Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir viena no dalībniecēm starptautiskajā projektā Integrēta pieeja jaunu pārtikas sistēmu izveidošanā – stratēģijas, lai mazinātu klimata pārmaiņas un malnutrīciju (An Integrated Approach to the Challenge of Sustainable Food Systems: Adaptive and Mitigatory Strategies to Address Climate Change and Malnutrition, SYSTEMIC), kurā ievērojams starptautisks konsorcijs stājas pretī ilgtspējīgu pārtikas sistēmu problemātikai, lai risinātu klimata pārmaiņu un nepilnvērtīga uztura jautājumus, izmantojot integrētu pieeju, adaptīvas un problēmu ierobežojošas stratēģijas.

SYSTEMIC ir Eiropas Savienības (ES) zināšanu centrs, kas nodarbojas ar pārtikas un uztura nodrošinājuma jautājumiem. Projekts aizsākās 2020. gada 1. jūlijā un ilgs trīs gadus. Tā vispārējais mērķis ir veicināt transnacionālu un starpdisciplināru sadarbību un tīklu veidošanu, lai paātrinātu pētījumus, kas integrē dažādos pārtikas sistēmas aspektus, lai risinātu klimata un globālo pārmaiņu problēmas. SYSTEMIC noritēs vairākos darbsemināru posmos par transversālām tēmām, balstoties un savienojot jau esošās iniciatīvas, projektus un programmas. Mērķi tiks sasniegti, izmantojot īpašus testa gadījumus, tostarp graudaugus, pākšaugus un olīveļļu sauszemes sistēmām, savukārt zivis, moluskus un aļģes ūdens sistēmām, turklāt ģenerēto datu pārvaldības procesus nākotnē varētu piemērot arī citām sistēmām.

Pietiekamas un veselīgas pārtikas nodrošināšana visiem iedzīvotājiem, vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi, ir lielais izaicinājums, ar ko saskaras pasaule. Vietējās ražošanas ierobežojumi un globālā tirdzniecība rada problēmas vienlīdzīgai pārtikas pieejamībai. Tā kā klimata pārmaiņas arvien vairāk ietekmē pārtikas ražošanu teritorijās, kas jau tā ir nelabvēlīgā situācijā. Līdz šim nepieredzēts iedzīvotāju skaita pieaugums (jo īpaši pilsētu un piekrastes teritorijās), ienākumu pieaugums un izmantojamās zemes situācijas pasliktināšanās ir faktori, kas arvien vairāk pastiprinās šīs problēmas. Mums ir nepieciešama holistiska pieeja, lai pārveidotu globālo pārtikas ražošanas sistēmu ar spēju pielāgoties reģionālajām vajadzībām.

Kaut arī informācija par politiku un tehnoloģijām, kas veicinātu atsevišķu lauksaimniecības nozaru produktivitāti un ilgtspēju, zināmā mērā ir pieejama, literatūrā praktiski trūkst informācijas un pieredzes valstīm un kopienām, kas apsver integrētu pieeju (starpnozaru politika, stratēģijas un tehnoloģijas) pārtikas un uztura nodrošinājuma jomā. Šis projekts ir pirmais mēģinājums novērst šo plaisu, sniedzot informāciju par pārbaudītām iespējām, kas nodrošina ilgtspējīgu, noturīgu un uzturvielām bagātu pārtikas ieguvi, kā no sauszemes, tā jūras. Projekts seko pārtikas aprites integrācijai, sākot no resursiem, ko izmanto primārajai ražošanai, beidzot ar pārtikas produktiem ar uzturvērtību, to patēriņam un ietekmi uz veselību. Projekts meklē alternatīvu stratēģiju, kas samazinās ietekmi uz vidi, kā arī aprites ekonomikas modeļus kā labākos risinājumus, kas var palīdzēt ES pārvarēt izaicinošos scenārijus, kas prognozēti nākamajiem 30 gadiem. 

SYSTEMIC Integrēta pieeja jaunu pārtikas sistēmu izveidošanā – stratēģijas, lai mazinātu klimata pārmaiņas un malnutrīciju projekta vispārējais mērķis ir īstenot adaptīvas stratēģijas ilgtspējīgai pārtikas ražošanai, tās patēriņam un sabiedrības veselībai, pievēršoties klimata pārmaiņu daudzveidīgajai ietekmei uz uztura kvalitāti un pārtikas sastāvu, kā arī noteikt konkrētus standartus pārtikas un uztura nodrošināšanai. Projektā tiek risinātas problēmas, ko rada klimata pārmaiņu ietekme uz pārtikas sistēmām, kā arī veicināts veselīgs un ekoloģiski ilgtspējīgs uzturs. Nacionālā un starptautiskā sadarbība pētniecības un attīstības projektos kopā ar zināšanu un tehnoloģiju nodošanu ir galvenais pētniecības komandu mērķis. SYSTEMIC izmanto integrētu pieeju, un pētījumu grupas dalās ar pētniecības datiem, pamatojoties uz FAIR datu pārvaldības principiem, lai iegūto informāciju padarītu pieejamu, sadarbspējīgu un atkārtoti izmantojamu. SYSTEMIC ir trīsgadīgs projekts, kas strādā pie septiņām savstarpēji saistītām darba paketēm un veic gadījumu izpētes.

SYSTEMIC ir saņēmis finansējumu aptuveni 1,7 miljona EUR apmērā no nacionālās pētniecības finansēšanas dalībniecēm: Beļģijas (FWO), Francijas (INRAE), Vācijas (BLE), Itālijas (MIPAAF), Latvijas (ERAF), Norvēģijas (RCN), Portugāles (FCT) un Spānijas (AEI), kas kopš 2019. gada iesaistās kopīgi plānotajās iniciatīvās JPI HDHL (Veselīgs uzturs veselīgai dzīvei), JPI-OCEANS (Veselīgas un produktīvas jūras un okeāni), kā arī FACCE-JPI (Kopīgas plānošanas iniciatīva lauksaimniecības, pārtikas nodrošinājuma un klimata pārmaiņu jomā), kas norit ERA-NET ERAHDHL (n° 696295) ietvaros.

SYSTEMIC ir līdzkoordinējis Habtamu Alems (Habtamu Alem) no Bioekonomikas pētījumu institūta (Norvēģija), prof. Marko Bindi (Marco Bindi) no Florences Universitātes (Itālija) un Duarti Torriss (Duarte Torres) no Porto Universitātes Sabiedrības veselības institūta (Portugāle). Tajā iesaistījās 173 pētnieki no 41 pētniecības iestādes un astoņām valstīm (Itālijas, Norvēģijas, Portugāles, Spānijas, Francijas, Vācijas, Beļģijas un Latvijas).

RSU projekts Integrēta pieeja jaunu pārtikas sistēmu izveidošanā – stratēģijas, lai mazinātu klimata pārmaiņas un malnutrīciju (SYSTEMIC, projekta / līguma Nr. 23-11.17e/20/224) tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas realizētajā projektā Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā (Nr. 1.1.1.5/17/I/002).

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar: gloria[pnkts]padovanatunifi[pnkts]it vai daniela[pnkts]pacificoatcrea[pnkts]gov[pnkts]it.

systemic_logo.jpg

NAP ERAF_0.png