Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri

21. oktobrī aizvadītajā Latvijas Supervizoru apvienības 10 gadu jubilejas konferencē Savstarpējā atzīšana stiprināta supervizoru identitāte un meklētas ciešākas sadarbības iespējas.

Latvijas Supervizoru apvienības, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), kā arī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA kopīgi rīkotās konferences mērķis bija stiprināt Latvijas supervizoru kopējo profesionālo identitāti, veidojot tiltus un savstarpēji atzīstot supervīzijas dažādību valsts, pašvaldību un biznesa vidēs.

supervizija-konference02-rsu.jpg

Konferences dalībniekiem bija iespēja uzklausīt Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktores vietnieces Ilzes Skrodeles-Dubrovskas uzrunu, apsveikumus no Igaunijas un Lietuvas supervizoru asociāciju vadītājiem, diskutēt par profesionālajiem izaicinājumiem un supervīzijas iespējām, meklēt iespējamos risinājumus, kā arī pilnveidot savu profesionālo kompetenci, piedaloties meistarklasēs, kuras vadīja pieredzējuši un atzīti kolēģi no Baltijas valstīm, Vācijas un Lielbritānijas.

Pasākuma ietvaros notika arī RSU Izdevniecības un poligrāfijas daļas izdotā rakstu krājuma Supervīzija: teorija un prakse prezentācija. Grāmatas mērķis ir raksturot supervīziju no dažādiem skatupunktiem, parādot tās daudzveidīgo potenciālu. Grāmata veidota piecās daļās, aptverot plašu jautājumu loku. Pirmā daļa ir veltīta vispārīgiem supervīzijas jautājumiem, tās vēsturei un mūsdienu raksturojumam, teorijām, procesa aprakstam, ētiskiem un tiesiskiem aspektiem, ar izglītību saistītiem un citiem jautājumiem. Otrā daļa veltīta supervīzijas raksturojumam dažādās profesionālās darbības vidēs. Trešās nodaļas saturu veido specifiskie jautājumi, piemēram, refleksija un psihodinamiskie koncepti supervīzijā, mākslas izmantojums supervīzijā. Ceturtajā daļā ir publicēti praktiskie pētījumi supervīzijā, savukārt piektajā piedāvātas praktiskā darba metodes supervīzijā.

supervizija-konference06-rsu.jpg

Rakstu krājumu veidojuši RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes docētāji, absolventi un citi speciālisti. Grāmatas sastādītājas ir asoc. prof. Kristīne Mārtinsone un asoc. prof. Sandra Mihailova.

No RSU konferencē piedalījās Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekāns doc. Kristaps Circenis, asoc. prof. Kristīne Mārtinsone, asoc. prof. Sandra Mihailova, doc. Jeļena Ļevina, doc. Liāna Deklava, doc. Velga Sudraba, kā arī RSU profesionālās maģistra studiju programmas Supervīzija absolventes Līga Vaivade-Kalnmeiere, Sandra Aleksandra Hartmane un maģistranti.