Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
COVID-19

Lai nodrošinātu gan jaunos, gan esošos Rīgas Stradiņa universitātes studentus ar informāciju par studiju procesa sākšanu 2021./2022. akadēmiskajā gadā, universitāte sniedz skaidrojumu par tās rektora 2021. gada 19. maija rīkojuma nr. 5-1/246/2021 Par grozījumiem rektora 2021. gada 8. marta rīkojumā Nr.5-1/132/2021 “Par studiju procesa turpmāko organizēšanu COVID-19 infekcijas izplatības apstākļos” (turpmāk – rīkojums) piemērošanu, kā arī plānoto studiju procesa organizēšanu 2021./2022. akadēmiskajā gadā.

Universitāte informē, ka 2021./2022. akadēmiskais gads sāksies 2021. gada 30. augustā. Līdz 2021. gada 4. oktobrim studiju process visiem universitātes studentiem tiks organizēts attālināti tiešsaistē, izņemot universitātes sociālo zinātņu studiju programmu pirmā studiju gada studentiem, kuriem studiju process jau no 2021. gada 30. augsta plānots klātienē universitātes auditorijās, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Par studiju procesa norisi pirmā studiju gada studenti tiks informēti trīs darba dienu laikā pēc imatrikulācijas, kā arī informācija tiks ievietota universitātes e-vidē (e-studijās un universitātes studējošo portālā MyRSU).

2021. gada 4. oktobrī universitāte sāks klātienes studiju procesu visās programmās visiem studiju gadiem saskaņā ar studiju programmām un ārstniecības iestāžu saskaņotajiem grafikiem, ja līdz tam laikam netiks pieņemti valstiski lēmumi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, kas ietekmēs studiju procesa organizēšanu. Izmaiņas rīkojumā un studiju procesa organizēšanā var tikt veiktas, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības tendences un valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Gan informācija par lekciju un nodarbību plānojumu 2021./2022.akadēmiskā gada rudens semestrim, gan cita aktuāla informācija par studiju procesa organizēšanu tiks nodrošināta 10 darba dienas pirms semestra sākuma universitātes e-vidē (e-studijās un universitātes studējošo portālā MyRSU) saskaņā ar Studiju reglamentu I.

Lai universitātē varētu nodrošināt epidemioloģiski drošu vidi atbilstoši rīkojumam, klātienes studijās universitātē varēs piedalīties personas ar spēkā esošu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Par vakcinētām Latvijā tiks uzskatītas personas, ja dokumentāri varēs apliecināt, ka ir vakcinējušās ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām. Līdz ar to tie studenti, kuri ārvalstīs būs saņēmuši citas vakcīnas pret Covid-19, Latvijā netiks uzskatīti par vakcinētām personām.

Pasaules Veselības organizācijas atzīto vakcīnu saraksts

Papildus informējam, ka Eiropas Zāļu aģentūrai līdzvērtīgs regulators ir tāds regulators, kuram ir noslēgts savstarpējs atzīšanas līgums ar Eiropas Zāļu aģentūru par ražotāju pārbaužu atzīšanu un līgumi atzīti Latvijā (plašāka informācija). Eiropas Zāļu aģentūrai ir noslēgti līgumi ar Austrāliju, Kanādu, Izraēlu, Japānu, Jaunzēlandi, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm.

Lai varētu nodrošināt studijas klātienē visiem studējošajiem, tostarp ārvalstu studentiem, kuri vēl nav vakcinējušies, universitāte organizēs iespēju saņemt vakcīnas pret Covid-19 universitātes telpās, attiecīgi pirmo vakcīnu saņemot 2021. gada 27. augustā un otro vakcīnu saņemot trīs nedēļas pēc pirmās vakcīnas – 2021. gada 17. septembrī. Līdz ar to universitāte aicina laikus plānot ierašanos Latvijā un pilntiesīgi iekļauties 2021./2022. akadēmiskā gada studiju procesā.

Ja students pirmo Covid-19 vakcīnas devu būs saņēmis savā mītnes zemē, otro vakcīnu būs iespēja saņemt universitātē iepriekš norādītajā laikā.

Papildus informējam, ka atbilstīgi rīkojumam universitāte ir paredzējusi iespēju personām, tostarp studentiem, kas nav vakcinēti pret Covid-19, uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina, ka personai veikts Covid-19 tests, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un apstiprināts negatīvs rezultāts. Rīkojumā ir noteikts, ka šā testa veikšanai nepieciešamie izdevumi būs jāsedz pašai personai. Universitāte neplāno organizēt šādu testu veikšanas iespēju vienoti universitātes telpās. Minētās prasības tiks aktualizētas atbilstīgi normatīvo aktu prasībām, kādas būs Latvijā studiju sākšanas brīdī.

Tāpat informējam, ka prakses norit saskaņā ar prakšu grafiku un ir saskaņotas ar ārstniecības iestādēm, kas atbilstīgi Latvijā spēkā esošajiem normatīviem ir noteikušas, ka tajās varēs piedalīties tikai studenti, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.