Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 246
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši sabiedrības veselības ārsta specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai sabiedrības veselības ārsta specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

 • Vides faktori un to ietekme uz cilvēka veselību
 • Vides kvalitātes rādītāji un to novērtēšanas principi
 • Higiēniskā ekspertīze
 • Vides piesārņošanas avoti un ar to saistītie riski
 • Sabiedrības veselības nozares uzdevumi, mērķi
 • Veselības definīcijas un determinantes
 • Veselības un slimības rādītāji
 • Veselības sistēmas modeļi un vadīšanas principi
 • Modernas epidemioloģijas pamatjautājumi, koncepcijas, metodes
 • Medicīniskā statistika
 • Infekcijas un neinfekcijas slimību etioloģija, patoģenēze, klīnika, diagnostika, uzraudzība, saslimšanas gadījumu/uzliesmojumu epidemioloģiskā izmeklēšana, profilakses un pretepidēmijas pasākumu organizēšana un veikšana
 • Specifiskā imūnprofilakse
 • Pētījumu projektu izstrādes principi sabiedrības veselības jomā, epidemioloģiskās analīzes metodes
 • Veselības veicināšana
 • Komunikācija un sabiedriskās attiecības

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Vides veselība un sabiedrības veselība
 • Infekcijas un neinfekcijas slimību etioloģija, patoģenēze, simptomātika, epidemioloģija un profilakse
 • Mikroorganismu klasifikācija, mikroorganismu patogenitātes un virulences faktori
 • Infekcijas process un tā intensitāti ietekmējošie faktori
 • Organisma dabisko un mākslīgo aizsardzības mehānismu veidošanas principi pret infekcijas slimībām
 • Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības metodes
 • Epidemioloģiskās uzraudzības sistēmas veidošanās principi, tās efektivitātes analīze un uzlabošanas pasākumi
 • Infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu efektīva izmeklēšana, laboratorisko izmeklējumu metodes un to izmantošanas iespējas praktisko jautājumu risināšanā sabiedrības veselības ārsta darbā
 • Vides faktori, to ietekme uz cilvēka veselību
 • Vides fizikālais piesārņojums (troksnis, EML, vibrācija)
 • Gaiss kā vides sastāvdaļa, gaisa aizsardzība, ar gaisu saistītie riska faktori, gaisa kvalitātes novērtēšanas principi
 • Ūdens kā vides sastāvdaļā, ūdens aizsardzība, kvalitātes un drošuma novērtēšanas principi
 • Dzeramā ūdens apgādes higiēna, un ar ūdens apgādi saistītie riska faktori
 • Apdzīvoto vietu vide, augsne un apdzīvoto vietu attīrīšana un ar to saistītie riska faktori
 • Pārtikas higiēna un ar to saistītie riska faktori
 • Arodveselība un ar darba vidi saistītie riska faktori; bērnu un pusaudžu higiēna un ar to saistītie riska faktori
 • Ārstniecības iestāžu higiēna un ar to saistītie riska faktori
 • Sociālo un publisko pakalpojumu iestāžu higiēna un ar to saistītie riska faktori
 • Epidemioloģiskās analīzes metodes
 • Pētījumu projektu izstrādes principi sabiedrības veselības jomā
 • Epidemioloģisko un higiēnisko drošību reglamentējošie dokumenti

Prasmes

 • Novērot un novērtēt sabiedrības veselības stāvokli, fizisko un sociālo vidi
 • Apzināt un analizēt sabiedrības veselības riska faktorus un to novēršanas iespējas
 • Novērtēt infekcijas un neinfekcijas slimību izplatību, to izcelsmes riska faktorus, analizēt situāciju un prognozēt iespējamo risku, bet saslimšanas gadījumā veikt epidemioloģisko izmeklēšanu un higiēnisko novērtēšanu
 • Organizēt pretepidēmijas un profilakses pasākumus, t. sk. profilakses pasākumus arodslimības gadījumā
 • Novērtēt apkārtējās vides riska faktorus, izstrādāt pasākumus vides riska faktoru ietekmes novēršanai uz cilvēku dzīves apstākļiem un veselību
 • Veikt higiēniskās ekspertīzes

Kompetences

 • Sabiedrības veselības problēmu analīze un lēmumu gatavošana
 • Profesionālās darbības juridiskajos pamatos, komunikācijā, multidisciplinārā, interdisciplinārā sadarbībā, vadīšanā/menedžmentā, darba organizēšanā un plānošanā, ētiskos un juridiskos jautājumos, izglītībā un zinātnē, kas varētu nodrošināt un uzlabot sabiedrības veselību

Pārbaudījuma veids

Pēc katra studiju kursa teorētisko zināšanu pārbaude testa un jautājumu veidā, situācijas uzdevumu risināšana

Valsts pārbaudījums (teorētisko zināšanu pārbaude testa un jautājumu veidā, situācijas uzdevumu risināšana) un zinātniski pētnieciskā darba aizstāvēšana