Pārlekt uz galveno saturu

Osteoporozes ietekme uz žokļa kauliem sievietēm pēcmenopauzes vecumā

Projekta/līguma nr.
1.1.1.2/VIAA/1/16/139, Līguma Nr.9.-14.5/189
Projekta finansējums
133 806,00 EUR, tai skaitā 113735,00 EUR ERAF finansējums un 13380,60 EUR valsts budžeta finansējums

Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.09.2017. - 31.08.2020.

Mērķis

Projekta mērķis ir arī palielināt kvalificēta personāla pieaugumu un nodrošināt personāla atjaunošanu iepriekšminētajās iestādēs

Zinātniskais mērķis ir noteikt vai sievietēm pēcmenopauzes vecumā žokļa kaulu kvalitāti un kvantitāti, kas noteikta ar koniskā stara datortomogrāfiju (KSDT), ietekmē vispārējais kaulu minerālblīvums (KMB), izvērtēt vai KSDT izmeklējums ir izmantojams osteoporozes riska noteikšanā sievietēm pēcmenopauzes vecumā

Apraksts

Projekta pieteikuma zinātniskais mērķis ir noteikt vai sievietēm pēcmenopauzes vecumā žokļa kaulu kvalitāti un kvantitāti, kas noteikta ar koniskā stara datortomogrāfiju (KSDT) ietekmē vispārējais kaulu minerālblīvums (KMB). Izvērtēt vai KSDT izmeklējums ir izmantojams osteoporozes riska noteikšanā sievietēm pēcmenopauzes vecumā. Zinātniskajā pētījumā tiks iegūtas jaunas zināšanas medicīnā, par KMB saistību ar izmaiņām žokļu kaulos, kas veicinās Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (VSS) viedās specializācijas jomas- medicīnas attīstību un atbilst VSS 6. prioritātei. Pētījumā iegūtos rezultātus par KSDT izmantošanu osteoporozes riska noteikšanai varēs izmantot vadlīniju izstrādei zobārstiem un ārstiem radiologiem, kas ļaus zobārstiem un radiologiem atlasīt pacientes ar palielinātu osteoporozes risku un nosūtīt tālākai specifiskai izmeklēšanai

Atbilstoši pētījuma mērķiem tiks noteikts vai sievietēm pēcmenopauzes vecumā 

  • Apakšžokļa kortikālā kaula rentgenoloģisko struktūru un biezumu, kas noteikts ar KSDT, ietekmē KMB, vai KSDT var izmantot osteoporozes riska noteikšanā
  • Bezzobu žokļu alveolārā kaula rezorbcijas apjomu (tilpumu) ietekmē KMB
  • Kortikālā un trabekulārā kaula izmaiņas pirmajā kakla skriemelī, kas noteiktas ar KSDT korelē ar KMB 
  • Bezzobu žokļu alveolārā kaula kvalitāti (kortikālā un trabekulārā kaula daudzumu un proporcijas) ietekmē KMB

Pētījuma rezultāti tiks publicēti 2 starptautiski citējamos zinātniskos rakstos un prezentēti divās starptautiska mēroga un vienā vietēja mēroga konferencēs

Projekta aktualitātes

Publicēts raksts žurnālā “Innovation"

Žurnālā Innovation, kura mērķis ir sekmēt biznesa un zinātnes sadarbību, publicēts Andas Slaidiņas raksts Galvu nevar nolikt maliņā. Savlaicīga žokļa kaulu diagnostika var būt pirmais indikators osteoporezes saslimšanai, kas ir arī pēcdoktorantūras projekta zinātniskā pētījuma tēma.

Vairāk

Aktualizēts 2.01.2019.

Dalība zinātnieku naktī

Projekta ietvaros vadošā pētniece Anda Slaidiņa (attēlā) piedalījās RSU zinātnieku naktī – iepazīsti inovācijas, kas notika 2017. gada 29. septembrī, kur prezentēja pētījuma projektu Osteoporozes ietekme uz žokļa kauliem. Dalībniekiem bija iespēja redzēt uzskates materiālu demonstrāciju un saprast, cik liela nozīme ir žokļa kauliem cilvēka dzīvē un zobārsta darbā

osteoporoze-projekts1.png

osteoporoze-projekts2.png

Aktualizēts 24.10.2017.

