēlams ES valstu, augstskolām.
 2. Personas ar doktora zinātnisko grādu atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē.
 3. Personas ar praktiskā vai pētnieciskā darba pieredzi rūpnieciskās farmācijas jomā.
 4. Personas ir autori monogrāfijām un zinātniskiem rakstiem, t.sk. ne mazāk kā 3 citējamos izdevumos.
 5. Personas ir piedalījušās vismaz 2 starptautiskās konferencēs ar ziņojumu vai prezentāciju.
 6. Personām ir pieredze mācību materiālu izstrādē un mācību satura pilnveidē.
 7. Personām ir teicamas angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenī), saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu, kā arī vēlamas citu svešvalodu zināšanas, un spēja valodas prasmes lietot studiju un metodiskajā darbā.
 8. Labas digitālās prasmes, saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu, kā arī zināšanas par jaunajām tehnoloģijām mācību procesā.
 9. Līdera dotības.

Iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikuma forma (pielikums nr. 1)
 • Dzīves gājuma apraksts (CV Europass formātā)
 • Diploma par doktora zinātniskā grāda iegūšanu kopija
 • Iepriekšējo piecu gadu publikāciju saraksts
Pieteikumu un dokumentus lūdzam sūtīt pa e-pastu dace[pnkts]jasmaneatrsu[pnkts]lv līdz 2019. gada 6. janvārim.
Atalgojums par nepilnu darba laiku: € 2000–2500.

Vakances