Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
COVID-19

Lai turpinātu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studiju procesu un pētniecību COVID-19 infekcijas izplatības apstākļos, studiju process universitātē līdz šā gada 6. aprīlim notiks attālināti, izņemot atsevišķus izņēmumus. Jaunie nosacījumi ieviesti, lai mazinātu apdraudējumu studējošo, personāla un apmeklētāju veselībai, kā arī lai ievērotu valstī noteiktos obligātos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus.

Rektora rīkojums par studiju procesa turpmāko organizēšanu COVID-19 infekcijas izplatības apstākļos (12.01.2021.)

Izņēmumi

 • Studiju programmas Medicīna sestā studiju gada rotācijas prakses notiek gan attālināti, gan klātienē saskaņā ar izstrādāto un ar ārstniecības iestādēm saskaņoto grafiku
 • Klātienē pieļaujama klīniskā prakse rezidentūrā, ievērojot ārstniecības iestāžu epidemioloģiskās drošības prasības
 • RSU bibliotēka klātienē nodrošina grāmatu un citu informācijas resursu izsniegšanu līdzņemšanai un nodošanu, organizējot to pēc iepriekšēja pieraksta un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības

Informācija pirmā kursa ārvalstu studentiem

Pirmā kursa ārvalstu studenti, kuri sāks vai ir sākuši studijas RSU pēc šā gada 1. janvāra, studiju programmu apguves pirmo semestri (tostarp pārbaudījumus) īstenos attālināti. Savukārt praktiskās daļas apguve, ja tāda paredzēta pirmajā semestrī, tiks pārcelta uz citu studiju semestri. Tas neattieksies uz ārvalstu studentiem, kuri studē medicīnas rezidentūras programmās.

Papildu informācija ārvalstu studentiem

Neraugoties uz COVID-19 pandēmijas izraisītajām grūtībām, RSU organizē savu darbu tā, lai studējošie maksimāli sasniegtu studiju programmās noteiktos rezultātus.

Ieceļošana un izceļošana no Latvijas

Joprojām ikvienam studentam jāseko līdzi valstī noteiktajiem drošības nosacījumiem par izceļošanu un ieceļošanu Latvijā. Ja studējošais ir devies uz kādu no Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpaši piesardzības un ierobežojošie pasākumi, un gatavojas atgriezies Latvijā, tad jāņem vērā šādi drošības nosacījumi:

 • studējošais vismaz divas darba dienas pirms atgriešanās Latvijā elektroniski informē dekānu, norādot valstis, kurās ir bijis (arī caurbraucot), un prombūtnes laika periodu;
 • neapmeklē studiju un zinātniskās darbības telpas un klātienē nekontaktējas ar RSU studējošajiem, darbiniekiem vai citu ar RSU darbību saistītu personālu, turklāt veic pašizolāciju;
 • īpaši nosacījumi jāņem vērā pirms ierašanās Latvijā – persona drīkst ceļot uz Latviju,
  • ja 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī ir veikts Covid-19 tests un testa rezultāts ir negatīvs,
   vai arī,
  • ja persona var uzrādīt citu RSU par derīgu atzīstamu medicīnisku dokumentu, kas apliecina, ka persona nav infekcioza.

Turpmākas izmaiņas studiju procesā tiks noteiktas ar RSU rektora rīkojumu, ievērojot izmaiņas Latvijas normatīvajos aktos, epidemioloģiskās situācijas attīstības tendences un RSU faktiskās iespējas. Visi RSU studējošie tiek aicināti sekot līdzi tālākai informācijai, to skaitā RSU rektora rīkojumiem par studiju procesa organizāciju un epidemioloģiskiem pasākumiem tās drošības paaugstināšanai.

Studiju programmu vadītājiem ir pienākums nodrošināt, ka, īstenojot studiju procesa aktivitātes, tostarp praksi, pie trešajām personām (ārstniecības iestādes, klīniskās bāzes, prakses vietas u. c.), no RSU un studējošo puses stingri tiek ievērotas šo iestāžu epidemioloģiskās drošības prasības un citi norādījumi.

Papildu atbalsts un informācija studējošajiem

Emocionālais atbalsts RSU studentiem

Būsim solidāri cits ar citu! Rūpēsimies par savu un apkārtējo kolēģu drošību!