Pārlekt uz galveno saturu
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
VPUPK_167Kreativitāte konsultēšanā
VPUPK_167Creativity in Counselling
FK_007Matemātika, informātika, fizika
FK_007Mathematics, informatics and physics
KSK_053Sabiedrisko attiecību tekstu rakstīšana
KSK_053Public Relations Text Writing
SVUEK_044Uzņēmējdarbības pamati
SVUEK_044Basics of Business
LF_102Vingrošanas pamati un terminoloģija
LF_102Basics of Gymnastics and Terminology
JF_039Eiropas Savienības banku jomas regulējums
JF_039Legal Order of the Bank Sector in the European Union
MDAK_307Klīniskā aprūpe un rehabilitācija pacientu aprūpē
MDAK_307Clinical Care and Rehabilitation in Patient Care
VPUPK_052Krīžu un traumu psiholoģija
VPUPK_052Crisis and Trauma Psychology
LF_199Dzemdniecība un ginekoloģija; pacientu aprūpe
LF_199Obstetrics and Gynaecology; Patient Care
VPUPK_256Klīniskā veselības psiholoģija
VPUPK_256Clinical Health Psychology
MMK_008Uztura un vielmaiņas novērtēšana
MMK_008Nutritional and Metabolic Assessment
MDAK_065Ķirurģisko operāciju veidi. Šuvju materiāls un tā pielietošana operācijās. Bērnu ķirurģija un operatīvās aprūpes principi
MDAK_065Types of Surgery. Suture Material and its Use in Operations.
MDAK_302Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai bērniem
MDAK_302Emergency Treatment of Vital Functions in Children
KSK_152Cilvēktiesības un darba tiesības
KSK_152Human Rights and Labour Rights
ISK_051Gastroenteroloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakoterapija)
ISK_051Gastroenterology (Pathology, Clinical Pharmacology, Examination Methods and Interpretation of Data, Symptoms and Pharmacotherapy)
MDAK_220Ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē dzemdniecībā
MDAK_220Introduction to Evidence-Based Care in Obstetrics
LUSDK_023Demogrāfija un ģimenes politika
LUSDK_023Demographics and family policy
KSK_051Sabiedrisko attiecību principi un metodes
KSK_051PR Principles and Methods
SUUK_001Aerobikas pamati un terminoloģija
SUUK_001Basics of Aerobics and Terminology
LUSDK_014Darba vides ergonomika
LUSDK_014Ergonomics in the Work Environment
NUNK_013Sāpju medicīna
NUNK_013Pain medicine
JF_008Starptautiskās humanitārās tiesības
JF_008International Humanitarian Law
ISK_050Pulmonoloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakoterapija)
ISK_050Pulmonology (Pathology, Clinical Pharmacology, Examination Methods and Interpretation of Data, Symptoms and Pharmacotherapy)
JF_100Operatīvā darba īpatnības meklējot un novēršot atsevišķus noziegumu nodarījumu veidus
JF_100Peculiarities of Operational Activities in Searching for and Preventing Particular Types of Crimes
VPUPK_189Uz pierādījumiem balstīta prakse psiholoģijā
VPUPK_189Evidence-Based Practice in Psychology