Pārlekt uz galveno saturu

Zinātniskās redaktores: Dr. psych., prof. Kristīne Mārtinsone, Dr. psych., prof. Anita Pipere

Šī ir pirmā elektroniskā vārdnīca latviešu valodā, kurā plašai auditorijai tiek piedāvāts un apkopots galveno pētniecības terminu skaidrojums. Vārdnīcā ietvertie termini ir cieši saistīti ar sociālo un izglītības zinātņu jomu, tomēr daudzi no tiem noderēs arī veselības aprūpes un humanitāro zinātņu pārstāvju darbā. Vārdnīcas elektroniskā forma atbilst mūsdienu atvērtās zinātnes tendencēm un lietotāju prasībām pēc ērtas un ātras piekļuves nepieciešamajam terminam datora, planšetdatora vai telefona ekrānā.

Lasīt vairāk par vārdnīcu ...

Skaidrojošā vārdnīca ir veidota, pamatojoties galvenokārt uz trīs grāmatu – “Ievads pētniecībā: Stratēģijas, dizaini, metodes” (zin. red. K. Mārtinsone un A. Pipere, Rīga: RaKa, 2011), “Pētniecības teorija un prakse” (zin. red. K. Mārtinsone, A. Pipere un D. Kamerāde, Rīga: RaKa, 2016) un “Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca” (sast. Ilva Eņģele, Rīga: RaKa, 2011) – saturu un glosāriju, apkopojot pētnieciskajā darbībā nozīmīgus terminus, tos precizējot un papildinot atbilstoši jaunākajām zinātnes tendencēm un aktuālajiem zinātniskās terminoloģijas attīstības jautājumiem latviešu valodā. Jānorāda, ka ar pētījuma zinātnisko stiprumu saistītu terminu kopas saskaņošanai un pilnveidošanai 2011. gadā tika izveidota un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas sēdēs izskatīta un saskaņota vienotu pētījuma kvalitātes kritēriju sistēma kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem pētījumiem.

Lai detalizēti varētu iedziļināties noteiktu pētniecības jautājumu specifikā, plašāku informāciju par katru vārdnīcā skaidroto terminu ir iespējams gūt iepriekšminētajās grāmatās, kur ir atrodami arī konkrēti piemēri, kas vairāk raksturo vārdnīcā ietvertos terminus, kā arī izsmeļoša informācija par vārdnīcā izmantotajiem informācijas avotiem.
Skaidrojošās vārdnīcas saturu veido pētnieciskie termini alfabētiskā secībā, to tulkojums angļu valodā un terminu skaidrojums. Pēc termina skaidrojuma ir norādīti arī pakārtotie un saistītie termini, lai lietotājs var uzreiz aplūkot interesējošos papildu terminus.

Gan vārdnīcā ietvertie termini, gan to skaidrojumi ir apspriesti ilgstošās zinātnisko redaktoru diskusijās un konsultācijās ar kolēģiem – dažādu jomu pētniekiem, kas docē pētījuma metodoloģijas studiju kursu dažādās augstskolās. Terminus pirms publicēšanas ir rediģējusi Rīgas Stradiņa universitātes Izdevniecības un poligrāfijas nodaļas redaktore Inga Lievīte, un sistēmā tos ir ievadījusi Rīgas Stradiņa universitātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras mācību procesa organizatore Alīna Gēgerniece. Pateicamies kolēģiem par atbalstu un bagātinošo sadarbību!

Šī vārdnīca būs īpaši noderīga dažādu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem, docētājiem un pētniekiem. Ceram, ka tā kļūs par nozīmīgu resursu pētījumu plānošanas un īstenošanas procesā, veicinot pētniecībā iesaistīto personu vienotu izpratni par terminiem un terminoloģisko precizitāti, un būs atbalsta materiāls, gatavojot atskaites par iegūtajiem rezultātiem (studiju darbus, publikācijas, prezentācijas u. c.), kā arī noderēs tālākizglītībā un ikdienas profesionālajā darbībā.