Saņemta RSU Ētikas komitejas atļauja pētījuma veikšanai

Pētījuma veikšanai ir saņemta ētikas komisijas atļauja, kas apliecina, ka pētījumā iesaistītajiem pacientiem nav apdraudējuma veselībai, drošībai un dzīvībai. Attiecīgi ir uzsākta pētījuma pacientu grupas veidošana sadarbībā ar SIA RSU Stomatoloģijas institūts

Aktualizēts 27.12.2017.

Pabeigts literatūras apskats un notiek pacientu atlase

Pabeigts literatūras apskats par pētījuma tēmu. Tiek turpināta pacientu atlase sadarbībā ar SIA ”RSU Stomatoloģijas institūts”. No tā datu bāzes tiek atlasīti un telefoniski apzināti pētījuma kritērijiem atbilstošie pacientes. Pacientes informētas par pētījumu un tā nosacījumiem un aicinātas piedalīties pētījumā. Kopumā pētāmajā grupā ir iekļautas jau 49 pacientes

Aktualizēts 29.03.2018.

Pētījums prezentēts konkursā un zinātņu padomes sēdē

Dalība “Research Slam” konkursā

2018.gada 19.jūnijā Pasaules latviešu zinātnieku kongresa laikā notika jauno zinātnieku runas konkurss ResearchSlam vienkārši par sarežģīto! Tajā piedalījās septiņi pēcdoktorantiem no četrām universitātēm, tajā skaitā Rīgas Stradiņa universitātes pēcdoktorante Anda Slaidiņa (fotogrāfijā trešā no kreisās). Konkursā bija iespēja vienkāršā veidā pastāstīt par saviem pētījumiem, izmantojot PechaKucha™ (20 slaidi x 20 sekundes) prezentāciju formātu.

Anda Slaidiņa saņēma Vakara runas meistara titulu prezentējot žokļu kaulu osteoporozes pētījumu.

RTU Doktorantūras skola tradicionāli konkursu ResearchSlam rīko maģistrantiem un doktorantiem, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar topošo un jauno zinātnieku darbu un lai zinātnieki mācītos viegli uztveramā un saistošā veidā pastāstīt par saviem pētījumiem. Īpaši Pasaules latviešu zinātnieku kongresam tika rīkots šī konkursa speciālizlaidums, kurā tika aicināti piedalīties pēcdoktoranti. Lai sagatavotos šim izaicinājumam, visiem jaunajiem zinātniekiem tika nodrošināta iespēja spodrināt savas uzstāšanās prasmes individuālos treniņos.

Pasākumu organizēja RTU Doktorantūras skola sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Research Slam

Prezentācija Latvijas zinātņu akadēmijas sēdē

2018. gada 17. maijā notika Latvijas zinātņu akadēmijas ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde, kurā pēcdoktorante Anda Slaidiņa prezentēja projektu un pētījumu, kas tiks veikts tā ietvaros.

Vairāk informācijas: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4392&Itemid=71

Aktualizēts 10.07.2018.

Projekta padomes sēdē izskatīti projekta rezultāti

Projekts Osteoporozes ietekme uz žokļa kauliem sievietēm pēcmenopauzes vecumā tiek īstenots jau gadu. Projekta padomes sēdē ik pēc sešiem mēnešiem tiek izvērtēts pēcdoktoranta paveiktais darbs.

Gada laikā ir sasniegti visi projektā plānotie rezultāti – pabeigts zinātniskās literatūras apskats par tēmu, sākta pacientu pētījuma grupas izveide, veikti pirmie izmeklējumi pētījuma pacientu grupai, kā arī informāciju par projektu publicēta mājas lapā, prezentēta Zinātnieku naktī un citur.

Pacientu atlase notikusi sadarbībā ar SIA RSU Stomatoloģijas institūts atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem. Gada laikā  osteoporozes diagnozes izmeklējumi veikti 32 pacientēm, savukārt kopējais pacienšu skaits, kuras iesaistītas pētījumā ir 115 pacientes. Ir ticis uzsākts darbs pie koniskā stara datortomogrāfijas izmeklējumu mērījumu protokola izstrādes, atbilstoši pētījuma mērķiem un uzdevumiem. Izpētīta Dolphin Imaging atjaunotās programmatūras iespējas mērījumu veikšanā.                

