Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem
Pētniecība

2020. gada 3. janvārī plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātajā sēdē (Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā) Karina Palkova aizstāvēs promocijas darbu Nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesisko attiecību problemātika ārstniecības procesā.

Jautājums par pacientu un ārstniecības personu tiesiskajām attiecībām vienmēr bijis sarežģīts, un to vēl vairāk sarežģī nepilngadīgo pacientu, bērnu tiesību un interešu realizācijas jautājums, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu.

Kādas ir mazā pacienta tiesības ārstniecības procesā? Vai vecākiem ir tiesības vienpersoniski lemt par bērna ārstniecību? Vai un cik lielā mērā gan vecākiem, gan ārstniecības personām būtu jāieklausās bērna viedoklī? Kādas ir ārstniecības personas tiesības, pieņemot vizītē nepilngadīgu pacientu? Vai pastāv problēmas, kas attiecas uz ārstniecības personām un kas saistītas ar nepilngadīgo pacientu tiesību īstenošanu ārstniecībā? Šie un citi jautājumi tika pētīti promocijas darbā.

Mūsdienās trūkst pētījumu, kas sniegtu informāciju par ārstniecības personu informētības līmeni par pacientu tiesībām, jo īpaši par nepilngadīgo pacientu tiesībām. Analizējot darbus, kas veltīti nepilngadīgo personu tiesībām, konstatēts, ka trūkst konceptuālas pieejas nepilngadīgo pacientu tiesību un interešu pilnveidošanai.

Veicot nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu sadarbības un no tās izrietošo problēmjautājumu analīzi, tika sniegta iespēja ne tikai identificēt praktiskas nepilnības subjektu attiecībās, bet arī atklāt jaunas strīdīgas teorētiskas un praktiskas nepilnības tiesību aktos, kā arī rast to risinājumus.

Izstrādātais pētījums ir vienīgais šāda apjoma pētījums, kas aptver nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesiskās attiecības. Latvijā nav pētītas ne nepilngadīga pacienta tiesības, ne arī jautājums par pacientu tiesību un nepilngadīgo pacientu tiesību atšķirību, tostarp tiesiskās attiecības nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu starpā.

Darba vadītājs: RSU doc. Inga Kudeikina.

Karinas Palkovas promocijas darbs ir pieejams šeit.