Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Starptautiskā sadarbība

Šogad februārī veiksmīgi noslēdzas Erasmus+ projekts Digital and Hybrid Teaching and Learning of Practical Skills in Higher Education (DITEPRACT, 2020-1-FI01-KA226-HE-092515), kurā Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) kopā ar vēl piecām augstākās izglītības iestādēm, reaģējot uz pandēmijas izraisītajiem izaicinājumiem, pētīja mācīšanas iespējas digitālajā vidē un meklēja risinājumus, kā nodrošināt prasmju apguvi dažādās studiju formās, kad klātienes mācības nav iespējamas.

Ideja par projektu veidojās laikā, kad pirmais Covid-19 izraisītais šoks bija pārgājis un arvien skaidrāk iezīmējās apziņa, ka augstākās izglītības iestādēm jāmeklē ilgtermiņa risinājumi, lai attīstītu sektora noturību pret līdzīgiem satricinājumiem nākotnē, norāda Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra (MITC) projektu grupas vadītāja Evita Grigoroviča.

Starptautisko projekta komandu veidoja dalībnieki no Mälardalen University (Zviedrija), Arcada University (Somija), Lithuanian University of Health Sciences (Lietuva), Nursing School of Coimbra (Portugāle) un Başkent University (Turcija). RSU projekta pārstāvniecību veidoja kolēģi no Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) un MITC, tādējādi apvienojot kompetenci par pētniecību, pedagoģiju, simulācijā balstītu izglītības pieeju un simulācijas tehnoloģijām.

Projekta ietvaros veikts pārskats par esošajiem pierādījumiem izglītības nozarē prasmju apguvei dažādās studiju formās, tika veikta partneruniversitāšu akadēmiskā personāla pieredzes un docētāju pedagoģiski digitālās kompetences analīze. Projekta partneri arī izstrādāja savas simulācijā balstītas mācību programmas/ modeļus, lai demonstrētu, kā, kombinējot dažādus pedagoģiskos elementus, iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu dažādās studiju formās.

PIC direktore Nora Jansone-Ratinika uzsver: “Sadarbojoties starptautiskā telpā, mēs koplietojam plašu pieredzi, apmaināmies idejām, arī izaicinājumiem, ieraugām to, kas ir katra projekta partnera stratēģiskās attīstības virzieni.

Kopīgi esam radījuši docētājiem un augstskolām lietojamus teorētiskus un praktiskus materiālus, vizītēs viens no otra smēlušies vērtīgas idejas, pieredzējuši to, cik dažādos veidos mācās studējošie un strādā docētāji.

Erasmus+ projekti ir lieliska iespēja vairot pieredzes banku un iegūt vērtīgus sadarbības partnerus. Lai gan oficiāli projektu noslēdzam, jau plānojam turpmākos sadarbības uzdevumus.”

Raimonds Strods, studiju inovāciju vadītājs, atklāj, ka visām projekta partneruniversitātēm ir vienāda izpratne un redzējums par prasmju apguvi dažādās studiju organizācijas formās un efektīvu studiju rezultātu apguvē. Noteicošais dažādu studiju organizācijas formu veiksmīgā ieviešanā ir tieši konkrētajam studiju kursam atbilstošu mācīšanās un mācīšanas risinājumu piemērošana.

Tehnoloģiju un digitālās vides integrēšana studiju procesā ir nozīmīga darba vidē aktuālu prasmju apguvei, savukārt pedagoģisko risinājumu piemērošana mācīšanos paceļ tādā kvalitātē, kurā studējošie aktīvi līdzdarbojas, risina aktuālas problēmas un reflektē par gūto pieredzi. Projekta partneri ir vienisprātis, ka viens no galvenajiem universitāšu attīstības virzieniem ir fleksibilitātes attīstīšana studiju organizāciju formu piemērošanā studiju programmās.

DITEPRACT projekta rezultāti liecina, ka vērtīgu studējošo mācīšanās pieredzi nosaka noteiktu studiju rezultātu apguve piemērotās studiju organizācijas formās, līdz ar to docētāju kompetencē ir jābūt spējai izvērtēt situāciju un dizainēt studiju kursu dažādās studiju organizācijas formās.

Noslēdzot projektu, RSU īstenoja izglītojošu semināru augstākās izglītības jomas pārstāvjiem, lai, prezentējot projekta rezultātus, veicinātu pieredzes un domu apmaiņu augstākajā izglītībā. Pasākuma ietvaros sadarbībā ar izglītības sektora kolēģiem aprobēts arī PIC izstrādātais studiju formu izvēles navigators, kas lieti palīdzēs docētājiem atbilstošākās mācību formas izvēlē un, cerams, drīzumā būs pieejams arī digitālā risinājumā.

RSU projekta komanda pateicas kolēģiem un iesaistītajām RSU struktūrvienībām par atbalstu projekta īstenošanā.

logo_lidzfinanse_es.jpg