Projekta padome atzinīgi novērtēja A. Slaidiņas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanā, kas ir bijusi gan dalība konkursā Research Slam, Zinātnieku naktī, gan informācijas sagatavošana pacientiem, kas rezultējusies ar sekmīgu pacientu grupas izveidi.

Projekta padome apstiprināja projektā paveikto, sniedzot ieteikumus turpināt sabiedrības informēšanu par pētījuma norisi, kā arī attīstot sadarbību ar ārvalstu partneriem citu pētniecības projektu izstrādei.

Aktualizēts 31.08.2018.

Projekta padome apstiprina 6 mēnešos paveikto

Projekts “Osteoporozes ietekme uz žokļa kauliem sievietēm pēcmenopauzes vecumā” tiek īstenots jau 18 mēnešus, attiecīgi 2019.gada 1.martā notika kārtējā Projekta padomes sēde pēcdoktoranta paveiktā izvērtēšanai.
Pārskata perioda beigās laikā pabeigta pētījuma pacientu grupas veidošana un kopē 18 mēnešu periodā projektā iesaistītas 127 pacientes. Veikta pacientu  atkārtota informēšana par projektu, apskate, konsultēšana, protēžu korekcija (pēc nepieciešamības), anketēšana un veikti visi nepieciešamie izmeklējumi. Pabeigta arī pacientu izmeklējumu datu statistiskā apstrāde. 
Turpināts darbs pie koniskā stara datortomogrāfijas izmeklējumu mērījumu protokola izstrādes. Izpētītas Dolphin Imagining atjaunotās programmatūras iespējas mērījumu veikšanā. 
Projekta rezultāti sekmīgi apkopoti zinātniskās publikācijās, no tiem 2 tēzes iesniegtas RSU Starptautiskajai Zinātniskajai konferencei 2019, un 1 tēzes pasaules kongresā WCO-IOF-ESCEO Paris 2019 (The World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases).
Īstenotas arī dažādas sabiedrības informēšanas aktivitātes, tajā skaitā informācija par projektu publicēta populārzinātniskajā žurnālā “Innovation”. 
Projektā paveiktais 6 mēnešos pilnībā atbilst izvirzītajam projekta mērķiem, aktivitātes tiek īstenotas atbilstoši plānotajam laika grafikam. Projekta padome apstiprināja projektā paveikto.
 

1.zina_.jpg

Aktualizēts 04.03.2019.

Dalība RSU zinātniskajā konferencē 

Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskā zinātniskā konference ”Knowledge for use in practice” notika no 2019. gada 1. līdz 3. aprīlim.  Šī gada konferences tēma bija Zināšanas praksei ar fokusu uz sirds un asinsvadu veselību, onkoloģiju un hematoloģiju, sievietes un bērna veselību, infekcijas slimībām, psihisko veselību un neirozinātnēm, stomatoloģiju un farmāciju.
Konference notika RSU Zinātnes nedēļas 2019 ietvaros, kas līdz šim lielākais zinātniskais pasākums Rīgas Stradiņa universitātē. To papildināja fokusētas tematiskās konferences 3. aprīlī tādās jomās kā digitālā patoloģija, komplementaritātes princips metabolo slimību pētniecībā, ortopēdija un traumatoloģija, retie klīniskie gadījumi, sabiedrības veselība un veselības sistēmu vadība un augstskolu pedagoģija.  
Konferencē tika prezentētas vairāk nekā 250 pētījumu prezentācijas un stendu referāti, kā arī citas ar zinātnisko darbību saistītas aktivitātes – tematiskās konferences, simpoziji, diskusijas, klīnisko gadījumu prezentācijas, industrijas izstāde, ideācijas pasākumi un ekskursijas. 
Pēcdoktorantūras projekta rezultāti  tika prezentēti 2019.gada 1.aprīlī mutiskā prezentācijā kā uzaicinātajam lektoram: "Osteoporosis and edentulous jaws" sekcijas “Facing the future: Translational research in oral and maxillofacial biology” sēdē. 
Projekta rezultāti tika apkopoti arī postera prezentācijā: “Impact of Bone Mineral Density on Volume of the Edentulous Jaw bones”, kas arī tika prezentēta 2019.gada 1.aprīlī
Pēcdoktorante kongresa laikā tika guva jaunus ieskatus par dažādām aktualitātēm zobārstniecībā, kas būs izmantojami turpmākajā pētniecībā.

