Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Jūlija Voicehovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Kursa mērķis – konsolidēt un nostiprināt līdzšinējās studentu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par biežāk sastopamajām hroniskām patoloģijām pieaugušajiem, kuras apgūtas dažādos studiju gados RSU Iekšķīgo slimību katedras dažādos kursos, lai sagatavotu studējošos turpmākam ārsta praktiskam darbam, dot studentiem zināšanas par būtiskākajām un biežāk sastopamajām hroniskām iekšķīgajām slimībām, iemācīt praksē nepieciešamās izmeklēšanas metodes, manipulācijas endokrīno, gastrointestinālo, kardiovaskulāro, nefroloģisko, respiratoro, onkoloģisko un hematoloģisko slimību pacientu izmeklēšanā. Studenti prakses gaitā spēj pilnvērtīgi novērtēt pacienta simptomus, noteikt diagnozi, nepieciešamo izmeklējumu klāstu, izvērtēt veikto laboratoro, radioloģisko un funkcionālo izmeklējumu rezultātus, stratificēt riskus un izveidot terapijas plānu. Prakses rotācijai ir praktisks un ārstniecības komandās integrējošs medicīnas studiju organizācijas formāts.

Priekšzināšanas

Iepriekšējas zināšanas propedeitikā, patoloģijā, anatomijā, farmakoloģijā, imunoloģijā, dermatoloģijā, bioķīmijā. Studentiem jāpārzina iepriekšējos iekšķīgo slimību kursos apgūtā viela.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais būs ieguvis zināšanas un spēs analizēt un izprast dažādu profilu pacientu klīniskās, laboratoriskās un vizuālās izmeklēšanas metodes attiecībā uz biežāk sastopamajām hroniskām patoloģijām pieaugušajiem. Zinās un atpazīs dažādu slimību simptomus un darbības algoritmus – izmeklēšanas un ārstēšanas taktiku, veikt pacientu drošības un klīnisko risku vadību, zinās ieteikt pierādījumos pamatotas rekomendācijas, zinās pielietot kritisko domāšanu un sintezēt zināšanas.

Prasmes

Pratīs ievākt anamnēzi, veikt pacientu apskati fizikālo izmeklēšanu, novērtēt pacienta vitālos rādītājus (proti, pacienta apziņas stāvokli, elpošanu, sirdsdarbību, centrālo un perifēro pulsu, arteriālo asinsspiedienu, asins skābekļa piesātinājumu, ķermeņa temperatūru, diurēzi), atpazīt hemodinamiski nestabilus stāvokļus, nozīmēt diagnostiskos izmeklējumus un terapiju, noteikt pacienta diagnozi, izglītot pacientu par veselības un slimības profilakses jautājumiem, sniegt neatliekamo palīdzību, noformēt medicīnisko dokumentāciju, lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, ievērot vispārējo un profesionālo ētiku, organizēt savu un komandas darbu. Pratīs izglītot pacientus par racionālu zāļu lietošanu, par slimību profilakses iespējām, par sabiedrības veselības jautājumiem. Pratīs paust līdzestību sarunā ar pacientu/tuvinieku, paust argumentētu viedokli. Pratīs pārbaudīt, vai pacienti līdzestīgi ievēro ārstēšanas rekomendācijas.

Kompetences

Studiju kursa iegūtās kompetences ļaus mērķtiecīgi un strukturēti noskaidrot pacienta anamnēzi, novērtēt pacienta vitālos rādītājus (proti, pacienta apziņas stāvokli, elpošanu, sirdsdarbību, centrālo un perifēro pulsu, arteriālo asinsspiedienu, asins skābekļa piesātinājumu, ķermeņa temperatūru, diurēzi), ļaus sasaistīt patoloģisko procesu dažādos komponentus un simptomātiku, kas to ietekmē, ļaus izvērtēt pacienta veselības stāvokli, interpretēt atbilstību normai un novirzi no tās, un attiecināt atradni un konkrēto situāciju, un pieņemt lēmumu par tālāko rīcības taktiku. Ļaus atpazīt akūtus stāvokļus medicīnā, organizēt savlaicīgu palīdzības sniegšanu, ļaus interpretēt dažādu izmeklējumu rezultātus un formulēt atbilstošo slēdzienu, plānot ārstēšanas taktiku. Iegūtās kompetences ļaus veikt attiecīgajam patoloģiskajam stāvoklim atbilstošās manipulācijas, izrakstīt receptes, aizpildīt medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsObligāts
Pediatrija, MFp12MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF11MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMF11MaģistrsObligāts