Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

6 gadi
Kredītpunkti/ECTS:264 / 396
1 budžeta vietas
5119.99 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši neiroķirurģijas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai neiroķirurģijas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

Demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni neirofiziologa apakšspeciālitātē, tās atbilst specialitātes kompetences prasībām un jaunākajām zinātnes un profesionālās jomas atziņām, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē

Prasmes

  • Patstāvīgi pareizi lieto medicīniskās tehnoloģijas, kas nepieciešamas, lai varētu nodrošināt cilvēka nervu sistēmas patoloģijas profilaksi, diagnosticēšanu un ārstēšanu saskaņā ar neiroķirurģijas nozares iespējām un pieejamo tehnisko aprīkojumu
  • Pareizi izmanto savā darbā rotācijas disciplīnu laikā apgūtās iemaņas par citu specialitāšu iespējām nervu sistēmas patoloģijas ārstniecībā
  • Aizpilda medicīnisko dokumentāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām

Kompetence

  • Patstāvīgi praktizēt neiroķirurga specialitātē
  • Paškritiski vērtēt sava darba rezultātus
  • Ievērot ārsta ētiku
  • Veikt klīniski zinātniskos pētījumus
  • Piedalīties kolēģu apmācībā
  • Pašmācības ceļā regulāri pilnveidot savu profesionālo kapacitāti

Pārbaudījuma veids

Studiju programmas izpildes apkopojums, pētnieciskā projekta aizstāvēšana, zināšanu pārbaude rakstveida testā un pētnieciskā darba prezentācija