Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

3 gadi
Kredītpunkti/ECTS:132 / 198
1 budžeta vietas2 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši pediatrijas specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai bērnu infektologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Programmā ir vairākas sadaļas – rezidentu praktiskās mācības ārstniecības iestādēs, t. sk. dežūras neatliekamās palīdzības nodaļā, teorētiskā izglītība (problēmlekcijas, semināri), pētnieciskā darba izstrādāšana un pedagoģiskais darbs. Papildus studiju kursiem rezidents veic pētniecisko un pedagoģisko darbu.

Praktisko mācību obligātie moduļi

 • Praktiskais darbu bērnu infekcijas slimību stacionārā ar ambulatoro pieņemšanu
 • Klīniskā mikrobioloģija
 • Klīniskā imunoloģija, ieskaitot imūndeficītos stāvokļus un CIV
 • Epidemioloģija

Praktisko mācību izvēles moduļi

 • Pieaugušo infekcijas slimības
 • Citas specialitātes, kuras saistītas ar bērnu infektoloģiju
 • Tropiskās slimības
 • Padziļināta imunodeficīto stāvokļu izpēte

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga pediatra sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda) vai augstskolas izziņa par rezidentūras studijām 3. studiju gadā pamatspecialitātē Pediatrs

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Raksturot bērnu infekcijas slimību epidemioloģiju
 • Saprast bērnu infekcijas slimību etioloģiju, patoģenēzi, patofizioloģiju, simptomatoloģiju
 • Saprast imūnās sistēmas traucējumu būtību un veidus bērniem, īpašu uzmanību veltot imūndeficītiem stavokļiem
 • Pieņemt lēmumus par bērnu infekcijas slimību un imunodeficīto stāvokļu diagnostiku, diferenciālo diagnozi, terapiju un prevenciju
 • Saprast klīniskās mikrobioloģijas pamatus un klīnisko lietojumu
 • Saprast citu, ar bērnu infektoloģiju saistītu, specialitāšu iespējas

Prasmes

 • Sniegt palīdzību akūtu un hronisku infekcijas slimību diagnostikā, ārstēšanā, profilaksē un rehabilitācijā bērniem atbilstoši terciāram veselības aprūpes līmenim
 • Diagnosticēt un ārstēt bērnus ar imunodeficītiem stāvokļiem Latvijā pieejamo tehnoloģiju līmenī
 • Savas specialitātes ietvaros sniegt konsultācijas pacientiem, viņu piederīgajiem un citām ārstniecības personām
 • Aktīvi piedalīties bērnu slimību prevencijas, sabiedrības profilakses, sabiedrības veselības, nesertificētu ārstu un medicīnas studentu izglītības darbā, kā arī ar bērnu veselību saistītos pētījumos
 • Iejūtīgi veidot profesionālas attiecības ar pacientiem un viņu aprūpētājiem, kolēģiem, ņemot vērā kulturālās un etniskās īpatnības, nacionālās un globālās bērnu tiesības, ētiskos, profesionālā noslēpuma un konfidencialitātes principus
 • Izvairīties no liekiem izmeklējumiem, nepamatotas ārstēšanas un nevajadzīgas bērna hospitalizācijas
 • Strādāt komandā, sadarboties ar vecāku un citām sabiedrības grupām
 • Veikt specialitātes nolikumā paredzētās manipulācijas

Kompetence

 • Izprast infekcijas slimību, mikrobioloģijas/ virusoloģijas un imūno atbildes reakcijas zinātniskos principus un ir kompetents strādāt klīniskās aprūpes ietvaros specializētā terciārās aprūpes vienībā gan stacionārā, gan ambulatorā etapā
 • Saprast ar specialitāti saistītās laboratorijas procedūras (tostarp, drošības jautājumus)
 • Piemērot specializētas diagnostikas un terapijas metodes
 • Interpretēt rezultātus un tos izmantot pacienta veselības aprūpes vadībā savā specialitātē
 • Vadīt diagnostiku un ārstēšanu bērniem ar sarežģītiem imunoloģiskiem traucējumiem
 • Pārbaudīt un izvērtēt specialitātes nolikumā minēto slimību un sindromu raksturīgākos klīniskos simptomus
 • Izveidot slimnieka izmeklēšanas un ārstēšanas individuālo algoritmu
 • Pareizi savākt materiālu infekcijas slimību laboratoriskai diagnostikai un izvērtēt iegūtos rezultātus, ņemot vērā metodes būtību un bērna vecumu
 • Izvēlēties specifiskās diagnostikas metodes, novērtēt to informācijas pakāpi un lietošanas laiku
 • Plānot infekciju kontroles pasākumus
 • Izmantot pētniecības metodoloģiju, mācību un prezentāciju metodes, klīniskās un finanšu vadības prasmes, izvērtēt ētikas jautājumus, kas attiecas uz pētniecības un klīniskā darba vadību
 • Saprast profilakses stratēģiju, piemēram, vakcinācijas jautājumā un infekcijas slimību uzliesmojumu gadījumos ārstniecības iestādēs un sabiedrībā
 • Veikt kvalitatīvi pētniecības darbu jaunu diagnostikas un ārstēšanas metožu izpētē
 • Veikt jauno speciālistu apmācību

Pārbaudījuma veids

Studiju laikā jāapgūst studiju programma pilnā apjomā:

 • visu praktiskās rotācijas moduļu izpilde;
 • teorētisko mācību apmeklējums ne mazāks kā 80 %;
 • dežūras ne mazāk kā 48 stundas mēnesi;
 • sekmīgi nokārtoti moduļu pārbaudījumi, kuros vērtē rezidenta praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas.

Valsts pārbaudījumā notiek rezidenta teorētisko zināšanu pārbaude. Rezidents komisijas klātbūtnē aizstāv sagatavotu zinātnisko, klīnisko vai lietišķo pētījumu, kuru rakstveidā iepriekš iesniedz komisijai, un iesniedz komisijai apkopojumu par studiju laikā paveikto.