Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši tiesu medicīnas eksperta specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai tiesu medicīnas eksperta specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Studiju programma ietver teorētisko zināšanu (problēmlekcijas, 99 semināri) un praktisko iemaņu apguvi 11 studiju kursos. Programmas noslēgumā tiek izstrādāts un aizstāvēts zinātniski pētnieciskais darbs.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

Studiju laikā iegūtās zināšanas demonstrē padziļinātu izpratni medicīnā kopumā un atbilst specialitātes prasībām, nodrošina radošu domāšanu praksē un pētniecībā, spēju veikt starpdisciplināru sadarbību un ļauj sekmīgi nokārtot sertifikācijas eksāmenu un uzsākt patstāvīgu darbu tiesu medicīnas eksperta specialitātē

Iemaņas un prasmes

  • Apgūtas praktiskās iemaņas visos tiesu medicīnas studiju kursos un izmeklēšanas metodēs
  • Lietot tiesu medicīnisko instrumentāriju un pētniecības metodes, kā arī fiksēt, analizēt un novērtēt rezultātus un apkopot pētījumu rezultātus eksperta atzinumā
  • Darboties ekspertīzes darba organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā

Kompetence

  • Patstāvīgi veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes, veikt kriminālprocesā, civilprocesā vai administratīvajā procesā tiesu medicīnas ekspertam paredzētās darbības
  • Veikt zinātniski pētniecisko un pedagoģisko darbu
  • Turpināt tālākizglītību un ieviest savā darbā inovācijas
  • Ārsta un tiesu eksperta ētikas kodekss
  • Komunicēt ar speciālistiem un sabiedrību
  • Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību

Pārbaudījuma veids

Teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaude katra studiju kursa nobeigumā, vērtējot pēc 10 ballu skalas

Valsts pārbaudījumā: zinātniskā pētījuma aizstāvēšana, atskaite par veikto darbu rezidentūras laikā un kvalifikācijas celšanas pasākumiem, mutisks eksāmens par visu tiesu medicīnas kursu