Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Studentiem
COVID-19

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) sācies eksāmenu un dažādu pārbaudījumu, kā arī bakalaura un citu studiju noslēguma darbu priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas laiks. Tā kā COVID-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 12. maijam, arī eksāmeni un galapārbaudījumu aizstāvēšana RSU tiek organizēta un notiek attālināti, tāpat kā viss studiju process universitātē kopš 12. marta.

RSU e-studijās, izmantojot Zoom un Respondus Monitor platformu, iespējams organizēt gan mutiskos, gan rakstiskos pārbaudījumus un eksāmenus. Vajadzīga tikai rūpīgāka plānošana un sagatavošanās nekā iepriekš, kad lielākā daļa studiju RSU notika klātienē.

Moodle testus un uzdevumus vai to kombināciju, ko var izmantot kā pārbaudījuma veidu, RSU docētāji e-studiju vidē ir veidojuši vēl pirms attālinātajām studijām.

RSU-Zigmunds-Zitmanis.jpg

Gan Zoom, gan Respondus Monitor platforma ir aprobēta, un pašlaik gatavojam dažādus to lietojuma scenārijus. Šīs platformas plānojam izmantot arī pēc ārkārtējās situācijas, jo šādi attālinātie risinājumi ļauj plānot lekcijas un nodarbības lielākām studentu grupām, kas atvieglo universitātes telpu un infrastruktūras noslodzi. Turklāt šie attālinātie risinājumi dod iespēju, piemēram, viesdocētājiem lasīt lekcijas, atrodoties savā mītnes zemē.

Zigmunds Zitmanis, IT departamenta direktors

Studentu attālināti iesniegtos darbus docētājiem iespējams vērtēt, lietojot Turnitin sistēmu pret plaģiātismu. Arī rakstiskā vai mutiskā eksāmena laikā var izmantot dažādus tehniskos risinājumus, kā novērst studentu špikošanu un neatļautu rīku lietošanu, kā arī studenta personības un darba vides pārbaudes paņēmienus, lai pārliecinātos par studenta akadēmisko godīgumu. Lai novērstu dažādus pārpratumus par eksāmena norisi un vērtējumu, eksāmena laikā ieteicams izmantot video ierakstu.

IT departamenta kolēģi iesaka docētājiem pirms eksāmena informēt studentus par eksāmena norises veidu un izmantotajām tehnoloģijām.

Starp citu, studentiem ir iespēja veikt attālinātā eksāmena izmēģinājumu, lai pārbaudītu sava datora iestatījumus. Tāpat kā klātienes studijās, arī attālināti notiek konsultācijas pirms eksāmena, kurās studenti attālināti var uzdot jautājumus par eksāmena norisi.

Ja docētājam eksāmena vai darbu aizstāvēšanas norisei vajag IT departamenta atbalstu, iepriekš jāpiesaka nepieciešamais atbalsts IT Servisa centram. "Esmu pārliecināts, ka docētāji visu var izdarīt paši, jo ir pieejamas platformu un rīku izmantošanas instrukcijas un apmācība tiešsaistē, taču laiku pa laikam docētāji jūtas drošāk, ja ir klāt IT speciālists un palīdz risināt dažādas nestandarta situācijas," atgādina IT departamenta direktors.

Ja studentam nav tehnisko iespēju, lai kārtotu attālināti rakstisku eksāmenu, viņam tiks dota iespēja kārtot eksāmenu RSU auditorijā, atrodoties telpā vienam, vai eksāmens tiks aizstāts ar attālinātu mutisko eksāmenu.

Kaut arī var piekrist RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekānam un docentam Tomam Pulmanim, ka studiju kursu gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu organizēšana būs izaicinājums, jo viss notiks attālināti, RSU jau ir labās prakses piemērs, no kā var mācīties, jo jau 2. un 3. aprīlī Valsts pārbaudījuma eksāmenu attālināti kārtoja bakalaura un maģistra studiju programmas Sociālais darbs studenti. Pirmais rakstiskais pārbaudījums attālināti, izmantojot platformu Respondus Monitor, būs Farmācijas fakultātē 14. aprīlī.

RSU e-studiju vidē darbību skaits ir pieaudzis no vidēji 50 000 darbībām dienā februārī līdz 120 000 darbībām šajā ārkārtējās situācijas periodā, un ir vērojama pieaugoša tendence. Dienā notiek vidēji 200 Zoom virtuālās nodarbības. Kopš 12. marta, kad studijas RSU notiek attālināti, ir aizvadītas 3237 Zoom virtuālās nodarbības un ir radīti vairāk nekā 1000 jauni video materiāli studentiem (simulāciju ieraksti, lekcijas, dažādas manipulācijas, kā arī palīgmateriāli, piemēram, kā pārvarēt stresa situācijas).