Pārlekt uz galveno saturu
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
VPUPK_254Individuālā konsultēšana
VPUPK_254Individual Counselling
LF_359Ievads alternatīvajos masāžu veidos
LF_359Introduction to the Alternative Type of Massage
ORK_0093 dimensiju tehnoloģiju pielietojums zobārstniecības praksē
ORK_009Application of the 3 dimensional technologies in dental practice
MDAK_273Tehnoloģijas, materiāli un to pielietojums operācijās. Minimāli invazīvā ķirurģija
MDAK_273Technologies, Materials and Applications in Operations. Minimally Invasive Surgery
FLK_007Sociālā farmakoloģija
FLK_007Social Pharmacology
LUSDK_098Sociālā ārstēšana un rehabilitācija
LUSDK_098Social treatment and rehabilitation
JF_384Jaunrade pētniecībā un pedagoģijā
JF_384Innovation in Research and Pedagogy
LF_237Prakse (Ambulatorās aprūpes māsas pamatspecialitātē)
LF_237Placement (Basic Speciality of Ambulatory Care Nurse)
RISEBA_016Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes (Pētnieciskā darba metodoloģija)
RISEBA_016Qualitative and Quantitative Research methods (Research Methodology)
VC_058Medicīnas terminoloģijas angļu valodā
VC_058Medical Terminology in English
JF_246Darba tiesības
JF_246Labour Law
MMK_008Uztura un vielmaiņas novērtēšana
MMK_008Nutritional and Metabolic Assessment
VPUPK_245Psiholoģiskās konsultēšanas prasmju treniņš
VPUPK_245Training in Psychological Councelling Skills
VPUPK_180Īstermiņa konsultēšana
VPUPK_180Short-Term Counselling
SVUEK_113Sociālā uzņēmējdarbība
SVUEK_113Social Entrepreneurship
PIC_002Sociālās uzņēmības veidošanās: pedagoģiskais skatījums
PIC_002Development of Social Enterprise: Paedagogic Perspective
SUPK_140Starppersonu komunikācija un iekšējā komunikācija
SUPK_140Interpersonal Communication and Internal Communication
SUPK_004Vispārīgā psiholoģija II
SUPK_004General Psychology II
ZHAS_021Materiālmācība un karioloģija
ZHAS_021Material Studies and Cariology
SUUK_160Grupu nodarbības fitnesa klubos
SUUK_160Group Practical Classes in the Fitness Clubs
VPUPK_158Sociālpsiholoģiskā treniņa vadīšana
VPUPK_158Conducting of Sociopsychological Training
MDAK_058Infekcijas kontroles principu ievērošana. Vides drošība un darba drošība
MDAK_058Observation of Infection Control Principles Environmental Safety and Work Safety
LF_229Onkoloģija un pacienta aprūpe
LF_229Oncology and Patient Care
LF_096Klīniskā aprūpe māsu praksē, radioloģija
LF_096Clinical Care in Nurses' Practice, Radiology
JF_372Konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības, administratīvā procesa tiesības
JF_372Constitutional Rights, Administrative Rights, Administrative Process Rights