Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Pētniecība

28. maijā Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātajā sēdē Aldona Kipāne aizstāvēs promocijas darbu Seksuālās vardarbības kriminoloģiskās problēmas.

Pētījuma mērķis bija izstrādāt teorētiski praktisku kompleksu pētījumu par seksuālās vardarbības kriminoloģiskajām problēmām un sniegt priekšlikumus to risināšanā. Vardarbīgas uzvedības izpausmes ir personas tiesību uz dzīvību, brīvības, cieņas un drošības, arī fiziskās un emocionālās integritātes pārkāpums, kurš rada nopietnu personas dzīvības vai veselības apdraudējumu, radot kaitējumu cietušās personas fiziskajai un garīgajai veselībai.

Pētījumā veikta seksuālās vardarbības kā sociālās un tiesiskās parādības kriminoloģiskā izzināšana: tendenču, cēloņu un veicinošo apstākļu izpēte, noziedznieka personības analīze, kā arī sniegtas viktimoloģiskās zinātnes atziņas un dots to vērtējums. Latvijas pētnieki minēto tematiku šādā griezumā īpaši nav apskatījuši.

Darba pamataspekti un secinājumi attīsta dažas kriminoloģiskās teorijas, kā arī paplašina kriminoloģijas jēdzienus.