2.zina_.jpg

Atjaunots 04.04.2019.

Dalība pasaules IOF kongresā

The World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases ir lielākais kongress pasaulē par osteoporozi, osteoartrītu un muskuļu un skeleta slimībām. Šajā gadā kongress notika no 2019.gada 4.aprīļa līdz 7.aprīlim, Parīzē, Francijā.
Kongresa zinātniskā programma tika izstrādāta sadarbībā ar International Osteoporosis Foundation (IOF) un European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO), kas nodrošina dažādu aktuālo pētniecisko un praktisko aspektu iekļaušanu kongresa saturā. Zinātnisko komiteju vadīja profesors René Rizzoli un profesors Cyrus Cooper, kam izdevās izveidot aizraujošu un visaptverošu programmu ar lekcijām no pasaules labākajiem speciālistiem muskuļu un skeleta veselības jomā. Kongresā piedalījās 4136 delegāti no visas pasaules.

Pēcdoktorantes A.Slaidiņas  pētījuma rezultāti tika prezentēti  postera prezentācijā: “How postmenopausal female Age and Bone Mineral Density affect Jaw Bones" posteru sesijā 2019.gada 6.aprīlī.
Kongresa laikā tika gūtas jaunas un aktuālas zināšanas par kaulu vielmaiņu un patoloģiju, jaunām stratēģijām un iespējām profilaksei, diagnostikai un ārstēšanā.
 

3.zina_.jpg

Atjaunots 30.04.2019.

 

Notikusi kārtējā Projekta padomes sēde

Projekts “Osteoporozes ietekme uz žokļa kauliem sievietēm pēcmenopauzes vecumā” tiek īstenots jau divus gadus. 2019.gada 30. augustā notika kārtējā Projekta padomes sēde pēcdoktorantes A.Slaidiņas projektā paveiktā izvērtēšanai.
Projekta īstenošanas laikā pētījuma grupa jau ir izveidota un pacientu dati tiek analizēti, tādēļ šajā pārskata periodā galvenais uzsvars likts uz zinātnisko publikāciju sagatavošu, kas laika periodā no 2019.gada 1.marta līdz 30.augustam bijušas trīs. Rezultāti prezentēti RSU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē postera un mutiskajā prezentācijā, kā Osteoporozes, osteoartrīta, muskuļu un skeleta slimību pasaules kongresā Parīzē.
Pārskata periodā sagatavotas un iesniegtas tēzes “The impact of general bone mineral density on the edentulous mandible starptautiskai konferencei” - Meeting of the International College of Prosthodontists (ICP) and the European Prosthodontic Association (EPA) in Amsterdam.
Sagatavota prezentācija par projektu un tā prezentēta Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas 30.maija sēdē.
Projekta padome ar pēcdoktoranti izdiskutēja ekspertu vidusposma atzinumus un apstiprināja projektā paveikto.

Plakāts_osteo.gif


Informācija atjaunota: 30.08.2019.

Dalība ICP/EPA Joint Meeting 2019

Projekta rezultātu prezentēšanai un kontaktu dibināšanai pētījuma jomā, Anda Slaidiņa piedalījās ICP/EPA (The International College of Prosthodontists joint meeting with the European Prosthodontic Association), Joint Meeting Amsterdam 2019, kas notika Nīderlandē, Amsterdamā no 2019.gada 4. līdz 7.septembrim.

Kongresu rīko European Prosthodontic Association (EPA) un The International College of Prosthodontists (ICP). Šis kongress ir lielākais un nozīmīgākais notikums pasaulē zobu protezēšanas jomā.

Kongresa ietvaros projekta rezultāti tika prezentēti ar stenda referātu  “The impact of general bone mineral density on the edentulous mandible". Pētījuma rezultāti parādīja, ka sievietēm ar samazinātu kaulu minerālblīvumu novēro izteiktāku alveolārā kaula resorbciju un samazinātu kortikālā kaula apjomu apakšžoklī.

Kongresā laikā tika iegūtas jaunas zināšanas par vecu pacientu aprūpi, par vispārējo saslimšanu ietekmi uz bezzobu pacientu žokļu kaulu atrofiju, digitālo tehnoloģiju izmantošanas iespējām zobu protezēšanā u.t.t.

astor (2).jpg

Informācija atjaunota: 23.09.2019.